نوگرایی و خلاقیت در تغییرات پلیس قرن بیست و یکم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کشف جرایم دانشگاه علوم انتظامی امین تهران، تهران، ایران ‏

چکیده

زمینه: چشم‌انداز پلیسی در دهه‌ی دوم قرن بیست‌ و یکم، به شدت تغییر پیدا کرده و رویاهایی را ایجاد کرده است که پلیس‌ها از نقش خود در جامعه دارند و ممکن است، نیاز باشد این رویاها تغییر کنند تا هم به سود جامعه‌ و هم به سود پلیس باشد. پلیسی که ما امروزه می‌شناسیم، در سال‌های اولیه‌ خود مسیر سختی را پیموده است و دارای منشا تکثرگرا و چند مرکزی بوده است. لذا محیط پیرامونی ما به سرعت در حال تغییر است بر این اساس روسای پلیس آینده هر روزه با انتخاب‌های مهمی مواجه خواهند شد.
هدف: هدف مقاله حاضر این است که نوگرایی و خلاقیت چه تغییراتی در پلیس قرن بیست و یکم ایجاد کرده و آیا این نوگرایی در مأموریت پلیس موثر بوده و آیا پلیس به طور مستقیم از دانش نوآورانه بهره‌مند می‌شود یا از فن‌آوری موجود سود می‌جوید.
روش پژوهش: روش به کار رفته در مقاله حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نوع توصیفی - تحلیلی است.
یافته‌ها: در نیمه‌ی دوم قرن بیستم ، ناگهان فعالیت پلیسی متحول شد. "یک انقلاب خاموش" اتفاق افتاده بود. پلیس غیردولتی به طور فزاینده‌ای رشد کرده بود و انحصار پلیس بر فعالیت پلیسی به سرعت در حال محو شدن بود. موجی که توقف‌ناپذیر به نظر می‌رسید و به نظر می رسید که همواره به یک جهت حرکت خواهد کرد، ناگهان تغییر جهت داد و فروکش کرد. شواهد مبنی بر بازسازی این پلیس چند مرکزی، رشد امنیت خصوصی بود که امروزه در بیشتر نقاط جهان (به لحاظ تعداد کارکنان) بزرگ‌تر از پلیس دولتی است.
نتیجه گیری: به طور خاص، فعالیت پلیسی، شغلی مربوط به "مردم و اطلاعات" است. بنابراین رهبران و مدیران پلیس در تمامی کشورها نیاز دارند که به روشنی از روندها آگاه باشند. علاوه بر این، نیازی وجود دارد به درک اینکه اطلاعات چگونه جمع‌آوری می‌شود، مبادله می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین پیامدهای این فعالیت‌ها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modernism and creativity in 21st-century police changes

نویسنده [English]

  • Gholamhossein Biabani
چکیده [English]

Innovation and Creativity in the 21st Century Police Changes

Abstract
Background: Police perspective in the mid- 21st century has tremendously ‎changed and has created dreams police have in their roles in the society and it ‎might require that these dreams change so that it is to the benefit of both police ‎and the society. The police we know today have faced a difficult route and ‎possess polycentric and proliferating origins. Therefore; our environment is ‎changing rapidly. Therefore; the future police chiefs will encounter important ‎choices every day.‎
Objective: The present article intends to show what changes have innovation and ‎creativity made in the 21st century policing and that whether this innovation has ‎been effective in police mission and if police can directly benefit from innovative ‎knowledge or benefit from the existing technology.‎
Research Method: The method used in this article is of applied type in terms of ‎nature and descriptive-analytical type, as well.‎
Findings: In the mid twenty century, policing transformed abruptly. “A silent ‎revolution” has occurred. Non-governmental police increasingly developed and ‎police monopoly over policing was quickly fading. The wave that seemed non-‎ending and appeared to move in one direction, changed direction abruptly and ‎subsided. The reconstruction- based evidence of this polycentric policing was the ‎growth of private security which is now larger than governmental policing (in ‎terms of staff) in most parts of the world.‎
Conclusion: In particular, policing is a job related to “people and information”. ‎Therefore; police leaders and chiefs in all countries need to be aware of trends. In ‎addition, there is a need to understand how information is collected, exchanged ‎and used and the consequences of these activities should be investigated, as well.‎

