: نقش خلاقیت و عوامل موثر بر آن در کارایی روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه،‏‏ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران‏

2 کارشناس ارشد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی‏

چکیده

زمینه: افزایش خلاقیت در سازمان­ها می­تواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، کاهش  هزینه­ ها، جلوگیری از اتلاف منابع، کاهش بروکراسی و بالتبع افزایش کارآیی و بهره ­وری و ایجاد انگیزش در رضایت شغلی در کارکنان منجر شود. از آنجایی که عمده کار و فعالیت انسان در سازمان­ها انجام گرفته و عامل ایجاد پرورش خلاقیت، در محدوده علم و هنر مدیریت است.
 هدف: این پژوهش برای یافتن عوامل مؤثری همچون تخصیص بودجه مورد نیاز، دیدگاه مدیران به جایگاه روابط عمومی، داشتن برنامه راهبردی ارتباطی، عملکرد ارتباطات درون و برون سازمانی و میزان بهره ­مندی از تکنولوژی­های نوین ارتباطی در روابط عمومی از دیدگاه مسئولین روابط عمومی ادارات کل و مدیریت درمان در سراسر کشور پژوهش انجام شده است، در واقع هدف اصلی این پژوهش بررسی خلاقیت روابط عمومی و عوامل مؤثر بر آن در سازمان تأمین اجتماعی است.
روش: در این پژوهش با استفاده از روش پژوهش پیمایشی به روش تمام شمار (بدون نمونه گیری) انجام شده است. که برای توصیف و تجزیه و تحلیل نتایج از روش­های آماری توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است.
یافته­ها: در این پژوهش پاسخگویان، دیدگاه مدیران به جایگاه روابط عمومی، داشتن برنامه راهبردی ارتباطی، تخصیص بودجه مورد نیاز، فعالیت درون و برون سازمانی، استفاده از تکنولوژی­های ارتباطی  نوین را در خلاقیت و کارایی روابط عمومی مؤثر دانستند و اظهار داشتند با توجه به این عوامل، روابط عمومی می­تواند سازمان را در رسیدن به یک الگوی ارتباطی دوسویه هم­سنگ بین سازمان و جامعه یاری کند.
نتیجه­گیری: روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در زمینه استفاده از خلاقیت در بکارگیری تکنولوژی­های ارتباطی از ظرفیت شبکه-های اجتماعی، تلویزیون، تبلیغات اینترنتی و محیطی بهره مناسبی نمی­برد. و در تدوین برنامه راهبردی ارتباطی برای دریافت بازخورد از طریق افکار سنجی و نظر سنجی نیازمند باز تعریف و تدوین نظام­نامه جامع ارتباطی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of creativity and the factors affecting the performance of public relations Social Security

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rasoli 1
  • Mohammad Reza Hedayati 2
چکیده [English]

Abstract of the thesis (includes summary, purposes, methods and results)
This research aims to investigate the performance of public relations and factors influencing it in social security organization. This research is carried out to fined effective factors such as allocating needed budget, the view of managers to the public relations position, having the strategically communicative program, the performance of Intra and extra -organizational communications and amount of using modern communicative technologies in efficiency of public relation from the view point of officials of public relations of offices and cure management around the country. In this research, 65 questionnaires with 31 questions with 5-point continuum about efficiency, one open question and 6 questions about characteristics and the features of respondents are sent by using the survey method without sampling, and data is gathered and analyzed by providing the descriptive tables and T-test (single sample). In this research, respondents knew the view of managers to the public relations position, having the strategically communicative program, allocating needed budget, the performance of Intra and extra –organizational activities, using modern communicative technologies as effective factors in efficiency of public relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Efficiency
  • Communications
  • Public Relations
  • Social Security
البرزی، محبوبه.(1393). تبیین رابطه انگیزش و خلاقیت با توجه به تفاوت­های فرهنگی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران. 7(1)، 29-49.
حبیب زاده ملکی، اصحاب. (1384). عوامل مؤثر بر کارآیی روابط عمومی­ها: بررسی تطبیقی دیدگاه­های مدیران اجرایی و مدیران روابط عمومی. فصلنامه علوم اجتماعی. 12(31)، پاییز 1384، 145-167.
خنیفر، حسین، حسن اسلامی.(1386). طراحی الگوی روابط عمومی کارآمد در سازمان­های دولتی، فصلنامه فرهنگ مدیریت ،14(16)، 141-172.
سفیدی ،هوشمند.(1385). راهبردهای عملی روابط عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
ظهوری، قاسم. (1378).  کاربرد روشهای تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت، تهران: انتشارات میر.
کوهن،پائولو مارانتز.(1376). درسنامه روابط عمومی، ترجمه سید محمود خاموشی وعلی میر سعید قاضی، تهران: مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه ها.
میرسعیدقاضی،علی(1370). تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباط.تهران :مبتکران.
نطقی،حمید.(1346). مدیریت روابط عمومی. تهران: انتشارات دانشکده علوم ارتباطات.
ویلکاکس،دنیس ال وهمکاران.(1386).روابط عمومی کاربرد و تکنیک­ها، ترجمه سید محمد اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
 
Erbas, A. K., & Bas, S. (2015). The contribution of personality traits, motivation, academic risk-taking and metacognition to the creative ability in mathematics. Creativity Research Journal, 27(4), 299-307.
Grunig, J. E. (1992). Public relations as a two-way symmetrical process. Cahier 5, Cahiers Journalized en Communicated, School of Journalism and Communications, Homeschool Midden.
Nederland, Utrecht, Netherlands, 36 pp. Todd Hunt James E. Grunig. (1984). Managing Public Relations. Holt, Rinehart and Winston.
Khan, M. W., & Altaf, M. (2015). Use of practical wisdom through human capital in enhancing organizational innovativeness. Journal of Business and Management Research, 9, 261-269.‏
Paramitha, A., & Indarti, N. (2014). Impact of the environment support on creativity: Assessing the mediating role of intrinsic motivation. Procedia-Social and Behavioral Sciences115, 102-114.
Shiu, S. C.; Lin, S. L. & Chien, H. (2012). The relationship between learning motivation and innovation behavior in the university students: from the perspective of creative self-efficacy. International journal of art & sciences, 5(5), 33-38.
Zacher, H., Pearce, L. K., Rooney, D., & McKenna, B. (2014). Leaders’ personal wisdom and leader–member exchange quality: The role of individualized consideration. Journal of Business Ethics, 121(2), 171-187.‏