ارائه الگوی برندسازی از دید مخاطب در رسانه خلاق (مورد مطالعه: ورزش سه) ‏

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ‏تهران، ایران

2 استاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران‏

4 دانشیار، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران‏

چکیده

  ‏هدف: هدف اصلی این پژوهش استخراج الگوی برندسازی خلاق است.
     روش: این پژوهش کمی و با استفاده از روش داده ­کاوی انجام شده است و به لحاظ هدف، کاربردی است. پرسشنامه پژوهش بر اساس مطالعات پیشین استخراج گردیده و شامل ابعاد محتوا، مخاطب، بستر رسانه و محیط است. پرسشنامه محقق ساخته پس از محاسبه روایی و پایایی، در اختیار مخاطبانی که بیش از  ۱۰ بار در طول یک ماه به سایت ورزش سه مراجعه می‌کردند قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شال 800 هزار نفر مخاطب روزانه بوده و با استفاده از روش نمونه‌ گیری تصادفی نظام‌ مند با فاصله 100 نفر پرسشنامه در اختیار حجم نمونه (8 هزار نفر) قرار گرفت. حدود 50 درصد آنها یعنی 4056 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. پاسخ مخاطبان با استفاده از الگوریتم کی‌مینز پردازش و الگوی برندسازی استخراج شده است.
      یافته‌ها:نتایج حاکی از آن است که برای افزایش عمر مخاطبان لازم است مؤلفه‌های حرفه‌ای رسانه شامل مرجعیت، عدم جانبداری، صحت خبر و سرعت انتشار خبر به عنوان «کیفیت درک شده برند» مورد توجه قرار گیرد. همچنین رفتار وفادارانه مخاطبان ناشی از مؤلفه‌های جمعیت‌ شناختی است. خوشه‌بندی مخاطبان وفادار با مرکزیت سن نشان‌ می‌دهد که بزرگترین خوشه با حجم 44%  مردان با تحصیلات کارشناسی در طیف سنی 26 تا 35 ساله‌ هستند.
     نتیجه‌ گیری: نتایج زنده و جداول لیگ، در ورزش سه «هویت برند» هستند. پیشنهاد می‌شود این رسانه توجه بیشتری به ایجاد «هویت برند» در حوزه زنان و مخاطبان زیر15 سال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Branding from audience perspective in creative media (Case Study: Varzesh3)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Shamlou 1
  • Ali Akbar Farhangi 2
  • Afsaneh Mozaffari 3
  • Tahmures Shiri 4
1 department of Media Managemnet, science and research branch Islamic Azad university, Tehran, Iran
2 Professor of science and research branch Islamic Azad university, Tehran, Iran
3 Associate Professor, department of Communications Sciences, science and research branch Islamic Azad university, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: This paper wants to extract creative media branding.
Method: The method of this research is datamining and in terms of it’s applicable. The research questionnaire was extracted from previous studies and included content, audience, media context and environment dimensions. The researcher-made questionnaire, after calculating its validity and reliability, was provided to audiences who visited the Varzesh3 more than 10 times a month. The statistical population of the study consisted of 800 thousand people per day. Using a systematic random sampling, 100 questionnaires were included in the sample size (8 thousand people). About 50 percent of them 4056 responded to the questionnaire. The response of the audience is extracted using the K-means algorithm processing and branding model.
Results: The results suggest that in order to increase the life of the audience, the professional components of the media, including reference, bias, newsworthiness and the speed of the publication of the news as "brand perceived quality" should be considered. The loyal behavior of the audience is also due to demographic factors.
Conclusions The clustering of a loyal audience with a center of age indicates that the largest cluster with 44% of men with Bachelor education and ranges from 26 to 35 old. “Live scores” and “league standing” are the varzesh3 of brand identity. It is suggested that this media pay more attention to the creation of Brand Identity for women and audiences under the age of 15.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audience
  • branding
  • Creative Media
  • K -Means Algorithm
  • Varzesh3
ابراهیمی، ابوالقاسم؛ ایمان خان، نیلوفر؛ و اسماعیلی، عبدالرضا.(1394). ارائه مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری کاربران، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 7 (3)، 473-492.
امیری، مهدی.(1396). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی استراتژیک مبتنی بر میانجی‌گری نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: سازمان آموزش و پرورش فارس).فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(2)، 146-184.‎
