نوآوری در جذب منابع مالی: تأملی بر چالش‏ های مالی مدیران مدارس دولتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

زمینه: اکثر مدارس در فعالیت‏ های جذب منابع مالی شرکت می‏ کنند. این فعالیت‏ ها امری رایج در مدرسه و به عنوان بخشی از کار مدیران تلقی می‏ گردد. افزایش فشارها برای ارائه خدمات با کیفیت و کاهش منابع مالی مسئله‏‏ ای است که‏ مدارس با آن مواجه هستند و ضرورت استفاده از فعالیت‏ های جذب منابع مالی را آشکار می ‏سازد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی اهداف، موانع موجود و راه‏ های بالقوه جذب منابع مالی از دیدگاه مدیران و معاونان مدارس انجام شد.
روش: این پژوهش به روش کیفی انجام شد. برای گردآوری داده‏ ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 9 نفر از مدیران و معاونان با سابقه مدارس استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‏ ها از روش تحلیل محتوا و فرایند کدگذاری استفاده شد.
یافته‏ ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ارائه خدمات آموزشی مهم‏ ترین هدف مدیران از جذب منابع مالی بوده و پایگاه اجتماعی- اقتصادی خانواده و مهارت‏ های ارتباطی مدیر به عنوان اصلی‏ ترین موانع این فعالیت ها هستند. همچنین اجاره فضای مدرسه مهم‏ ترین راه بالقوه مدارس در جذب منابع مالی شناسایی شده است.
نتیجه‏ گیری: برآیند نتایج نشان می‏ دهد، هدف مدیران از جذب منابع مالی بهبود کیفیت مدرسه است. همچنین بیان شفاف برنامه ‏های جذب منابع مالی همراه با عملکرد بدون ابهام مدرسه از عوامل کلیدی موفقیت این برنامه‏ ها است. مدیران مدارس با استفاده از خلاقیت و نوآوری خود و با توجه به شرایط ویژه مدرسه می‏ توانند به طرح ریزی و استفاده از روش‏ های جذب منابع مالی بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Innovation in Fundraising: Reflection on the Financial ‎Challenges of Public School Principals

نویسندگان [English]

