مطالعه ی اثربخشی یادگیری معکوس بر تفکر تاملی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در درس ریاضی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی راهبرد یادگیری معکوس بر بهبود تفکر تاملی و مولفه های آن در دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه در درس ریاضی انجام شد. روش: روش ﭘﮋوﻫﺶ نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه گواه بود؛ و جامعه ی آماری آن، کلیه دانش آموزان پسر پایه دهم تجربی دوره ی دوم متوسطه شهر اهر در سال تحصیلی97-96 می باشد؛ که از میان آن ها نمونه ای به حجم 46 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه ی تفکر تاملی کمبر و لیونگ(2000) استفاده شد. در ابتدا پرسشنامه به عنوان پیش آزمون بر روی هر دوگروه(آزمایش و گواه) اجرا شد. سپس گروه آزمایش به مدت 13 جلسه تحت راهبرد یادگیری معکوس؛ و گروه گواه طبق معمول تحت روش سنتی(مستقیم) در درس ریاضی قرار گرفتند. بعد از اتمام جلسات آموزشی، بر روی هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. یافته ها: داده ها با بهره گیری ازآمار توصیفی و استنباطی(تحلیل کوواریانس چندمتغیری) تحلیل شدند. یافته ها ی حاصل از تحلیل کوواریانس نشان دادند، راهبرد یادگیری معکوس بر تفکر تاملی دانش آموزان موثر بوده است؛ همچنین براساس نتایج، تاثیر یادگیری معکوس بر همه مولفه های تفکر تاملی (عادی، فهمیدن، تاملی و تفکر انتقادی) مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of The effectiveness of flipped learning on reflective thinking of second grade high school students in Math

نویسندگان [English]

  • Hafez Sahebyar 1
  • Golamreza Golmohammednezhad 2
  • Isa Barghi 2
1 Department of Educational Sciences, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan University of Shahid Madani, Tabriz, Iran
2 Department of Educational Sciences, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan University of Shahid Madani, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of flipped learning strategy on improving reflective thinking and all components of them in second grade high school male students in Math. The research method was semi-experimental with pre-test and post-test with a control group. And the statistical population of this study are all second grade high school male students in Ahar city in the academic year of 1396-1397; among them, samples of 46 were selected by cluster sampling method and randomly divided into two groups of experimental and control. Data were gathered using Kember and Leyong(2000) questionnaire. Initially, questionnaire was run as Pretest on both groups(experimental and control). Then, the experimental group was subjected to flipped learning strategy; and the control group was Traditional learning in mathematics course for 13 sessions. After completion of educational sessions, both Post-test groups were performed. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics(multivariate covariance analysis). The results of the analysis of covariance showed that the flipped learning strategy was effective on reflective thinking. Also, based on the results, the effect of flipped learning on all components of reflective thinking (habit action, understanding, reflection, and critical reflection) is positive and meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flipped learning
  • reflective thinking
  • Learning math
آقازاده، محرم.(1393). راهنمای روش های نوین تدریس بر پایه پژوهش های مغز محوری، ساخت گرایی، یادگیری از طریق همیاری و فراشناخت. تهران: انتشارات آییژ.
ابولفتحی، معصومه.(1394). بررسی تأثیر برنامه های آموزشی نظام نوین آموزش تأملی(تفکر محور) بر میزان یادگیری دانش آموزان دختر پایه هفتم دبیرستان های دوره اول شهر تهران سال تحصیلی94-93. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد سلامی واحد مرکزی.
احمدی، غلامعلی؛ ریحانی، ابراهیم؛ نخستین روحی، ندا.(1393). ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﺪﻻل رﻳﺎﺿﻲ دانش آموزان دوره ی متوسطه، روان شناسی مدرسه، 4(1)، 22-37.
اسماعیلی فر، محمدصادق؛ تقوایی یزدی، مریم و نیازآذری، کیومرث.(1395). تأثیر استفاده از رویکرد کلاس معکوس بر یادگیری درس علوم دانش آموزان دوره ابتدایی. نشریه شباک، 2 (14)،21-26.
باقری، محسن؛ و جوشقان نژاد، فاطمه. (1395). تأثیر آموزش به روش معکوس بر آمادگی یادگیری خود راهبر و یادگیری دانشجویان در درس مقدمات کامپیوتر. فناوری برنامه درسی، 1 (1)، 45-57.
بیدگلی، زهرا اسرف اسادات؛ نوروزی، مقامی.(1397). تأثیر فناوری های هوشمندسازی مدارس بر خلاقیت دانش آموزان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(4)، 241-262.
پیری، موسی؛ صاحب یار، حافظ؛ سعداللهی، آرش.(1397). تأثیر کلاس معکوس بر خودراهبری در یادگیری درس زبان انگلیسی. نشریه علمی- پژوهشی فناوری آموزش، 12(3)، 229-236.
حسینی لر، فخرالسادات؛ مکتبی، غلامحسین؛ شهنی ییلاق، منیجه؛ حاج یخچالی، علیرضا.(1397). تأثیر الگوی تفکر تأملی بر اطمینان از تصمیم گیری شغلی و تفکر تأملی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اهواز. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 11(38)، 68-82.