Key Words: Innovation, Creativity, Change, Police, Challenge

کلیدواژه‌ها [English]

  • modernism
  • Creativity
  • change
  • challenge
  • Police
بیابانی، غلامحسین و روحزاده، روح اله.(1397). تأثیر خلاقیت و شیوه های نوآورانه دانش پلیسی در پیشگیری و کشف جرم، فصل‌نامة علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(4)، 39-58.
هوشمندیار، نادر. (1395). توسعه مدیریت و نقش خلاقیت پلیس در نظم و امنیت عمومی. فصل‌نامة علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(4)، 97-120.
 
Calam, M. (2017). Policing-a vision for 2025, McKinsey & Company publishers.
Clifford, Sh., Monique, M. (2011). Being a New Police in the Liquid 21st Century, Policing, Volume 5, Number 3, pp. 210–218.
Cordner Gary W. (2010). Scarborough, Kathryn E., Police Administration Anderson Publishing, 458-465.
Heyer, Garth den (2017).  Delivering Police Services Effectively, CRC Press.
Janusauskas, A. (2013). After the Bologna process: new developments in university education of police officers. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka: mokslinių straipsnių rinkinys7, 103-111.
Koper, C.S., Lum, C., Hibdon, J. (2015). Realising the Potential of Technology in Policing: a multi-site study of the social, organisational and behavioural aspects of implementing policing technologies, George Mason University and the Police Executive Research Forum, December.
Light, M., (2012).Police reforms in the Republic of Georgia: the convergence of domestic and foreign policy in an anti-corruption drive, Journal Policing and Society an International Journal of esearch and Policy, Volume 24, Issue 3, 318-345.
Loveday, B. (2017). Still Plodding Along? The police response to the changing profile of crime in England and Wales, International Journal of Police Science and Management, 19(2):1-9.
Lynch, R. G., Lynch, S.R., (2005). The police manager, LexisNexis.
MONICA C. BELL. (2017). Police Reform and the Dismantling of Legal Estrangemen. The Yale Law Journal, 2051-2150
Neyroud, P. (2015). Future Perspectives in Policing: A Crisis or a Perfect Storm: The Trouble with Public Policing?, Police Services Leadership and Management Perspectives, Springer International Publishing, Ch 14.
Nimruzi, A., Jaishankar G., and Ingrid L. P. Nyborg, (2018). Can Technology Build Trust? Community-Oriented Policing and ICT in Afghanistan, Community-Oriented Policing and Technological Innovations, Ch.2.
Peacock. R.; Cordner, G. (2016). Shock Therapy' in Ukraine: A Radical Approach to Post-Soviet Police Reform, Public Administration & Development, Vol. 36 Issue 2, 80-92.
Roberts, K., Herrington. V., Warwick J., White J., Day D. (2016). Advance Access publication, Policing, A Journal of Policy and Practice, Volume 10, Issue 1, March 2016, 26–33,
Rogers, C. (2015). International Perspectives in Policing: Challenges for 2020, Police Services Leadership and Management Perspectives, Springer International Publishing, Ch 15.
Royc, M. (2016). Towards a New Model of Policing, Police Chiefs in the UK, ch 10.
Terpstra, J.; Fyfe, N. (2015). Mind the implementation gap? Police reform and local policing in the Netherlands and Scotland, Criminology and Criminal Justice. Vol 15, Issue 5, 527-544.
Timothy, M. (2015). The Future of Policing in the United Kingdom, Police Services Leadership and Management Perspectives, Springer International Publishing, Ch 13.
Yarlagadda, R., Bailey C., Zheltoukhova K., Shantz A., Brione P. (2017). Purposeful leadership for the future police service, International Journal of Emergency Services.1-9.