رابطه نوآوری سازمانی با عملکرد شغلی و رضایت شغلی معلمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی روانشناسی،دانشکده روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج،ایران

2 گروه روانشناسی،دانشکده روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج،ایران

3 گروه آموزشی روانشناسی،دانشکده روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج،کرج،ایران

چکیده

زمینه: امروزه نوآوری به عنوان چالشی اساسی برای بقا و موفقیت سازمان مطرح است زیرا عملکرد و رضایت شغلی کارکنان آن سازمان را جهت می دهد عملکرد شغلی فرد برای بقای سازمانی بسیار مهم است و می تواند به عنوان مهم ترین نتیجه کار مدنظر قرار گرفته شودو رضایت شغلی در بهره وری تمام مشاغل اهمیت دارد بنابر این از جمله هدف های اصلی سازمان است و سازمان ها باید شرایطی را فراهم آورند که کارکنان را راضی نگه دارند.از جمله سازمانهای مهم مدارس هستند که در رشد و نمو نسل کشور نقش بسزایی دارند و بیشترین کارآمدی آنها بستگی به معلمانشان دارد. بنابر این مسولین مرتبط با حوزه آموزشی باید در صدد شناسایی عواملی باشند که عملکرد و رضایت شغلی معلمان را بهبود می بخشد .هدف :این تحقیق، رابطه نوآوری سازمانی با عملکرد شغلی و رضایت شغلی معلمان در دبستان های استان البرز می باشد،روش: این تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی پیمایشی است. به منظور جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای که روایی آن به کمک دو معیار CVR و CVI سنجیده شده بود و همچنین پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ بررسی شده بود، بین اعضای نمونه آماری که 200 نفر از معلمان ابتدایی دبستان های استان البرز بودند، توزیع گردید و داده های جمع آوری شده، به کمک نرم افزار SPSS و آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، دوربین واتسون، فیشر و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند یافته ها :نتایج نشان داد، نوآوری سازمانی بر رضایت شغلی معلمان تأثیر معناداری دارد. همچنین بررسی ها نشان داد، نوآوری سازمانی بر عملکرد شغلی معلمان نیز مؤثر است. نتیجه :بنابراین بر طبق این تحقیق، پیشنهاد می شود که به منظور ارتقای رضایت شغلی و عملکرد شغلی در میان معلمان، مدیران به نوآوری سازمانی بیشتر اهمیت داده و نوآوری سازمانی یکی از فعالیت های اصلی در مدارس در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between teachers' organizational innovation and job performance and job satisfaction

نویسندگان [English]

  • maryam azar nioushan 1
  • maryam mashayekh 2
  • Fatemeh mohammadi shir mahaleh 3
1 psychology department,psychology faculty,Islamic Azad karaj university
2 psychology department,psychology faculty,Islamic Azad university Karaj branch
3 psychology department,psychology faculty,Islamic Azad university Karaj branch,karaj,Iran
چکیده [English]

Background: now a day innovation is as a basic challenging for remaining organization and make it succeed because of employees’ job function and job satisfaction direct organization, individual’s job function is very important for surviving organization and job satisfaction is necessary for productivity , so They are a main goal for each organization and each of them should be provide a possible situation for each employee till they become satisfied ,one of the important organization is school which maturing new generation and the most function of it related to theachers ,thus the educational authorities should be recognize the factors that improve teachers’ job function and job satisfaction.Objective : The main purpose of this study, the relationship between organizational innovation and teachers’ job performance and job satisfaction in primary schools is Alborz Province,Method: the applied research and descriptive. In order to collect information, a questionnaire that its validity was evaluated using two criteria CVR and CVI It was to help construct validity and reliability, among the sample of 200 teachers of elementary schools Alborz Province was distributed The data collected with the help of SPSS and Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient, Durbin Watson, Fisher and regression analysis were used .Result The results showed that innovation has a significant impact on job satisfaction. The studies also showed that organizational innovation on job performance is also effective. Conclusion:Thus, according to this study, it is suggested that in order to promote job satisfaction and job performance among teachers, administrators and organizational innovation and organizational innovation is more important to be considered one of the main activities in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational innovation
  • job performance
  • Job satisfaction
  • Alborz Province
امین بیدختی، علی اکبر. صالح پور، معصومه. (1386). رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش. دو ماهنامه دانشگاه شاهد. سال چهاردهم. شماره 26. صص 31-38.
پارسا، شلر. کسرایی، شکوفه. عبدی، رضا. رادمنش، منصور. قاسم زاده، ابوالفضل. (1393). رابطه کیفیت زندگی کاری، عملکرد، فشار روانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی کارکنان بیمارستان اشنویه. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره 54. 61-83.
پوستین دوز، محمدصادق. (1388). بررسی رابطه هوش هیجانی با خلاقیت و رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه هنر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی صنعتی سازمانی، دانشگاه آزاد مرودشت. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
چوپانی و همکاران.(1391) بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه). فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. دوره 2، شماره 1، 27-59.
خردمند، ابراهیم. ناظم، فتاح. (1389). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی. فراسوی مدیریت. سال سوم. شماره 12. 159-181.
طالبی،کامبیز(1385). نوآوری تدریجی در مقابل نوآوری رادیکال.فصلنامه فرهنگمدیریت. سال چهارم، شماره سیزدهم، 113-130.
علیجانی، فاطمه. (1389). بررسی رضایت شغلی درونی و بیرونی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه علوم رفتاری. سال پنجم. شماره 7. 103-122.
غفوریان، هما. قاسمی، ایرج. ابراهیمی، محمد. (1390). بررسی تأثیر میزان استرس شغلی بر رضایت شغلی مدیران مدارس. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی. سال ششم. شماره 4. 33-45.
دلال نصیری، سمانه. احمدی، عباداله. برزگر، مجید. (1391). رابطه خلاقیت و نوآوری با رضایت شغلی در شاغلان صنایع دستی شیراز. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی.  دوره  دوم. شماره 3. 169-204.
دوستار ، محمد. کابینی مقدم ، سلیمان. (1390) . بررسی مقایسه ای عملکرد معلمان حق التدریس و رسمی در آموزش و پرورش استان گیلان، فصلنامه روانشناسی تربیتی، سال دوم شماره 3. 13-28.
دیبایی صابر و همکاران(1395). تبیین مؤلفه­های شایستگی حرفهای معلمان و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران. دو فصلنامه پژوهش‌های آموزشویادگیری. دوره 13، شماره 2پیاپی 24. 109-123.
گلی، زهرا. (1385). بررسیرابطهبینرضایتشغلیوخلاقیتدر شرکتآبوفاضلابشهرستان رشت. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه الزهرا (س). دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
لاهوتی اشکوری، طهمورث. رودگرنژاد، فروغ. (1394). نقش تعارض بر عملکرد شغلی با اثر میانجیگری خلاقیت و نوآوری. اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار.
میرزابیگی، غضنفر. سالمی، صدیقه. سنجری، مهناز. (1388). رضایت شغلی پرستاران ایران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی حیات. دوره پانزدهم. شماره 1. 549-589.
نحریر، بتول. عبادی، عباس. توفیقی، شهرام. کریمی زارچی، علی اکبر. هنرور، حسن. (1389). ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان‌ها. مجله طب نظامی. دوره دوازدهم. شماره 1. 23-26.
 