دهقان زاده، شادی؛ جعفرآقایی، فاطمه و خردادی آستانه، حمید.(1397). تأثیر به کارگیری روش آموزشی کلاس درس معکوس بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری. مجله ی آموزش در علوم پزشکی،6(18)، 39-48.
سرمد، غلامعلی؛ سیدی، فرشید.(1392). بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان. فصلنامه ی علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 5(1)، 102-118.
عبدالملکی، صابر؛ عبدالملکی، جمال؛ حسینی لرگانی، سیده مریم.(1395). تحلیل ساختاری روابط منابع اطلاعات خودکارآمدی، باورهای خودکارآمدی، هدف گذاری و خودتنظیمی با عملکرد ریاضی. فصلنامه اندازه گیری، 7(26)،35-53.
عشرتی، جعفر.(1396). بررسی روش آموزش معکوس بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی شهرستان پاکدشت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
غباری بناب، باقر؛ نصرتی، فاطمه؛ غلامحسین زاده، حسن.(1393). تأثیر روش خودآموزی بر عملکرد حل مسأله ی ریاضی دانش آموزان اختلال ریاضی. مجله ناتوانی های یادگیری،(3)3 ،55-67.
قاضی اردکانی، راحله؛ ملکی، حسن؛ صادقی، علیرضا و درتاج، فریبرز.(1397). طراحی مدل پرورش تفکر استراتژیک و خلاق در مدیران شرکت ملی نفت ایران بر اساس رویکرد آمیخته. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(4)، 197-218.
قدم پور، عزت الله؛ امیریان، لیلا؛ خدایی، سجاد.(1397). اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر نگرش به خللاقیت و نشاط ذهنی دانشجویان علوم پزشکی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4(97)، 219-240.
کاویانی، حسن؛ محمد جواد، لیاقت دار؛ بی بی عشرت، زمانی؛ عابدینی، یاسمین.(1396). سنتز پژوهی بازده های آموزشی کلاس معکوس در فعالیت های یاددهی-یادگیری. نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش، 12(2)، 145-166.
نوروزی، احسان.(1396). پیش بینی عملکرد ریاضی براساس تفکرتأملی و خودکارآمدی ریاضی در دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان بهارستان در سال تحصیلی 96-1395. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه قم.
 
Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: Definition, rationale and a call for research. Higher Education Research & Development,34(1), 1-14. DOI: 10.1080/07294360.2014.934336
Bergmann, J., & Sams, A. (2012). "How the flipped classroom is radically transforming learning". The Daily Riff. Retrieved from http://www.thedailyriff.com/articles/how-the-flipped-classroom-is-radicallytransforming-learning-536.php.
Biggs, L. (1987). Students approaches to learning and studying. Melbourne: Australian Council for Educational Reaearch.
Boesen, J., Lithner, J. & Palm, T. (2010). The relation between types of assessment tasks and the mathematical reasoning students use. Educational Studies in Mathematics, 75(1), 89–105.
Burbank, M., Ramirez, L. & Bates, A. (2012). Critically reflective thinking in urban teacher education: A comparative case study of two participants' experiences as content area teachers. The Professional Educator, 36(2), 1-17.
Chen Hsieh, J. S., Wu, W. C. V., & Marek, M. W. (2016). Using the flipped classroom to enhance EFL learning.Computer Assisted Language Learning, 13, 1-25. https://doi.org/10.1080/09588221.2015.1111910
Chien-Yuan Su &  Cheng-Huan Chen.(2018).Investigating the Effects of Flipped Learning, Student Question Generation, and Instant Response Technologies on Students’ Learning Motivation, Attitudes, and Engagement: A Structural Equation Modeling.     Eurasia Journal of Mathematics, science And Technology Education, 14(6), 2453-2466. DOI: https://doi.org/10.29333/ejmste/89938
Choy, S. C. & Oo, P. S. (2012). Reflective thinking and teaching practices: A precursor for incorporating critical thinking into the classroom? International Journal of Instruction, 5(1), 167-182.
Choy, S., Yim, J., & Tan, P. (2017). Reflective thinking among preservice teachers: A Malaysian perspective. Issues in Educational Research, 27 (2), 234-251.
Christophersen, K. A., Elstad, E., Juuti, K., Solhaug, T., & Turmo, A. (2017). Duration of on-campus academic engagements of student teachers in Finland and Norway. Education Inquiry, 8 (2), 89-103.
Clara, M. (2015). What is reflection? Looking for clarity in an ambiguous notion. Journal of Teacher Education, 66(3), 261-271.
Clark, K. R. (2015). The effects of the flipped model of instruction on student engagement and performance in the secondary mathematics classroom. Journal of Educators online, 12(1), 91-115.
