طراحی الگوی برنامه درسی پژوهش محوری در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی برای پرورش تفکر و خلاقیت در دانش آموزان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 ‏ استاد دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه تهران

3 ‏ استادیار دانشگاه علامه طباطبائی تهران

4 ‏ استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

زمینه: امروزه دانش آموزان برای ورود به عصر دانایی و روبه رو شدن با تحولات شگفت انگیز قرن بیست و یکم باید به طور فزاینده ای مهارت های پژوهش و حل مساله، روحیه ی جست و جوگری و مهارت های تفکر انتقادی و خلاق را برای تصمیم گیری مناسب و حل مسائل پیچیده در خود تقویت کنند، آموزش مهارت های تفکر و یادگیری از طریق روش های یاددهی – یادگیری فرایند مدار و مبتنی بر پژوهش یا حل مساله ضروری به نظر می رسد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مطلوب برنامه درسی مطالعات اجتماعی بر اساس رویکرد پژوهش محوری انجام شد.
روش: پژوهش به روش کیفی- کمی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق در فاز کیفی تفکرات و اندیشه های صاحبنظران درباره پژوهش محوری است که در قالب کتب، اسناد، مقالات، مجلات، متون و سایت های اینترنی مطرح شده است و در فاز کمی تمامی صاحبنظران تعلیم و تربیت در رشته برنامه ریزی درسی و حوزه مطالعاتی پژوهش محوری بود که به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 15 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات در فاز کیفی تکنیک تحلیل محتوای گلیزر و استراوس و کاربرگ های تحلیل محتوا و در فاز کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته متشکل از گویه های اهداف و محتوا در حوزه شناختی، ارزشی نگرشی و مهارتی بود. پس از برازش اهداف و محتوای مطالعات اجتماعی با توجه به مولفه های پژوهش محوری با تکنیک تحلیلی-استنتاجی اقدام به پیشنهاد روش های تدریس و ارزشیابی شد.
یافته ها: نتایج بدست آمده نشان می دهد که بر اساس مولفه های استخراجی اکثر قریب به اتفاق صاحبنظران اذعان داشتند که اهداف و محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی بر اساس رویکرد پژوهش محوری باید ویژگی هایی همچون حل مساله، تفکر انتقادی، کنجکاوی، فعالیت محور بودن، خود رهبری و خلاقیت داشته باشند.همچنین با اتکا به مبانی نظری و تجربیات کشورهای پیشرو روش های تدریس(روش مساله محوری، کاوشگری، اکتشافی، بحث گروهی، ایفای نقش بدیعه پردازی، بارش مغزی و روش مشارکتی.) و روش های ارزشیابی:( ارزشیابی مداوم، خود ارزیابی، بحث آزاد، هدف آزاد، پوشه کار، ارزشیابی گروهی و فردی، بازخورد دوره ای، ارائه گزارش و همتایان سنجی)پیشنهاد شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a inquiry-based curriculum pattern in curriculum elementary Social Studies to Grow Thinking and Creativity in Students

نویسندگان [English]

  • Raheleh Ghaziardakani 1
  • Hasan Maleki 2
  • Alireza Sadeghi 3
  • Fariborz Dortaj 4
1 Allameh tabatabaii university
2 allameh tabatabaii
3 allameh tabatabaii
4 allameh tabatabaii
چکیده [English]

Background: Students nowadays need to increasingly develop research and problem solving skills, search habits, and critical thinking skills to enter the age of knowledge and face the twenty-first century's amazing transformations. Fit and solve complex problems in themselves, teaching thinking and learning skills through teaching methods - learning process-based or inquiry- based or problem-solving seems to be necessary.
Purpose: The purpose of this study was to provide a desirable social science curriculum based on a inquiry-based approach.
