تجزیه‌و تحلیل نقش واسطه‌ای بازخورد کار از سرپرست در تأثیر عوامل محیطی،فردی،سازمانی بر ارتقای خلاقیت کارکنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران‏

2 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازریابی ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران‏

چکیده

زمینه: بی‌شک، هدف مشترک تمامی سازمان‌ها، ارتقای خلاقیت کارکنان است. امروزه استرس به واژه‌ی متداول تبدیل شده و همگان با مفهوم آن آشنا، و تجربه کرده‌اند.
هدف: مطالعه حاضر با هدف تجزیه و تحلیل نقش میانجی‌گری بازخورد کار از سرپرست در تأثیر مولفه‌های استرس مربوط به کار(محیطی،فردی،سازمانی) بر ارتقای خلاقیت کارکنان دانشگاه تبریز، انجام شد.
روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش به صورت تصادفی ساده و به تعداد 200 نفر از بین کارکنان دانشگاه تبریز، انتخاب شدند. پژوهش حاضر توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی است. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ استفاده شد. روایی و پایایی پرسش‌نامه‌ها‌ در حد قابل قبول و خوب بودند. روابط میان متغیرها با بکارگیری مدل‌سازی معادله ساختاریAMOS20 تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، بازخورد کار از سرپرست بر ارتقای خلاقیت کارکنان تاثیر گذار است و به نظر می رسد مؤلفه‌های استرس (عوامل محیطی/ عوامل سازمانی / عوامل فردی ( با نقش میانجی‌گری بازخورد کار از سرپرست بر ارتقای خلاقیت کارکنان تاثیر معنی‌داری دارد. همچنین کارکنان تحت استرس مربوط به کار خلاقیت بیشتری را در زمانی که سطح بازخورد وظیفه مثبت سرپرستان آن‌ها بالا هستند، نشان می‌دهند.
نتیجه ‌گیری: بنابراین از آنجایی‌که شرایط کار دائماً در حال تغییر است استرس همواره با درجات مشخصی در رابطه با مسائل مرتبط با کار در سازمان‌ها و مراکز دانشگاهی وجود دارد. از طرفی با درایت خلاقیت مدیران می‌توان، در آینده نقش مهمی را بر پرورش خلاقیت کارکنان در جهت رشد و بالندگی سازمان‌ها و جوامع انجام داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Role of Mediation of Work Feedback from ‎Supervisor on the Effect of Environmental, Individual ‎and Organizational Stress on the Promotion of Staff’s ‎Creativity ‎

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Abdavi 1
  • sajjad pashaie 2
1 Associate Professor, Sport Management University of Tabriz
2 PhD, student, Sport Marketing Management University of Tabriz
چکیده [English]

