بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر خلاقیت سازمان با نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: دبیران مقطع متوسطه شهرستان تربت حیدریه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

چکیده

زمینه: خلاقیت و نوآوری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان ها، همواره مدنظر دست اندرکاران اقتصاد و دولتمردان بوده است. خلاقیت برای بقاء هر سازمانی لازم است. در طی زمان سازمان های غیر خلاق از صحنه محو می‌شوند و اگرچه چنین سازمانی ممکن است در عملیاتی یا در مقطعی از عمر خود موفق باشد ولی سرانجام مجبور به تعطیل یا تغییر سیستم می‌شود.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر خلاقیت سازمان با نقش میانجی اعتماد سازمانی دبیران متوسطه تربت حیدریه انجام شد.
روش: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، جزء‌ ‌تحقیقات توصیفی- همبستگی به شمار می‌رود. جامعه آماری کلیه دبیران مقطع متوسطه شهرستان تربت‌حیدریه، به تعداد 700 نفر بوده‌اند که از میان آنها 200 نفر ‌ به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. برای سنجش روایی، از روایی محتوا و تحلیل عامل تأییدی و سنجش پایایی از ضریب آلفای کرنباخ استفاده شد. برای داده‌ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار smart pls تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد تأثیر مدیریت استعداد بر خلاقیت سازمان به میزان48/0، مدیریت استعداد بر اعتماد سازمانی به میزان 50/0 و اعتماد بر خلاقیت به میزان 45/0 تاثیر مثبت و معناداری داشته‌اند. در نهایت اعتماد سازمانی نقش میانجی‌‌گری در تأثیر مدیریت استعداد بر خلاقیت به میزان 38/0 دارد.
نتیجه‌گیری: به کارگیری مدیریت استعداد به افزایش خلاقیت کارکنان در سازمان منجر می‏شود و اگر زمینة بروز خلاقیت فراهم آید فرایند عملکرد سازمانی بهبود می‌یابد و هر چه در این سازمان، اعتماد سازمانی بیشتر باشد، میزان خلاقیت در سازمان را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Talent Management on Creativity Mediating Role of Organizational Trust (Case study: Secretary Teachers of Education City Torbat)

نویسندگان [English]

  • ali hoseinzadeh 1
  • Zeinab Mostaghimi 2
1 . Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Torbat-e Heydarieh, Iran
2 MSC. Student, Department of Management, Islamic Azad University, Torbat-e Heydarieh, Iran
چکیده [English]

