تاثیر رهبری تحول آفرین و رهبری معتبر بر نوآوری سازمانی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر تسهیم دانش

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

2 کارشناسی ارشد، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین و رهبری معتبر بر نوآوری با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر تسهیم دانش انجام شده است.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس مشتمل بر 2000 نفر است. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه ای و فرمول حجم نمونه کوکران، حجم نمونه 322 نفر انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از چهار پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین بس (2000)، رهبری معتبر ندیر و همکاران (2011) و والوبوا و همکاران (2008)، نوآوری ساعتچی و همکاران (1389) و نیز پرسشنامه تسهیم دانش کارملی و همکاران (2011) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ براساس روایی محتوایی و سازه و پایایی آن نیز بر اساس روش آلفای کرونباخ به ترتیب با مقدار 78/0، 77/0، 77/0 و 74/0 محاسبه شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از معادلات ساختاری SmartPLS صورت گرفتهاست.
یافته ها: نتایج نشان داد بین رهبری تحول آفرین و رهبری معتبر با نوآوری سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد لیکن تسهیم دانش نقش تعدیل گر بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی را ایفا نمی کند.
نتیجه گیری: در مجموع نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که مدل مورد استفاده دارای برازش مناسبی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigate the effect of transformational leadership and credible leadership on innovation taking into account the moderating role of knowledge sharing

نویسندگان [English]

  • marzieh heydari 1
  • Zahra Zarei 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Abadeh Branch, Islamic Azad university, Abadeh, Iran
2 M.A, Department of Management, Abadeh Branch, Islamic Azad university, Abadeh, Iran.
چکیده [English]

Objective: The present study aims to "investigate the effect of transformational leadership and credible leadership on innovation taking into account the moderating role of knowledge sharing". Method:The research method is descriptive correlational. The statistical population of the study consisted of all faculty members of Islamic Azad universities in Fars province, including 2,000 people. Using a Stratified sampling method and Cochran sample size formula, 322 subjects were selected. To collect information, use four standard questionnaires of Transformation Aperfins Bass (2000), Authentic Leadership Neider et al. (2011) and Walbuwa et al. (2008), Sa'atchi et al. (2010) and Knowledge Sharing Questionnaire Carmeli et al (2011). Became The validity of the questionnaire was calculated based on the construct validity and its reliability was calculated to be 0.78, 0.77, 0.77 and 0.74 based on Cronbach's alpha method, respectively. Data analysis is done using the SmartPLS structural equation.
Finding: The results show that the used model has a good fit. There is also a significant relationship between transformational leadership and credible leadership with organizational innovation.
Conclusion: In total, the results were approved that the used model has a good fit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • authentic leadership
  • innovation
  • Knowledge Sharing
  • Faculty Members

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 23 فروردین 1397
  • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1397
  • تاریخ پذیرش: 06 مهر 1398