بررسی مؤلفه های مؤثر بر مصرف رسانه ای جوانان تهرانی؛ باهدف طراحی مدل خلاقانه الگوی مصرف رسانه های نوظهور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران ‏

3 استاد گروه مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران ‏

چکیده

زمینه: یکی ازمینه: یکی از مهمترین ضرورت‌های پژوهش در حوزه مصرف رسانه‌ای این است که، مصرف فردی رسانه‌ها بخش بزرگ و فزاینده‌ای از زندگی روزمره مردم را پوشش می‌دهد و تفاوت‌های این زمینه نیز به نحو نظام‌مندی با ویژگی‌های فردی، موقعیتی و ساختاری برگرفته از نوع جامعه یا موقعیت اجتماعی برحسب سن، جنس و طبقه تا نگرش‌ها و عقاید و ارزش‌های فردی مرتبط هستند.
هدف: محقق در این پژوهش سعی کرده است تا بر مبنای ادبیات نظری و پژوهش‌های صورت گرفته به شناسایی مولفه‌های موثر بر مصرف رسانه‌ای جوانان جهت تدوین مدل ترجیحات مصرف در سپهر رسانه‌ای ایران نائل شود.
روش:جامعه آماری این پژوهش را کلیه جوانان کلانشهر تهران تشکیل داد که در نهایت 485 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و به صورت پیمایش پرسشنامه محور مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان از وجود یک رابطه معنی دار میان متغیرهای جمعیت شناختی و اعتماد به رسانه‌های مختلف با رضایتمندی و مصرف رسانه‌های مختلف دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effective Components on the Media ‎Consumption of the Youth in ‎Tehran aiming at ‎Designing an Innovative Model of New Media ‎Consumption

نویسندگان [English]

  • Mostafa Bastan 1
  • Ali Delavar 2
  • Ali Akbar Farhangi 3
2 Professor of Allameh tabatabai University
3 PROFESSOR OF ISLAMIC AZAD UNIVERSITY- SCIENCE AND RESEARCH BRANCH
چکیده [English]