Background: creativity and innovation is a general and thorough concept whose increase as an integral element in the promotion of state of living , welfare and peace comfort of humans has been taken into account by economic experts and statesmen. Creativity is the core of survival in each organization .Over the past ages many organizations have disappeared due to the lack of creativity , even if they had periodic success in an operation or in a phase eventually they were subject to closure or change of system .
Purpose: This paper is designed to investigate the effect of Talent Management on Creativity with respect to the mediating role of Organizational Trust.
Method: This is an applied research that adopts a descriptive-correlational method to explore its subject. The study Secretary of Education of all employees of municipality in thirteen districts of Torbat (n=700) out of whom 200 subjects were selected by simple random sampling method. The research data was collected using a questionnaire. The validity of research instrument was assessed using content validity and confirmatory factor analysis, and the reliability was evaluated using Cronbach's alpha coefficient. The Cronbach's alpha for Creativity, Talent Management, and Organizational Trust was 0.85, 0.76 and 0.86 respectively.
Findings: Data analysis was performed by structural equation modeling using partial least squares method and Smart Pls software. The results indicated the significant and positive effect of Talent Management on Creativity 0.48 and corporate culture 0.50 as well as the effect of Organizational Trust on Creativity 0.45. Finally, Organizational Trust was found to play a mediating role in the effect of Talent Management on Creativity 0.38 .
Conclusion: Applying talent management will lead to increased creativity in the organization, and if the ground of creativity is provided, the process of organizational performance improves, and the more organizational trust it has, the more creativity in the organization will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • talent management
  • Organizational Trust
احمدی، عباداله.(1395). رابطه خلاقیت و نوآوری با بهره­وری منابع انسانی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،27 (3)، 209-222.
الوانی، سیدمهدی.(1390). مدیریت عمومی،تهران: انتشارات نی.
امامی، مصطفی؛ جمالی،الهام؛ اصفهانی، محمد جواد.(1392). بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و خلاقیت سازمانی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ،3 (3)،23-44.
آمابیل، ترزا. (1996). شکوفایی خلاقیت کودکان( ترجمه حسن قاسم زاده)، انتشارات دنیای نو.
باقری، زهرا ؛ حیدری ­چوپانی، حیدر.(1389). موانع وچالشهای خلاقیت ونوآوری در سازمانها وارائه راهکارهایی جهت بهبود آنها، سومین کنفرانس خلاقیت­شناسی و مهندسی و مدیریت نوآوری در ایران.
بهرامی باباحیدری، هادی؛ آقایی، اصغر؛ بختیار دهکردی، مهرداد؛ پور هاشمی، علی.(1396). بررسی رابطه میان مدیریت استعداد و اعتماد سازمانی. توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی،43 ، 1-26.
تاج الدین،محمد ؛ معالی،تفتی. (1387) . چرا مدیریت استعداد؟. ماهنامه تدبیر،191، 62-75.
تقوایی یزدی،مریم.(1395). رابطه مؤلفه­های سلامت سازمانی با اعتماد سازمانی و مسئولیت اجتماعی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،27(3)،95-116.
جهانیان، رمضان؛ حدادی، طاهره.(1394). بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در سازمان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ،5 (1)،65-92.
حاجی کریمی، عباسعلی؛ حسینی، ابوالحسن.(1389). تأثیر عوامل راهبردی زمینه ساز بر مدیریت استعداد.  مطالعات مدیریت راهبردی ،1 (2)،51-71.
حاجی ملامیرزایی، حمید؛ ارسطو، مهدی؛حکیمی احمد خانی،احمد؛ نوروزی چگینی، عنایت. (1394). بررسی تاثیر نقش سیستم­های اطلاعاتی منابع انسانی بر مدیریت استعدادها، اولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی.
حاجی میر عرب،سید مهدی ؛ قلم بر، محمد امین .(1389). شناسایی و ارتقای شاخص های مدیریت استعداد،دوازدهمین همایش عرصه یادگیری (مشهد مقدس).
دانایی فرد، حسن.(1381). اعتماد به دولت بازتابی از عملکرد نظام خدمات عمومی، مدیریت واتوسعه، 13،42-53.
دیلمقانی، سعید؛ خدابنده، محرمعلی؛معروفی،کریم؛ منفرد، سیفعلی. (1394). بررسی رابطه­ی بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی، کنفرانس  بین الملی مدیریت و اقتصاد و مهندسی صنایع.
رسولی، محمدرضا؛ هدایتی،محمدرضا.(1396). نقش خلاقیت و عوامل موثر آن در کارایی روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ،7 (2)،217-242.
رضایی، نادر؛ پیوسته،اکبر؛ فرضعلی­زاده، اکبر. (1396). بررسی نقش مدیریت دانش در ارتقائ خلاقیت و نوآوری کارکنان در سازمانهای نظامی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ،7 (1)، 17-48.
زارع، حسین؛  فیضی، آواز؛ محبوبی، طاهر.(1389). بررسی رابطه جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت کارکنان (مرد و زن) اداری آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی. تحقیقات علوم رفتاری،8 (2)، 114-124.
زارعی، حسن.(1373). خلاقیت و نوآوری، دانش مدیریت، 24، 75-62.
سلیمانی، افشین. (1381).کلاس خلاقیت، تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.     
شمس، شهاب الدین؛ اسفندیاری مقدم، امیر تیمور.(1394). ارتباط ابعاد مختلف اعتمادسازمانی با رضایت شغلی کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت، 77، 171-185.
شهرآرای، مهرناز ؛ مدنی پور، رضا .(1375). سازمان خلاق و نوآور، دانش مدیریت، شماره 33 و 34، 42-39.
شهلایی، جواد.(1395). رابطه نگرش به مدیریت دانش و خلاقیت در مدیران و کارکنان فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ،5 (4)،33-52 .
صمد آقایی، جلیل.(1385). خلاقیت جوهره­ کارآفرینی، تهران: انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
صیادی،سعید ؛ محمدی، مرضیه ؛ نیک پور، امین. (1390). مدیریت استعداد مفهومی کلیدی در حوزه سازمانی، ماهنامه اجتماعی،علمی و فرهنگی کار و جامعه، 135 ، 81- 86 .
صیادی، داوود؛ یاری­پور، مهدی.(1393). سرمایه اجتماعی عامل ایجاد توسعه اجتماعی و اقتصادی، راهبرد یاس، 15، 140-162 .
طهماسبی، لیلا؛ سلیمان­پور، محبوبه.(1394). واکاوی مدیریت استعداد منابع انسانی به عنوان راهکاری موثر برای چالش های خلاقیت و نوآوری در سازمان، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد حسابداری و علوم تربیتی.
فرامرز، مرتضی ؛ عزیزی­لر، لادن.(1393). چگونگی تأثیر و بررسی آموزش سازمانیخلاقیت سازمانی و تکنیک­های خلاقیت مدیریت برنامه­ریزی در تنوع تولید و فضای رقابتی، سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی.
فرنودیان، فرج الله.(1369و1370). محتوای درسی و پژوهش خلاقیت دانش آموزان، رشد تکنولوژی آموزشی، 5، 6- 14.
فیروزی، محمدرضا؛ کرمی، میثم.(1395). بررسی نقش واسطه­ای سرمایه اجتماعی در رابطه هوش هیجانی با خلاقیت. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ،5 (4)،53-78.
کارت رایت، راجرد. (2003). مدیریت استعداد نگاهی نو به توسعه سرمایه انسانی(ترجمه محمد گودرزی)، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
کوثری، رضا؛ نیکنامی، مصطفی؛ دلاور، علی؛ آراسته، حمیدرضا؛قورچیان، نادرقلی.(1389). ارائه الگوی توسعه خلاقیت و نوآوری­های علمی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان براساس عوامل فردی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،4 (3)، 189-159.
گای، ماتیو؛ سیمز،دوریس(2007). توسعه استعدادهای آتی راهنمای کاربردی مدیریت استعداد و برنامه ریزی جانشین­پروری(ترجمه نسرین جزنی)، تهران:  انتشارات سرآمد.
گودرزند چگینی، مهرداد؛ چیرانی، ابراهیم؛ مقدم، هادی؛ قانع، سیده فاطمه ؛مرادی، مریم.(1395). بررسی رابطه مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی. مدیریت و بهره­وری،38، 253-278.
محمدی، ناهید.(1395). خلاقیت در مدیریت، ماهنامه تدبیر، سال شانزدهم، 16، 14-19.
مظاهر ، لیلی؛ محمدی، شراره؛ اکراری، احسان؛ پروین، احسان؛فاضلی، حسن .(1396). بررسی رابطه بین سبکهای تصمیم­گیری مدیران با میزان خلاقیت و مدیریت مشارکتی در مدارس راهنمایی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،6 (4)، 171-196.
میر میران، سید جلیل .(1384).خلاقیت و نوآوری ( فردی ، گروهی ، سازمانی)، انتشارات گوهر.
نصیری ولیک نبی، فخرالسادات؛ سلطان آبادی، پروانه؛ خدایاری، اکرم.(1393). بررسی رابطه بین اعتمادسازمانی با خلاقیت سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا. نوآوری­های مدیریت آموزشی،9 (4)،86 -95.
نشاط، نرگس؛ جمالی مهمویی، حمید رضا ؛ حسن­زاده دیزجی، الهه(1391). تأثیر جو سازمانی بر خلاقیت کارکنان، مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 2(1)، 123-136 .
نوع پسند اصیل، سید محمد؛ عاشق حسینی مهراوانی، مجید.(1393). تاثیر فرآیندهای مدیریت استعدادیر کیفیت خدمات و نوآوری کارکنان. مطالعات مدیریت،75،19 -38.
همتی نوعدوست گیلانی، مهناز؛ حسن­زاده ثمرین، تورج؛ کرامتی پاشاکی، نسبیه.(1394). نقش مدیریت استعداد در توسعه اعتماد میان فردی و سازمانی، کنفرانس بین المللی آینده­پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی.
 