Aydogmus & etal. (2018). Perceptions of transformational leadership and job satisfaction: The roles of personality traits and psychological empowerment. Journal of Management & Organization. Volume 24, Issue 1, pp. 81-107.
Azar, G & etal. (2017). Organizational innovation, technological innovation, and export performance: The effects of innovation radicalness and extensiveness. Journal of International Business Review. Volume 26, Issue 2, April 2017, Pages 324-336
Baker, W.D. and Sinkula, J.M. (2002). “Market orientation and the new product paradox”, Journal of Product InnovationManagement, Vol. 22, pp. 483-502.
Chendler, P. (2010). Teaching disturbed and disturbing student. (2nd.ed). Austin, Texas. Pro.ed.
Chipunza & etal. (2017). Organizational culture and job satisfaction among academic professionals at South Africa. Journal of Problems and Perspectives in Management, Volume 15, Issue 2, 2017
Fallah Tafti & etal. (2016). The Relationship between Intellectual Capital and Organizational Innovation among Faculty Members of International University of Yazd, Iran 2015-2016. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)​ISSN 2356-5926
Golden, N. (2008). The development of reasoning regarding prosocial behavior. In N. Eisenberg (Ed.), The development of prosocial behavior. New York: Academic Press
Grosser & etal. (2018). A Sociopolitical Perspective on Employee Innovativeness and Job Performance: The Role of Political Skill and Network Structure.Journal of organization science. Volume 29, Issue 4. Pages 547-753
Hsu, M.A & etal. (2017). The Cross‐Level Mediating Effect of Psychological Capital on the Organizational Innovation Climate–Employee Innovative Behavior Relationship .Journal of creative behavior. Volume51, Issue2. Pages 128-139
Jimens, J. D., Sanz Valle, R., Hernandez Espillardo, M., (2008). "Fostering Innovation the Role of Market Orientation and Organizational Learning" .European Journal of InnovationManagement, Vol 11, No 3 (2008) pp: 389-412.
Joo, B & etal. (2018). The Influence of Proactivity on Creative Behavior, Organizational Commitment, and Job Performance: Evidence from a Korean Multinational .Journal of International Interdisciplinary Business Research.PP:1-20
Kostopoulos, K. Papalexandris, A. Papachroni, M. & Ioannou, G. (2011). Absorptive capacity, innovation, & financial performance, Journal of Business Research, Vol. 64, No.12, pp. 1335-1343.
Laforet S. (2009). effects of size market and strategic orientation on innovation in non-high-tech manufacturing SMEs. European Journal of Marketing. 43 (2): 188-212.
Li, CY & etal. (2018). Enhancing Employee Job satisfaction via E-learning: The Mediating Role of an Organizational Learning Culture. International Journal of Human–Computer Interaction.   https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1480694.
Mau, W. Ellsworth, R. Hawley, D. (2008). Job satisfaction and career persistence of beginning teachers. International Journal of Educational Management. Vol. 22 No. 1, pp. 48-61.
Platis, C. Reklitis, P. Zimeras, S. (2015). Relation between job satisfaction and job performance in healthcare Services. International Conference on Strategic Innovative Marketing, IC-SIM 2014, September 1-4, 2014, Madrid, Spain.
Pange, C & etal. (2018). How personal and organizational drivers impact on SME international performance: The mediating role of organizational innovation. International Business Review, Volume 26, Issue 6, Pages 1114-1123.
Scuotto, V & etal. (2017). Shifting intra‐ and inter‐organizational innovation processes towards digital business: An empirical analysis of SMEs. Journal of creativity and innovation management.Volume26, Issue3 Pages 247-255.
Shanker, R & etal. (2017). Organizational climate for innovation and organizational performance: The mediating effect of innovative work behavior.Journal of Vocational Behavior. Volume 100, June 2017, Pages 67-77.