تأثیرآموزش مدیریت ‌زمان بر خلاقیت در دانش‌آموزان ابتدایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران ‏

2 استادیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران‏

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرآموزش مدیریت‌‌‌‌‌زمان برخلاقیت و مولفه‌های آن در دانش‌‌‌‌‌‌‌‌آموزان ابتدایی انجام شد.
روش : روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح یش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آزمون-پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعةآماری شامل همة دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموزان دختر پایة ششم ابتدایی شهر سبزوار در سال‌تحصیلی 96-1395 بود. بدین منظور تعداد 40 نفر از دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموزان دختر پایة ششم یکی از مدارس ‌شاهد با روش نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(20 نفر) و کنترل(20 نفر) قرار گرفتند. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه از هر دو گروه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آزمون به عمل آمد. گروه آزمایش برنامة آموزش مدیریت زمان را طی ده جلسه 60 دقیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دریافت نمود، در حالی که گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد پس از اتمام جلسات آموزشی، از هر دو گروه پس‌‌‌‌‌‌‌آزمون به عمل آمد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه خلاقیت‌ عابدی (1363) بود. داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با استفاده از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس) تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بین گروه های آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد و آموزش مدیریت زمان بر خلاقیت و مولفه‌‌‌‌‌‌‌های بسط و ابتکار گروه آزمایش تاثیر مثبت و معناداری داشته‌ است؛ ولی بر مولفه‌های انعطاف‌پذیری و سیالی موثر نبوده است.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج می‌توان گفت آموزش مدیریت زمان موجب افزایش خلاقیت می‌شود، لذا به معلمان پیشنهاد می‌شود به نقش آموزش مهارت‌های مدیریت زمان بر رشد خلاقیت آنان توجه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of time management training on creativity of elementary school

نویسندگان [English]

  • Fariba Koushki 1
  • Alimohammad Naemi 2
1 Msc of Educational Managment, Sabzevar Branch, Islamic Azad University
2 Assistant professor Islamic azad university of suburban
چکیده [English]

Purpose: the purpose of this study was to determine the effect of time-management training on creativity and its components of students in elementary school.
Method: Semi-experimental research was a pre-test-post-test with control group. The statistical population of this study included all female students of the sixth grade of elementary school in Sabzevar city (2016-17 academic years). For this purpose, 40 female students of sixth grade girl students were selected through a cluster sampling method in one of the Shahed schools. They were randomly assigned to two groups named experimental (20 persons) and control (20 persons). Pretest was done on both groups. The experimental group received a time management training program in ten sessions of 60 minutes, while the control group did not receive any plans. After two weeks training the post-test was performed on both groups. The instrument was Abedi Creativity Questionnaire (1985). The collected data was analyzed by using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (covariance analysis).
Results: The results showed that time management training had a positive and significant effect on creativity and elaboration and originality components; but not significant effect on fluency and flexibility components.
Conclusion: According to the results, it could be said that time management training reinforce creativity thinking of students in science class, so attention to role of time management training for enhancing students creativity thinking is recommenced to the teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • time management
  • creativity thinking
  • Students
 احمدی، پروین؛ صمدی، پروین و مینایی، مهناز. (1397). تأثیر یادگیری مشارکتی برپرورش خلاقیت دانش آموزان در درس جغرافیا. فصلنامة ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(1)، 1-22.
بهرامی، معصومه؛  باقری راد، سیده فاطمه؛  رسولی خورشیدی، فاطمه و قاسمی، مریم. (1397). بررسی ویژگی­های روانسنجی مقیاس دامنه­های خلاقیت کافمن. فصلنامة ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(1)، 165-182.
تریسی، برایان. (1388). مدیریت زمان، ترجمه رضا عرب وعلی زارع، تهران: بوم رنگ. انتشار به زبان اصلی(2008).
تمنایی­فر، محمدرضا  و قاسمی، المیرا. (1396). تبیین اهمال­کاری تحصیلی براساس صفات شخصیت و مهارت مدیریت زمان. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 5(8)، 223-244.
حسینی، افضل السادات. (1386). بررسی تأثیر برنامه آموزش خلاقیت معلمان بر خلاقیت وخود­پنداره دانش­آموزان. فصلنامة نوآوری­های آموزشی، 6(23)، 101-112.
دائمی، حمیدرضا و مقیمی بارفروش، سیده فاطمه. (1383). هنجاریـابی آزمـون خلاقیـت.مجلـه تـازه­هـای علوم شناختی، 6(3و4)، 1-8.
رضایی صوفی، مرتضی؛ کوثری پور، محسن؛ خسروی راد، بهاره و  زارع فخریان، نفیسه. (1395). رابطة مدیریت زمان با تمایل به برنامه­ریزی و خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان. پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4(4)، 111-121.
سواری، کریم و نوری، علی. (1393). مقایسه مهارت مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان با عملکرد تحصیلی بالا و پایین. روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، 10(31)، 109-124.
عابدی، جمال. (1372). خلاقیت  و شیوه­های نو در اندازه­گیری آن. مجله پژوهش­های روانشناختی،3،  46-54.
فقیه آرام، بتول. (1397).رابطه هوشهای چندگانه با ویژگی شخصیتی کارآفرینی و خلاقیت
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامة ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(4)، 179-196.
 
