طراحی مدل یکپارچه توسعه سطح نوآوری و تجاری سازی شرکت های دانش بنیان ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

     زمینه: یکی از ویژگی های مهم سازمان های امروزی در کوران تغییرات محیطی، جهانی شدن و تغییر عمیق رجحان های مصرف کنندگان و خواسته های مشتریان، به عنوان عامل موفقیت کسب و کارها و همچنین راهی برای ورود به بازارهای جهانی، نوآوری است و تجاری سازی و انتقال یافته های تحقیقاتی به عرصه صنعت و بازاریابی، بی‌اغراق یکی از پیچیده ترین مراحل فرایند نوآوری است. تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد که شرکت های کوچک و متوسط در توسعه فناوری، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد نقش اساسی دارند و به گفته اکثر صاحب نظران، زی بنای اقتصاد دانش بنیان به شمار می روند. موضوع نوآوری و تجاری سازی در شرکت های دانش بنیان به مراتب بیشتر و ضروری تر احساس می شود.
     هدف: هدف این پژوهش ،تدوین مدلی یکپارچه برای توسعه سطح نوآوری و تجاری سازی شرکت های دانش بنیان ایران است.
     روش:این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است.جامعه آماری، شامل افراد متخصص و صاحب نظر در حیطه فعالیت شرکت های دانش بنیان استکه با استفاده از رویکردنمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد 13 نفر از متولیان شرکت های دانش بنیان استان تهران به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند.داده ها به روش مصاحبه با هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختار یافته گردآوری شد. برای به دستآوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده درپژوهش استفاده شد.
     یافته ها: بر اساس فرآیند نظریه داده بنیاد، طی مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 259 مفهوم ساخته شده در 57 مقوله دسته بندی شدند سپس ضمن شناسایی مقوله محوری، مقوله­ها در درون مؤلفه های اساسی شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها قرار گرفتند و مدل نهایی شکل گرفت.
     نتیجه گیری: بر اساس تحلیل داده ها "راهیابی به بازار" مقوله محوری در توسعه سطح نوآوری و تجاری سازی شرکت های دانش بنیان است که بررس یراه ها یمختلف برای فتح و ورود به بازار همچنین نحوه تعامل با بازیگران فعلی بازار حیاتی است و راهبردهایی برای این منظور تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing an Integrated Model for Developing the Innovation and Commercialization Level of Iran's Knowledge-based Companies

نویسندگان [English]

  • seyed habibollah mirghafoori 1
  • Ali Morovati sharifabadi 2
  • Amir Ehsan Zahedi 1
1 industrial management department, economy management and accounting faculty, yazd university, yazd, iran
2 industrial management department, economy management and accounting faculty, yazd university, yazd, iran
چکیده [English]

Innovation is one of the important features of today's organizations in the field of environmental changes,globalization and the profound change of consumer preferences and customer demands as a factor of business successes, and a way of entering the global markets. Also commercialization and transmission of research findings to the industry and marketing are undoubtedly one of the most complex stages of innovation process. Experiences of different countries show that small and medium-sized enterprises (SMEs) play a key role in technology development, economic prosperity and employment. According to the most of the scholars, they are the foundation of knowledge-based economy. As a result, the present study intends to shed some light on innovation and commercialization in knowledge-based companies which is an essential issue. The aim of this study is to develop an integrated model for developing the innovation and commercialization level of knowledge-based companies in Iran. This research is a kind of qualitative research that is conducted using grounded theory approach. The statistical population consisted of experts in the field of knowledge-based companies which were selected through theoritical sampling.Finally 13 managers of knowledge-based companies in Tehran province were selected as participants in the research. A semi-structured interview was used for data gathering with general guidance. to obtain reliability and validity of the data, two methods of reviewing participants and non-participants’ experts in the research were used. Based on data analysis, "Entering the market" is an axial phenomenon in developing the innovation and commercialization level of knowledge-based companies, and based on causal conditions, intervening conditions and context conditions, strategies are developed and the final model is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Commercialization
  • Knowledge-based
  • Grounded Theory Approach
اللهیاری فرد، نجف، عباسی، رسول. (1390). بررسی الگوی مناسب ساختار سازمانی شرکت­های دانش بنیان. فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد. 8(29)، 47-54.
جهانیان، رمضان، طاهره، حدادی. (1394). بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در سازمان، فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 5(1)، 65-92.
دانش فرد، کرم اله. (1395). اولویت بندی نقش ساختارهای دانش محور پایه و پشتیبان در فرآیند نوآوری در شرکت های دانش بنیان. فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 6(3)، 1-34.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی: سهم شرکت های دانش بنیان کشور از تولید ناخالص ملی کمتر از نیم درصد است. (1395). خبرگزاری تسنیم، شناسه خبر: 1131496.
کریمی، آصف، رحمانی، سوما. (1394). تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارها با میانجی گری فرآیند خلق دانش (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط). فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 5(3)، 143-171.
کمالی، سیداحمد، محمدپور، مسعود. (1392). تحلیل نقش فن بازار در ایجاد و تقویت نوآوری در سازمان. نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری. 2(4)، 27-52.
گودرزی، مهدی، صوفی جهانیار بامداد، اعرابی، سیدمحمد، امیری، مقصود. (1392). الگوی جامع تجاری سازی فن‌آوری در پژوهشگاه های دولتی ایران. فصلنامهمدیریتتوسعهفناوری. 1، 37-66.
میرغفوری، سیدحبیب الله، صادقی آرانی، زهرا، جعفرنژاد، احمد. (1390). پیش بینی موفقیت تجاری سازی ایده های نوآورانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی مخترعان و نوآوران استان یزد). فصلنامه سیاست علم و فن‌آوری. 4(1)، 63-76.
 
