نقش توانمندسازی در رابطه بین رفتار نوآورانه و خلاقیت کارکنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش و بهسازی منابع انسانی، موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی، سمنگان، آمل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در دنیای رقابتی امروز، تنها مزیت رقابتی پایدار هر سازمان، نیروی انسانی آن و نقش تمامی آن ها در موفقیت سازمان است که این امر از طریق توانمندسازی، رفتار نوآورانه و خلاقیت کارکنان میّسر است. بدین ترتیب، هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی توانمندسازی کارکنان در رابطه بین رفتار نوآورانه و خلاقیت در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران بود. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران است. نمونه آماری این پژوهش بر اساس جدول مورگان و به روش تصادفی ساده، 132 نفر انتخاب شد. در این پژوهش، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های توانمندسازی اسپریتزر، رفتار نوآورانه کانتر و خلاقیت سازمانی رندسیپ بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که توانمندسازی کارکنان در رابطه بین رفتار نوآورانه و خلاقیت آن ها نقش میانجی ندارد. رفتار نوآورانه بر خلاقیت کارکنان تأثیر دارد. رفتار نوآورانه بر توانمندسازی کارکنان تأثیر ندارد. توانمندسازی کارکنان بر خلاقیت آن ها تأثیر دارد. نتیجه گیری: بنابر یافته های پژوهش، می توان گفت که اگر شرایط رفتارهای نوآورانه و نوآوری در سازمان برای کارکنان مهیا نباشد، هر چند کارکنان توانمند باشند یا توانمند ساخته شوند، نمی توان خلاقیت و رفتارهای خلّاق گونه آن ها را ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Empowerment in the Relationship between Innovative Behavior and Staff Creativity

نویسندگان [English]

  • Arsalan Irajirad 1
  • Fatemeh Lotfi Khatoonabad 2
1 Assistant Professor Imam Khomeini Higher Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
2 Student of master of Training and human resource development, Non-profit Institution of Higher Education samangan, Amol, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: In today's competitive world, the only sustainable competitive advantage of any organization, its human resources and the role of all of them in the success of the organization is through empowerment, innovative behavior and creativity of the staff. Thus, the purpose of this study was to examine the role of mediating the empowerment of employees in the relationship between innovative behavior and creativity in Tehran's education organization. Methodology: This research is a descriptive-correlational one. The statistical population of this research is the staff of the Tehran Education Directorate. The statistical sample of this study was Morgan table and 132 subjects were selected randomly. In this study, Springer Empowerment Inventory, Innovative Counter Behavior, and Randsip's Organizational Creativity were used for data collection. In order to analyze the data, structural equation modeling has been used. Results: Findings showed that empowerment of employees in the relationship between innovative behavior and their creativity is not mediated. Innovative behavior affects employees' creativity. Innovative behavior does not affect employee empowerment. Employee empowerment affects their creativity. Conclusion: According to research findings, it can be said that if the conditions of innovative behaviors and innovations in the organization are not provided for the employees, although the employees are capable or capable of being built, creativity and creative behaviors can not be promoted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • empowerment
  • Innovative behavior
  • Creativity
  • Staff
ایرجی راد، ارسلان و ملک زاده نصر آبادی، الهه.(1396).بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی با میانجی گری انگیزه پیشرفت بر خلاقیت دانشجویان، فصلنامة ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 6، شماره 4، 51-70.
بهمنی، فاطمه؛ کارگر، غلامعلی؛ و افشاری، مصطفی. (1394). بررسی نقش ابعاد توانمندسازی روان شناختی بر عادات خلاقیت مربیان. مطالعات مدیریت ورزشی، 31، 149-164.
جهانیان، رمضان؛ و حدادی، طاهره. (1394). بررسی رابطة بین سرمایة فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در سازمان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5 (1)، 65-92.
رضوی، سیدمحمدجواد؛ جلیلی، علی؛ حسینی، حیدر؛ و کشاورز، محمدمهدی. (1396). مدل ارتباطی نقش مدیریت دانش بر میزان کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 4 (16)، 11-20.
راد، رقیه؛ حسام، سمیه؛ و جدیدی، رحمت اله. (1396). شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله سلامت و بهداشت، 8 (5)، 597-606.
زاهد بابلان، عادل؛ و سیدکلان، سیدمحمد. (1394). بررسی تأثیر جو سازمانی نوآورانه ادراکی بر خودکارآمدی خلّاق و رفتار نوآورانه دانشجو- معلمان با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری. مدیریت بر آموزش سازمانها، 4 (1)، 103-125.
ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز؛ و عسکریان، مهناز. (1395). آزمون های روان شناختی. تهران: نشر ویرایش.
ضرغامی، حمیدرضا؛ جعفری، مصطفی؛ و اخوان، پیمان. (1391). بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمان های پژوهشی: مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1 (4)، 37-63.
فریاد، لعیا؛ خوراکیان، علیرضا؛ و ناظمی، شمس الدین. (1395). بررسی اثر توانمندسازی روانشناختی بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به اشتیاق شغلی آنان. نشریه مدیریت توسعه و تحول، 25، 17-26.
قربانی، محمود؛ منفردی راز، براتعلی؛ و نیستانی، فاطمه. (1393). رابطه هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 6 (3)، 611-624.
عبدالهی، بیژن. (1384). توانمندسازی روانشناختی کارکنان: ابعاد و اعتبارسنجی بر اساس مدل معادلات ساختاری. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 36، 37-64.