Method: Quantitative and qualitative research was carried out. The statistical population of this research is in the qualitative phase of thinking and thought of scholars about research based on books, documents, articles, journals, texts and internet sites, and in the small phase of all the educators in the field of curriculum planning and The study area was research based on which 15 students were selected as a sample.The information gathering tool in the qualitative phase of the Glaser and Strauss content analysis technique and content analysis worksheets and in the quantitative phase was a researcher-made questionnaire consisting of objectives and content categories in the cognitive, value-oriented, and skillful fields. After fitting the goals and content of social studies, based on the inquiry-based components, an analytical-deductive technique proposed teaching and evaluation methods.
Findings: The results show that according to extractive components, the vast majority of experts acknowledged that the goals and content of social studies curriculum based on a inquiry- based approach should include features such as problem solving, critical thinking, curiosity, activity-centeredness , Self-leadership and creativity. Also, based on theoretical foundations and experiences of leading countries teaching methods (axial problem, exploration, exploration, group discussion, role play, brainstorming, and collaborative approach) and evaluation methods: (Continuous evaluation, self-evaluation, free discussion, open goal, work folder, group and individual evaluation) , Periodic feedback, reporting and peer-review) were suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "inquiry-based curriculum"
  • Social study"
  • "Curriculum"
جهانی،جعفر.(1381). نقد و بررسی مبانی فلسفی الگوی آموزشی تفکر انتقادی ماتیو لیپمن. فصل نامه علمی پژوهشی دانشگاه الزهرا،42(12). صص 35-55.
درزی رامندی، هادی؛ عصاره،علیرضا و جراره،جمشید.(1393). تاثیر تدریس به روش بدیعه پردازی بر افزایش خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس تعلیمات اجتماعی . پژوهش در برنامه درسی2، 15(11) .صص 68-79.
رحیمی مند، مریم؛ عباس پور، عباس.(1394). تأثیر شیوه های جدید آموزش بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان.فصل نامه علمی،پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی.4(4).صص 119-142.
صادقی بجد محمد فاروق ، احمدی درمیان.(1392)، فرشته پژوهش محور،رویکردی نوین در آموزش دبیران شیمی در مراکز تربیت معلم، هشتمین سمینار آموزش شیمی در ایران.صص1-7.
صوفی،فاطمه.(1390).تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ی راهنمایی تحصیلی بر اساس مؤلفه های پژوهش محوری. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا.
 مایرز،چت. (1394). آموزش تفکر انتقادی، ترجمه دکتر خدایارابیلی، تهران :سمت.
ملکی آوارسین، صادق، روزیتا،مصطفی پور.(1394). بررسی تاثیر روش تدریس کاوشگری بر میزان پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی، نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی، سال هشتم، شماره 29، صص45-59.
هاشمی، سید اسماعیل؛ شایان امیر، سمیرا؛ حاجی یخچالی، علیرضا و نعامی، عبدالزهرا.(1396). تأثیر آموزش فرآیند حل مسأله خالق بر خالقیت و نوآوری کارکنان منطقه چهار عملیات انتقال گاز.7(2)، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،صص 59-82.
هلالیان، سعید(1392).آموزش پژوهش محور، ضرورتها، چیستی و چگونگی. رهنامه­ی پژوهش.
صص31-36.
Abdi, Ali. (2014). The Effect of Inquiry-based Learning Method on Students’ Academic Achievement in Science Course, Universal Journal of Educational Research, 2(1): 37-41.
Aikaterini Michalopoulou. (2014). Inquiry-Based Learning through the Creative Thinking and Expression in Early Years Education, Creative Education, 5, 377-385.
Alake-Tuenter, E., Biemans, H. J., Tobi, H., Wals, A. E., Oosterheert, I., & Mulder, M. (2012). Inquiry-Based Science Education Competencies of Primary School Teachers: A literature study and critical review of the American National Science Education Standards. International Journal of Science Education, 34(17), 2609-2640.
Alison Castro Superfine, Catherine Randall Kelso, Susan Beal. (2010).Examining the Process of Developing a Research- Based Mathematics Curriculum and Its Policy Implications,Educational Policy, Volume 24 Number 6 November 2010, 908-934.
Anna J. Warner and Brian E. Myers. (2008). Implementing Inquiry-Based Teaching Methods. UF if as Extension university of Florida. AEC395.