Aggar, C., Bloomfielda, J., Frotjolda, A., Thomas, T., & Koo, F. (2018). A time management intervention using simulation to improve nursing students’ preparedness for medication administration in the clinical setting: A quasi-experimental study. Collegian, 25, 105–111.
Bild, J. D., Vansteenkiste, M. & Lens, W. (2010). Understanding the association between future time perspective and self- regulated learning through the Lens of self- determination theory. Journal of Learning and Instruction, 23, 1-13.
Bashir, S.; Bashir, Z. and Nazir, M. (2015). “Time management and its application in academic life: a study of Omani students at Dhofar University, sultanate of Oman”. Linguistics, 4(2):154-159.
Claessens, B.J.C., Van Eerde, W., Rutte, C.G. & Roe, R.A. (2007). A review of the time management literature. Personnel Review, 36, PP: 255 –263.
Darini, M.,  Pazhouhesh, H., &  Moshiri, F. (2011). Relationship between Employee's Innovation (Creativity) and time management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 25, 201-213.
Elsabahy, HE. Sleem, WF. El Atroush, HG. (2015). Effect of Time Management Program on Job Satisfaction for Head Nurses. Journal of Education and Practice, 6 (32), 36-44.
Fedotova O. (2013). Psychoanalytic Doctrine as a Historic-Theoretical Basis of Modern Psychoanalytic Pedagogics. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 86, 413-418.
Glassman, E. (1986). Managing for creativity: Back to basics in R&D. R&D Management, 16(2), 175 -183.
Glick, D. M. and Orsillo, S. M. (2015). “An investigation of the efficacy of acceptance-based behavioral therapy for academic procrastination”. Journal of Experimental Psychology, 144 (2): 400-409.
Gupta, D., & Chitkara, S. (2018). Effect of Time Management on Academic Performance of Management Students. Global Journal on Recent Advancement in Business Forecasting and Marketing Intelligence, 2(1), 3-14.
Häfner, A.; Stock, A. and Oberst. V. (2015). “Decreasing students’ stress through time management training: an intervention study”. European Journal of Psychology of Education, 30: 81-94.
Izawa, C. (2002).Total time & efficient time management.In search of optimal learning & rerntion via. American Journal of Psychology, 113, 221-224.
Kampylis, P., Berki, E., & Saarluoma, P. (2010). In-service and prospective teachers’ conceptions of creativity. Thinking Skills and Creativity, 6, 15-29.
Kerr, B., & Gagliardi, A. (2006). Measuring creativity in research and practice. Arizona State University.
Kisa, A & Erosy, K. (2005).The Need for Time management training is Universal.Hospital Topics. 83, 1.
Kooshesh, K., & Daneshvar Zavajeri, S. (2015). The relationship organizational health with time management between employee departments of physical education. Journal of Renewable Natural Resources Bhutan, 3(1), 374-387.
Leonidas A. Zampetakisa, Bourantab N., Vassilis S. Moustakis (2010). “On the relationship between individual creativity and time management”. Thinking Skills and Creativity, 5, 23–32.
Liu, O.L.; Rijmen, F.; MacCann, C. and Roberts. R. (2009). “The assessment of time management in middle-school students”. Personality and Individual Differences, 47: 174-179.
Macan, T. H. (1994). Time management: Test of a process model. Journal of Applied Psychology, 79(3), 381–391.
 MacCann, C.; Fogarty, G.J. and Roberts, R.D. (2012). “Strategies for success in education: Time management is more important for part-time than full-time community college students”. Learning and Individual Differences, 22: 618-623.
