اجرای استراتژی و عملکرد با توجه به نقش‌ تعدیل‌گرهای خلاقیت و ‏آموزش اصول برنامه‌ریزی استراتژیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه مدیریت، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد بویین‌زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بویین‌زهرا، ایران

چکیده

چکیده
زمینه: این پژوهش در زمینه مدیریت استراتژیک و بعد اجرای استراتژی می‌باشد. ‏علی‌رغم اهمیت اجرای استراتژی، اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت ‏استراتژیک بر برنامه‌ریزی استراتژیک اختصاص یافته‌است و اجرای استراتژی ‏تحقیقات اندکی را به خود اختصاص داده‌است. لذا این پژوهش بر بعد اجرای ‏استراتژی در مدیریت استراتژیک تمرکز کرده است. ‏
هدف: این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر اجرای صحیح استراتژی‌ و تاثیر آن بر ‏عملکرد دانشگاه‌ آزاد اسلامی ایجاد شده‌است.‏
‏ روش پژوهش: این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر روش گردآوری ‏اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی، و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه ‏بوده‌است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ریاست و کلیه معاونان و مدیران یک ‏واحد از دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم‌افزار ‏PLS‏ ‏استفاده شده است. ‏
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که در تمام فرضیه‌ها ضرایب معناداری ‏z‏ از 1.761 ‏بیشتر بوده و همچنین ضریب معناداری ‏z‏ مربوط به متغیرتعدیل‌گر آموزش اصول برنامه-‏ریزی استراتژیک ۲.۶۲ محاسبه و برای انعطاف پذیری استراتژیک عدد ‏‎ ‎‏۳.۱۴ ‏محاسبه شده است. ‏
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای تخصیص منابع، رهبری سازمانی، و ‏مشارکت کارمندان بر اجرای صحیح استراتژی‌های تدوین‌شده تاثیر دارد و متغیر ‏آموزش اصول برنامه‌ریزی استراتژیک تاثیر مشارکت کارمندان بر اجرای صحیح ‏برنامه‌ریزی استراتژیک را افزایش می‌دهد و متغیر‌ خلاقیت و انعطاف‌پذیری ‏استراتژیک تاثیر اجرای صحیح استراتژی بر عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی را افزایش ‏می‌دهد.‏
کلیدواژه‌ها: اجرای استراتژی، خلاقیت، عملکرد، مدیریت استراتژیک

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategy Implementation and Performance: The ‎Moderating Role of Creativity and Training of ‎Strategic Planning Principles

نویسندگان [English]

  • Sahar Ahmadian
  • Behnaz Khoshtinat
Assistant Prof., Faculty of Management, Young and Elite Researchers ‎Club, Buinzahra Branch, Islamic Azad University, Buinzahra, Iran
چکیده [English]

