رابطه هوش‌های چندگانه با ویژگی شخصیتی کارآفرینی و خلاقیت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

چکیده

     زمینه: در قرن حاضر نظریه مهمی به‌منظور توضیح تفاوت‌های فردی به وجود آمده که نظریه هوش‌های چندگانه است ونقش کلیدی در خلاقیت افراد دارد. از سویی دیگر کارآفرینی نیز در عمل توانایی خلق یک‌چیز از هیچ است. از عمده‌ترین جریان‌های حاکم بر حیات بشری در آغاز هزاره سوم میلادی فرایند کارآفرینی و خلاقیت است که اساس و بسترساز تغییر و تحول و دگرگونی است. در این راستا به نظر می‌رسد مسئولان رشته‌های مختلف علوم تربیتی باید در جستجوی عواملی باشند که با کارآفرینی ارتباط داشته و قابلیت پیش‌بینی و تأثیرگذاری بر آن را داشته باشند و در محیط دانشگاه‌ها با برنامه‌ریزی بر روی آن‌ها و همچنین آموزش‌های لازم دانشجویان برای خوداشتغالی آماده کنند.
     هدف: هدفاز این پژوهش بررسی رابطه هوش‌های چندگانه با ویژگی شخصیتی کارآفرینی و خلاقیت دانشجویان کارشناسی ارشد بوده است.
روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش آن را کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر به تعداد۲۷۹نفر در سال تحصیلی ١٣٩٤-۹۵ تشکیل دادند. با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای سهمی ۱۶۲ نفر مطابق جدول مورگان انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌های موردنیاز از سه پرسشنامه استفاده شد:۱-پرسشنامه هوش چندگانه ۲- پرسشنامه ویژگی شخصیتی کارآفرینی ۳- پرسشنامه خلاقیت. برای به دست آوردن روایی پرسشنامه از روش محتوایی و صوری استفاده شد. ضریب پایایی از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی و آزمون‌های همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده‌شده است.
     یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین هوش زبانی کلامی، هوش ریاضی منطقی، هوش جسمی حرکتی، هوش فضایی، هوش درون فردی، هوش میان فردی، هوش طبیعت‌گرا، با ویژگی شخصیتی کارآفرینی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
     نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که با شناسایی دقیق و درست انواع هوش‌ها در دانشجویان می‌تواند بسترساز کارآفرین شدن و یا اینکه سبب بروز روحیه کارآفرینی در دانشجویان و زمینه‌ساز ایجاد خلاقیت در دانشجویان شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship of Multiple Intelligences with Personality Characteristics of Entrepreneurship and Creativity of Master Students of Islamic Azad University

نویسنده [English]

  • Batoul Faghiharam
Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the relationship between multiple intelligences and personality characteristics of entrepreneurship and creativity of graduate students of the Faculty of Education and Psychology of Islamic Azad University, Islamshahr Branch in the academic year of 1394-95. The present research is a descriptive method of correlation. The statistical population of this study was all students of the Faculty of Education and Science of Islamic Azad University, Islamshahr Branch, in the number of 279 students in the academic year of 1394-95. Using a proportional sampling, 162 subjects were selected according to Morgan's table. Three questionnaires were used to collect the required data: 1- Multiple Inventory Questionnaire 2- Entrepreneurial Characteristics Questionnaire 3- Creativity Questionnaire. To obtain the validity of the questionnaire, the content and form method was used. Reliability coefficient was calculated by Cronbach's alpha. For data analysis, descriptive statistics and inferential statistics and correlation tests and multiple regression analysis were used. The results showed that there is a direct and significant relationship between linguistic intelligence, logical intelligence, logical intelligence, physical-motor intelligence, spatial intelligence, intrinsic intelligence, interpersonal intelligence, nature-oriented intelligence, and personality traits of entrepreneurship. Conclusion: According to the findings, it can be concluded that by accurately identifying the types of intelligences in students, they can be the basis for creating an entrepreneur or the emergence of entrepreneurial spirit in students and the basis for creating creativity in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple intelligence
  • Personality Characteristics of Entrepreneurship
  • Creativity
آرمسترانگ،تامس.(١٣٩٢).هوش چندگانه در کلاس‌های درس،ترجمه: مهشید صفری، تهران: مدرسه برهان.
آقایی فیشانی،تیمور.(١٣٨٩). خلاقیت و نوآوری با نگرش سیستمی، تهران: انتشارات کتاب طلایی جامع.
آقایی فیشانی؛ تیمور و زارع نیا، محمود.(١٣٩٠).کتاب جامع کارآفرینی و کسب‌وکار (رویکرد سیستمی بر مفاهیم ،فرآیندها، مدل‌ها و کاربردها،تهران:کتاب طلایی جامع.
احمدپورداریانی، محمود.(١٣٩١).کارآفرینی، تعاریف، نظریات، الگوها، چاپ دهم. تهران: جاجرمی.
افروز، غلامعلی و کامکاری،کامبیز.(١٣٩٤). هوش و خلاقیت،تهران: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات.
بلوچ، حمیدرضا. (١٣٩٣). هوش چندگانه گاردنر، تهران:نشر آسمان نیلگون.
ترجمان، ویناوآقابابایی ،زهره.(۱۳۹۱). کارآفرینی و ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه. بینش.(۲۹)،۱-۷.
حجام، میثم و همکاران. (١٣٩٥). کارآفرینی، تهران: انتشارات لوح سفید.
حجازی،سید رضا و حسینی مقدم، محمدرضا.(۱۳۹۲).تأثیر آموزش کارآفرینی بر خلاقیت شغلی و کیفیت زندگی دانش‌آموختگان ساکن شهرستان رشت، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی،علمی و فرهنگی کار و جامعه ،شماره ۱۶۵،بهمن، ۷۰-۷۷.
دشمن زیاری، اسفندیار، طلایی، قدرت اله و رجبیان تابش،آزاده.(١٣٩٠). مبانی و اصول کارآفرینی، تئوری‌ها، کاربرد بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ، چاپ اول: تهران: مؤسسات کتاب مهربان.
سعیدی کیا، مهدی.(١٣٩٢).کارآفرینی، تهران:انتشارات آها.
شهبازی،کیومرث؛ حسن‌زاده، اکبر و جعفر زاده،بهروز.(۱۳۹۳).بررسی تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی(رهیافت داده‌های تابلویی) .فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی. 2(5)، ۴۳-۵۵.
طاهری،عبدالمحمد؛ شایان جهرمی،امین و ترابی،سهیلا.(۱۳۸۹). بررسی رابطه کارآفرینی با خلاقیت در سازمان فنی و حرفه‌ای شهرستان گچساران. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی .1(4)، ۴۵-۶۲.
طیبی،کمیل و فخری، مریم.(۱۳۸۹). آثار جهانی‌شدن و تجارت بین‌الملل بر توسعه کارآفرینی، فصلنامه توسعه کارآفرینی ،3(9). ۳۷-۵۵.
فلاح شمس، میر فیض؛ بوداقی خواجه نوبر، حسین و دلنواز اصغری،بیتا.(۱۳۹۱). بررسی رابطه هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،  فراسوی مدیریت ،6(21)، ۱۴۹-۱۶۶.
قاسم نژاد مقدم، نیما. (١٣٨٩). ارزیابی میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(1)، 1-29.
کردنائیج،اسدالله و همکاران(۱۳۸۶)، ابزار سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی، چاپ اول،تهران:دانشگاه تربیت مدرس.
کشاورز، لقمان و کارگر، ناهید.(١٣٩٣). رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی.۲ (۴) ،۳۷- ٤٧.
 
