رابطه بین خلاقیت سازمانی و شادکامی با عملکرد سازمانی کارکنان اداره راه و ترابری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

چکیده

زمینه: امروزه خلاقیت سازمانی و شادکامی کارکنان جایگاه خاصی در تغییرات سازمان‌ها دارند و به عنوان سرمایه اصلی در نیروی انسانی ابزاری برای توسعه محیط کسب‌وکار، ارائه خدمات با کیفیت‌تر و در نهایت بهبود عملکرد سازمانی محسوب می‌شود.
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خلاقیت سازمانی و شادکامی با عملکرد سازمانی کارکنان اداره راه و ترابری بوده است.
روش: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 160 نفر از کارکنان اداره راه و ترابری شهرهای شرق استان مازندران بوده است. تعداد 113 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده بودند. جهت گردآوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه خلاقیت سازمانی، شادکامی و عملکرد سازمانی استفاده شده است. پایایی آن‌ها با محاسبه فرمول آلفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر 74/0، 73/0 و 75/0 به دست آمد. به منظور تحلیل داده‌های حاصله، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از داده‌ها نشان داد که بین خلاقیت سازمانی و شادکامی با عملکرد سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجود دارد. هم‌چنین سهم هر یک از مؤلفه‌های خلاقیت سازمانی و شادکامی در پیش‌بینی عملکرد سازمانی کارکنان متفاوت است.
نتیجه‌گیری: با عنایت به رابطه بین خلاقیت سازمانی و شادکامی با عملکرد سازمانی، مدیران اداره راه و ترابری با اتخاذ سیاست‌گذاری مناسب، حمایت، تقویت و توسعه خلاقیت و شادکامی کارکنان را به عنوان امری مهم در سرلوحه برنامه‌های خویش قرار داده تا بتوانند از طریق آنان، عملکرد سازمانی کارکنان را بهبود و توسعه بخشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Creativity and Happiness with Organizational Performance of the Road and Transportation Staff

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Barimani
  • Vahid Alizadeh Paji
Department of Education, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran
چکیده [English]

