تاثیر نرم افزار چندرسانه ای محقق ساخته بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم در درس علوم تجربی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 ‎ ‎دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 ‏ استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 ‎ ‎دانشیار و عضو هیأت علمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی نرم افزار چندرسانه ای محقق ساخته بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم در درس علوم تجربی انجام گردید.پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است.جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان طارم در سال تحصیلی 97-96 بود.از میان آنها تعداد 40 مدرسه در قالب دو گروه گواه و آزمایش و هر گروه به تعداد 20 مدرسه به صورت تصادفی خوشه ای در نظر گرفته شده است.پس از گرفتن پیش آزمون از مباحث فصل دوم "تغییرات مواد" علوم تجربی پنجم دبستان ،به مدت چهار جلسه آموزش با استفاده از نرم افزار چندرسانه ای محقق ساخته در مدرسه صرفا برای گروه آزمایش اجرا گردید و پس از اتمام دوره آزمایش،پس آزمون روی هر دو گروه اجرا شد.برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه پیشرفت تحصیلی علوم تجربی و آزمون سنجش خلاقیت عابدی استفاده شد.به منظورتعیین پایایی آزمون محقق ساخته، از روش الفای کرونباخ استفاده شد و پایایی ابزار برای پیش آزمون 838/0و برای پس آزمون856/0 تعیین گردید. داده ها با روش تحلیل کواریانس و با کمک نرم‏افزار آماری تی( T ) تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از چندرسانه‏ای ‏‏آموزشی محقق ساخته بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دا‏نش‏آموزان‏ در درس علوم پنجم دبستان تاثیر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the effectiveness use of researcher– made multimedia software on the quality of creativity and Educational Achievement of students in Fifth grade elementary school.

نویسندگان [English]

  • Sajad Ghorbani 1
  • Alireza Sadeghi 2
  • Ghodsi Ahghar 3
1 Faculty of Humanities, Tehran University of Science and Research
2 .
3 Assistant Professor of curriculum studies Science and Research
چکیده [English]

The main objective of the research was to investigate the effectiveness use of researcher– made multimedia software on the quality of Creativity science in Fifth grade elementary school. This research was quasi-experimental study with a pretest - posttest design with a control group. The statistical population was of All students of the fifth grade of the elementary school of Tarom city were in the academic year 2017-18, among 40 schools in the form of two groups of evidence and testing And each group has 20 schools were selected by random cluster sampling method. One group (n = 20) was selected as the experimental group and the other group (n =20) as the control group. In the experimental group, the software training and in the control group and After the end of the test, post-test was performed on both groups. To collect information, the Abedi Creative Development Achievement Questionnaire was used to determine the reliability of the academic achievement tests that obtained 0.838 for the pre-test and 0.856 for the post-test. The data were analyzed with covariance analysis and T test . The results showed that the researcher– made educational software had a positive effect the quality of science in Fifth grade elementary school (P>0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • empirical science curriculum
  • Multimedia
  • learning and academic achievement
فاطمی،مهناز.(1395). تأثیر آموزش به کمک رایانه بر رشد خلاقیت دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی منطقه چهارده تهران در سال تحصیلی 96-95، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
صالحی، مسلم؛ قلتاش، عباس؛ و آزادمهر، اصغر.( 1394 ). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی و خلاقیت دبیران دبیرستان های شهرستان فسا. فصل­نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول. شماره دوم. 47-61.
سراجی، فرهاد؛ و عطاران، محمد. (1390). یادگیری الکترونیکی: مبانی، طراحی، اجرا و ارزشیابی.همدان: دانشگاه بوعلی سینا.
ابراهیمی، زهرا.(1390). مقایسه‏ی تأثیر رسانه‏ها‏ی تعاملی (CD) و غیر تعاملی (فیلم) بر سرعت و دقت و پایداری یادگیری ریاضی دانش‏آموزان‏ دختر ا‏ول راهنمایی منطقه 17 تهران، پایان نامه چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.
 رضوی، عباس.(1386). مباحث نوین در فنا‏وری آموزشی، اهواز: دانشگاه شهید چمران.
شاه جعفری، فاطمه.(1385). روش طراحی چند‏رسانه‏های ‏آموزشی برای ایجاد انگیزه در فراگیران، نشریه رشد تکنولوژی آموزشی، شماره 166.
مشایخ، فریده. (1381). دیدگاه های نو در برنامه­ریزی آموزشی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها.
کرمی، زهره.(1382). بررسی تأثیر ساخت چندرسانه‏ای توسط دانش‏آموزان‏ در میزان یادگیری آن‏ها در درس علوم پنجم مدارس دخترانه منطقه 16 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تربیت معلم. 
هارلان، وین، ترجمه ی سعیدی، شاهده. (1383). نگرشی نو بر آموزش علوم تجربی، تهران: انتشارت مدرسه.
صفاریان،سعید،فلاح(1389)مقایسه تأثیرآموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی وروش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی.فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی،21-36.
حسینی، فرهاد (1382). بررسی موانع و مشکلات دبیران علوم مقطع راهنمایی شهر تهران در استفاده از آزمایشگاه علوم.
رفعتی، مهتاب(1389). شناخت و مقایسه میزان یادگیری درس شیمی دانش آموزان پایه دوم دوره متوسطه شهر ایلام  از انجام فعالیت های آزمایشگاهای در سه محیط آزمایشگاه واقعی، فیلم انجام آزمایش  و آزمایشگاه مجازی،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه.
نخعی ، فاطمه؛ و یوسفی، فاطمه. (1396). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خلاقیت کارآفرینی. فصلنامه راهبردهای آموزش، جلد 4. شماره 2 ،53.
 
Redecker, C. (2016). Review of Learning 2.0 Practices: JRC-IPTS. Last retrieved May 2016 from: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC49108.pdf.
Torrance, (2014). Torrance test of creative thinking. Figural test booklet b. Retrived 2014, from http://ststesting.com/2014giftttct.html
Pedro, F. (2014). The new Millennium Learners: Challenging our Views on ICT and Learning. OECD-CERI
Craft, A. (2014). Creativity in schools: tensions and dilemmas. London: Routledge.
Guildford JP.(2012). Creativity research: A quarter century of progress. In Taylor IA, Getzels JW, editors, Perspectives in Creativity. New­ York: Aldine Publishing Company, 2012.
Wang, Yu; Liu, Jianbo. (2011). Development  and  Construction  of  the  Multimedia  Web-based  Courses  Based  on  ASP. International Education Studies, Vol. 4, No. 3; August 2011.
Giller S Barker P. (2006).An evolving methodology for managing multimedia courseware production. Innovations in Education and Teaching Learning nternational; 43(3), 303OECD-CERI  
http://www. oecd.org/dataoecd/1/1/ 38358359.pdf
Mayer, R.E. (2003), Multimedia Learning, Cambridge University Press. Paivio, A, (1986), Mental Representations: a Dual Conding approach Oxford, England: Oxford University Press.
Mayer, R.  E.  And R. Moreno (2003).  "Asplit – Attention Effect in Multimedia Learning: evidence for dual processing systems in working memory", Journal of Educatianal Psychology, 90(2), 312- 320
Sternberg RJ. The nature of creativity. Creativity Research Journal; 2006, 18(1), 87-98.
Isaksen SG, editor. (1987). Frontiers of Creativity Research. New York: Bearly Limited.
Rouet J-F. Designing multimedia systems for learning: Some lessons and further issues. In Rouet J-F, Levonen J, Biardeau A, editors.
Multimedia Learning: Cognitive and Instructional Issues, Armsterdam: Pergamon; 2001, p. 167-172