چگونگی آموزش خلاقیت محور ریاضی در مراکز پیش دبستانی اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران‏

2 استاد دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 ‏ استاد دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان‏، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تشخیص مفاهیم ریاضی مورد تدریس در مراکز پیش از دبستان اصفهان و بررسی میزان خلاقانه بودن نحوه تدریس و ارزشیابی آن مفاهیم، انجام گرفت.
روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است، ابتدا با بررسی کتب، مقالات، تستهای شایستگی ریاضی در بدو ورود به دبستان و مفاهیم مورد تدریس در کشورهای دیگر، سه پرسشنامه در رابطه با مفاهیم ریاضی مورد نیاز در دوران قبل از دبستان و انواع روشهای تدریس و ارزشیابی خلاقیت محور آن مفاهیم تهیه شد و روایی و پایایی آنها بررسی شد. سپس به روش تصادفی خوشه ای 70 پیش دبستانی از بین دو ناحیه انتخاب شدند و به مربیان آنها پرسشنامه های طراحی شده داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای t-تک نمونه‌ای، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون خی دو استفاده گردید.
نتیجه: نتایج نشان داد مفاهیم ضروری مانند ردیف کردن اعداد بهم ریخته تا ده، تناظر یک به یک مفهوم نمادها تا ده و شمارش اشکال پنهان مفاهیمی هستند که به ندرت آموزش داده می شوند. همچنین برای آموزش، به جای استفاده از روشهایی که خلاقیت را در کودکان بالا می برد، بطور معنی داری اکثرا از روش پرسش و پاسخ استفاده می شود و برای ارزیابی یادگیری نوآموزان، اکثرا نظر والدین بررسی می شود. بررسی رابطه سطح تحصیلات و نیز سابقه کار مربیان با میزان مفاهیم مورد تدریس، تفاوت معناداری را نشان نداد. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده، برای اصلاح وضعیت کنونی راهکارهای عملی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Education of creativity-based mathematics in pre-schools of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Nahid Shirani bidabadi 1
  • Ahmad Reza Nasr Isfahani 2
  • Ebrahim Mirshah Jafari 3
  • Ahmad Abedi 4
1 isfahan university
2 Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan
3 Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan,
4 Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan
چکیده [English]

Objective: In this study, mathematical concepts taught in pre-school centers in Isfahan And the innovative teaching and evaluating methods was conducted .
Methods: This is a descriptive-analytic study. In this work, after studing preschool math books, entrance mathematical exam papers, relevant articles and the mathematical concepts taught in the leading countries, three questionnaires related to mathematical concepts required in pre-school, various teaching and evaluation methods were developed and their reliability and validity were assessed. Then using the random cluster sampling method, 70 preschool were selected in two different educational regions and the three questionnaires were distributed among thair teachers. To analyze the data, one sample t- test, ANOVA and chi-square test were used.
Results:The results showed that the essential concepts such as rowing troubled numbers from one to ten, one to one correspondence of symbols from one to ten and counting hidden bugs, are rarely taught. It was also found that for training chidren, instead of using creative ways, the question and answer method is often used, and assesment of children's learning is significantly based on viewpoint of parents. Investigation of the relationship between education level and work experiences of teachers with teaching concepts, showed no significant effect. Finally, with regards to the findings, practical solutions were presented to improve the current situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Creativity
  • preschool
  • mathematics
تبریزی، مصطفی. (1392). مهارتهای ریاضی در سالهای پیش از دبستان. مجله رشد آموزش پیش دبستان، 5 (21)، 24-25.
ترکمان، محمد. ( 1386). راهنمای آموزش ریاضی برای کودکان پیش دبستان. تهران: انتشارات کودک آموز.
عریضی سامانی، حمیدرضا. کاوسیان، جواد. و کدیور، پروین. (1383). پایایی سنجی و اعتبار یابی مقیاس شایستگی ریاضی کودکان اوترخت در دانش آموزان دختر و پسر پیش دبستانی و دبستان شهر اصفهان.  فصلنامه نوآوریهای آموزشی، 3 (9)، 49-65.
عریضی سامانی ، سیدحمیدرضا.  عابدی، احمد. و تاجی، مریم. (1384). رابطه بین توانایی شمارش، توجه بصری، درک شنیداری و دانش فراشناختی با شایستگی ریاضی در کودکان 5 تا 6 ساله. مجله یعلمیپژوهشی  نوآوریهایآموزشی، (13)، 133-148.
کهن صدق، صادق. (1376). آزمون سنجش مهارتهای پایه ریاضی در بدو ورود به دبستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
مفیدی، فرخنده. ( 1383).آموزش و پرورش پیش دبستان و دبستان.تهران: انتشارات پیام نور.
یافتیان، نرگس. (1393). واکاوی برخی از عوامل تاثیرگذار بر خلاقیت ریاضی از منظر تازه کاران ریاضی: مهارت ها و دانش ریاضی و ویژگیهای شخصیتی،‎ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4 (3 ): 95-139.
 