Background: Nowadays organizational creativity and employee happiness have a special place in organizational change, and as a major asset in human resources, it is a tool for developing the business environment, providing quality services and ultimately improving organizational performance.
Purpose: The purpose of this study was to determine the relationship between organizational creativity and happiness with organizational performance of the Road and Transportation Staff. Method: The research applied in terms of purpose and method was descriptive, correlational one. The statistical population consisted of all staff members of the Road and Transportation (N= 160). The statistical sample was 113 participants that determined by the Krejci and Morgan formula and selected by stratified random sampling according to gender. Data were gathered by using three standard questionnaires: organizational creativity, happiness and organizational performance questionnaires. Their reliability was calculated to 0.74, 0.73 and 0.75 respectively by the use of Cronbach Alpha. Descriptive statistics and inferential statistics including were used to analyze the data.
Findings: The results indicated that there is a positive and significant correlation between organizational creativity and happiness with the organizational performance. Also, the contribution of each dimension of organizational creativity and happiness is different in predicting organizational performance of employees.
Conclusion: Considering the relationship between organizational creativity and happiness with organizational performance, managers of the Road and Transportation Bureau, by adopting appropriate policies, support, enhance and develop the creativity and happiness of employees as an important part of their programs, so that they can function through them. Improve the organization of the staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Creativity
  • happiness
  • Organizational Performance
آذرنیوشان، مریم؛ مشایخ، مریم و محمدی شیرمحله، فاطمه. (1397). رابطه نوآوری سازمانی با عملکرد شغلی و رضایت شغلی معلمان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دورة هشتم، شمارة سه، صص 75-94.
امرایی، فروزان؛ قدم‌پور، عزت‌اله؛ شریفی، طیبه و غضنفری، احمد. (1398). مقایسه تأثیر آموزش مهارت‌های وسعت‌بخشی تفکر و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خلاقیت (سیالی، ابتکار، انعطاف‌پذیری، بسط) دانش‌آموزان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دورة هشتم، شمارة چهار، صص 97-128.
تمیمی‌پور، حمید. (1396). بررسی رابطۀ بین شادکامی و کمال‌گرایی در دانشجویان دختر و پسر مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان. پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، دوره دوم، شماره یازدهم، صص 78-84.
حسن نیا،سمیه؛ صالح صدق پور، بهرام و ابراهیم دماوندی، مجید. (1393). مدل‌یابی رابطه ساختاری هوش هیجانی و شادکامی با واسطه‌گری خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی، مطالعات آموزش و یادگیری، دوره ششم، شماره 2، صص 32-60.
دربان آستانه، علیرضا؛ قدیری معصوم، مجتبی و فیروزی، محمدعلی. (1391). بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی و مهارت‌های کارآفرینی مدیران محلی روستایی. پژوهش‌های روستایی، سال سوم، شماره 1، صص 27-59.
رحیمی، حمید. (1386). بررسی رابطه بین مؤلفه‌های مدیریت دانش و میزان خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان. اولین همایش ملی مدیران دانش. Kmiran.com [8/3/88]
رقیبی، مهوش و خان‌محمدزاده، زهرا. (1398). پرورش خلاقیت کودکان شش‌ ساله با استفاده از آموزش نقاشی خلاق. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دورة هشتم، شمارة چهار، صص 129-159.
رنجبر، ندا؛ احمدی، عباداله و اوجی نژاد، احمدرضا. (1394). رابطه هوش سازمانی با شادکامی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال ششم، شماره 3، صص 63-84.
سپهریان آذر، فیروزه؛ محمدی، نسیم؛ بدلپور، زینب و نوروز زاده، وحید. (1395). رابطه امیدواری و شادکامی با رضایت زناشویی، مجله سلامت و مراقبت، سال هیجدهم، شماره اول، 38-44.
شکوهی امیرآبادی، لیلا؛ دلاور، علی؛ عباسی سروک، لطف‌اله و کوشکی، شیرین. (1397). تحلیل محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اساس خلاقیت و شادکامی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دورة هشتم، شمارة سه، صص 165-192.
صادقی مال امیری، منصور. (1388). ارائه مدلی برای سنجش خلاقیت در سازمان. دانشور رفتار، مدیریت و پیشرفت، دانشگاه شاهد. سال شانزدهم، شماره 38،  17-33.
صانعی، مهدی و مقیمی، زهرا. (1393). بررسی رابطه شادکامی کارکنان و نوآوری در سازمان‌های دانش بنیان، مدیریت توسعه و تحول، شماره 19،  39-46.
عادلی نسب، نکو؛ هاشمی، سید اسماعیل و نعامی و عبدالزهرا. (1393). بررسی رابطه شادکامی در کار با عملکرد وظیفه‌ای، سلامت روان و قصد ترک شغل: نقش میانجی استرس شغلی و تسهیل کار- خانواده، دوره 1، شماره 1،  73-94.
عسکرپور درگاهی، غلامرضا؛ احمدی، رضا و عباس نژاد، طیبه. (1392). بررسی رابطه جو سازمانی نوآوری و خلاقیت شغلی با عملکرد شغلی کارکنان، پژوهشگر، شماره 1،  54-60.
عطافر، علی؛ امیری، زینب؛ کاظمی، علی و امیری، یداله. (1392). تأثیر رهبری معنوی اسلامی بر عملکرد سازمانی، مدیریت اسلامی، سال 21، شماره 1،  219-239.
غفوریان شاگردی، امیر؛ بهبودی، امید و فیض‌پور، مجید. (1394). بررسی نقش تعدیل‌گری خلاقیت و نوآوری سازمانی در رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و عملکرد سازمانی، صنعت و دانشگاه، سال هشتم، شماره 29 و 30،  11-26.
 قنبریان، مینا؛ پرموز، مهناز و رجب‌زاده، زینب. (1395). رابطه بین شادکامی و امید به زندگی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی بهبهان، اصول بهداشت روانی، سال 18 (ویژه‌نامه)،  553-556.
کشاورزی، علی حسین؛ صفری، سعید و حمیدی راد، جواد. (1394). بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی، چشم‌اندازمدیریتدولتی، شماره 22،  103-128.
کیخا، احمد و عباسپور، عباس. (1398). رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد سازمانی با میانجی‌گری خلاقیت (مورد کاوی: دانشگاه تهران). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دورة هشتم، شمارة چهار،  1-32.
محرم زاده، مهرداد و حسین زاده، فریده. (1393). رابطه بین فرهنگ پشتیبان، محرک­ خلاقیت، نوآوری و عملکرد کارکنان اداره ­کل ورزش و جوانان، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 1، شماره 1،  95-100.
مرتضوی، مهدی و منیریان، فرزانه. (1394). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی.مجلهمدیریتتوسعهوتحول. دوره 7، شماره 20،  27-38.
مستقیمی، زینب و حسین‌زاده، علی. (1396). بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر خلاقیت سازمان با نقش میانجی اعتماد سازمانی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دورة هفتم، شمارة سه،  133-162.
مظفری نیا، فائزه؛ امین شکروی، فرخنده و حیدرنیا، علیرضا. (1393). رابطه بین سلامت معنوی و شادکامی دانشجویان، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، سال دوم، شماره 2،  97-108.
 مؤمنی مهمویی، حسین و خوبچهره، صدیقه. (1395). بررسی رابطه بین خلاقیت شغلی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان شرکت منیزیم شهرستان سربیشه، چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش‌آفرینی، 30 آذرماه 95، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون.
میرکمالی، سید محمد و کرمی، محمدرضا. (1395). بررسی رابطه بین ادراک سبک رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 24،  11-22.
 نصیری ولیک بنی، فخرالسادات؛ سلطان‌آبادی، پروانه و خدایاری، اکرم. (1393). بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی با خلاقیت سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا همدان. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، سال نهم، شماره چهار،  86- 95.
 نوروززاده، شبنم و سلیمانی، نادر. (1396). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد شغلی و شادکامی کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، سال دوم، شماره دو (پیایی 4)،  11-20.
 
