طراحی مدل نوین خط مشی گذاری نظارت بر تجارت فرامرزی با استفاده از نظریه داده بنیاد

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دولتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏

3 ‏ استاد ﮔﺮوه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏

4 استاد ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دولتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف : هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل نوین خط‌مشی‌گذاری برای نظارت بر تجارت فرامرزی می باشد.
روش: در این تحقیق از روش ﭘﮋوﻫﺶﻛﻴﻔﻲ مبتنی بر رویکرد ﻧﻈﺮﻳﺔ دادهﺑﻨﻴﺎد استفاده گردیده است.کدگذاری‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان این حوزه صورت پذیرفته است. در اﻳﻦ پژوهش ﺟﺎﻣﻌﺔ آماری صاحب نظران حوزه نظارت بر تجارت فرامرزی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮان، ﻣﺘﺨﺼﺼان وﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن سازمان گمرک به عنوان مهمترین سازمان در ﻣﺤﻴﻂ نظارت برتجارت فرامرزی ﻣﺪﻧﻈﺮ قرار گرفته ﻛﻪ ﺑﺎ نمونه‌گیری به روش نظـری از آﻧﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ به عمل آمد. در این تحقیق از مصاحبة دهم، تکرار در داده‌ها تشخیص داده شده و دیگر مفهوم جدیدی شناسایی نشد، ولی به منظور دقت و اطمینان بیشتر با دوازده نفر مصاحبه انجام شد. به منظور ارزشیابی این پژوهش از معیار مقبولیت به جای معیارهای روایی و پایایی که بیشتر متناسب با پژوهش‌های کیفی می باشد استفاده گردیده است.
یافته‌ها: ﺑـﺮ اﺳـﺎس یافته ها، از طریق کدگذاری باز بیش از 298 ‏مفهوم شناسایی که پس از حذف موارد تکراری در نهایت 257 مفهوم اشباع شده، ساخته شد. که در کدگذاری محوری در 28 مقوله طبقه بندی گردیدند. درنهایت و در مرحله کدگذاری انتخابی مقوله محوری انتخاب و سایر مقوله‌های دیگر به این مقوله محوری مرتبط و مدل خط‌مشی‌گذاری نظارت بر تجارت فرامرزی طراحی و تدوین گردید.
نتیجه‌گیری: مهم ترین عامل در مدل خط‌مشی‌گذاری به منظور خط‌مشی‌گذاری نظارت بر تجارت فرامرزی با بهبود ارائه تسهیلات و انجام کنترل موثر بطور توامان، پنجره واحد تجارت فرامرزی است. همچنین مدیریت ریسک هوشمند، حسابرسی پس از ترخیص، فعالان مجاز اقتصادی، مدیریت مشترک مرزی و نهاد نظارت بر تجارت فرامرزی از اهم کنش‌های مرتبط به منظورخط‌مشی‌های موثر در بهبود ارائه تسهیلات و انجام کنترل موثر بطور توامان در تجارت فرامرزی تبیین گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Modern Policy Model of Cross-Border ‎Trade Surveillance Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Ali Baeidi Mofradnia 1
  • Abbas Monavarian 2
  • Farhad Rahbar 3
  • Ali Asghar Pourezzat 4
2 Professor of Public Administration/Faculty of Management/Tehran University
3 Professor of Economy/Faculty of Economy/Tehran University
4 Professor of Public Administration/Faculty of Management/Tehran University
چکیده [English]

Purpose: The main objective of this research is to develop a policy model for surveillance the business of cross-border trade.
Method: In this research, a research methodology based on the approach of Grounded Theory has been used. The coding has been done in three stages: open coding, axial coding and selective coding, and through in-depth interviews with experts in this field. In this research, the statistical population of the experts in the field of oversight of cross-border trade, including managers, specialists and customs experts, was considered as the most important organization in the surveillance environment of the transnational trading, which was interviewed with theoretical sampling. In this research, from the 10th interview, repetition was detected in the data and no new concept was identified, but for more precision and reliability, interviews were conducted with twelve people. In order to evaluate this research, the criterion of acceptability was used instead of the validity and reliability criteria that more appropriate to qualitative research.
Findings: Based on the findings, more than 298 identification concepts were created through open coding, which, after eliminating duplicates, eventually created 257 saturated concepts, which were categorized in axial coding in 28 categories. Finally, in the selectiv coding stage, the axis of choice was chosen and other categories were assigned to this core topic and the policy model for surveillance cross-border trade was developed.
Conclusion: The most important factor in the policy-making model for surveillance cross-border trade oversight policy is single window to improve the provision of facilities and to effectively control the cross-border as well as intelligent risk management, post-clearance audit, standardization, tariff optimization, process reengineering, cross-border management, information-based surveillance, institution of surveillance cross-border trade and the intelligence, were highlighted by the relevant actions and strategies for effective policies to improve the provision of facilities and effective control of cross-border trade.
Keywords: Public policy, Cross-border trade surveillance, Cross border single window, Intelligent Risk Management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy
  • Cross-border trade surveillance
  • Cross border single window
  • Intelligent Risk Management

اسمیث، کوین. (2004). درآمدی بر نظریه خط­مشی­گذاری عمومی. ترجمه: حسن دانایی فرد (1392)، تهران: انتشارات صفار.