Background: This research is focoused on strategy implementation ‎component of strtgic management. Despite the importance of strategy ‎implementation, previous researches mainly focused on strategy ‎formulation, and strategy implementation have been ignored. Therefore, ‎current study focused on strategy implementation.‎
Objective: This study aims to examine the influencial factors on proper ‎strategy implementation and performance.‎
Methodology: The study population consisted of the university president ‎and all the deputies and managers of one branch in Islamic Azad ‎University in Iran. PLS software was used for statistical analysis. ‎
Results: The results show that significance coefficients of z are more ‎than 1.761 for independent variables, and for moderators variables ‎including “strategic principles training” is calculated 2.62, ‎for“strategic creativity and flexibility” is calculated 3.14 that is ‎confirmed, and all other hypotheses are confirmed as well
Conclusion: The statistical results showed that variables of resource ‎allocation, organizational leadership, and employee participation are ‎effective on proper strategy implementation. The results revealed that ‎strategy planning principles training moderates the impact of employee ‎participation on proper strategy implementation, and strategic creativity ‎and flexibility moderates the impact of strategy implementation on the ‎university performance of Islamic Azad University.‎
Keywords: Strategic Management, Creativity, Strategy Implementation, ‎Performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic management
  • Creativity and flexibility
  • Strategy ‎Implementation
  • Strategic planning principles training
  • Performance
آذر، عادل. مومنی، منصور. (۱۳۹۶). آمار و کاربرد آن در مدیریت. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). 
اکبری امامی، شهناز. مشبکی، اصغر. خداداد حسینی، سید حمید. کردنائیج، اسداله. (۱۳۹۴). طراحی الگوی رفتاری اجرای موفق استراتژی. پژوهش­های مدیریت در ایران، ۲۰ (۱)، ۱۰۳-۱۳۰.
امینی آلاشتی، احمدعلی. اعرابی، سید محمد. (۱۳۹۶). ارائه مدل اجرای استراتژی درشرکت آب و فاضالب استان تهران. فرایند مدیریت و توسعه، ۲۹ (۴)، ۴۵-۷۸
بنائم، یاسر بشیر. (۱۳۹۴). انجام استراتژی، حلقه مفقوده در فرایند اجرا (پیاده­سازی) استراتژی. مجلس و راهبرد، ۲۳ (۸۶)، ۲۳۷-۲۶۸.
درتاج، فریبرز. عباس‌پور، عباس. شریعت،سارا. دلاور، علی. سعدی پور، اسماعیل. (۱۳۹۷).  طراحی مدل پرورش تفکر استراتژیک و خلاق در مدیران شرکت ملی نفت ایران بر اساس رویکرد آمیخته. فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، ۷ (۴)، ۱۹۷-۲۱۸.
درویش متولی، محمدحسین. درویش متولی، محمود. اسفندیار، محمد. (۱۳۸۹). ارائه یک مدل ریاضی مناسب جهت تخصیص منابع حوزه پژوهشی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه). پژوهشگر مدیریت، ۷، ۵۳-۶۹.
رازافشار، حسن. شفیعی، آرش. (۱۳۹۴). ارائه مدل مدیریت پورتفولیوی پروژه و بودجه بندی با رویکرداستراتژیک برای اجرای مؤثر استراتژی ها به روش کارت امتیازی متوازن. کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری.
عامریون، احمد. شهابی نژاد، مصطفی. (۱۳۹۴). بررسی موانع اجرای برنامه­ استراتژیک از دیدگاه مدیران بیمارستان­های شهر کرمان، فصلنامه بیمارستان، ۱۴ (۴)، ۹۵-۱۰۲
عامریون، احمد. شهابی نژاد، مصطفی. غیاثی، علیرضا. سلطانی پورشیخ، سمیه. (۱۳۹۵).موانع اجرای برنامه استراتژیک از دیدگاه مدیران بیمارستان­های نظامی و غیر نظامی کرمان. مجله طب انتظامی، ۵ (۱)، ۴۷-۵۴.
قوی بازو، طاهره. ذبیحی، محمدرضا. (۱۳۹۳). نقش تعهد کارکنان به اجرای استراتژی و یادگیری سازمانی در رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد. اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم.
گودرزی، محمود. قربانی، محمد حسین. صفری، حمیدرضا. (۱۳۹۴). شناسایی و تدوین الگوی موانع اجرای برنامه­های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، ۳۱، ۱۳-۳۲.
ملک اخلاق، اسماعیل. تسلیمی، زهرا. ریحانی، محمد. سلیمی، نسترن. (۱۳۹۳). شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی­های سازمانی در سازمان­های ورزشی دولتی ایران. فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، ۶ (۱)، ۱-۲۰.
نعمتی، زهرا. خاشعی، وحید. دهقانان، حامد. (۱۳۹۴). درآمدی بر عوامل مؤثر در موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک از منظر نوآوری باز در شرکت های خدمات مشاوره. فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، ۵ (۳)، ۵۹-۸۲.
Bahadori, M., Teymourzadeh, E., Tajik, H., Ravangard, R., Raadabadi, M., & Hosseini, S. M. (2018). Factors affecting strategic plan implementation using interpretive structural modeling (ISM). International journal of health care quality assurance31(5), 406-414.
Barrick, M. R., Thurgood, G. R., Smith, T. A., & Courtright, S. H. (2015). Collective organizational engagement: Linking motivational antecedents, strategic implementation, and firm performance. Academy of Management journal58(1), 111-135.
Boyd, B. K. (1991). Strategic planning and financial performance: a meta‐analytic review.Journal of management studies28(4), 353-374.
Casakin, H., & Kreitler, S. (2005). The determinants of creativity: flexibility in design. Crossing Design Boundaries, 392-398.
Cingöz, A., & Akdoğan, A. A. (2013). Strategic flexibility, environmental dynamism, and innovation performance: An empirical study. Procedia-Social and Behavioral Sciences99, 582-589.
Deeboonmee, W., & Ariratana, W. (2014). Relationship between strategic leadership and school Effectiveness.Procedia-Social and Behavioral Sciences112, 982-985.
