طراحی مدل پرورش تفکر استراتژیک و خلاق در مدیران شرکت ملی نفت ایران بر اساس رویکرد آمیخته

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روانشناسی تربیتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران ‏

2 ‏ استاد مدیریت منابع انسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران‏

4 استاد روش‌های تحقیق و آمار، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران‏

5 دانشیار روانشناسی تربیتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پرورش استراتژیست در شرکت ملی نفت طرح‌ریزی شد.
روش: این پژوهش از نظر هدف در دسته‌ی پژوهش های کاربردی و از منظر روش شناختی در دسته‌ی پژوهش‌های آمیخته قرار دارد. در بخش کیفی مبتنی با رویکرد نظریه داده بنیاد- و توسط مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته از نمونه‌ی پژوهش (24 نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه) داده‌های پژوهش گرداوری شد. سپس کدگذاری‌ها انجام شده و اقدام به شناسایی ابعاد، مقولات اصلی و زیر مقوله‌ها و مفاهیم مرتبط با هر یک از کدهای به‌دست‌آمده نمودیم و در نهایت برازش مدل پارادایمی تحقیق با استفاده از داده‌های کمی جمع‌آوری شده (320 نفر) آزمون شد.
یافته‌ها: نتایج کیفی تحقیق نشان‌دهنده 11 مقوله اصلی و 24 مقوله فرعی و 99 مفهوم بود، که در قالب مدل پارادایمی پرورش تفکر استراتژیست و خلاق شامل: شرایط علّی (عوامل فردی، عوامل سازمانی و گفتمان سازی)، مقوله‌ی مرکزی تفکر استراتژیک و خلاق (دید سیستمی، تفکر مفهومی، آینده‌نگری و نگرش فلسفی)، عوامل مداخله‌گر محیطی برون و درون‌سازمانی، عوامل زمینه‌ای (بستر فرهنگی، زمینه یادگیری، عوامل روان‌شناختی و استقلال سازمانی)، راهبردهای استعدادیابی و جذب و نگهداشت و پیامد پرورش تفکر استراتژیک و خلاق شامل: توسعه تفکر استراتژیک و خلاق، فراهم نمودن زمینه طراحی و استقرار نظام دیده‌بانی و خلاقیت در شرکت ملی نفت و روابط بین ابعاد مختلف آن را نشان داد و شاخص‌های برازش منتج از یافته‌های کمی حکایت از برازش مناسب داده‌ها با مدل و تایید فرضیه‌های منتج از مدل داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Developing Strategic and Creative Thinking at Managers of National Iranian Oil Company Based on Mixed method Approach

نویسندگان [English]

 • Fariborz Dortaj 1
 • Abbas Abaspour 2
 • Sara Shariat 3
 • Ali Delavar 4
 • Esmaeil Sadipour 5
1 Professor of allame tabatabaie university
2 professor of allame tabaie university
3 phd student of educational, allame tabatabaee university
4 proffesor of allame tabatabaie university
5 proffesor of allame tabatabaie university
چکیده [English]

Purpose: the aim of current mixed method research was to explore the strategist and creative developing model for Iran Oil Company.
Methodology: This research study is applied research .In terms of its level this research study falls into the category of exploratory research; methodologically it is in the category of mixed methods. In the qualitative part which is based on data theory approach, the required data were gathered by means of semi structured interviews. The number of participants who were involved in the study 24 experts in industry and at universities. After collecting the data, they were encoded; then, necessary measurements were taken to determine dimensions, main categories, subcategories, and relevant concepts related to our coding system. After having gained a coded table which was pivot and selective and finally, the goodness of fit of the paradigmatic research model was developed (n=320).
Findings: The qualitative findings of this study included eleven main categories, twenty four subcategories, and ninety eight concepts. Concepts which were related to development strategists included causative factors (individual factors, organizational factors, and discourses), the category of central strategic thinking (conceptual and organizational thinking, foresight, and philosophical attitudes),obstructive factors (both inter organizational and intra organizational factors), contextual factors (cultural context, psychological factors, and organizational independence), strategies to identify the talented, attract them, and retain them, the outcomes of the establishment of monitoring system, strategic thinking, and the process of developing experts in our oil company .

