تاثیر خلاقیت و شیوه های نوآورانه دانش پلیسی در پیشگیری و کشف جرم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 ‏ استادیار گروه کشف جرایم دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانشجوی سال چهارم دکتری شیمی دانشگاه مالک اشتر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

زمینه: تاثیر خلاقیت و نوآوری در پیشگیری وکشف جرم موجب می‌شود پلیس بتواند نقش بسیارمهمی ایفا کند و موجب گردد تا در رویارویی با تبهکاران با استفاده از شیوه های خلاقانه و نوآورانه، رسالت خویش را بطور اثربخش به انجام برساند. در حقیقت پایه و اساس روزآمدی پلیس خلاقیت است و تنها با استفاده از خلاقیت می‌تواند مسائل خود را شناسایی کند.
هدف: هدف مقاله حاضر این است که دانش نوآورانه و خلاقانه چه تاثیری در ماموریت پلیس در پیشگیری و کشف جرم دارد و آیا پلیس به طور مستقیم از دانش نوآورانه بهره‌مند می‌شود یا از فناوری موجود سود می‌جوید.
روش پژوهش: روش به کار رفته در مقاله حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نوع توصیفی - تحلیلی می‌باشد.
یافته‌ها: پلیس چهار دوره را پشت سر گذاشته است، که اولین رویکردهای جدید پلیسی برای ورود به عرصه نوآوری پلیس جامعه محور است که شیوه‌های آن، متنوع است و اغلب در طول زمان دستخوش تغییراتی شده است. اما هر چه تغییرات نوآورانه در پلیس بیشتر به وقوع بپیوندد، اثرات مثبت و فواید زیادی برای جامعه دارد. نوآوریهای پلیس را در می‌توان به چهار دسته مجزا مانند برنامه ریزی ، اجرائی ، فنی و راهبردی دسته بندی کرد.
نتیجه گیری: از دهه 1980 پلیس توانسته از دانش های نوآورانه در ماموریت‌های خود بیشتر استفاده کند که این امر نه تنها در وقت صرفه جویی نموده بلکه فرآیند پیشگیری و کشف جرم را کوتاه نموده است و از طرفی با بکارگیری رایانه‌ها توانسته بوسیله مدلهای مختلف رایانه‌ایی تحلیل جرایم به نسبت توزیع جغرافیایی جرم و مقابله با آن، وقوع جرایم در آینده را نیز پیش بینی و برای مقابله با آن چاره اندیشید. لذا نوآوری و خلاقیت موجب می‌شود، سالانه به طور معمول بیش از 130 میلیون یورو، ارزش وقت برای پلیس صرفه جویی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Creativity and Innovative Techniques of ‎Police Knowledge on Crime Prevention and Detection ‎

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Biabani 1
  • Rohollah Rohzade 2
1 ناجا
2 ناجا
چکیده [English]

Abstract
Background: The effect of creativity and innovation on crime prevention and detection causes police to play a very important role and helps police to implement their objectives using creative and innovative methods in confronting criminals. In fact, creativity is the basis and pillar of police updated status and only by applying creativity can police identify their various issues.
Aim: This article is intended to determine what effects the creative and innovative knowledge has on police missions in preventing and detecting crimes and it seeks to ascertain whether the police can directly benefit from innovative knowledge or utilize the present technology.
Research Method: The method used in this article is of applied type from quality or nature point of view and it is of descriptive – analytical type.
Findings: The police have spent four periods which is the first new police approach to enter the innovative domain of community policing whose methods are different and often face changes in the course of time. But the more innovative changes happen more often in police, the more positive and benefits it will offer for the society. Police innovations can be divided into four categories such as planning, executive, technical and strategic.
Conclusion: Since 1980s police have been able to apply more innovative knowledge in their missions which not only it has saved time but it has also reduced the process of crime prevention and detection and in addition, by using computers, police have been also able to predict the occurrence of crimes in the future through various computerized crime analysis models in regard to crime hot spots in order to counter them and to take necessary measures to fight against them. Therefore; innovation and creativity contribute to normally saving 130 million Euros worth of police time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police Knowledge
  • Creativity and Innovation
  • Crime Prevention and Innovation
سعیدی کیا، مهدی. (1384). اصول و مبانی کارآفرینی، تهران: انتشارات کیا.
صادقی مالمیری، منصور. (1386). خلاقیت رویکردی سیستمی (فرد، گروه، سازمان)، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
هوشمندیار، نادر. (1395). توسعه مدیریت و نقش خلاقیت پلیس در نظم و امنیت عمومی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(4)، 97-120.
رضایی، پیوسته، فرضعلی زاده. (1396). بررسی نقش مدیریت دانش در ارتقاء خلاقیت و نوآوری کارکنان در سازمانهای نظامی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،7(1)، 17-48.
 
