نوآوری و خلاقیت درتعیین و اولویت بندی شاخص‌های افشا مسئولیت اجتماعی شرکت ها

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 گروه حسابداری، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه: در سال های اخیر شاهد افزایش اهمیت مسئولیت اجتماعی (CSR ) و گزارشگری آن در میان سازمان ها بوده ایم. در این راستا خلاقیت و نوآوری در تعیین و الویت بندی مولفه های مسئولیت اجتماعی شرکت ها از اهمیت خاصی برخوردار است.
هدف: تحقیق حاضر، مولفه ها و شاخص های افشا مسئولیت های اجتماعی را با بررسی نظر خبرگان در یک چارچوب جامع ارائه و مورد تحلیل قرار می دهد. همچنین پس از تعیین مولفه ها به بررسی شکاف بین وضعیت موجودو مورد انتظار از نظر خبرگان پرداخته شد.
روش: جامعه آماری مورد مطالعه شامل اساتید دانشگاهی، کارشناسان و مدیران شاغل در حرفه حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی ایران در سال 1396 می‌باشد. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی از طریق نرم افزار SPSS تحلیل شد.
یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که 8 بعد برای مسئولیت های اجتماعی شرکت ها (رهبری و فرایندهای درون سازمانی، حمایت از محیط زیست، محیط کار، جامعه و کشور، حمایت از کارکنان، ارائه گزارشات، کمک های عام المنفعه و کسب استانداردها) قابل استخراج است و همچنین نتایج حاصل از آزمون تی نشان داد که بین وضعیت موجود( عملکرد فعلی) و مورد انتظار از نظر خبرگان تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: این تحقیق با این امید انجام شده است که شرکتها شفافیت را در اولویت برنامه های خود قرار دهند و مدیران به افشای داوطلبانه اطلاعات مسئولیت های اجتماعی تمایل داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Innovation and Creativity in Determining and Prioritizing Corporate Disclosure Indicators

نویسندگان [English]

 • Amir Shams Koloukhi 1
 • Ali reza Mehrazeen 1
 • Abolghassem Massihabadee 2
 • Mohamad reza Shorvarzi 1
1 Department of Accounting, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur
2 Department of Accounting, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

Background: In recent years, we have seen an increase in the importance of social responsibility (CSR) and reporting among organizations. In this regard, creativity and innovation are important in determining and prioritizing the components of corporate social responsibility.
Objectives: The current research, the components and indicators of disclosure, provide and analyze social responsibility by examining expert opinion in a comprehensive framework. After determining the components, the gap between the expected and expected status of the experts was discussed.
Method: The statistical population included university professors, experts and managers working in accounting, auditing and financial management of Iran in 1396. Data were analyzed by exploratory factor analysis and t-test using SPSS software.
Findings: The results of exploratory factor analysis showed that 8 dimensions for corporate social responsibility (leadership and in-organization processes, environmental protection, work environment, community and country, employee support, reporting, public assistance and business Standards) can be extracted. Also, the results of t-test showed that there is a significant difference between the present situation (current performance) and the expected level of experts.
Conclusion: The study was conducted with the hope that companies would prioritize transparency in their programs, and that managers would volunteer to disclose social responsibility information.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Disclosure of Social Responsibility
 • Tehran Stock Exchange
 • Exploratory Factor Analysis
 • Social Reporting

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1398
 • تاریخ دریافت: 01 شهریور 1397
 • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1398
 • تاریخ پذیرش: 06 مهر 1398