Falshaw, J. R., Glaister, K. W., & Tatoglu, E. (2006). Evidence on formal strategic planning and company performance. Management Decision, 44(1), 9-30.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. Journal of marketing research, 382-388.
Gathoni, N., & Oyugi, L. A. (2013). Strategic planning practices and performance of public universities in Kenya. Jomo Kenyatta University of Agreculture and Technology. 372.
Greenley, G. E. (1994). Strategic planning and company performance: an appraisal of the empirical evidence. Scandinavian Journal of management10(4), 383-396.
Grewal, R., & Tansuhaj, P. (2001). Building organizational capabilities for managing economic crisis: The role of market orientation and strategic flexibility. Journal of marketing,65(2), 67-80.
Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena, J. A. (2012). An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. Journal of the academy of marketing science, 40(3), 414-433.
Higgins, C. A., Duxbury, L. E., & Irving, R. H. (1992). Work-family conflict in the dual-career family. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 51(1), 51-75.
Hitt, M. A., Keats, B. W., & DeMarie, S. M. (1998). Navigating in the new competitive landscape: Building strategic flexibility and competitive advantage in the 21st century. The academy of management executive12(4), 22-42.
Hortmann. L.  , Bambacas M. (2000). Organizational commitment, International Journal Of Organizational Analysis.
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal, 195-204
Isaac, O., Masoud, Y., Samad, S., & Abdullah, Z. (2016). The mediating effect of strategic implementation between strategy formulation and organizational performance within government institutions in Yemen. Research Journal of Applied Sciences,11(10), 1002-1013.
Kihara, M. P. (2017). Influence of strategy implementation on the performance of manufacturing small and medium firms in Kenya (Doctoral dissertation, COHRED, JKUAT).
Lee, L., Petter, S., Fayard, D., & Robinson, S. (2011). On the use of partial least squares path modeling in accounting research. International Journal of Accounting Information Systems,12(4), 305-328.
Lumpkin, G. T., & Lichtenstein, B. B. (2005). The role of organizational learning in the opportunity‐recognition process. Entrepreneurship theory and practice29(4), 451-472.
Muhammad, I. G., & Abdullah, H. H. (2016). Strategic implementation and high performance work practices A proposed model for public sector. MAYFEB Journal of Business and Management1.
Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory (2nd Edit.) McGraw-Hill. Hillsdale, NJ.
Obadha-Mwawasi, T., Wanjau, K., & Mkala, M. (2013). Factors affecting implementation of operational strategies in Non-Governmental Organizations in Kenya. Global Journal of Human Resource Management1(4), 10-19.
Palladan, A. A., Kadir, K. A., & Chong, Y. W. (2016). Effects of Strategic Leadership, Organizational Innovativeness and Information Technology Capability on Effective Strategy Implementation. International Journal of Organizational & Business Excellence1, 2.
Pavlou, P. A., & Chai, L. (2002). What drives electronic commerce across cultures? Across-cultural empirical investigation of the theory of planned behavior. J. Electron. Commerce Res., 3(4), 240-253.
Pearce, J.A. & Robinson, R.B. (2007). Formulation, implementation and control of competitive strategy (9th ed.). Boston, MA: McGraw-Hill Irwin.
Sarason, Y., & Tegarden, L. F. (2003). The erosion of the competitive advantage of strategic planning: a configuration theory and resource based view. Journal of Business and Management9(1), 1.
Schwenk, C. R., & Shrader, C. B. (1993). Effects of formal strategic planning on financial performance in small firms: A meta-analysis. Entrepreneurship: Theory and Practice17(3), 53-65.
Shimizu, K., & Hitt, M. A. (2004). Strategic flexibility: Organizational preparedness to reverse ineffective strategic decisions. The Academy of Management Executive18(4), 44-59.
Sila, H. M., & Gichinga, L. (2016). Role of Strategic Leadership on Strategy Implementation in Public Universities in Kenya-A Case Study of JKUAT Main Campus. International Journal of innovative research and development5(6).
Slack, N., Chambers, S., & Johnston, R. (2009). Operations and process management: principles and practice for strategic impact. Pearson Education.
Supriyanto, A. S. (2015). Knowledge Management Implementation, Strategic Human Resource Practices and Organizational Performance Mediated by Strategic Planning.Business and Management Research4(1), 90.
Tamayo-Torres, I., Ruiz-Moreno, A., & Verdú, A. J. (2010). The moderating effect of innovative capacity on the relationship between real options and strategic flexibility.Industrial Marketing Management39(7), 1120-1127.
Wahome, J. Wanjohi & W. Okibo, (2013). Socio economic factors affecting strategy implementation among quoted companies in NSE. Proceedings of 1st JKUAT-SHRD Research Conferenc. 408-416.
Wanyoro, F. M., & Muturi, W. (2013). “Factors affecting formulation of strategic plans in secondary schools in Kenya: A survey of Gatundu north sub-country, Kiambu country”. Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, 357.
Zhang, M. J. (2006). IS support for strategic flexibility, environmental dynamism, and firm performance. Journal of Managerial Issues, 84-103.