Braga, A. A., & Weisburd, D. L. (2006). Police innovation and crime prevention: Lessons learned from police research over the past 20 years. Paper presented at the proceeding of the National Institute of Justice Police Research Planning Workshop (November 28 – 29, 2006, Washington, DC).
Kondo, M. C., Andreyeva, E., South, E. C., Macdonald, J. M., & Branas, C. C. (2018). Neighborhood interventions to reduce violence. Annual review of public health, (0).
Schuck, A. M. (2017). Prevalence and predictors of surveillance cameras in law enforcement: the importance of stakeholders and community factors. Criminal justice policy review, 28(1), 41-60.
Bond, B. J., & Gabriele, K. R. (2016). Research and planning units: An innovation instrument in the 21st-century police organization. Criminal Justice Policy Review, 0887403415624947.
Weisburd, D., & Eck, J. E. (2004). What can police do to reduce crime, disorder, and fear?. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 593(1), 42-65.    
Weisburd, D., Farrington, D. P., & Gill, C. (2016). Conclusion: what works in crime prevention revisited? In What Works in Crime Prevention and Rehabilitation (pp. 311-326). Springer publications, New York, NY.
Atkinson, C., Mackenzie, S., & Hamilton-Smith, N. (2017). A Systematic Review of the Effectiveness of Asset-Focussed Interventions against Organised Crime.
Modern Crime Prevention Strategy, March 2016: Retrieved from: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/509831/6.1770.
Chetty, K., & Woodbridge, K. (2017). Passive WiFi Radar: A New Technology for Urban Area Surveillance. In Crime Prevention in the 21st Century (pp. 345-358). Springer International Publishing.
Olsen, K. E., & Asen, W. (2017). Bridging the gap between civilian and military passive radar. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine32(2), 4-12.
Chetty, K., Chen, Q., & Woodbridge, K. (2016, May). Train monitoring using GSM-R based passive radar. In Radar Conference (RadarConf), 2016 IEEE (pp. 1-4). IEEE.
Koper, C. S., Lum, C., & Willis, J. J. (2014). Optimizing the use of technology in policing: Results and implications from a multi-site study of the social, organizational, and behavioural aspects of implementing police technologies. Policing: A Journal of Policy and Practice8(2), 212-221.
Byrne, J., & Marx, G. (2011). Technological innovations in crime prevention and policing. A review of the research on implementation and impact. Journal of Police Studies, 20(3), 17–40.
Ekblom, P. (Ed.). (2012). Design Against Crime: Crime Proofing Everyday Products. Lynne Rienner Publishers.
Samuels, J. E., Davies, E. H., & Pope, D. B. (2013). Collecting DNA at arrest: Policies, practices, and implications. Washington, DC: Urban Institute Justice publications.
Roman, J. (2008). The DNA field experiment: Cost-effectiveness analysis of the use of DNA in the investigation of high-volume crimes. Urban institute publications.
Santos, R. B., & Taylor, B. (2014). The integration of crime analysis into police patrol work: Results from a national survey of law enforcement agencies. An International Journal of Police Strategies and Management, 37(3), 501-520.
 Santos, R. B. (2014). The effectiveness of crime analysis for crime reduction: Cure or diagnosis?. Journal of Contemporary Criminal Justice, 30(2), 147-168.
Clarke, R. Eck, J. (2003). Become a problem solving crime analyst in 55 small steps.  London: Jill Dando Institute, University College London.
Ekblom, P. (2010). The conjunction of criminal opportunity theory. Encyclopedia ofVictimology and Crime Prevention, 1, 139–146.
Mitcham, C. (1979). Philosophy and the History of Technology. The history and philosophy of technology, 163-201.
Spendlove, D. (2018). Emotion and Technology Education 36. Handbook of Technology Education, 505.
Spendlove, D. (2017). Emotion and Technology Education. Handbook of Technology Education, 1-17. 
 Haug, K. H. S. (2016). Engineering humans: cultural history of the science and technology of human enhancement (Doctoral dissertation, Birkbeck, University of London).
Taylor, B., Koper, C.S., & Woods, D.J. (2011). Combating auto theft in Arizona: A randomized experiment with license plate recognition technology. Criminal justice review, 37(1), 24-50.
Maghan, J., O’Reilly, G.W., & Ho Shon, P.C. (2002). Technology, policing, and implications of in-car videos. Journal of Police Quarterly, 5(1), 25–42.
Clarke, R., & Newman, G. (2006). Outsmarting the terrorists. London: Praeger Security International. Vol: 18, pp: 25-27.
Home Secretary’s speech at International Crime and Policing Conference, 23 March 2016. Retrieved from: https://www.gov.uk/government/ speeches/home-secretary-theresa-may-launches-the-modern-crime-prevention-strategy
www.triz-journal.com  accessed 8 July 2017.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/509831/Modern Crime Prevention Strategy, March 2016
Home Secretary’s speech at International Crime and Policing Conference, 23 March 2016. Retrieved from: https://www.gov.uk/government/ speeches/home-secretary-theresa-may-launches-the-modern-crime-prevention-strategy.
 

 
دوره 7، شماره 4
بهار 1397
خرداد 1397
صفحه 143-178
  • تاریخ دریافت: 26 شهریور 1396
  • تاریخ بازنگری: 16 بهمن 1396
  • تاریخ پذیرش: 14 اسفند 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 31 خرداد 1397