طراحی مدل نوین سبک زندگی ایرانی- اسلامی با روش گرندد تئوری

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه : باور این مطلب که شناخت ضرورت های مصرف هر جامعه می تواند خطوط اصلی و سیاست های کلی سیاست گذاران در سطح ملی و بازرگانی را تشکیل دهد شاید دشوار باشد. اما سیر تحولات ساختاری تولید و عرضه محصولات و خدمات در دنیا باعث پیچیدگی در نوع رفتار مصرف کنندگان شده است که به طبع سبک زندگی و فرهنگ جوامع را دستخوش تغییر نموده است.و در هر عصر مردم به سبک زندگی به خصوصی زندگی می کردند.
هدف :در این نوشتار تلاش شده است با گذری بر مفهوم سبک زندگی و مدل هایی از فرهنگ های غربی و ایرانی یک مدل نوین را در سبک زندگی ایرانی طراحی نماییم.
روش :این پژوهش در جمله پژوهشهای کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام پذیرفته است .جامعه اماری در این پژوهش 17 نفر از اساتید دانشگاه انتخاب شده که با روش مصاحبه عمیق به عنوان مشارکت کنندگان اصلی در پؤوهش همکاری داشته اند.
یافته ها : بر اساس فرایند نظریه مبتنی بر داده بنیاد در مرحله کد گذاری نظری تعداد 900 داده با استفاده از نرم افزار مکس کیو دا شناسایی و کد گذاری شد و سپس در مرحله کد گذاری محوری تعداد 62 مفهوم دسته بندی و در مرحله کد گذاری انتخابی در 4 مقوله اصلی دسته بندی و مدل نهایی با استفاده از نرم افزار طراحی گردید. و سپس این مدل را با 62 شاخص در سه قومیت پارسی و اذری و عربی از طریق دیتا پنل مورد ازمون قرار گرفته است
نتیجه گیری : مدل بدست امده چهار دسته از عوامل را در شکل گیری سبک زندگی نشان میدهد که عبارتند از عوامل محیطی،عوامل فردی،عوامل انسانی و نگرشها و ارزشها و این عوامل در قومیت های متفاوت از ارزش های متفاوتی برخوردار هستند و نسبت به مدلهای قبلی دارای جامعیت بیشتری می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing the Modern Iranian-Islamic Life of Style through grounded theory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Esmaeili Josheghani 1
  • Mohammad rahim esfidani 2
  • Mohammad Ali Shahhosseni 3
1 Member of faculty of business management, Islamic Azad University, Nargh Branch
2 Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran
3 Associate Professor at Tehran University College of Management
چکیده [English]

Summary Background: It is perhaps difficult to believe that recognizing the needs of each society can form the main lines and policies of policy makers at the national and commercial levels. But the trend of structural changes in the production and supply of products and services in the world has complicated the type of consumer behavior that has changed the lifestyle and culture of societies. And in every age people lived in a private lifestyle.
Purpose: In this article, we have tried to design a new model in Iranian lifestyle by passing the concept of lifestyle and models of Western and Iranian cultures.
Method: This research is in the context of qualitative research, which is carried out using a foundation-based approach to data theory. The population of this study was 17 selected university professors who participated in the profound interview as the main contributors to the study. .
Findings: Based on the Grounded Theory, at the theoretical coding stage, 900 data were identified and encoded using Max-Q Da software, and then, in the axial coding step, 62 concepts were categorized and selected in the coding step In four main categories, the final model was designed using software. And then, this model is modeled on 62 indicators in three Persian, Azary, and Arabic languages through the data panel.
Conclusion: The obtained model shows four categories of factors in the formation of lifestyle: environmental factors, individual factors, human factors and attitudes and values, and these factors have different values in different ethnicities and are more than models The previous one is more comprehensive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: style
  • style
  • life
  • Iranian lifestyle. Culture

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 30 مرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 05 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 06 مهر 1398