رابطه سبک مدیریت کلاس مبتنی بر خلاقیت با کیفیت زندگی در مدرسه و اضطراب دانش آموزان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی،علوم تربیتی،آزاد اسلامی،گرمسار،آزاد اسلامی واحد گرمسار،گرمسار،ایران

2 مدیریت آموزش،علوم تربیتی،آزاد اسلامی،گرمسار،ایران

چکیده

زمینه: مدیریت کلاس یکی از مهمترین چالشهای آموزشی در مدارس است. اگر مدیریت کلاس به خوبی انجام نگیرد، حتی اگر معلمان به خوبی از مهارت‌های تدریس برخوردار باشند باز هم برقراری ارتباط در جریان تدریس مختل می‌شود.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک مدیریت کلاس مبتنی بر خلاقیت با کیفیت زندگی در مدرسه و اضطراب دانش آموزان انجام شده است.
روش: روش تحقیق پژوهش حاضر یک طرح توصیفی از نوع همبستگی بوده‌است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان ورامین در سال تحصیلی 96-95 است که این تعداد برابر 7100 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 364 نفر تعیین شد. جهت گردآوری داده های لازم از سه پرسشنامه مدیریت کلاس ولفگانگ و گلیکمن (1986)، پرسشنامه اضطراب (BAI) از آیرون برگ و همکارانش (۱۹۹۰) و پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه اندرسون و بروک (2000) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها محتوایی و پایایی آنها توسط آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شده است. داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: ضریب همبستگی بین سبک مدیریت کلاس تعاملگرا و اضطراب دانش آموزان برابر با 410/0- می‌باشد که در سطح 99 درصد معنادار است (01/0P< ) . علاوه براین ضریب همبستگی بین سبک مدیریت کلاس تعاملگرا و کیفیت زندگی در مدرسه دانش آموزان برابر با 529/0 می‌باشد که در سطح 99 درصد معنادار است (01/0P< ).
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد از بین سبکهای مدیریت کلاس تنها بین سبک مدیریت کلاس تعاملگرا که ارتباط نزدیکی با خلاقیت دارد با میزان اضطراب دانش آموزان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، از بین سبکهای مدیریت کلاس تنها بین سبک مدیریت کلاس تعاملگرا با کیفیت زندگی در مدرسه دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship of management consist creativeness style class with quality of life in school and the students ' anxiety

نویسندگان [English]

  • Amir hozhabri 1
  • hamid shafizadh 2
1 modireat amoozesh-azad eslami garmsar
2 modiirat amoozesh
چکیده [English]