علیرضایی، ابوتراب؛ و تولایی، روح اله. (1387). ترغیب خلاقیت و نوآوری در میان کارکنان سازمان. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 5 (16)، 37-60.
غیاثی ندوشن، سعید؛ جهانی جوانمرادی، فاطمه؛ و خورسندی، علی. (1395). بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با خلاقیت کارکنان ستادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6 (23)، 77-96.
قاسمعلی­پور، حسن، زارعی، علی، اشرف گنجویی، فریده، (1397). ارتباط علی توانمندسازی و خلاقیت کارکنان با سبک­های رهبری در ادارات تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ایران، نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، سال ششم، شماره یک، 109-123.
کلانتریان، شیما؛ نرگسی، سیامک؛ و غلامی، سجاد. (1391). رابطه کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
کوثری، رضا؛ نیکنامی، مصطفی؛ دلاور، علی؛ آراسته، حمیدرضا؛ و قورچیان، نادرقلی. (1393). ارائه الگوی توسعة خلاقیت و نوآوری‌های علمی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان بر اساس عوامل فردی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4 (3)، 159-189.
مستقیمی، زینب؛ و حسین زاده، علی. (1396). بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر خلاقیت سازمان با نقش میانجی اعتماد سازمانی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7 (3)، 133-162.
محمدی، ناهید. (1395). خلاقیت در مدیریت. ماهنامه تدبیر، 16، 14- 19.
ملکی، امیرمحمد؛ غلامعباس، شکاری؛ و ذبیحی، محمدرضا. (1395). بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و رفتارهای نوآورانه در شرکت سیمان شرق. دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر.
موحدی، رضا؛ سامیان، مسعود؛ و محمدی مهر، صحرا. (1396). تأثیر سرمایه فکری بر رفتارهای نوآورانه کارکنان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2 (1)، 123-136.
نیک­پور، امین. (1397). ارتقاء عملکرد نوآورانه سازمان از طریق توانمندسازی محیط کار کارکنان، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، سال هشتم، شماره بیست و نه، 137-160.
Aslam, S. (2017). Psychological empowerment on creativity among employees of IT sector: The mediating role of creative process engagement and intrinsic motivation. Canadian Social Science, 13 (6), 11-34.
Baird, K., & Wang, H. (2010). Employee empowerment: Extent of adoption and influential factors. Pers. Rev, 39 (5), 574-599.
Bakker, A. B., Albrecht, S. L., & Leiter, M. P. (2010). Key questions regarding work engagement. European Journal of Work and Organizational Psychology, 20, 28-24.
Chow, I. S. H. (2018). The mechanism underlying the empowering leadership-creativity relationship. Leadership & Organization Development Journal, 39 (2), 202-217.
Chang, C. P., Chuang, H.W. & Bennington, L. (2011). Organizational climate for innovation and creative teaching in urban and rural schools. Quality & Quantity, 45 (4), 935-951.
Edwards, R. J. A. (2010). Multilevel study of leadership, change oriented staff, and propensity for in novation. Adoption. Texas: Christian University.
Gen. Ch, Wang. W, (2017) "The influence of perceived value on purchase intention in social commerce context", Internet Research, Vol. 27 Issue: 4, pp.772-785.
Gil, A. J., Rodrigo-Moya, B., & Morcillo-Bellido, J. (2018). Impact of teacher empowerment on innovation. Preprints, 6, 2-22.
Kim, J. Y., Choi, D. S., Sung, C. S., & Park, J. K. (2018). The role of problem solving ability on innovative behavior and opportunity recognition in university students. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 4 (4), 2-13.
Özarallı, N. (2015). Linking empowering leader to creativity: The moderating role of psychological (felt) empowerment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 181, 366-376.
Sari, S. R. M. I. P., Akbar, M., & Yassin, M. (2018). Learning culture, empowerment, cyber skill competence and self-engagement. International Journal of Scientific Research, 6 (3), 222-229.
Saray, H., Patache, L., & Ceran, M. B. (2017). Effects of employee empowerment as a part of innovation management. Economics, Management and Financial Markets; Woodside, 12 (2), 88-96.
Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimension, measurement & validation. Academy of Management Journal. 3 (1), 1372-1445.
Sun, L. Y., Zhang, Z., Qi, J., & Chen, Z. X. (2012). Empowerment and creativity: A cross-level investigation. The Leadership Quarterly, 23 (1), 55-65.
Sangar, R., & Rangnekar, S. (2014). Psychological empowerment and role satisfaction as determinants of creativity. Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation, 10 (2), 119-127.
 Tetik, N. (2016). The effects of psychological empowerment on job satisfaction and job performance of tourist guides. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6 (2), 221- 240.
Tsai, C. H. (2011). Innovative behaviors between employment modes in knowledge intensive organizations. International Journal of Humanities and Social Science, 1 (6), 153-162.
Wright Philip, C. (2009). Strategic performance empowerment model. Empowerment in Organizations Journal, 6 (2), 57-65.
Wang, X. H. F., Fang, Y., Qureshi, I., & Janssen, O. (2015). Understanding employee innovative behavior: Integrating the social network and leader–member exchange perspectives. Journal of Organizational Behavior,36,403-420.
Zhu, Y-Q., Gardner, D. G., & Chen, H-G. (2018). Relationships between work team climate, individual motivation, and creativity. Journal of Management, 44 (5), 2094-2115.