Altamimi, A.N. A., & Ubaka, A.U. (2019). Literature On The Relationships Between Organizational Performance And Employee Job Satisfaction, Archives of Business Research, 7(4), 11-20.
Bakotić, D. (2016). Relationship between job satisfaction and organizational performance, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 29(1), 118-130.
Balkar, B. (2015). The Relationships between Organizational Climate, Innovative Behavior and Job Performance of Teachers, International Online Journal of Educational Sciences, 7(2), 81-92.
Çimen, K., Pekel, A., Atasoy, T., & Yanar, S. (2017). The relationship between organizational creativity levels and problem-solving abilities of sport Istanbul managers, European Journal of Physical Education and Sport Science, 3(11), 318-328.
Hasan Esmaill, H. A., & Jomaa Shili, N. N. (2018). The Relationship between Happiness and Economic Development in KSA: Study of Jazan Region, Asian Social Science, 14(3), 78-87.
Hassanzadeh, R., & Mahdinejad, G. (2018). Relationship between Happiness and Achievement Motivation: A Case of University Students, Journal of Elementary Education, 23(1), 53-65.
Jalali, Z., & Heidari, A. (2016). The Relationship between Happiness, Subjective Well-Being, Creativity and Job Performance of Primary School Teachers in Ramhormoz City, International Education Studies, 9(6), 45-52.
John, D.P. (2013). Quality function deployment, organizational creativity and productivity, International Journal of Quality & Reliability Management, 22(1), 59-71.
Mubarak, F., & Noor, A. (2018). Effect of authentic leadership on employee creativity in project-based organizations with the mediating roles of work engagement and psychological empowerment. Journal Cogent Business & Management, 5(1), 1-14.
Salas-Vallina, A., Alegre, J., & Guerrero, R. F. (2018). Happiness at work in knowledge-intensive contexts: Opening the research agenda, European Research on Management and Business Economics, 24 (2018), 149–159.
Soleimani, N., & Tebyanian, E. (2011) A study of the relationship between principals' creativity and degree of environmental happiness in Semnan high schools, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29 (2011), 1869 – 1876.
Sussan, F., Kim, K.C., Chinta, R.R., & Enriquez J.L. (2017). Trade-off between creativity and productivity in technology-based SMEs performance: policy implications in South Korea, Journal of the Asia Pacific Economy, 22(3), 510-524.
Tekin, O. A., & Cidem, G. (2017). The Relationship between Creativity Processes and Organizational Culture in Five-Star Hotel Cuisines, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 324-342.