  • Zahra Jalili
  • Morteza Taheri
Department of Educational Administration, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Most schools participate in fundraising activities. These activities are common in the school and are considered as part of the work of principals. Schools face increasing pressures to provide quality services and reduce funding, which reveals the need to use fundraising activities.
Purpose: The purpose of this study was to identify the objectives, obstacles and potential ways of fundraising from the viewpoint of school principals and deputies.
Method: A semi-structured interview with nine school principals and deputies who had adequate experience was used to collect data. To analyze the data, content analysis and coding process was used.
Findings: The results show that educational services are the most important goal of principals for fundraising. The socio-economic status of the family and principal communication skills are the main obstacles to these activities. Also, renting school space is the most important potential way of schools for fundraising.
Conclusion: The results show that principals' goal is to raise funds for improving school quality. Also, the transparent expression of fundraising activities along with unambiguous school performance is one of the key factors behind the success of these activities. School principals can use their creativity and innovation, and according to the special school conditions, to plan and use fundraising activities.
Keywords: Innovation in fundraising, School financial challenge, Obstacles to financing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation in fundraising
  • School financial challenge
  • Obstacles to financing
بارخدا، سید جمال، احمدی، اقبال، محمدی، ناهید وخورشید پور، زهرا. (1392). نقش مدیریت فضاهای آموزشی مدارس در یاددهی- یادگیری دانش‏آموزان، پژوهش های علوم انسانی، 5(29)، 9-26.
بیدگلی، زهرا اشرف السادات، نوروزی، داریوش و مقامی، حمید رضا. (1397). تأثیرفناوری های هوشمندسازی مدارس برخلاقیت دانش آموزان، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(4)، 241-262.
پاهنگ، نظام الدین، مهدیون، روح اله و یاریقلی، بهبود. (1396). بررسی کیفیت مدارس و شناسایی عوامل موثر بر آن: پژوهش ترکیبی. دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه، 5(1)، 173-193.
پیرزاده، وحید. (1395). امنیت روانی در فضاهای آموزشی، نشریه شباک، 2(4/14)، 9-18.
سبحانی نژاد، مهدی و یوزباشی، علیرضا. (1392). بررسی موانع خانوادگی مشارکت اولیای دانش‏آموزان در امور مدارس متوسطه شهر اصفهان. پژوهش های آموزش و یادگیری، 20(3)، 362-378.
عظمتی، حمیدرضا، صباحی، سمانه و عظمتی، سعید. (1391). عوامل محیطی موثر بر رضایتمندی دانش‏آموزان از فضای های آموزشی. نقش جهان، 2(2)، 32-42.
فاضلیان، پوراندنخت و عظیمی، صابر. (1393). بررسی دیدگاه های معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استاندارد های کالبدی طراحی فضاهای آموزشی، پژوهش های تربیتی، 1(29)، 41-61.
قدم پور، عزت ال، کوگانی، نیلوفر و جعفری، حسن. (1393). بررسی رابطة بین سبک‌های تفکر و خلاقیت مدیران مدارس متوسطه، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 4(3)، 141-157.
قدسی، علی محمد، بلالی، اسماعیل و لطیفی پاک، ندا. (1396). بررسی تأثیر عوامل اجتماعی موثر بر میزان مشارکت اولیا در امور مدارس همدان. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه اجتماعی، 12(1)، 81-108.
میرغفوری، سید حبیب اله، شعبانی، اکرم، محمدی، خدیجه و منصوری محمد آبادی، سلیمان. (1395). شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از رویکرد تلفیقی ویکور فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM). نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزیابی، 9(34)، 13-33.
نادری، ابوالقاسم. (1394). مالیه آموزش. تهران: دانشگاه تهران.
هاشمی، احمد. (1393). بررسی رابطه بین خلاقیت مدیران مدارس و عملکرد آنان در جذب منابع مالی در شهرستان ملارد. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 8(3)، 147-162.
هوشیار، فاطمه و شیربگی، ناصر. (1396). ارزیابی عملکرد مدیران مدرسه ها از دیدگاه معلمان بر اساس رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) مطالعه موردی (مدرسه های شهر مریوان). نوآوری های مدیریت آموزشی، 46(1)، 67-86.
Association of Fund-Raising Distributors & Suppliers. http://afrds2015.morwebcms.com/Why-Product-Fundraising
Ball, S. J. (2009). Privatising education, privatising education policy, privatising educational research: Network governance and the ‘competition state’. Journal of education policy, 24(1), 83-99.
Body, A. (2017). Fundraising for primary schools in England-moving beyond the school gates. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 22(4).
Body, A., & Breeze, B. (2016). What are ‘unpopular causes’ and how can they achieve fundraising success? International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 21(1), 57-70.
Caboni, T. C., & Proper, E. (2007). Dissertations Related to Fundraising and Their Implications for Higher Education Research. Online Submission.
Davies, B., & Hentschke, G. C. (2002). Changing resource and organizational patterns: The challenge of resourcing education in the 21st century. Journal of Educational Change, 3(2), 135-159.
Dinham, S. (2005). Principal leadership for outstanding educational outcomes. Journal of educational administration, 43(4), 338-356.
Fundraising guideline. (2011).
Gerrard, J., Savage, G. C., & O’Connor, K. (2017). Searching for the public: school funding and shifting meanings of ‘the public’in Australian education. Journal of Education Policy, 32(4), 503-519.
Guo, H., & Johnson, D. R. (2017). Unfair advantage? School fundraising capabilities and student results.
Krueger, J. (2007). Controlling Your School's" Fundraising Noise". PRINCIPAL-ARLINGTON-, 87(1), 46.
Kubik, M. Y., Lytle, L. A., Farbakhsh, K., Moe, S., & Samuelson, A. (2009). Food use in middle and high school fundraising: does policy support healthful practice? Results from a survey of Minnesota school principals. Journal of the American Dietetic Association, 109(7), 1215-1219.
Levy, J. D. (2004). The growth of fundraising: Framing the impact of research and literature on education and training. New Directions for Philanthropic Fundraising, 2004(43), 21-30.
Mestry, R. (2016). The management of user fees and other fundraising initiatives in self-managing public schools. South African Journal of Education, 36(2), 01-11.
Miller, P. W. (2018). School Leadership Is Enterprising and Entrepreneurial. In The Nature of School Leadership (pp. 97-119). Palgrave Macmillan, Cham.
Pashiardis, P., & Savvides, V. (2011). The interplay between instructional and entrepreneurial leadership styles in Cyprus rural primary schools. Leadership and Policy in Schools, 10(4), 412-427.
Posey-Maddox, L. (2016). Beyond the consumer: Parents, privatization, and fundraising in US urban public schooling. Journal of Education Policy, 31(2), 178-197.
Thayer, Y. V., & Shortt, T. L. (1994). New sources of funding for the twenty-first century school. NASSP Bulletin, 78(566), 6-18.
Turner, L., Mullen, K., & Safaii-Waite, S. (2016). School Fundraising Policies and Practices: A Shifting Landscape. https://education.boisestate.edu/healthyschools/files/2016/08/FR_FINAL_JULY2016.pdf
Winton, S. (2016). The Normalization of School Fundraising in Ontario: An Argumentative Discourse Analysis. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 180, 202-233.
Winton, S. (2018). Challenging fundraising, challenging inequity: Contextual constraints on advocacy groups’ policy influence. Critical Studies in Education, 59(1), 54-73.
Winton, S., & Milani, M. (2017). Policy advocacy, inequity, and school fees and fundraising in Ontario, Canada. Education policy analysis archives, 25 (40).
دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29
تابستان 1397
شهریور 1397
صفحه 83-108
  • تاریخ دریافت: 30 فروردین 1397
  • تاریخ بازنگری: 07 مرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 04 شهریور 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 30 شهریور 1397