Argelagos, E, Pifarre,M. (2012). Improving information problem solving skills in secondary education through embedded instruction. Journal homepage: Computers in Human Behavior, 28, 515–526. www.elsevier.com.
B. Flick & N. G. Lederman (2004.). Scientific inquiry and nature of science: Implications for teachin.
Barrow,H.Loyd.(2006).”A Brief History Of Inquiry: From Dewey To Standards”.Available at:www.Sprinnger.com.
Billman, Alison Knight. (2008). Inquiry-based instruction in second grade classrooms in high and low socioeconomic status settings, Submitted to Michigan State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy.
Blumberg, P. (2000). Evaluating the evidence that problem-based learners are self-directed learners: A review of the literature. In D.H. Evensen and C. Hmelo (Eds.) Problem–Based Learning: A research Perspective on Learning Interactions. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Bybee, R., Taylor, J., Gardner, A., Van Scotter, P., Carlson Powell, J., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). The BSCS 5E Instructional Model:Origins and Effectiveness. Colorado Springs: Office of Science Education National Institutes of Health. Retrieved from http://science.education.nih.gov /houseofreps. nsf/b82d55fa 138 783c2852572c9004f5566/$FILE/Appendix%20D.pdf.
Caroline Johnson Caswell, Derek J. Laborie. (2017). Inquiry Based Learning from the Learner’s Point of View: A Teacher Candidate’s Success Story. Journal of Humanistic Mathematics.
 Center for Inspired Teaching, Philosophy & Teaching Approach. (2017). web resource, available at http://www.inspiredteaching.org/ inspired-teaching-demonstration-school/philosophy, accessed on June 9, 2017.
Charles, J. (2015). Lesson Study – Could it work for you? In J. Novotna & H. Moraová (Eds.), Symposium on elementary mathematics teaching (pp. 269- 270). Prague: Charles University Education Faculty.
Chico María Martínez-, Rafael López-Gay, Rut Jiménez-Liso.(2014). Design and Implementation of an Initial Primary Teachers Training Course through Model-Based Inquiry. intrnational conference new perspectives in science education.
Corliss, S. (2006). The effects of reflective prompts and collaborative learning in hypermedia problem-based learning environments on problem solving and metacognitive skills [electronic resource]. Doctoral dissertation, The University of Texas at Austin. Available electronically from http://hdl.handle.net/ 2152/1040.
Crawford, B. A. (2000). Embracing the essence of inquiry: New roles for science teachers. Journal of Research in Science Teaching, 37(9), 916–937.
Darling-Hammond, L., Amrein-Beardsley, A., Haertel, E. & Rothstein, J. (2012). Evaluating Teacher Evaluation. Phi Delta Kappan, 93, (6), 8-15.
Dawn T. Lambeth. (2015). Effects of using inquiry-based learning on science achievement for fifth-grade students, Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Volume 16, Issue 1, Article 2, p.1 (Jun., 2015). 
Day, C. W., Sammons, P., & Gu, Q. (2008). Combining qualitative and quantitative methodologies in research on teachers’ lives, work, and effectiveness: From integration to synergy. Educational Researcher, 37(6), 330-342.
Dostál, J. (2015). Inquiry-based instruction: Concept, essence, importance and contribution. Olomouc: Palacký University, ISBN 978-80-244-4507-6, doi 10.5507/pdf.15.24445076.
Doyle, W. (1990). Themes in teacher education research. In Handbook of Research on Teacher Education. (Ed.), pp. 3–24. New York: Macmillan.
Drayton, Brian & Falk, Joni (2001). Tell-tale signs of the inquiry-oriented classroom. NASSP Bulletin, 85(623), 24-34
Eeva Burns, Chicago, Illinois. (2009). A dissertation submitted to the faculty of the graduate school of educate school of education in candidacy for the degree of doctor of education Loyola university Chicago.
Enyedy, N., & Goldberg, J. (2004). Inquiry in interaction: How local adaptations of curricula shape classroom communities. Journal of Research in Science Teaching, 41(9), 905-935.
Friesen, S. and Luck,M .(2007). Inside an accessible classroom. Research report conducted for and presented to Alberta Education.