سلیمی، مریم.(1388). بررسی عوامل مؤثر در کاربرد گرافیک خبری در سازمان برخط ایران، رسانه، 80 (20)، 119-148.
عبدی، عباس. (1382). سازمان و کاربرد ورزش به منزله کالای فرهنگی، طرح پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ایران.
ناظمی،  فاطمه؛ صفاری نیا، مجید. (1394). بررسی ارتباط سبک‌های تصمیم‌گیری و ادراک ریسک با رفتارهای کارآفرینانه در بین مدیران فرهنگی.فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4(4)، 89-117.‎
نیک‌پی، ایرج؛ زنده‌کریمی، مریم. (1396). بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر بی‌تفاوتی سازمانی با نقش میانجی خلاقیت کارکنان مورد مطالعه(کارکنان دانشگاه لرستان). فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(8)، 229-264.
Althusser, L. (2006). Ideology and ideological state apparatuses (notes towards an investigation). The anthropology of the state: A reader, 9(1), 86-98.Page 88-99 
Bennett, W. L. (2016). News: The politics of illusion. University of Chicago Press.
Bourdieu, P. (2005). The political field, the social science field, and the journalistic field. Bourdieu and the journalistic field, Page29- 47. 
Bradley, P. S., Bennett, K. P., & Demiriz, A. (2000). Constrained k-means clustering. Microsoft Research, Redmond, 1-8.
Deuze, M. (2003). The web and its journalisms: considering the consequences of different types of newsmedia online. New media & society, 5(2), 203-230.
Dutta-Bergman, M. J. (2004). Complementarity in consumption of news types across traditional and new media. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 48(1), Page 41–60. 
Gartner,(2017); Avalable at: http://www.gartner.com/technology/research/predicts/
Ha, L. , & McCann, K. (2008). An integrated model of advertising clutter in offline and online media. International Journal of Advertising, 27(4), 569-592
Hajli, N., Shanmugam, M., Papagiannidis, S., Zahay, D., & Richard, M. O. (2017). Branding co-creation with members of online brand communities. Journal of Business Research70, 136-144
Kayany, J. M., & Yelsma, P. (2000). Displacement effects of online media in the socio-technical contexts of households. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 44(2), Page 215-229
Khaleghi, Narges and Mohammad Reza Davarpanah (2004). "A survey of the status of Iranian websites based on general criteria for evaluation". Educational and Psychological Studies, 5: 2 143-121.
Költringer, C., & Dickinger, A. (2015). Analyzing destination branding and image from online sources: A web content mining approach. Journal of Business Research68(9), 1836-1843.
Lavine, J. M., & Wackman, D. B. (1988). Managing media organizations: Effective leadership of the media. Longman Pub Group. 
Le, Q. V. (2013, May). Building high-level features using large scale unsupervised learning. In Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2013 IEEE International Conference on (Page. 8595-8598). IEEE. 
Raney, A. A. , & Bryant, J. (Eds. ). (2009). Handbook of sports and media. Routledge
Rich, B. F. (2015). U.S. Patent No. 9,225,580. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
Salimi M, 2010; Examining the Factors Influencing the Application of Graphic News in Iranian Online Media, Journal: Media; Winter 2009 - Issue 80
Santomier, J. (2008). New media, branding and global sports sponsorship. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 10(1),Page 9-22. 
Scott, D. M. (2015). The new rules of marketing and PR: How to use social media, online video, mobile applications, blogs, news releases, and viral marketing to reach buyers directly. John Wiley & Sons.
Tarrow, S. G. (2011). Power in movement: Social movements and contentious politics. Cambridge University Press. Page 171-175 
Wagstaff, K., Cardie, C., Rogers, S., & Schrödl, S. (2001). Constrained k-means clustering with background knowledge. In ICML (Vol. 1, pp. 577-584).
Wallensteen, P. (2015). Understanding conflict resolution. Sage.
Weiss, M. (2014). New media, new activism: trends and trajectories in Malaysia, Singapore and Indonesia. International Development Planning Review, 36(1), 91-109.
Williams, K. (2003). Understanding media theory. 
Zhou, T., Brown, M., Snavely, N., & Lowe, D. G. (2017). Unsupervised learning of depth and ego-motion from video. arxiv preprint arXiv:1704.07813.Page 13-46.