Cronhjort, M; Filipsson, L; & Weurlander, M.(2017). Improved engagement and learning in flipped-classroom calculus. Teaching Mathematics and its Applications: An International Journal of the IMA, (37)3,113-121. hrx007, https://doi.org/10.1093/teamat/hrx007
DeWitt, D., Alias, N. & Siraj, S. (2016). Problem solving strategies of Malaysian secondary school teachers. In Educational technology to improve quality and access of education to prosperous society. (pp. 1-14). Bali: Universitas Negeri Jakarta.
Dhir, A., & Alsumait, A. (2013). Examining the Educational User Interface, Technology and Pedagogy for Arabic Speaking Children in Kuwait. Journal of Universal Computer Scienc, 19(7), 1003-1022.
Evseeva, A., & Solozhenko, A. (2015).Use of flipped classroom technology in language learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 206, 205-209. 
Freire, P. (2005). Teachers As Cultural Workers: Letters to Those Who Dare Teach With New Commentary by Peter McLaren, Joe L. Kincheloe. Westview Press.
Genzel, I.E. & Saracaloglu, A.S. (2018). The Effect of Layered Curriculum on Reflective Thinking and on Self-Directed Learning Readiness of Prospective Teachers. International Journal of Progressive Education, 14(1), 8-20. doi: 10.29329/ijpe.2018.129.2
Hamad Alsowat. (2016). An EFL Flipped Classroom Teaching Model: Effects on English Language Higher-order Thinking Skills, Student Engagement and Satisfaction. Journal of Education and Practice, 7(9), 108-121.
Johnson, L. W., & Renner, J. D. (2012). Effect of the flipped classroom model on a secondary computer applications course: student and teacher perceptions, questions and student achievement. PhD Dessertation, College of Education and Human Development of the University of Louisville
Kamarudin ،M. Y. (2016). Inculcation of Higher Order Thinking Skills. (HOTS) in Arabic Language Teaching at Malaysian Primary Schools .Copyright © 2016 by authors and Scientific Research Publishing IncEditors.
Kember, D., & Leung, D. Y. (2000). Development of questionnaire to measure the level of reflective thinking. Assessment and Evaluation in Higher Education, 25(4), 381- 395.
Lemmer, C. (2013). A view from the flip side: using the "inverted classroom" to enhance the legal information literacy of the international LL.M. student. Law Library Journal, 105(4), 461-491.
Lindh, I. & Thorgren, S. (2016). Critical event recognition: An extended view of reflective learning. Management Learning, 47(5), 525-542.
Marton, F., & Saljo, F. (1976). ON questionnaire differences in learning. I . Outcome and process. British Journal of Educational Psychology, 46, 4-11.
McLeod, G. A., Barr, J., & Welch, A. (2015). Best practice for teaching and learning strategies to facilitate student reflection in pre-registration health professional education: An integrative review. Creative education, 6, 440-454. http://dx. doi. org/10. 4236/ce. 2015. 64044
Mehring, J. (2016). Present Research on the Flipped Classroom and Potential Tools for the EFL Classroom. Computers in the Schools, 33(1), 1-10
Mezirow, J. (1991). Transformativedimensions of adult learning. San Francisco, CA: JosseyBass.
Mubuuke AG, Kiguli-Malwadde E, Kiguli S, Businge F. (2010). A Student Portfolio: The Golden Key to Reflective, Experiential, and Evidence-based Learning. Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences, 41(2), 72-78.
Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Gozalez, E. J., Gregory, K. D., Garden, R. A., O’Conner, K. M., Chrostowski, S. J. & Smith, T. A. (2000). TIMSS 1999: International mathematics report. Findings form IEA’s repeat of the third international mathematics and science study at eighth grade. Boston College:USA.
Myung, K. L; & Bu K.P. (2018). Effects of Flipped Learning Using Online Materials in a Surgical Nursing Practicum: A Pilot Stratified Group-Randomized Trial. Healthcare Informatics Research, 24(1), 69-78.
Okorie, E. U. (2015). Effects of Instructional Software Package Method of Teaching (ISPMT) on Students’ Interest and Achievement in Chemical Bonding. Education, 5(6), 158-165.
Otero-Saborido, F. M., Sánchez-Oliver, A. J., Grimaldi-Puyana, M., & Álvarez-García, J. (2018). Flipped learning and formative evaluation in higher education. Education and Training, 60 (3), 23-35.
Phan, H. P. (2008). Achievment goals, the classroom environment, and reflective thinking: A conceptual framework. Electronic journal of research in Educational psychology, 6(3), 571-602.
Porntaweekul, S., Raksasataya, S., & Nethanomsak, T. (2016). Developing Reflective Thinking Instructional Model for Enhancing Students' Desirable Learning Outcomes. Educational Research and Reviews, 11 (6), 238-251.
Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. Journal of engineering education, 93(3), 223-231.
Strayer, J. F. (2012).  How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation. Learning Environments Research, 15(2), 171-193.
Thai, N. T. T., Wever, B. De., & Valcke, M. (2015). The impact of a flipped classroom design on learning performance in higher education: Looking for the best “blend” of lectures and guiding questions with feedback. Computers & Education, 197, 113-126.
Vachon B, LeBlanc J. (2011). Effectiveness of past and current critical incident analysis on reflective learning and practice change. Medical education, 45(9), 894–904.