Gareth J. F. Jones. (2009). An Inquiry-Based Learning Approach to Teaching Information Retrieval, School of Computing, Dublin City University, Dublin 9, Ireland.
Havkinz, Kathryn Ann Seifert (2008). The impact of a Metacognitive reflection Component in a Problem-based Learning unit, Sublimated to office of Graduate Studies of Texas A&M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.
Healey, M. (2014). Integrating undergraduate research into the curriculum: International perspectives on capstone and final-year projects. CUR Quarterly 34 (4), forthcoming.
Huitt, W. (2000), Bloom et al.'s taxonomy of the cognitive domain. Retrieved May 14, 2003.
Jamall, S. (2010). Constructivism in education. Retrieved from www.schuitema.co. za/blog/?p=2011.
Jamie, Wood. (2010). Inquiry-based Learning in the Arts, CILASS (Centre for Inquiry-based Learning in the Arts and Social Sciences), University of Sheffield.
Justice،Christopher; Rice,James; Roy ,Dale; Hudspith, Bob; Jenkins,Herb. (2009). Inquiry-Based learning in higher education: administrators’ perspectives on integrating inquiry pedagogy into the curriculum. In www.google.com: high educe journal. (2009-11-16).
Katarína Kotuľáková and Mária Orolínová. (2011).  inquiry based cience education in continul professional devel opment program of in- service teachers Social studies curriculum guide for Ggeneral Education Courses 2004.department of social studies of planning & compilation of Texboooks office, research and educational programming Organization.
Kathleen Kampa and Charles Vilina. (2015). Engaging primary students through inquiry-based.
Kathleen M. (2015). Learning Together Through Inquiry. Portland, Maine: Stenhouse Publishers.
Kluwer Academic Publishers. Hedges L. V, Shymansky, J. A. & Woodworm, G. (1990). A reassessment of the effects of inquiry-based science curricula of the 60s on student performance. Journal of Research in Science Teaching, 20, 127-144.
Kuhn, Academy. (2013). Metacognition: A bridge between cognitive psychology and educational practice. Theory into Practice, 43(4), 268-273.
Ladson-Billings, G. (1995). Reading between the lines and beyond the pages: A culturally relevant approach to literacy teaching. Theory into Practice, 31(4), 312-320.
Lamon, M., Secules, T., Petrosino, T., Hackett, R., Bransford, J., & Goldman, S. (1996). Schools for thought: Overview of the international project and lessons learned from one of the sites. In L. Schauble & R. Glaser (Eds.), Innovations in learning: New environments for education (pp. 243-288). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. learning, and teacher education (pp. 301-317).     learning,https://englishagenda.britishcouncil.org
Linda Hale Goossen. (2002).classroom questioning strategies as indicators of inquiry based science instruction, A Dissertation Submitted to the Faculty of The Graduate College in partial fulfillment of the requirements for die Degree of Doctor of Philosophy Department of Science Studies.
Long h. (2000).understand self- direction in learning. Practice and theory in self- direction learning, 11-24.
Marshall, Jeff C.; Smart, Julie; Alston, Daniel M. (October 2016). "Development and validation of Teacher Intentionality of Practice Scale (TIPS): a measure to evaluate and scaffold teacher effectiveness". Teaching and Teacher Education. 59: 159–168.
Moll, L. C., & Greenberg, J. B. (2010). Creating zones of possibilities: Combining social contexts for instruction. In L. C. Moll (Ed.), Vygotsky and education. New York: Cambridge University Press.
National Research Council. (2000). Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning. Washington, DC: National Academy Press.
Ngeow K, Kong Y. (2001). Learning to learn: Preparing teachers and students for problem-based learning [ERIC digest]. Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse on Reading, English, and Communication. ERIC Document Reproduction Service; No. ED457524 [Cited 2011 Mar 16]. Available from:http://www.ericdigests.org/2002-2/problem.htm.
Nieto, S., ‘Placing equity front and center: Some thoughts on transforming teacher education for a new century’, Journal of Teacher Education, 51, 2000, pp. 180–187
Ontario Ministry of Education. (2010). Growing success: Assessment, evaluation and reporting in Ontario schools, covering grades 1 to 12 (1st ed.). Retrieved from https://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/growSuccess.pdf.
