رابطه بین سبک های یادگیری با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، روان شناسی و علوم اجتماعی واحد رودهن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 ‏ استادیار گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

زمینه: هدف هر گونه فعالیت آموزشی ایجاد یادگیری است. یادگیری فعالیتی است که از سوی یادگیرنده ایجاد می شود تا به تغییر در او منتهی شود.
هدف: بررسی رابطه سبک های یادگیری با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام شده است مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، روان شناسی و علوم اجتماعی واحد رودهن.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری آن کلیه دانشجویان مقطع ارشد گروه علوم تربیتی، روان شناسی و علوم اجتماعی واحد روهن شامل 1200 نفر که در سال تحصیلی 95-96 مشغول به تحصیل می باشند. از این تعداد 291 نفر به روش طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند در بخش آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی ، فراوانی درصدی، میانه، میانگین، مد، انحراف معیار، ضریب کجی و کشیدگی و در بخش آمار استنباطی از طریق آزمون اسمیرنوف –کولموگروف، از آزمون های پارامتریک شامل آزمون رگرسیون خطی چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون از طریق نرم افزار SPSS داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: با توجه به داده ها می توان قضاوت کرد که بین سبک های یادگیری با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع ارشد دانشگاه آزاد واحد رودهن رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد؛ از دیدگاه دانشجویان با افزایش بکارگیری سبک های یادگیری، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان نیز افزایش می یابد. بعلاوه با افزایش کاربرد سبک یادگیری واگرا، همگرا، جذب کننده و انطباق دهنده خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان نیزافزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between learning styles with Academic Achievement and Creativity of students senior Department of Education, Psychology and Social Sciences, Islamic Azad University Roudehen Branch

نویسندگان [English]

  • Zolfaghar Rashidi 1
  • Masoumeh Moghadami 2
1 Head of the school of psychology and social
2 Educational Planning Student
چکیده [English]

Background: The goal of any learning activity is to create learning. Learning is an activity that is created by the learner to lead to a change in her.
Objective: To investigate the relationship between learning styles and creativity and academic achievement of students. Master degree in Department of Education, Psychology and Social sciences, Rooden Department.
Methodology: This is a descriptive-correlational study in terms of purpose, applied and descriptive. The statistical population includes all the students of the Department of Educational Sciences, Psychology and Social Sciences of the Department of Education, including 1,200 students studying in the academic year 1995-96. 291 subjects were selected by stratified random sampling method. In descriptive statistics section, frequency distribution, percentage, average, mean, fashion, standard deviation, coefficient of inclination and elongation were used in the descriptive statistics and in the inferential statistics section by Smirnov test-Kulkomogrov , Parametric tests including multiple linear regression test and Pearson correlation coefficient were analyzed by SPSS software.
Results: According to the data, it can be concluded that there is a significant relationship between the learning styles and the creativity and academic achievement of senior students of the Islamic Azad University of Roodehen Branch.
Conclusion: The result of data analysis showed that students' viewpoints increase the use of learning styles, creativity and academic achievement of students. In addition, by increasing the use of divergent learning style, convergent, absorbing and adapting to the creativity and academic achievement of students, it also increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning styles
  • Creativity
  • Academic Achievement
  • Students
ایرانپور مبارکی، زهرا .(1389). بررسی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت دانش آموزان شهر اهواز در کنکور سراسری سال های 87 و88. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه چمران اهواز.
بخشی، محمود؛ آهنچیان، محمدرضا .(1392). الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی: نقش تفکر انتقادی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 13(2)، 153-163.
حاتمی، جواد؛ غلامی کوتنایی، کوروش؛ وطندوست لاله، ناهید.(1391). تأثیر نگرش والدین بر عملکرد تحصیلی دانشجویان، نامة آ موزش عالی. 5(18)، 67-88.
حسن زاده، رمضان؛ رمضان زاده ، ثریا؛ ابراهیم پور ؛ قدسیه.(1393). پیش بینی روابط بین سبک های یادگیری، سبک های شناختی و پیشرفت تحصیلی در مدارس الکترونیکی. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 4(4)، 143- 155.
حسینی لرگانی، سیده مریم ؛ سیف، علی اکبر .(1380). مقایسه سبک های یادگیری دانشجویان با توجه به جنسیت مقاطع تحصیلی و رشته تحصیلی . فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 19 (4) ،18-19.
خدابنده، صدیقه؛ درتاج، فریبرز؛ اسدزاده، حسن؛ فلسفی نژاد، محمدرضا؛ ابراهیمی قوام، صغری.(1393). نقش سبکهای یادگیری در تبیین انگیزهی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان پسر. فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 2(3)،39-51.
درویش زاده ،مهدی؛ سبزواری ،سکینه؛ گروسی، بهشید؛ حسن زاده، اکبر. (1392). بررسی سبک های یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ارایه الگوی مناسب تدریس بر اساس دیدگاه آنان. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 10(3)، 376-386.
رابینز، استیون پی. (2001). تئوری سازمان، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، (1384)، تهران: نشر صخا، چاپ دهم.
رابینز، استیون پی. (2001). مبانی مدیریت. ترجمه محمد اعرابی، حمید رفیعی و بهروز اسراری(1384)، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ سوم.
رستگار خالد، امیر .(1389). تفاوتهایجنستدرانگیزش وپیشرفتتحصیلیدانشجویان. مطالعات راهبردی زنان،50، 81- 124.
رضایی،علی اکبر .(1394). پیش بینی انگیزش پیشرفت براساس سبک های یادگیری کلب در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران،8-70.
سام خانیان، محمد ربیع. (1384). خلاقیت و نوآوری در سازمان آموزشی. تهران: انتشارات رسانه تخصصی.
سیف ، علی اکبر.(1386). روان شناسی پرورشی نوین . روانشناسی یادگیری و آموزش (ویرایش ششم) تهران: نشر دوران.
سیف، علی اکبر.(1392). روانشناسینوینتربیتی. تهران:آگاه.
شریعتمداری، علی. (1376). روان‌شناسی تربیتی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
غنایی چمن آبادی، علی؛ محمدزاده قصر،اعظم؛ پاک مهر، حمیده؛ حجار،الهه.(1393). شناسایی سبک های یادگیری: بازنگری در طراحی برنامه درسی نظام آموزش فنی و حرفه ای. فصلنامه پژوهش در برنامه درسی، سال یازدهم،14(41) ، 1-11.
فرمانبر، ربیع اله؛ حسین زاده، طوبی؛ اسدپور، محمد؛ یگانه، محمدرضا.(1391). ارتباط سبک های یادگیری براساس نظریه کلب با موفقیت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی. مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان،22(86)، 60-68.
کاندگون، پان.(2005). ضرورت شناسایی کودکان تیزهوش . یزدانی. مجلهاستعداددرخشان، (1389)، (4) 71 ،21-38.
محمدی، یحیی؛ کاظمی، سیما؛ حاجی آبادی، محمدرضا؛ رئیسون، محمدرضا. (1393). رابطه سبکهای یادگیری فیزیولوژیکی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی92-93. فصلنامه علمی پژوهشی مراقبت های نوین، 11(4)، 275-282.
معتمدی، عبداله ؛ شاهنده، مریم. (1390). اثر توجه، سطوح پردازش و سبک­های یادگیری بر حافظه آشکار و ناآشکار. فصل نامه علمی و پژوهشی روان­شناسی تربیتی.22(7)، 43-64.
خورشیدی، عباس؛ میرکمالی،سید محمد.(1387). روش هایپرورشخلاقیتدرنظامآموزش. تهران: نشر یسطرون.
وکیلیان، منوچهر. (1381). روش‌ها و فنون تدریس. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
یزدی، منور.(1388). بررسی و مقایسه شیوه ها و سبک های یادگیری دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه الزهرا راهکاری به منظور شناسایی مسیر حرفه ای. فصلنامهاندیشه­هاینوین تربیتی،5(2)، 123-144.
 
