بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با خلاقیت دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 دانشجوی مقطع دکتری تخصصی مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران

چکیده

زمینه: امروزه خلاقیت جایگاه خاصی را در روانشناسی به خود اختصاص داده است. توجه به پرورش خلاقیت کودکان یکی ازمهمترین برنامه‌ها برای توسعة کشور در زمینه‌های مختلف می‌باشد.
هدف: با توجه به اهمیت بعد تربیتی خلاقیت و نقش خانواده در بالفعل کردن جنبه‌های گوناگون رشد، هدف کلی تحقیق بررسی ارتباط بین جو عاطفی خانواده با خلاقیت دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدائی می باشد.
روش: جامعة آماری دانش‌آموزان دختر پایة پنجم مقطع ابتدائی ناحیة 1 شهر اصفهان و والدین آنها می‌باشند. نمونه آماری 220 نفر از دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدائی و والدین آنها می باشند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامة شیوة فرزندپروری و آزمون خلاقیت تورنس می‌باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفته است.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد بین جو عاطفی خانواده و خلاقیت در سطح رابطه وجود ندارد. بین سبک مقتدرانه و خلاقیت در سطح رابطه وجود ندارد. بین سبک سهل گیر و مستبد با خلاقیت در سطح رابطه معکوس وجود دارد.
نتیجه گیری: بهترین سبک فرزندپروری، سبک مقتدرانه میباشد. والدین در این سبک در تربیت سخت و در امر کنترل میانه رو هستند. انتظارات آنها قاطعانه با رفتاری سنجیده و معقول میباشد و محدودیتهای متناسب و منطقی برای کودکان اعمال میکنند. کودکان این والدین پرانرژی، شایسته، قابل اعتماد و مستقل و.... میباشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the relation of emotional environment in family and creativity of schoolgirls in five-grade elementary schools in Isfahan city

نویسندگان [English]

  • Javad Khalatbari 1
  • Fatemeh Zahra Soheylipour 2
1 Associate Professor. Department of Psychology, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
2 PhD Student of Counseling, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch, Khomeini Shahr, Iran
چکیده [English]

Background: Nowadays, the creativity has been dedicated special place in psychology. One of the most important programs in developing the country in terms of various aspects is further developing and growing the creativity in children.
Objective: Regarding the importance of the educative dimension of creativity and the family role in actualizing the various aspects of development, the major objective of this study is to investigate the relationship between the emotional environment of family and the creativity among elementary schoolgirls in grade 5.
Method: The statistical universe is comprised of schoolgirls in grade 5 in elementary schools of district 1 and their parents in Isfahan city. The statistical sample consists of 220 elementary schoolgirls in grade 5 and their parents, selected by multistage cluster sampling method. The measure tool is the questionnaire of upbringing style and Torrance creativity test. The data was analyzed at both descriptive and deductive levels.
Results: The results showed that there is no relationship between the emotional environment of family and the creativity at p≤0.05. There is no relationship between the imperial upbringing method and the creativity at p≤0.05. There is a reverse relationship between the lenient and dictatorial methods of upbringing and the creativity at p≤0.05.
Conclusions: The best parenting style is authoritative style is. Parents in this style are hard in training and moderate in control. Their expectations are assertive and their behavior is deliberate, reasoned which proportionate and reasonable limits for their children's are implemented. Children of these parents are energetic, competent, reliable and independent, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Environment
  • Family
  • Creativity
  • Children
  • Counseling
اسبورن، الکس اس. (1966). پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت. ترجمه: حسن قاسم‌زاده. (1375). چاپ سوم، تهران: انتشارات نیلوفر.
بستان، حسین. (1383). اسلام و جامعه‌شناسی خانواده. چاپ اول، قم: موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه.
بندک، موسی؛ ملکی، حسن؛ عباس پور، عباس؛ ابراهیمی قوام، صغری. (1393). بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خلاقیت دانش آموزان. فصل نامه علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4(1)، 190-200.
جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره. (1373). بررسی جو عاطفی خانواده و خلاقیت کودکان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده) دانشگاه تربیت مدرس.
حسینی، افضل‌السادات. (1378). ماهیت خلاقیت و شیوه‌های پرورش آن. چاپ اول، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
خدارحیمی، سیامک. (1383). بررسی رابطه محیط خانوادگی با خلاقیت غیرکلامی دانش‌آموزان دختر پایه دوم راهنمایی شهرستان شیراز. نخستین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
ساعتچی، محمود. (1382). روانشناسی کاربردی برای مدیران. چاپ هفتم، تهران: مؤسسه نشر ویرایش.
کاظمی زاده، هاجر و نوری قاسم آبادی، ربابه. (1394). بررسی رابطه­ عاطفه مثبت، عاطفه منفی و انگیزش درونی با خلاقیت. فصل نامه علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(1)، 49-63.
میرلوحی، فخر‌السادات؛ مولوی، حسین؛ آتش‌پور، سیدحمید. (1386). رابطه بین جو عاطفی خانواده و خلاقیت دانش‌آموزان کلاس چهارم و پنجم دبستان شهر اصفهان. نشریه دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، 31 ، 82-69.
نلسون، ریتا ویکس. ایزرائل، الن سی. (1933). اختلال‌های رفتاری کودکان. ترجمه: محمدتقی منشی طوسی. (1367). مشهد: انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
 