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategist development
 • strategic psychology
 • strategy
 • Oil Company
 • Creativity
لاریجانی، علی. (1394). سخنرانی در دیدار با مدیران ارشد جهاد دانشگاهی. منتشر شده در خبرگزاری بین المللی قران، لینک: iqna.ir/fa/news/3336870.
کاظمی، سیده فاطمه. نادری، حبیب الله. هاشمی، سهیلا. میکاییلی منیع، فرزانه.( 1396). ارائه مدل علی برای خلاقیت دانشجویان بر اساس متغیر های فردی(خودکارآمدی عمومی، خودکارآمدی خلاق، خردمندی و انگیزش درونی) و اجتماعی(جو دانشگاه). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ،7(1)، 71-100.
مظاهر، لیلی. محمدی ، شراره . اکرادی، احسان.  پروین، احسان. فاضلی، حسن.( 1396). بررسی رابطه بین سبکهای تصمیم گیری مدیران با میزان خلاقیت و مدیریت مشارکتی در مدارس راهنمایی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،6(4)، 171-196.
 Barron, P. (2008). Education and talent management: Implications for the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management20(7), 730-742.
Berger, L. A. (2004). Creating a talent management system for organization excellence: Connecting the Dots. The Talent Management Handbook, 3-21.
Bernthal, P., & Wellins, R. (2006). Trends in leader development and succession. People and Strategy29(2), 31.
Bhatnagar, J. (2007). Talent management strategy of employee engagement in Indian ITES employees: key to retention. Employee relations29(6), 640-663.
Bonn, I. (2001). Developing strategic thinking as a core competency. Management Decision39(1), 63-71
Boselie, P., Dietz, G., & Boon, C. (2005). Commonalities and contradictions in HRM and performance research. Human resource management journal15(3), 67-94.
Chambers, E. G., Foulon, M., Handfield-Jones, H., Hankin, S. M., & Michaels, E. G. (1998). The war for talent. McKinsey Quarterly, 44-57.
Connelly, C. E. (2001). Promoting creativity in software development. in administrative sciences association of canada international federation of scholarly associations of management-annual conference- (Vol. 22, No. 4, pp. 60-69).
Day, D. V., Fleenor, J. W., Atwater, L. E., Sturm, R. E., & McKee, R. A. (2014). Advances in leader and leadership development: A review of 25 years of research and theory. The Leadership Quarterly25(1), 63-82.
Farley, C. (2005). HR's role in talent management and driving business results. Employment Relations Today32(1), 55-61.
Grabner, I. (2007). Managing Organizational Creativity Motivational aspects of management control systems for creative employees. Wirtschaftsuniversität Wien, Nordbergstrasse15.
Handfield-Jones, H., Michaels, E., & Axelrod, B. (2001). Talent management: A critical part of every leader's job. Ivey Business Journal66(2), 53-53.
Howard, E. F. (1989). Strategic thinking in insurance. Long Range Planning22(5), 76-79.
McCauley, C., & Wakefield, M. (2006). Talent management in the 21st century: Help your company find, develop, and keep its strongest workers. The Journal for Quality and Participation29(4), 4.
Paauwe, J. (2004). HRM and performance: Achieving long-term viability. Oxford University Press on Demand.
Reeves, M., Love, C., & Tillmanns, P. (2012). Your strategy needs a strategy. Harvard Business Review90(9), 76-83.
Shuen, A., Feiler, P. F., & Teece, D. J. (2014). Dynamic capabilities in the upstream oil and gas sector: Managing next generation competition. Energy Strategy Reviews3, 5-13.Suseno, Y., & Pinnington, A. H. (2017). The war for talent: human capital challenges for professional service firms. Asia Pacific Business Review23(2), 205-229.
Strategic Thinking, Journal of Leadership & Organizational Studies, 17(2) 119- 128
Woodman, R. W., Sawyer, J. E., & Griffin, R. W. (1993). Toward a theory of organizational creativity. Academy of management review18(2), 293-321.
دوره 7، شماره 4
بهار 1397
خرداد 1397
صفحه 197-218
 • تاریخ دریافت: 29 بهمن 1396
 • تاریخ بازنگری: 29 اردیبهشت 1397
 • تاریخ پذیرش: 10 خرداد 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 30 خرداد 1397