Pea, R. D. (2004). Learning scientific concepts through material and social activities: Conversational analysis meets conceptual change. Educational Psychologist, 28(3), 265-277.
Penny Van Deur. (2005). The inquiry nature of primary schools and students’self-directed learning knowledge International Education Journal, ERC2004 Special Issue, 2005, 5(5), 166-177.ISSN 1443-1475 © 2005 Shannon Research Press.http://iej.cjb.net.
Perkins K. K,Adams, W. K. Podolefsky, N., Dubson, M., Finkelstein, N. and Weidman, C. E. (2006). A new instrument for measuring student beliefs about physics and learning physics: the Colorado Learning Attitudes about Science Survey. Physical Review Special Topics: Physics Education Research 2(1), 010101.
Raluca Elena Teodorescu. (2008). Cognitive development in introductory physics: a research-based approach to curriculum reform, The Faculty of Columbian College of Arts and Sciences of The George Washington University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.
Schraw, G., Crippen, K. J., & Hartley, K. (2006). Promoting self-regulation in science education: Metacognition as part of a broader perspective in learning. Research in Science Education, 36(1-2), 111-139.
Sharon Friesen. (2013). Inquiry-Based Learning: A Review of the Research Literature, Paper prepared for the Alberta Ministry of Education.
Simsek,P & Kabapinar,F. (2010). The effects of inquiry-based learning on elementary students’ conceptual understanding of matter, scientific process skills and science attitudes. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1190–1194. Available online at www.sciencedirect.Com.
Sleeter, C.E., (2011). The academic and social value of ethnic studies. A research review, http://hin.nea.org/assets/docs/NBI-2010-3-value-of-ethnic-studies.pdf
Social studies curriculum guide for General Education Courses. (2004).department of social studies of planning & compilation of Textbooks office, research and educational programming Organization.
Stewart, Katie Suzanne Saunders. (2008). Students' Perceptions of the Important Outcomes of Inquiry-Based Teaching and Learning, McGill University Montreal, QC, Canada.
Teresa Cremin and Anna Craf. (2014). Creative Little Scientists: Exploring pedagogical synergies between inquiry-based and creative approaches in Early Years science, Available at http://www.creative-little-scientists.eu/content/deliverables.
Thomas, A. M., & Taylor, M. C. (1999). Adult education and the law: A collection and examination of legislation as it bears on the practice of adult education in Canada. Retrieved May 03, 2011 from http://www.nald.ca/library/research/report4/rep36-40/rep38-01.htm.
Toongkasamit, Angkana, Janpeng, Pacharee &. 2012. ACore 101 Curriculum Document, the First Step to Higher Education Instructors: Students’ Measurement and Evaluation. Khon Kaen: Human Resource Development Institute.
Wells, Alison. (2011).An Investigation of Inquiry-Based Learning in the Inclusive Classroom, University of Manitoba.
Wells, G. (2011). Dialogic inquiry in education: Building on the legacy of Vygotsky. In Vygotskian perspectives on literacy research: Constructing meaning through collaborative research (pp. pp.51-85). Cambridge, England: Cambridge University Press.
Wiggins, G. (2005). The futility of trying to teach everything of importance. Educational Leadership, 47(3), 44-48, 57-59.
Wilhelm, J. D. (2007). Engaging readers and writers with inquiry: Promoting deep understandings in language arts and the content areas with guiding questions. New York: Scholastic Inc.
Williams, C.D.and Wright, D. S. (1998). A WISE strategy for introductory physics, The Physics Teacher, 24(4), 211-216.
Won, mihye (2009). issues in inquiry –based science education seen through dewey’s theory of inquiry, Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Secondary & Continuing Education in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, 2009.
Zeki Bayram,Ozyalcm Oskay,Emine Erdem, Sinem Dincol Ozgur,Senol Sen.(2013).Effect of inquiry based learning metod on student motivation.procedia-social and behavioral sciences,106(2013)988.