Mackenzie, A. (1990). The Time Trap. New York, McGraw-HilL. pp 3 - 41.
MacCann, C.; Duckworth, A.L. and Roberts, R.D. (2009). “Empirical identification of the major facets of conscientiousness”. Learning and Individual Differences, 19: 451-458.
Mainemelis, C., Kark, R., Epitropaki, O. (2015). Creative leadership: A multi-context conceptualization. Academy of Management Annals, 9, 393-482. 
Maker, C. J., Jo, S. & Muammar, O. (2008). Development of creativity: The influence of varying levels of implementation of the DICOVER curriculum model, a non-traditional pedagogical approach. Learning and Individual Differences, 18, 402-417.
Mohamadkhani Ghiasvand, N., Naderi, M., Zagheri Tafreshi, M., Ahmadi, F., & Hosseini, M. (2017). Relationship between time management skills and anxiety and academic motivation of nursing students in Tehran. Electronic Physician, 9(1), 3678-3684.
Oana Dău-Gaşpar (2011). “The teacher’s creative attitudes – An influence factor of the students’ creative attitudes”. International Conference the Future of Education.
Ocak, G. and Boyraz, S. (2016). “Examination of the relation between academic
procrastination and time management skills of undergraduate students in terms of some variables”. Journal of Education and Training Studies, 4(5). 1-9.
Ojo B., David A. Olaniyan. (2008). Effective time management in organization Panacea or placebo. European Journal of Scientific Research, 1, 127-133.
Robinson, K., & Azzam, A. M. (2009). Why creativity now? Educational Leadership, 67(1), 22–26.
Runco, M. A. (2014). Creativity (2nd ed.). Boston, MA: Academic Press.
Sahito, Z., & Vaisanen, p. (2017). Effect of Time Management on the Job Satisfaction and Motivation of Teacher Educators: A Narrative Analy. International Journal of Higher Education, 6(2), 213-224.
Sayari, K., Jalagat, R., & Dalluay, V. (2017).. Assessing the Relationship of Time Management and Academic Performance of the Business Students in Al-Zahra College for Women. European Business & Management, 3(1), 1-8.
Sevari, K., & Kandy, M. (2011). Time management skills impact on self-efficacy and academic performance.Journal of American Science, 7(12), 720-726.
Sternberg, R. J. (1988). The Nature of Creativity. New York. Cambridge University Press.
Strenberg, R. J. (2001). Handbook if creative thinking: oxford: Cambridge University Press
Teo, L. (2010). A reach measure of fostering creativity. Creativity Research, 22, 206-218.
Time. (2011). The American Heritage Dictionary of the English Language 4th (ed.). Houghton Mifflin Company, Boston.
ttps://ahdictionary.com/word/search.html?q=time
Torrance. E Paul, (1990), Fostering Academic creativity in gifted student Eic Digest, U. S.A.
Ujene, A., & Ajiero, I. (2017). Personal Time Management Practices and Efficiency of Construction Artisans at Work in Akwa Ibom State. Covenant Journal of Research in the Built Environment, 5(2), 1-14.
Zampetakis, L. A. (2009). “The role of creativity and pro-activity on perceived entrepreneurial desirability”. Thinking Skills and Creativity, 3, 154–162.
Zampetakis, L. A., & Moustakis, V. (2006). Linking creativity with entrepreneurial intention: A structural approach. International Entrepreneurship and Management Journal, 2(3), 413–428.
Zampetakis, L. A., Bouranta, N., & Moustakis, V. S. (2010). On the relationship between individual creativity and time management. Thinking Skills and Creativity, 5, 23-32.