خلاقیت در بازاریابی داخلی با رویکرد بهبود عملکرد (مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری گروه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران ‏

2 ‏ ‏عضو هیأت علمی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران ‏

3 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران ‎

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، ارایه مدل مفهومی خلاقیت در بازاریابی داخلی با رویکرد بهبود عملکرد در صنعت آب و فاضلاب است.
روش: روش تجزیه و تحلیل این پژوهش روش ساختاری تفسیری (ISM) بود که با استفاده از این روش، تجزیه و تحلیل مدل ارایه شده انجام پذیرفت.
یافته‌ها: نتایج بدست آمده حاکی از آن است که متغیرهای نظام جامع انگیزشی، نگرش اقتصادی به صنعت آب، نظام جامع سرمایه های انسانی، نظام شایستگی در انتصابات، چشم‌انداز و تدوین استراتژی و مدیریت فرآیندها در ناحیه پیوندی نمودار قدرت نفوذ- وابستگی این روش تحلیلی قرار گرفته اند که نشان دهنده آن است که متغیرهای این ناحیه قدرت نفوذ و میزان وابستگی بالایی دارند.
نتیجه گیری: در نهایت ابعاد فوق جزء متغیرها یا همان ابعاد کلیدی بازاریابی داخلی محسوب می شوند و باید به منظور پیاده سازی بازاریابی داخلی در صنعت آب و فاضلاب به آنها اهتمام ویژه ای داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Creativity in Internal Marketing with Performance Improvement Approach (Case study: Water and Wastewater Company)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Yazdian 1
  • Musa Ahmadi 2
  • Mahmoud Noorayi 3
1 Business Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Abhar, Iran
2 Islamic Azad University,Abhar,Iran
3 Islamic Azad University,Abhar,Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to provide a conceptual model of creativity in domestic marketing with a performance improvement approach in the water and wastewater industry.

Method: The method of analysis of this study was a Structural Interpretative Method (ISM). Using this method, the analysis of the proposed model was performed.

Findings: The results show that the variables of the comprehensive motivational system, the economic attitude towards the water industry, the comprehensive human capital system, the system of competence in appointments, prospects, and the formulation of strategy and process management in the hybrid region. Impact-dependency strength diagram An analytical method has been used to show that the variables in this area have a penetration power and a high degree of dependence. Ultimately, these dimensions are considered as key variables, or the key dimensions of internal marketing, and they have been particularly important for the implementation of internal marketing in the water and wastewater industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internal marketing
  • Performance Improvement
  • Economic Attitude to the Water Industry
  • Process Management
مظفری، محمدمهدی، ملک محمدی، مهرداد.(1395). ارزیابیعواملمؤثردرفرایندعرضهنوآوری­هایفناوریبارویکردمدلسازیساختاری تفسیری. دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
رجب پور، ابراهیم.(1394). مدلسازی ساختاری تفسیری از عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی. فصلنامهمطالعاتمدیریتفناوریاطلاعات، شماره 13، 65 - 89.
ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود، ترجمه نیک گهر، عبدالحسن. روش تحقیق در علوم اجتماعی.
قراجه داغی، جمشید، ترجمه خلیلی شورینی، سهراب. (1396). تفکر سیستمی، مدیریت آشفتگی و پیچیدگی، پلتفرمی برای معماری کسب و کار. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
پیئرو میتچیتچ، ترجمه آدمیت، بهاره.(1396). پنج عینک آینده نگری. تهران:سازمان مدیریت صنعتی.
عادل، آذر، خسروانی، فرزانه، جلالی، رضا. (1394). تحقیق در عملیات نرم، رویکردهای ساختاردهی مسأله، تهران:سازمان مدیریت صنعتی.
ابزاری، مهدی، رنجبریان، بهرام، فتحی، سعید، قربانی، حسن.(1390). تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در صنعت هتلداری. مجله چشم انداز مدیریت، شماره 31، 25-42.
زارع مهرجردی، فاطمه. (1391). بررسی توان نسبی و فزاینده بازاریابی داخلی و بازارگرایی داخلی بر کارکنان شرکت بیمه دانا، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد.
دهقانی سلطانی، مهدی، مصباحی، مریم، طالبی، یاسمن. (1397). ارزش‌های سازمانی و رهبری دانش‌گرا بر عملکرد نوآوری با تبیین نقش تسهیم دانش، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. دوره 8، شماره 3، 43-74.
عباسی محمدرضا، صالحی صبور.(1390). اثر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری در صنعت بیمه (سطح شهر تهران)، پژوهشنامه بیمه، شماره 2، 145-176.
طباطبایی هنزایی، سید ولی، اخوان، نیما. (1389). بررسی ارتباط بازاریابی درونی و کیفیت خدمات در بانک کشاورزی. همایش ملی چالش های مدیریت رهبری در سازمان های ایرانی.
علی تقی زاده هرات، علی؛ آیسان، علی خلیلو.(2013). مدل تعالی سازمانی. تهران: سازمان مدیریت صنعتی (چاپ سوم).
صادقی مال امیری، منصور.(1394). ارزش‌های سازمانی و رهبری دانش‌گرا بر عملکرد نوآوری با تبیین نقش تسهیم دانش، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. دوره 4، شماره 4، 163-207.
مستندات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان و منطقه چهار شهر تهران، (1396).
 
W.d. Evans, ph.d. S.k. Pattanayak, s. Young, j. Buszin, s. Rai, jasmine Wallace bihm. (2014). Social marketing of water and sanitation products, A systematic review of peerreviewed literature. Soc Sci Med.;110:18-25.
Emmanuel. A. Amangala and Andy Fred wali, (2013). Internal marketing strategy and employee performance. European Journal of Business and Management,5,31, 1-7.
‎Nwaeze chinweoke,anetor,e. Adegboye, egwu Charles ‎chukwudinma. (2016). ‎impact of marketing of banking services on the profitability of Nigerian ‎banking sector. The Macrotheme Review, 5(1),45-59.
Ahmed, p.; rafiq, m,. And saad. (2010). internal marketing and the mediating role of organizational competencies, European Journal of Marketing, 37(9): DOI:10.1108/03090560310486960
Berry, (2006), 'the employee as customer'. journal of retail banking.3,25-28.
Berry & parasuraman. (2011). marketing services: competing through quality, New York.
Johnston & parasuraman. (2003). 'a longitudinal assessment of the impact of selected organizational influences on salespeople's organizational commitment during early employment', journal of marketing research.27 (8), 333-344.
Lings. (2010). internal market orientation and market oriented behaviourse. journal of service management,57 (4),405-413.
Evans, ph.d. S.k. Pattanayak, s. Young, j. Buszin, s. Rai, jasmine wallace bihm. (2014). Social marketing of water and sanitation products: a systematic review of peerreviewed literature. Social Science & Medicine 110, 18-25.
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.03.011