Adkins, K.L. (2003). Predicting self-esteem based on perceived parental favoritism and birth order, from http://submitetsu.edu/etd/theses.available/etd-0326103-094946/ unrestricted/Adkins KD40803f.pdf.
Alvino, J. (1995). Considerations and strategies for parenting the gifted child. From http: www.gifted. Uconn. edu/nrcgt/reports / rm95218/rm 95218.pdf.
Doherty, W. (2006). The couple relationship: is it important to parenting. From www. dsyon line. Com/mpg 2.5/parent_traning prevention.htm. 
Fowler, L.k., County, C. (1997). Encouraging creativity in children. From http:// mommytips. Com/article/Eduction/ Encouraging %20 creativity.htm.
Freeman, J. (2000). Families, the Essential context for Gifts and Talents. From http:// www.joan freeman.com/ content/free-families in context doc.
Ginsburg, K.R. (2007). The Importance of play in promoting Healthy child Development and maintaining strong parent –child Bonds. From pediatrics. Aappublications. Org/cgi/content/full/119/1/182.
Hobart, C., Frankel, Y. (2001). Foundaction in caring for children. ByNelson thornes ltd.
Jalongo, M. R. (2003). The child's Right to creative though and Expression. From www.questia.com/pm.qstga=08se=ggisc8d=5002531296.
Kandel, D. B. (1990). Parenting styles, drugus, and children's adjustment in families of young adult. Jurnal of marrig & the family. 52.1830-1970.
Mckay, M. (2006). Parenting practices in Emerging Adulthood. Development of a new measure. From contentdm.lib.byu.edu/ETD/ image/etd1359.pdf.
Michel, M., Dudek, S. (1991). Mother-child relationships and creativity. From http://www.inform world.com/index/916432561.pdf.
Miller, B., Gerard, D. (1979). Family influences on the Development of Creativity in children. From www.jstor. Org/stable/ 581942.
Moore, S.G. (1992). The role of parents in the development of peer group competence. From http. //www.uTaide.com/png/Social. Htm.
Moore, K.A., Zaff, J. F. (2002). Building a better teenager: a summary of what works in adolescent development. Washangton, DC: Child Trend.
Moor, K.A., Guzman, L. Hair, E., Lippman, L., & Garrett, S (2004). Parent teen relationships and interactions. From http://www.childtrend.org.
Morgan, M.L., Wampler, K. (2003). Fostering client creativity in family therapy: A processResearch study. From http //: www.springerlink.com/ index/wx83710420311354.pdf.
Pisacano, S.E. (2006). The Relationship between parenting style and Academic success among college students. From hHp: // ref. lib. Rowan. Edu/rowan_theses/Ru 2006/0072RELA.pdf
The earlychildhood knowledge centre. (2007). parenting styles, behaviour and skills and their impact on young children. From http://www.ccl-cca. Ca/pdfs/…/Dec-13-07-parenting-styles.pdf.
Torranco E.P., Goff, K. (1990). Fostering Academic creativity in gifted students. From http://www.eri cdigests.org/pre.9216/academic.htm.
Wells, K. R. (2004). Creativity. From