Abdul Rashid a,b.Mohd. Nasir Taib b,c, Sahrim Lias b,c, Norizam Sulaiman b,d.(2015). Learners’ Learning Style Classification related to IQ and Stress. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29 (2015) 1061 – 1070 (page 85).
Al Hamulda, F. (2015). Learning styles of the gifted students inTurkey. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9: 198-202(page 83).
Callins R.. (2008). Learning styles of teacher education students: basis in improving the teaching-learning process: Procedia social and behavioral sciences, volume, 103, 26, 595-605(page 86).
Cassidy , J .(2014). Learning styles An overview of theories models and measures Educational psychology . 24 N o4,419 -444(page 84).
Duff, A., Boyle, K., Dunleay, K. & Ferguson, J. (2008). The relationship between personality, approach to learning and academic performance, Journal of personality and Individual Differences, 44 (2), 532-543(page 25).
Fatahi Azar Eskandar .(2001). Review methods of Science books, Journal of Research on educational issues, Number 15, 16(page 25).
Felder , R m M Silverman , LK. (2010). Learning Styles and teaching Styles in engineering education Engineering education, 78(7) 674-681(page 22).
Kagan, j. (1996). "Modifiability of an Impulsive Tempo", Journal of educational psychology, 57(page 37).
Kolb DA, Boyatzis RE, Mainemelis C. (1999) .Experiential learning theory; previous research and new directions. Cleveland OH: case Western Reserve University; 98-9(page 17-55).
Linn, R. L Grounlaund N. E (2008). Measurement and assessment in teaching upper Saddle River NJ : Merril/prentice – Hall(page 26-69).
Mohammadi I, Sayehmiri K, Tavan H, Mohammadi E.(2013). Learning Styles of Iranian Nursing Students based on Kolb's Theory: A Systematic Review and Meta-analysis Study. Iran J Med Educ.; 13(9):741-52. [Persian] (page 55-57).
Omar , Mohammad. (2015). Learning styles and academic outcome.  The validity and utility of Vermunt’s inventory of learning styles in a British higher education setting. British Journal of Educational Psychology, 73,267-290. construct Validity(page 83).
Pashler , H . Mcdaniied , M Rohrer , D . Bjork , R .(2014). psychologyical Science in the public Interest, 9 , 105-119(page 84).
Perjures, F. & Miller, M.D.et al. (1999).Gender differences in writing self- beliefs of Elementary school students, journal of Educational psychology, (page 33).
Piaget Y.(1995). The origine of intelligence in children. New York: International University Press (page 51).
Raeisoon MR, Mohammadi Y, Abdorazaghnejad M, Sharifzadeh Gh.(2014). An investigation of the relationship between self-concept, self-esteem,and academic achievement of students in the nursingmidwiferyfaculty in Queen. Modern Care, (page 55).
Short , E, C .(1986). A Historical look at C(1986) A Historical Look at Curriculum Design . theory into practice.25(1) (page 25-73).
Soares AP, Guisande AM, Almeida LS, Paramo FM .(2009). Academic achievement in first-year Portuguese college students: The role of academic preparation and learning strategies. Int J Psychol. 44(3):204-12(page 7).
Torrance EP. An interview with E.(1998). Paul Torrance, about creativity. Educe a Psychology Rev;4(10);441-52(page 51-53-59).
Torrance, E. P. (1973). Is creativity teachable? Bloomington, IN: Phi Delta Kappa Educational Foundation, (page 42-43).