Purpose: The common goal of all organizations is to enhance the creativity of the staff. Today, the word “stress" has become ordinary among people, and almost everyone is familiar with it and has experienced. The purpose of this study was to analyze the role of mediation of work feedback from supervisor on the effect of work-related stress (environmental, individual, and organizational) on the promotion of creativity among Tabriz University staff.
Method: The statistical population of the study was randomly assigned to 200 employees of Tabriz University. This descriptive study is a survey of correlation type. A questionnaire was used to collect data. Validity and reliability of the questionnaires were good and acceptable. Relationships between variables were analyzed using the AMOS20 structural equation modeling.
Findings: The results showed that work feedback from the supervisor affects the creativity of the employees, and it seems that the stress components (environmental factors / organizational factors / individual factors) (with the role of mediation of work feedback from the supervisor on creativity promotion) employees have a significant impact, and the employees under stress are more creative at work especially, when their supervisors' positive feedback levels are high.
Conclusion: Therefore, since the conditions of work are constantly changing, stress always has a certain degree of relevance to work in organizations and academic centers. On the other hand, with the creativity of managers, in the future we can play an important role in fostering the creativity of employees in order to grow organizations and societies.
Keywords: Stress, Feedback, Creativity, staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • Feedback
  • Creativity
  • Staff
رضایی،  پیوسته،  فرضعلی  زاده.  (1396).  بررسی  نقش  مدیریت  دانش  در  ارتقاء  خلاقیت  و  نوآوری کارکنان در سازمان­های نظامی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی.7(1).17-48.
زارع، حسین، فیضی، آوات، محبوبی، طاهر(1389). بررسی رابطه جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت کارکنان(زن و مرد) اداری آموزش پرورش استان آذربایجان غربی. فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، دوره 8، شماره 2.
زراعت. مهسا، حسنی. محمد، رشیدی. علی، حدیدی. منصور، پیری. موسی (1393)، بررسی نقش تعدیل‌کننده خودکارآمدی در رابطه بین استرس شغلی با رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،  مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم، شماره سوم ، پی‌درپی 56، 238-248.
علوی، امین ا...، (1372).فشارهای عصبی و روانی درسازمـــان (استـرس)، مجله مدیریت دولتی، شماره 20، بهار 1372، 34-35.
فروزنده، مهرزاد، کرمی فخرآبادی، مهران (1394). بررسی چگونگی تأثیر استرس شغلی بر خلاقیت و عملکرد کارکنان در شرکت­های دانش بنیان. سومین کنفرانس ملی روان­شناسی و علوم رفتاری.
کریمی. فریبا، مرادمند. رضا (1390)، بررسی ابعاد استرس شغلی دبیران دوره متوسطه، مجله علوم تربیتی، سال چهارم  شماره 13، 107-122.
هوشمندیار، نادر(1395). . توسعه مدیریت و نقش خلاقیت پلیس در نظم و امنیت عمومی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی.5(4).97-120.
Amabile, T.M., Khaire, M., 2008. Creativity and the role of the leader.Harvard Busi-ness Review 86, 100–109.
Bretz, R.D., Boudreau, J.W., Judge, T.A., 1994. Job search behavior o employed man-agers. Personnel Psychology, 47, 275–301.
Bliese, P.D., Halverson, R.R., 1996. Individual and nomothetic models of work over-load: an examination of work hours, cohesion, and well-being. Journal of Applied Social Psychology, 26, 1171–1189.
Fodor, E.M., Carver, R.A., 2000. Achievement and power motives, performance feedback and creativity. Journal of Research in Personality, 34, 380–396.
Jex, S.M., Bliese, P.D., 1999. Efficacy beliefs as a moderator of the impact of workrelated stressors: a multilevel study. Journal of Applied Psychology, 84, 349–361.
Hona, Alice H.Y., Wilco W.H. Chana, 1, Lin Lub (2013). Overcoming work-related stress and promoting employee creativity in hotel industry: The role of task feedback from supervisor. International Journal of Hospitality Management. No. of Pages 9
Hon, A.H.Y., Leung, A.S.M., 2011. Employee creativity and motivation in the Chi-nese context: The moderating role of organizational culture. Cornell Hospitality Quarterly, 52 (2), 125–134.
Hon, A.H.Y., Kim, T.Y., 2007. Work overload and employee creativity: The roles of goal commitment, task feedback from supervisor, and reward for competence. In: Rahim, M.A. (Ed.), Current topics in management, vol. 12. Transaction Publishers, New Brunswick and London, pp. 193–211.
Jex, S.M., Bliese, P.D., Buzzell, S., Primeau, J., 2001. The impact of self-efficacy on stressor-strain relations: coping style as an explanatory mechanism. Journal of Applied Psychology, 86, 401–409.
Robbins, S. (2002).Organizational behavior (9 th ed).Prentice-hall, Inc
Talbot, R., Cooper, C., Barrow, S., 1992. Creativity and stress. Creativity and Innova-tion Management. 1 (4), 183–193.
Utman, C.H., 1997. Performance effects of motivational state: a meta-analysis. Personality and Social Psychology Review, 1, 170–182.
Woodman, R.W., Sawyer, J.E., Griffin, R.W., 1993. Toward a theory of organizational creativity. Academy of Management Review, 18, 293–321.
Xie, J.L., Johns, G., 1995. Job scope and stress: can job scope be too high? Academy of Management Journal, 38, 1288–1309.
Zhou, J., 1998. Feedback valence, feedback style, task autonomy, and achievement orientation: interactive effects on creative behavior. Journal of Applied Psychol-ogy, 3, 261–270.