Background: Classroom management is one of the most important educational challenges in schools. If classroom management does not work well, even if teachers have good teaching skills, communication in the course of teaching is also impaired.
Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between classroom-based classroom management and quality of life in school and student anxiety.
Method: The research method of this study was a descriptive-correlational design. The statistical population of the study includes all students in the first grade of high school in Varamin city in the academic year of 1995-96, which are 7100 people. The sample size was 364 people using the Morgan table. For collecting data, three Wolfgang and Glickman classes’ management questionnaires (1986), Anxiety Inventory (BAI) from Airon Berg et al. (1990) and Quality of Life Questionnaire at Anderson and Brock School (2000) were used. Validity of the questionnaires was content and their reliability was calculated and validated by Cronbach's alpha. Data were analyzed by SPSS software.
Results: The correlation coefficient between the classroom of interactive classroom management and students' anxiety was -0.410, which is significant at 99% level (P <0.01). In addition, the correlation coefficient between the interactive classroom management style and the quality of life in the students' school is 0/529, which is significant at 99% level (P <0.01).
Conclusion: The results of this study showed that there is a negative and significant relationship between the classroom management styles only between the interactive classroom management style that is closely related to creativity and students' anxiety level. Also, there is a positive and significant relationship between classroom management styles only between interactive classroom management style and quality of life in students' schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classroom-Based Classroom Management"
  • " Quality of Life at School "
  • " Students' Anxiety
اقتدار، مرضیه؛ برکت، غلامحسین . (۱۳۹۵)، مقایسه تاثیر سبک مدیریت کلاس بر رشد فراشناختی فراگیران دختر پایه ششم مدارس ابتدایی، کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز.
باتلر، تونی. (1378). درمان اضطراب، ترجمه کوشیار کریمی کاری، تهران، انتشارات نسل نواندیش.
بخشایش، علیر ضا. (۱۳۹۲)، رابطه سبک مدیریت کلاس با ویژگی های شخصیتی معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره ۲، 185 -198.
حجازی، اسد؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ بهرنگی، محمدرضا؛ زین آبادی، حسن رضا. (1392)، نقش ادراک کیفیت زندگی کاری در کارآفرینی سازمانی، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3(3)، 113-138.
خدایاری فرد، محمد. (1391). بررسی سبک اسناد و اضطراب کودکان به عنوان تابعی از سبک اسنادی، اضطراب، شغل و سطح تحصیلات والدین، نشریه روانشناسی و علوم تربیتی، 4(1)، 94-95.
خزایی، عصمت. (1392). بررسی رابطه سبک های مدیریت کلاس با اضطراب و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر زاهدان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
روشن، حسن. (1392). بررسی رابطه مدیریت کلاس با اضطراب و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر زاهدان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم تربیتی.
عالی، آمنه.(1387). تأثیر ویژگی های معلم بر سبک مدیریت کلاس، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، مشهد، دانشگاه فردوسی.
عالی، آمنه؛ امین یزدی، امیر.(۱۳۸۷). بررسی تأثیر سبک های مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فرا شناختی دانش‌آموزان، مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره ۳۳، 73-90.
عظمتی، حمیدرضا؛ پرویزی، رضا؛ کریمی آذری، امیر رضا؛ آقا بیگی کلاکی، مریم.(1395). اصول طراحی مؤثر در ارتقای خلاقیت دانش آموزان در فضاهای آموزشی (نمونه موردی دبیرستان­های دخترانه شهر لاهیجان)، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6(2)، 121-142.
کریمیان پور، غفار؛ دولتی، حسین؛ رنجبر، محمدجواد؛ غلامی، فائزه. (1394). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی در مدرسه و مولفه های آن با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان، کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی، مازندران.
مرادی بدرانی، رویا. (۱۳۹۴). عوامل موثر در مدیریت کلاس درس، دومین کنفرانس ملی تو سعه پایدار در علوم تربیتی، تهران.
 
Adeyemo, S. A. (2012). The relationship between effective classroom management and students’ academic achievement. European Journal of Educational Studies, 4(3), 367-381.
Ainley J.(1999). High school factors that influence students to remain in school. Journal of Educational Research; 85(2): 69–80.
Bull, S., Feldman, P., & Solity, J. (2013). Classroom management: Principles to practice: Routledge.
Eveyik-aydin, evrim.kurt, gokce.mede, enisa. (2009). Exploring the elationship between teacher beliefs and styles on classroom  management in relation to actual teaching , Procedia social and behavioral sciences, 1, 612-617.
Feng, E.Z. & Hung, C. (2010).The survey study of mathematics motivated strategies for learning questionaire (MMSLQ) for grade 10-12 Taivanese students. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(2), 221-223.
Martin, Nancy K .(2003). The Student Centered Classroom Environment. Middle School Journal. 28. (4). pp 3-9.
Martin, n. Baldwin, B. (1998).construct validation of the Attitude&be lifs on classroom management controlin ventory. Journal of classroom interaction. Teach University & university of southern Mississippi. p156.
Oriahi, C. (2009). Influence of Motivation on Students’ Academic Performance. The Social Sciences, 4(1), 3-36.
Kaykci, K. (2009). The effect of classroom management skills of elementary school teachers on undesirable discipline behaviour of students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1215–1225.
Kunter, M., Jürgen Baumert, J. & Köller, O. (2007). Effective classroommanagement and the development of subject-related interest. earning and Instruction,17(5), 494–509.
Rammis, K. (2013). The effect of classroom management skills of elementary school teachers on undesirable discipline behaviour of students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1215–1225.
Santrock, J.W. (2009). Educational psychology. America, New York: Mc Graw Hill.
WHO (2007). QOL group. What is quality of life? World health organization, 17:354-6.