نقش سلامت روان در رفتارهای خلاقانه دانش آموزان شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران‎

2 استادگروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 ‏ دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، نقش سلامت روان در رفتارهای خلاقانه دانش آموزان بود. روش پژوهش: روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مدارس دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 96-97 بود. نمونه‌ی این پژوهش متشکل از 150 نفر از دانش آموزان دختر شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار به کار گرفته‌شده، پرسشنامه های سلامت عمومی گلدبرگ و پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر معلمان بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین سلامت روان و رفتارهای خلاقانه رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که اضطراب و بی خوابی در بین مؤلفه های سلامت روان قادر است به میزان 60/0- از واریانس رفتارهای خلاقانه را پیش بینی نماید. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت: یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای خلاقانه دانش آموزان، سلامت روانی آن هاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

investigate the role of mental health in students' creative behaviors

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Parpanji 1
  • Ali Delavar 2
  • Noorali Farrokhi 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the role of mental health in students' creative behaviors. Method: The research method is applied in terms of purpose and in terms of data collection, descriptive-correlational. The statistical population included all students of girls' schools in Tehran during the academic year of 96-97. The sample consisted of 150 girl students from Tehran who were selected by cluster random sampling method. The instruments used were Goldberg General Health Questionnaire and Pediatric Creativity Questionnaire. To analyze the data, Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were used. Results: The findings showed that there is a negative and significant relationship between mental health and creative behaviors. Also, the results of regression analysis showed that anxiety and insomnia among mental health components can predict -0.60 of variance of creative behaviors. Conclusion: According to research findings, one of the factors influencing the students' creative behaviors is their mental health

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • creative behaviors
  • girl students
پیرخائفی، علیرضا؛ و رفیعیان، هاجر. (1391). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان با خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان بهشهر. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1 (4)، 19-35.
ثابت مقدم، مرتضی؛ و بهرامیان، پریسا. (1395). پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان خلاق را بهتر بشناسید. اصفهان: انتشارات فرهنگ مردم.
تقی زاده، حسین. (1392). بررسی مقایسه ای حمایت اجتماعی دریافت شده، حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکارآمدی و سلامت روان دانش آموزان تیزهوش و دانش آموزان با هوش متوسط. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
ساعتچی، محمود؛ و کامکاری، کامبیز. (1395). آزمون های روانشناختی. تهران: انتشارات ویرایش.
فرّخ نیا؛ الناز؛ و سلیمانی، مهران. (1393). نقش ویژگی‌های شخصیتی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی سلامت روان دانش‌آموزان (دختر و پسر). مجله مطالعات ناتوانی، 4 (4)، 33-42.
قائدی، یحیی؛ سمیه، دهمرده؛ و پودینه، زهرا. (1394). بررسی رابطه خودکارآمدی و سلامت روان بر خلاقیت دانش آموزان (مطالعه موردی: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان زاهدان درسال 94ـ 1393). همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی، استانبول، موسسه سفیران فرهنگی مبین.
عسکری نژاد، اسماعیل. (1394). بررسی رابطه سلامت روان و خلاقیت دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان ایذه. دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، استان خوزستان - شادگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان.
کلانتر قریشی، منیر؛ عین الله زادگان، رقیه؛ و رضایی کارگر، فلور. (1391). بررسی رابطه خلاقیت و سلامت عمومی در نوجوانان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2 (3)، 45-59.
طباطبائیان، مریم؛ عباسعلی زاده، ساناز؛ و فیاض، ریما. (1395). تحلیلی بر تأثیر محیط های ساخته شده بر خلاقیت کودک. مجله پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر، 13 (43)، 17-36.
معینی، بابک؛ بابامیری، محمد؛ محمدی، یونس؛ براتی، مجید؛ و رشیدی، سهیلا. (1395). بررسی رابطه بین شادکامی و وضعیت سلامت روان در دانش آموزان دختر دبیرستانی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 14 (8)، 942-951. 
منتی، رستم؛ نیازی، محسن؛ منتی، والیه؛ و عزتی، یونس. (1393). رابطه مؤلفه های خلاقیت با سلامت روان در دانش آموزان دبیرستان های استان ایلام. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ۲۲ (۶)، 152-158.
 
Bruffaerts R., Mortier P., Kiekens, G., Auerbach. R. P., Cuijpers, P., Demyttenaere, K., Green, J. G., Nock, M. K., & Kessler, R. C. (2018). Mental health problems in college freshmen: Prevalence and academic functioning. J Affect Disord, 1 (225), 97-103.
Burns, N., & Grove, S. K. (2010). Understanding nursing research: Building an evidence-based practice. 5th Edition, Elsevier Health Sciences.
Greene, T., Gross, R., Amsel, L., & Hoven, C. W. (2018). The mental health of children and adolescents exposed to 9/11: Lessons learned and still to be learned. World Trade Center Pulmonary Diseases and Multi-Organ System Manifestations, 5, 121- 136.
Organization, W. H. (2011). Río political declaration on social determinants of health. Rio de Janeiro, Brazil 21.
Płóciennik, E. (2018). Children's creativity as a manifestation and predictor of their wisdom. Thinking Skills and Creativity, 28, 14-20.
Rasulzadu, F., & Dachert, L. (2009). Organizational creativity and innovation in relation to psychological well-being and organizational factors. Creativity Research Journal, 21, 191-198.
Runco, M. A. (2015). Creativity: Theories and themes: Research, development and practice. San Diego, CA: Academic Press.
Wyatt, T. J., Oswalt, S. B., & Ochoa, Y. (2017). Mental health and academic performance of first-year college students. International Journal of Higher Education, 6 (3), 178-187.
Zhang, X., Yeung, T. S., Yang, Y., Chandra, R. M., Dana Wang, L., Sukhmani, K., Bal, S. K., & Zhu, Y. (2019). Cross-cultural approaches to mental health challenges among students. The Massachusetts General Hospital Guide to Depression, 10.1007/978-3-319-97241-1_6.