Aubrey, C., Dahl, S., & Godfrey, R. (2006). Early mathematics development and later achievement: Further evidence. Mathematics Education ResearchJournal, 18(1), 27–46.
Aunio, P. & Niemivirta, M. (2010). Predicting children's mathematical performance in grade one by early numeracy. Learning and Individual Differences, 20(5), 427–435.
Aunio, P., Aubrey, C., Godfrey, R., Yuejuan, P., & Liu, Y. (2008). Children's early numeracy in England, Finland and People's Republic of China. International, Journal of Early Years Education, 16(3), 203−221.
Aunola, K., Leskinen, E., Lerkkanen, M.-K., & Nurmi, J.-E. (2004). Developmental dynamics of math performance from preschool to grade 2.Journal of Educational Psychology,96(4), 699–713.
Clements, D. H., & Sarema, J. (1999). Preliminary Report of Building Blocks Foundations for Mathematical Thinking, Pre-Kindergarten to Grade 2: Research-Based Materials Development. NSF Grant No. ESI-9730804. Buffalo, NY: State University of New York at Buffalo, 482-88.
Clements, D. H., & Sarema, J. (2008). Experimental evaluation of the effects of a research-based preschool mathematics curriculum. American educational research journal, 45(2), 443-494.
Department for Children, Schools and Families (DCSF) (2008). Practice guidance for the early year's foundation stage. London: DCSF.
Gersten R, Jordan NC, Flojo JR. (2005). Early identification and interventions for students with mathematics difficulties. J Learn Disabil.  38, 293-305.
Kaplan, D., Jordan, N. C., Locuniak, M. N., & Ramineni, C. (2007). Predicting first‐grade math achievement from developmental number sense trajectories. Learning Disabilities Research & Practice, 22(1), 36-46.
Kinzie, M. B., Whittaker, J. V., Williford, A. P., DeCoster, J., McGuire, P., Lee, Y., & Kilday, C. R. (2014). My Teaching Partner-Math/Science pre-kindergarten curricula and teacher supports: Associations with children's mathematics and science learning. Early Childhood Research Quarterly, 29(4), 586-599.
Ministry of Education and Human Resources Development (MOE). (2007). revisedkindergarten curriculum. Seoul, South Korea: MOE. in Korean.
Mononen, Riikka.a. (2014). Early mathematics interventions supporting young children with low performance in mathematics, Journalof Early Childhood Education Research. (3): 2–26.       
Mononen.Riikka.a, Pirjo b, & Aunio. Koponen. (2014). Investigating RightStart Mathematics Kindergarten Instruction in Finland, Journal of Early Childhood Education Research. 3)1 :( 2–26.
National Association for the Education of Young Children/National Council of Teachers of Mathematics. (2002). Early childhood mathematics:Promoting good beginnings. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children. Retrieved from. http://www.naeyc.org files/naeyc/file/positions/psmath.pdf
Pappas. Sandra a, Ginsburg Herbert P, Jiang.a Minyang. (2003). SES differences in young children’s metacognition in the context of mathematical problem solving, Cognitive Development.18 (3), 431–450.
Piaget, J. (1965). The stages of the intellectual development of the child. Educational psychology in context: Readings for future teachers, 98-106.
Sarama, J., & Clements, D.H. (2009).Early childhood mathematics education research. Learning trajectories for young children. New York, NY:Routledge.
Sarama, J., Lange, A. A., Clements, D. H., & Wolfe, C. B. (2012). The impacts of an early mathematics curriculum on oral language and literacy. Early Childhood Research Quarterly, 27(3), 489-502.
Siraj-Blatchford, I. (2010). Learning in the home and in school: How working class children succeed against the odds. British Educational Research Journal, 36(3), 463–482.
Siraj-Blatchford, I., & Nah, K. O.  (2014). A comparison of the pedagogical practices of mathematics education for young children in England and South Korea. International Journal of Science and Mathematics Education, 12(1), 145-165.
Toll, S.W.M., & Van Luit, J.E.H. (2014). Explaining numeracy development in weak performing kinder gartners. Journal of Experimental Child Psychology. (124), 97–111.