استراس، آنسلم؛کوربین جولیت. (1990). اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی- رویه‌ها و شیوه‌ها. ترجمه: محمدی، بیوک (1390)، تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

الوانی، سید مهدی. (1379). تصمیم­گیری و خط مشی دولتی. تهران: انتشارات سمت.

اندرو، وینسنت (1391). نظریه های دولت، ترجمه: حسین بشریه، تهران: نشر نی، ویرایش اول، چاپ هشتم.

بازرگان، عباس.(1387). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته. رویکردهای متدوال رفتاری در علوم رفتاری، تهران: دیدار.

بعیدی مفردنیا ، علی. (1386). نحوه اظهار و ترخیص کالا از گمرک. تهران: نشر وکیل.

پورعزت، علی اصغر. (1387). مبانی دانش اداره دولت و حکومت (مبانی مدیریت دولتی). تهران: انتشارات سمت.

تقوی، مهدی.(1394).اقتصاد سیاسی بین الملل، تهران: نشردانشگاه علامه طباطبایی.

حقیقی، محمد.(1384). بازرگانی بین المللی نظریه ها و کاربردها، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

دانایی فرد، حسن. (1395).گفتارهایی جدید در خط مشی‌گذاری عمومی. تهران: انتشارت دانشگاه امام صادق(ع).

دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل.(1391). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارت صفار- اشرافی.

راد، حبیب الله. (1394). بکارگیری هوش مصنوعی در نظارت بر تجارت خارجی. رساله دکتری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تهران، تهران.

رهبر، فرهاد؛ آراسته راد، حبیب اله؛ بعیدی مفردنیا، علی(1393). مطالعه تطبیقی پنجره واحد تجاری فرامرزی و تجربه چهارکشور. تهران،  نشریه تخصصی گمرک، (65)،4-11.

ساباتیه، پاول. (2007). نظریه­های فرآیند خط مشی عمومی. ترجمه: حسن دانایی­فرد (1392)،  تهران: انتشارات صفار.

عاملی، احمد.(1391). مطالعه تطبیقی تخلّفات گمرکی در ایران و کشورهای منتخب. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات گمرک ایران.

قلی پور، رحمت الله. (1393). تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی. تهران: انتشارت سمت.

کرباسیان، مسعود.(1396). سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی. تهران: نشردارا.

منوریان، عباس. (1394). اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی. تهران: نشر مهربان.

منوریان، عباس؛ اردﻛﺎن، ﻣﺤﻤﺪ اﻳﻮﺑﻲ؛ اﻳﺮواﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد؛ زﻧﺪی منش، ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد.(1392). ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل ﺧﻂ‌ﻣﺸﻲ‌ﮔﺬاری به منظور ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ کسب وﻛﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﻳﺔ داده ﺑﻨﻴﺎد. فصلنامه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران،(5) : 125-142.

Andersen N., Razmerita L., Zinner-Henriksen H. (2007).The streamlining of Cross-Border Taxation Using IT: The Danish eExport Solution in E-Taxation: State &Perspectives - E-Government in the field of Taxation: Scientific Basis, Implementation Strategies, Good Practice Examples. Eds. Josef Macolm, Gerti Orhofer.

Barker, T. (1990). Sources of Structural Change in the UK Servise Industrial. Economic System, 106(20).

Biljana, J., Trajkova, A. (2012). Risk management and Customs performance improvements: The case of the Republic of Macedonia.Procedia - Social and Behavioral Sciences, 44, 301– 313.

CAREC (2011). Annual Report 2011 on Corridor Performance Measurement & Monitoring (CPMM). June 2012, Baku, Azerbaijan.

Cantens, T; Yasui, T )2011(.An overview of performance measurement in customs administrations.Research Paper No. 13, World Customs Organization (WCO), Brussels.

Charmaz, K. (2006) .Constructing Grounded Theory: A practical Guide Through. New Delhi, SAGE Publication India Pvt Ltd.

Creswell, J. W, Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry. Theory into Practice, 39 (3), 124-13.

Denhardt, R. (2000). The New Public Service: Serving Rather Than Steering. Public Administration Review, 60(6).

Dye, Thomas R. (1976).Policy Analysis: What government do, why hey it do and what difference it makes. The university of Alabama press.

Dye, T. (1992).Understanding Public Policy. Englewood cliffs: NJ: Prentice Hall.

Eyston, R. (1971).The threads of Public Policy: A study in Policy Leadership.Indianapolis: Bobbs-Merrill.

Erbas, S.N.; Sayers, CH.L. (2006).Institutional Quality, Knightian Uncertainty and Insurability: A Cross- Country Analysis. International Monetary Fund Working Paper.

Fennell D.; Plemmber R.; Marschke M. (2008). Is Adoptive Co-Management Ethical? Journal of Environmental Management, 83(62), 62-75.