Bowen, F. E., Rostami, M., & Steel, P. (2010). Timing is everything: A meta-analysis of the relationships between organizational performance and innovation. Journal of Business Research, 63(11), 1179-1185.
Chen, L., Xu, J., & Zhou, Y. (2017). Regulating the environmental behavior of manufacturing SMEs: interfirm alliance as a facilitator. Journal of Cleaner Production.
Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Up~ per Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
DeGeeter, M. J. (2004). Technology Commercialization Manual: strategy, tactics, and economics for business success. Med-Launch, Inc.
Farrokhran, M. B. (2013). Analysis of organizational ingredients which are effective in case study: Azad University Najaf Abad. Advances in Environmental Biology, 1670-1680.
Ferguson, G. (2008). Commercialisation Models-a review of the literature on existing commercialisation models. Rumour Control consultancy.
Fernández, W. D. (2004). Using the Glaserian approach in grounded studies of emerging business practices. Electronic Journal of Business Research Methods, 2(2), 83-94.
Gans, J. S., & Stern, S. (2003). The product market and the market for “ideas”: commercialization strategies for technology entrepreneurs. Research policy, 32(2), 333-350.
Gibson, D. V., & Naquin, H. (2011). Investing in innovation to enable global competitiveness: The case of Portugal. Technological Forecasting and Social Change, 78(8), 1299-1309.
Glasser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research Adline De Gruyter. New York.
Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of production economics, 133(2), 662-676.
Goyal, S., & Pitt, M. (2007). Determining the role of innovation management in facilities management. Facilities, 25(1/2), 48-60.
Henderson, R., & Robertson, M. (2000). Who wants to be an entrepreneur? Young adult attitudes to entrepreneurship as a career. Career Development International, 5(6), 279-287.
Hitt, M. A., & Ireland, R. D. (2000). The intersection of entrepreneurship and strategic management research. Handbook of entrepreneurship, 45-63.
Hsu, C. H., Chang, A. Y., & Luo, W. (2017). Identifying key performance factors for sustainability development of SMEs–integrating QFD and fuzzy MADM methods. Journal of Cleaner Production, 161, 629-645.
Hossain, N. (1998). Constraints to SME Development in Bangladesh, Job Opportunities and Business Support (Jobs) Program, Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS). Maryland, United States, available from:
Hult, G. T. M., Hurley, R. F., & Knight, G. A. (2004). Innovativeness: Its antecedents and impact on business performance. Industrial marketing management, 33(5), 429-438.
Johannessen, J. A., Olsen, B., & Lumpkin, G. T. (2001). Innovation as newness: what is new, how new, and new to whom?. European Journal of innovation management, 4(1), 20-31.
Johnson, B., & Christensen, L. (2008). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches. Sage.
Kumar, V., & Jain, P. K. (2003). Commercialization of new technologies in India: an empirical study of perceptions of technology institutions. Technovation, 23(2), 113-120.
Lee, J. (2001). A grounded theory: integration and internalization in ERP adoption and use.
Lendel, V., & Varmus, M. (2011). Creation and implementation of the innovation strategy in the enterprise. Economics and management, 16, 819-825.
Marques, J., Dhiman, S., & King, R. (2005). Spirituality in the workplace: Developing an integral model and a comprehensive definition. The Journal of American Academy of Business, 7(1), 81-91.
Michaelis, C., Smith, K., & Richard, S. (2001).Regular Survey of Small Business Option: First Survey- Final Report. Data Build, Birmingham.
Olsen, E, Poly, C, Model for the Commercialization of New Technology, Industrial Technology, 2008.
Plagnol, A. C., Rowley, E., Martin, P., & Livesey, F. (2009). Industry perceptions of barriers to commercialization of regenerative medicine products in the UK. Regenerative Medicine, 4(4), 549-559.
Rosa, J., & Rose, A. (2007). Report on Interviews on the Commercialization of Innovation (pp. 1-25). Statistics Canada, Science and Technology Surveys Section, Science, Innovation and Electronic Information Division.
Rosenbusch, N., Brinckmann, J., & Bausch, A. (2011). Is innovation always beneficial? A meta-analysis of the relationship between innovation and performance in SMEs. Journal of business Venturing, 26(4), 441-457.
Röd, I. (2016). Disentangling the family firm’s innovation process: A systematic review. Journal of Family Business Strategy, 7(3), 185-201.
Shurry, J., Lomax, S., & Vyakarnam, S. (2001).Household Survey of Entrepreneurship. IFF Research London.
Sohn S.Y, Moon, T.H, Data envelopment analysis for effective technology commercialization procedure, 2003.
Stefan, I., & Bengtsson, L. (2017). Unravelling appropriability mechanisms and openness depth effects on firm performance across stages in the innovation process. Technological Forecasting and Social Change.
Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research. Grounded theory procedures and techniques.
Sveiby, K.E. (2001). A knowledge-based theory of the firm to guide strategy formulation. Journal of Intellectual Capital, 2(4), 1-16.
Zieminski, J., & Warda, J. P. (1999). Paths to Commercialization of University Research-Collaborative Research. Expert Panel on the Commercialization of University Research.