بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس دامنه های خلاقیت کافمن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانسنجی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران‏

2 کارشناسی ارشد روانسنجی، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران

3 دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد بابل، بابل، ایران

4 دانشجوی دکتری علوم تربیتی(تکنولوژی آموزشی) دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران ‏

چکیده

چکیده
هدف: هدف از تحقیق حاضر، هنجاریابی با استفاده از آزمون خلاقیت کافمن روی دانشجویان بود که به صورت نمونه گیری تصادفی، اجرا گردیدو از تعداد کل دانشجویان، 360 نفربه روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
روش: ابزار پژوهش آزمون خلاقیت عابدی بود که روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت واین آزمون به عنوان شاخص روایی همگرا برای آزمون خلاقیت کافمن استفاده شد.
یافته های پژوهش نشان می‌دهد که ضریب پایایی آلفای کرونباخ در خرده مقیاس های وضعیت کارهای روزانه78/0، پژوهشی 87/0، عملکردی88/0، مکانیکی/علمی 87/0 و هنری 85/0 و آلفای کل 93/0 به دست آمد. ضریب همبستگی بین خرده آزمون های خلاقیت کافمن و خلاقیت عابدی 52/0 (p=0/01) به دست آمد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که مقیاس دامنه ها خلاقیت کافمن در جامعه دانشجویان ایرانی از خصوصیات روان‌سنجی قابل قبولی برخوردار است و محققان از آن می‌توانند به عنوان ابزاری معتبر در اندازه‌گیری خلاقیت استفاده نمایند.
واژگان کلیدی: روانسنجی، مقیاس، خلاقیت، کافمن

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Psychometric Properties of Kaufman ‎Domains of Creativity Scale

نویسندگان [English]