Background: One of the most important necessities of research in the field of media ‎consumption is individual media consumption covers a large part of everyday life of people, ‎and its differences are systematically related to individual, situational and structural features ‎based on society or social status such as: age, gender, and class to attitudes and individual ‎values.
Purpose: In this research, we try to find the effective components of media consumption in ‎youth in order to design media consumption preferences based on the experience of the ‎researcher, the literature review and researches. 
Method: The statistical population of this study is the youths in Tehran and the sample size is ‎‎485 youths that were evaluated by questionnaire.
Results: The results of this study show that there is a significant relationship between ‎demographic variables and media trust with satisfaction and consumption of different media.‎
Keywords: Media trust, Satisfaction and consumption, Audiences, Social networks. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media trust
  • Satisfaction and consumption
  • Audiences
  • Social networks. ‎
باکاک، رابرت. (1381). مصرف، ترجمۀ خسرو صبری. تهران: نشر شیرازه.
بلالی، مجید، روشندل اربطانی، طاهر و ذوالفقارزاده، محمدمهدی. (1393). بررسی وضعیت رقابت در سپهر رسانه­ای کشور، فصلنامه راهبرد، سال بیست و سوم، شماره 73، زمستان 93، 5-41.
بنت، اندی. (1386). فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمه حسن  چاوشیان،  لیلا، جوافشانی، اندی بنت، چاپ اول ، تهران: انتشارات اختران.
بوردیو، پی یر. (1384). سرمایۀ اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه (مجموعه مقالات)، به کوشش، کیان تاجبخش، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.
بیات، کاوه. (1377). تحول دیدگاه تاریخی ایرانیان به مسائل قومی، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، سال اول، پیش­شمارۀ یک.، 39-46.
روشندل اربطانی، طاهر. (1394). پژوهشی بنیادین در حوزه مفاهیم نظری سیاستگذاری رسانه­ای، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 7، شماره 3، پاییز 94، 481-504.
ریتزر، جورج. (1383). نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمۀ محسن ثلاثی، چاپ هشتم، تهران: نشر علمی.
شهرام نیا، مسعود، کوشکی، راضیه، پوررنجبر، مهدیه.(1393). بررسی تأثیر شبکه­های اجتماعی بر هویت ملی، فصلنامه پژوهش­های راهبردی سیاست، سال سوم، شماره نهم، 18-38.
صبار، شاهو و هیان، دوان. (1395). عوامل مرتبط با میزان اعتماد مخاطبان به رسانه­های نوین و سنتی (نگاهی نو به نوع رسانه، محتوای پیام و ویژگی­های مخاطب)، فصلنامه مطالعات رسانه­های نوین، سال اول، شماره 4، زمستان 94، 205-245.
صلواتیان، سیاوش و منصوری، حامد. (1395). پیشنهاد الگوی مفهومی مدیریت خلاقیت و نوآوری در تولید محتوای تلویزیونی برای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6(3)، زمستان، 35،76-95.
عاملی، سعیدرضا.(1383). جهانی شدن ها، مفاهیم و نظریه ها، ارغنون، شماره 24، ص43-57.
عسکری، سعید، دلاور، علی و فرهنگی، علی اکبر.(1396). بررسی رابطه میان الگوی مصرف موبایل و احساس «بی موبایل هراسی» در میان کاربران تلفن همراه کلانشهر تهران، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،6(4)، بهار 96، صص 197-224.
فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی، نشر صبح صادق.
 فیروزجائیان، علی اصغر و گرامی، فتح­الله. (1392). بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و منزلت اجتماعی دبیران (مطالعه موردی، دبیران مدارس متوسط شهر خلخال)، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران، 11(41) ، تابستان 93، 105-119.
کاستلز، مانوئل. (1380). عصر اطلاعات‌، قدرت‌ هویت‌، ترجمه‌ حسن‌ چاوشیان‌، تهران: انتشارات‌ طرح‌نو.
کلانتری، عبدالحسین، حسینی، حسنی، علیپور، اکرم.(1391). سنجش تأثیر جنسیت بر مصرف رسانه­ای در ایران، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، 10(4)، 79-99.
کلمن، جیمز. (1384). سرمایۀ اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه (مجموعه مقالات)، به کوشش، کیان تاجبخش، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.
مک کوئیل، دنیس.(1382). درآمدی بر نظریه‌های ارتباطات جمعی، ترجمه‌ی پرویز اجلالی، تهران: نشر مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه‌ها. چاپ اول.
مولانا، حمید. (1371). جریان‌ بین­المللی‌ اطلاعات‌، ترجمۀ‌ یونس‌ شکرخواه‌، تهران:‌ انتشارات‌ وزارت‌ ارشاد.
موریس، میگان.(1386). ابتذال در مطالعات فرهنگی، ترجمه شروین وکیلی، در «مطالعات فرهنگی، دیدگاه­ها و مناقشات»، گزینش و ویرایش محمد رضایی، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.
مهدی زاده، سید محمد. (1389). نظریه های رسانه، اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، تهران: نشر همشهری، چاپ اول 1389.
نعمتی انارکی، داود. (1396). روانشناسی اعتماد به رسانه، نشریه رسانه و فرهنگ، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان 96، 135-169.
ویندال و دیگران. (1381). کاربردنظریه­های ارتباطات، ترجمۀ علیرضا دهقان، تهران: مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه­ها.
Anne Austin, Jonathan Barnard, Nicola Hutcheon. (2015). Media Consumption Forecasts, Design by، David Parry, Open Studio. ISSN 2059-2612 (Print). ISSN 2059-2620(Online).
Choi, A. Calero, J & Escardı´bul, J. (2011).  Hell to touch the sky? Private tutoring and academic achievement in Korea,  Working Papers 2011/10, Institut d'Economia de Barcelona (IEB).
Laughey,D (2007)Key themes in Media Theory,  Open University Press, 1st Edition . Active, In-Print . 248 Pages.
Kohring, M. (2003). Operationalisierung von Vertrauen in Journalismus [Operationalization of trust in journalism] . Medien & Kommunikationswissenschaft, 51, 5-23
McGuigan, J. (2005). Towards a sociology of mobile phone. Human technology, vol 1 (pp- 45-57). Loungborogh University, UK
Silverstone ,R. (1994). Television and Everyday Life. London: Routledge.