Adams-Kayes,A.B.(2004) .Organizational Trust  and  Upward  Influence  in Correctional Institutions, Ph.D,Dissertation in The George Washington University.          
Atkinson ,S  &  Butcher, D.(2003).Trust in Managerial Relationship, Journalaof aManagerial Psychology,18(4), 282-304.
Barron, Paul. (2008). Eduction and talent management: implications for the hospitality industry. International journal of contemporary hospitality management, emerald group, 20(7), 730-742.
Bhatnagar, J. (2007). Talent management strategy of employee engagement in Indion Ites employees: Key to retention. Employee Relation,29(6), 640-663.
Burt,R.S.(2005).Brokerage & Closure: An Introduction to Social Capital, Oxford aaaaUniversity Press.
Cappelli, peter. (2004). Talent management in the 21st century, Singapore Management University.
Garrow V, Hirsh W. (2008). Talent management, issues of focus and fit, public personnel management.37 (4):389-402.
Grabner, I. (2007). Managing organizational creativity Motivational aspects of management control systems for creative employees. Wirts chafts universität Wien, Soreze, France.
Herreros,F.(2004).The Problem of Forming Social Capital: Why Trust, aPalgrave Macmillan.
Jackson, S &Shuler, R. (1990). Human resource planning: challenges for industrial, organizational psychologists, American psychologist, 45(2).
Ingram, T & Gold, W. (2016). Talent management in healthcare Organizations –qualitative research results, Procedia Economics and Finance, 39, 339-346.
Mccauley, C & Wakefield.M. (2006). Talent management in the 21st century: Help your company find, develop and keep it’s strongest workers, The journal for qualify and participation, 29(4), 120-132.
Mollering,G & Bachmann,R & Lee,S.H.(2004).  Introduction Understanding Organizational l Trust-Foundations, Constellations, and Issues of Operationalisation, Journal of Managerial Psychology, 19(6), 556-570.
Ramo,H.(2004). Moments of Trust: Temporal and Spatial Factors of Trust in Organizations, Journal of Managerial Psychology, 19(8), 760-775.
Rana, G & Goel, K & Rastogi, R. (2013). Talent management: a Paradigm Shift in India Public Sector, Strategic Hr Review, 12(4), 197-202.
Tansley, c. (2009). Concept borrowing to facilitate a multi-disciplinary approach to theoretical development of talent managemet-the case of employer branding. Paper presented at the European academy of management conference.