Ferden G. A; Lake D.A (1995). International Political Economy. Lynne Riennr.

Flint, D. (1998). Change in customers' desired value: A grounded theory study of its nature and process based on customers' lived experiences in the U.S. automobile industry. The University of Tennessee, Tennessee, US.

Francisco F (2001). Exports, Imports, and economic growth in Potugal. Economic modeling, 18,613-623.

Galson W .A. (2006).Political Feasibility: Inetrest and power.The Oxford Handbook of Public Policy, Oxford university press.

George, A.L.; A. Bennett (2005). Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. Cambridge Mass: MIT Press.

Glaser, B G (1998). Doing Grounded Theory: Issues and Discussion. California, Sociology Press.

Haque, M. Shamsul (1996).The Intellectual Crisis in Public Administration in the Current Epoch of Privatization. Administration and Society, 27(4).

Hirsh M. (1994). Capital Wars. Newsweek, October 3.

Hovland, I. (2007).Making a difference: m&d of Policy research.Overseas development 111 Westminster Bridge Road London.UK.

IFAC (2012). Evaluating and Improving Internal Control in Organizations.

IMF (2012). Fiscal Transparency, Accountability, and Risk.

Isaak R. (1991).International Political Economy.Prentice-Hall, 159-194.

 Kavossi (1990). International Trade and Economic Development. The resent experience of Developing countries. Developing Areas, 19 (3).

Kenan P.B. (1989).The International Economy, The effects of trade strategies on growth. Finance and development, 20.

Marr, B.; Schiuma, G. (2003). Business performance Measurement: past, present and Future. Management Decision, 41(8), 680-687.

Matsuda, Sh. (2012).The time release study as a performance measurement tool for a supply chain and an international corridor. World Customs Journal, 6(1), 79-91.

McKeown, B.F; Thomas, D. (1988).  Methodology. Sage Publication, Inc.

Moïsé, E; Orliac, T; Minor, P. (2011).Trade Facilitation Indicators, the Impact on Trade Costs. OECD Trade Policy Papers, No.118, November 2011, Pari.

Neely, A.D.; Gregory, M.; Platts, K.W. (1995). Performance Measurement system Design: a literature Review and Research Agenda. International Journal of Operations & Production Management, 15(4), 80-116.

Oreszczyn, S; Carr, S. (2008).Improving and link between policy research and practice.Qualitative research.

Parker, B; Myrick, F. (2011).The Grounded Theory Method: Deconstruction and Reconstruction in a Human Patient Simulation Context.

Polner, M. (2012). Compendium of AEO Programmes – 2012 Edition. WCO Research, 25.

Ruamsook K., Russell D, Thomchick E. (2007). U.S. Sourcing from Low-Cost Countries: A Comparative Analysis of Supplier Performance. The Journal of Supply Chain Management, 43(4), 16-30.

Sawhney R., Sumukadas N. (2005). Coping with customs clearance uncertainties in global sourcing.International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 35(4), 278-295.

Soderbom. M; Teal, F. (2003).Trade and Human Capital as Determinant of Growth. Department of Economics, University of Oxford.

Sodersten B; Geoffrey, R. (1994).International Economics, chapter 15, Macmillan.

Smith, T. (2008). How Well Does Economic Theory Explain International Migration? Conference of Immigration, New York.

Stewart, I; Harte, V. (2010). The Implications of Talent Management for Diversity Training an Exploratory Study. Journal of European Industrial Training, 34(6), 506-518.

Strauss, A.; Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. London: SAGE.

Tadashi, Y. (2012).Customs environmental scan 2012. WCO Research, 23.

Tan Y. H., Klein S., Rukanova, B., Higgins, A, and Baida, Z. (2006). E-Customs Innovation and Transformation: A Research Approach. Proceedings of the 19th Bled eCommerce Conference, Bled, Slovenia.

Taslicali A.; Ercan K. S. (2006). The Analytic Hierarchy & the Analytic Network Process in Mult -Criteria Decision Making: A Comparative Study. Journal of Aeronautics and Space Technologies, 2(4), 55-65.

Temple, J; Huang, Y (2005).Does External Trade Promote Financial Development?  CEPR Discussion Paper.

Triantaphyllou, E. (2000). Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study. In Applied Optimization, Vol. 44, Kluwer Academic, the Netherlands.

Urciuoli, L; Hintsa, J; Ahokas, J. (2013). Drivers and barriers affecting usage of e-Customs- A global survey with customs administrations using multivariate analysis techniques. Government Information Quarterly 30, 473-485.

Wan-wen Chu (1994). Import Substitution and export - led growth: A study of Taiwans petrochemical industry. World Developing, 22(5), 781-794.

Wolfswinkel, J; Furtmueller, E. (2011). Using grounded theory as a method for rigorously reviewing literature. European Journal of Information Systems advance, online publication 29 November.

World Bank (2006). Needs, Priorities and Costs Associated with Technical Assistance and Capacity Building for Implementation of a WTO Trade Facilitation Agreement: A Comparative Study Based on Six Developing Countries. International Trade Department Working Paper, November 2006, Washington D.