  • Masomeh Bahrami 1
  • Seyedeh Fatemeh Bagheri rad 2
  • Fatemeh Rasoli Khorshidi 3
  • Maryam Ghasemi 4
4 دانشگاه تربیت مدرس تهران
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to normalize Kaufman Domains of Creativity Scale.
Method: This study was conducted on students by Kaufman Domains of Creativity Scale. The sample consisted of 360 students that were selected by random simple sampling. Research instruments were evaluated the validity and reliability. Abedi Creativity Scale used to Convergent validity for Kaufman Domains of Creativity.
Findings: Findings showed that Cronbach's alpha coefficient was 0.78 Self/ Everyday, 0.87 Scholarly, 0.88 Performance, 0.87 Mechanical/ Science 0.85 Artistic and total 0.93. Correlation coefficient between subscales Kaufman Domains of Creativity and Abedi Creativity Scale was 0.52(P= 0.01).
Conclusion: Therefore, Kaufman Domains of Creativity Scale has good psychometric properties for Iranian Students and researchers can use to a valid instrument for measuring creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Normalization
  • Scale
  • Kaufman
  • Creativity
 الله کرمی، آزادالله و علی آبادی، خدیجه. (1391). نقش خلاقیت در پیشبینی تفکر انتقادی و شادکامی. مجلهابتکاروخلاقیتدرعلومانسانی.2(2)، 70-49.
 ایرجیراد، ارسلان، ملک زاده نصرآبادی، الهه (1396). بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی با میانجی گری انگیزه پیشرفت بر خلاقیت دانشجویان. فصلنامةابتکاروخلاقیتدرعلومانسانی. دورة ششم، شمارة چهار، بهار 96، 71-51.
بختیاری فایندری، منصوره؛ دیهیم، جواد و حسین فضائلی گاه. (1395). نقش هوشمند سازی مدارس در پرورش خلاقیت، فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی. (2)2. 53 – 67.
بیدگلی، زهرا اشرف السادات؛ نوروزی داریوش و مقامی، حمید رضا. (1397). تأثیر فناوری­های هوشمندسازی مدارس بر خلاقیت دانش­آموزان. . فصلنامةابتکاروخلاقیتدرعلومانسانی، دورة هفتم، شمارة چهار، بهار 97،241-262.
حقیقت، شهربانو (1377). بررسی ویژگی‌های تحصیلی دانش‌آموزان خلاق، مجله تازه‌های علوم‌شناختی، 6(3)، 1-8.
دائمی، حمیدرضا و مقیمی بارفروش، فاطمه .(1383). هنجاریابی آزمون خلاقیت، مجله تازه‌های علوم شناختی، 6 (3و4)، 1-8.
رادبخش، ناهید؛ محمدی فر، کیان؛ و ارثی، فرحناز. (1392). اثربخشی بازی و قصه گویی بر افزایش خلاقیت. فصلنامهابتکاروخلاقیتدرعلومانسانی، (4)2، 177-195.
رضایی، سعید و منوچهری، مهشید. (1387). بررسی اعتبار، روایی و هنجاریابی آزمون خلاقیت تورنس در بین دبیران دبیرستان‌های تهران، مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، 38(3)، 47-68.
عابدی، جمال .( 1372). خلاقیت و شیوهای نو در اندازه‌گیری آن، مجلهپژوهش‌هایروانشناختی، 2(1و2)، 46-54.
قدمپور، عزت اله؛ امیریان، لیلا و خدایی، سجاد. (1397). اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر نگرش به خلاقیت و نشاط ذهنی دانشجویان علوم پزشکی. فصلنامةعلمی،پژوهشیابتکاروخلاقیتدرعلومانسانی. 7(4)، بهار 97، 219-240.
فرزاد، ولی اله؛ کدیور، پروین؛ شکری، امید و دانشورپور، زهره. (1386). بررسی تحلیل عاملی تأییدی و همسانی درونی پرسشنامه سبک‌های تفکر در دانشجویان، فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، 2(6)، 83-108.
کفایت، محمد.(1373). بررسی ارتباط شیوه‌ها و نگرش‌های فرزند پروری، خلاقیت و رابطه متغیر اخیر با هوش، پیشرفت تحصیلی و رفتارهای پیشرفت‌گرای دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های اهواز، سازمان آموزش و پرورش استان فارس، طرح مصوب شورای تحقیقات.
گنجی، حمزه. شریفی، حسن پاشا و میرهاشمی، مالک.(1384). اثر بارش مغزی در افزایش خلاقیت دانش آموزان. فصلنامه تعلیم و تربیت. 21(1). 89-112.
Abedi, J. (2002). A latent-Variable modeling approach to assessing reliability and validity of a creativity instrument. Creativity Research Journal, 14 (2), 267-276.
Auzmendi, E., Villa, A., & Abedi, J. (1996). Reliability and validity of a newly-constructed multiple-choice creativity instrument. Creativity Research Journal, 9 (1), 89-95.
Gerhart, B., & Fang, M. (2015). Pay, intrinsic motivation, extrinsic motivation, performance, and creativity in the workplace: Revisiting long-held beliefs. Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav. 2(1), 489-521.
Guilford, J.P. (1956). Structure of intellect. Psychological Bulletin.14. 469-479.
Holt David (2002), Entrepreneurship: New venture Creation, New Dehli: prenticeHall.
Kaufmann, G. (2003). What to measure? A new look at the concept of creativity. Journal of educational research, 47 (3), 235-251.
Kaufmann, G. (2012). Counting the Muses: Development of the Kaufman Domains of Creativity Scale (K-DOCS). Journal of Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 6, (4), 298–308.
O’Neil, H., Abedi, J., & Spielberger, C. (1994). The measurement and teaching of creativity. In H. O’Neil & M. Drillings (Eds.). Motivation: Theory and research, (pp. 245- 263). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Ocon R. (2006). International Conference on Engineering Education; 2006; London. Teaching Creative Thinking to Engineering and Technology Students; University of London; P. 166-188.
Potur AA, Barkul O. (2009). Gender and creative thinking in education: a theoretical and experimental overview. ITU ALZ; 6(2): 44-57.
Proctor, R. M. G. & Burnett, P. S. (2004). Measuring Cognitive and Dispositional Characteristics of Creativity in elementary students. Creativity Research Journal, 16 (4), 421-429.
Runco and Albert. (2006). Theorys of creativity. McGrahill press.
Soh, K. (2017). Fostering student creaivity through teacher behaviors. Thinking Skills and creativity, 23, 58- 66.
Sterenberg, Robert, J (2005). The Psychology of Human Thought, Cambridge university press.
Sternberg, R. J. (1997). Thinking Styles. UK: Cambridge University Press. Sternberg, R. J. and - O, hara, L.A. and lubart, T.J. (1997). Creativity as investment. California management review, 40, 8-21
Torrance, E. P. (1968). Creative Abilities of Elementery School Children, In, Michael W. B.; Teaching Creative Endeavor, Indiana University.
Torrance.E.P. (1962).Guiding creative Talent. Englewoods Cliffs, N.J.Prentice-Hall.
Wojtczuk-Turek, A., & Turek, D. (2015). Innovative behaviour in the workplace: The role of HR flexibility, individual flexibility and psychological capital: the case of Poland. European Journal of Innovation Management, 18(3), 397-419.
Yunlu, D. G., Clapp-Smith, R., & Shaffer, M. (2017). Understanding the Role of Cultural Intelligence in Individual Creativity. Creativity Research Journal, 29(3), 236-243.