Amram, Y. (2005). ''Intelligence beyond IQ. The contribution of emotional &spiritual intelligence to effective businesses leadership''. Institute of transpersonal psychology.
Anokhin, S. and Schulze, W. S. (2009). ''Entrepreneurship, Innovation, and corruption'', Journal of Business Venturing, 24(5): 465-476.
Drakeford, Jocelyn G. (2010). ''The Howard Gardner School: A portrait of a small progressive, independent and alternative high school for bright, creative non-traditional learners (dissertation)''. The George Washington University, Pp. 323.
Druker, P. (1985). ''The Discipline of innovation''. Harvard Business Review, May-June, 67-72.
Gardner, H. (1983). ''Frames of Mind: The theory of multiple intelligences'', New York:  HarperCollins Publishers.
Intan Azura, M. & Shaheen, M & Schubert. F. (2008). ''Teaching information literacy through learning styles: The application of Gardner's multiple intelligences''. Journal of librarianship and information science, 93-109.
Matviuk, S. G. (2010).'' A Study of Peruvian Entrepreneurs Leadership Expectations''. Journal of American Academy of Business Cambridge. 16 (1): 65- 70.
Nelson, R.E. and Johnson, S.D. (1997). ''Entrepreneurship education as a strategic approach to economic growth in Kenya''. Journal of Industrial Teacher Education, 35 (1): 7-21.
Njorge, C. W. and Gathungu, J. M. (2013). ''The effect of entrepreneurial education and training on development of small and medium size enterprises in Githunguri district –Kenya''. International journal of education and research, 1(8): 1- 22.
Ogundele, O.J.K, Akingbade, W.A. and Akinlabi, H.B. (2012). ''Entrepreneurship training and education as strategic tools for poverty alleviation in Nigeria''. American international journal of contemporary research, 2 (1): 148-156.
Ollins, L., Hannon, P.D. and Smith, A. (2004). ''Enacting entrepreneurial intent: the gaps between student needs and higher education capability.'' Education+ training, 46(8): 454-463.
Safaa Saleh. H. (2010). ''Effect of using the activities of multiple intelligences to learn some basic skills in kata and level of harmonic behavior of the mentally handicapped, Acceptors for learning''. Procedia - Social and Behavioral Sciences,  5: 1950-1955.
Urbano, D., Ferri, E., Alvarez, C., and Noguera, M. (2017). Social Entrepreneurship and Institutional Conditions: An Empirical Analysis in Spain. International Studies in Entrepreneurship, 53–64.
 
 
دوره 7، شماره 4
بهار 1397
خرداد 1397
صفحه 179-196
  • تاریخ دریافت: 28 آبان 1396
  • تاریخ بازنگری: 27 فروردین 1397
  • تاریخ پذیرش: 08 اردیبهشت 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 30 خرداد 1397