رابطه بین خلاقیت سازمانی و شادکامی با عملکرد سازمانی کارکنان اداره راه و ترابری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

چکیده

زمینه: امروزه خلاقیت سازمانی و شادکامی کارکنان جایگاه خاصی در تغییرات سازمان‌ها دارند و به عنوان سرمایه اصلی در نیروی انسانی ابزاری برای توسعه محیط کسب‌وکار، ارائه خدمات با کیفیت‌تر و در نهایت بهبود عملکرد سازمانی محسوب می‌شود.
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خلاقیت سازمانی و شادکامی با عملکرد سازمانی کارکنان اداره راه و ترابری بوده است.
روش: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 160 نفر از کارکنان اداره راه و ترابری شهرهای شرق استان مازندران بوده است. تعداد 113 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده بودند. جهت گردآوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه خلاقیت سازمانی، شادکامی و عملکرد سازمانی استفاده شده است. پایایی آن‌ها با محاسبه فرمول آلفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر 74/0، 73/0 و 75/0 به دست آمد. به منظور تحلیل داده‌های حاصله، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از داده‌ها نشان داد که بین خلاقیت سازمانی و شادکامی با عملکرد سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجود دارد. هم‌چنین سهم هر یک از مؤلفه‌های خلاقیت سازمانی و شادکامی در پیش‌بینی عملکرد سازمانی کارکنان متفاوت است.
نتیجه‌گیری: با عنایت به رابطه بین خلاقیت سازمانی و شادکامی با عملکرد سازمانی، مدیران اداره راه و ترابری با اتخاذ سیاست‌گذاری مناسب، حمایت، تقویت و توسعه خلاقیت و شادکامی کارکنان را به عنوان امری مهم در سرلوحه برنامه‌های خویش قرار داده تا بتوانند از طریق آنان، عملکرد سازمانی کارکنان را بهبود و توسعه بخشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Creativity and Happiness with Organizational Performance of the Road and Transportation Staff

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Barimani
  • Vahid Alizadeh Paji
Department of Education, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran
چکیده [English]

Background: Nowadays organizational creativity and employee happiness have a special place in organizational change, and as a major asset in human resources, it is a tool for developing the business environment, providing quality services and ultimately improving organizational performance.
Purpose: The purpose of this study was to determine the relationship between organizational creativity and happiness with organizational performance of the Road and Transportation Staff. Method: The research applied in terms of purpose and method was descriptive, correlational one. The statistical population consisted of all staff members of the Road and Transportation (N= 160). The statistical sample was 113 participants that determined by the Krejci and Morgan formula and selected by stratified random sampling according to gender. Data were gathered by using three standard questionnaires: organizational creativity, happiness and organizational performance questionnaires. Their reliability was calculated to 0.74, 0.73 and 0.75 respectively by the use of Cronbach Alpha. Descriptive statistics and inferential statistics including were used to analyze the data.
Findings: The results indicated that there is a positive and significant correlation between organizational creativity and happiness with the organizational performance. Also, the contribution of each dimension of organizational creativity and happiness is different in predicting organizational performance of employees.
Conclusion: Considering the relationship between organizational creativity and happiness with organizational performance, managers of the Road and Transportation Bureau, by adopting appropriate policies, support, enhance and develop the creativity and happiness of employees as an important part of their programs, so that they can function through them. Improve the organization of the staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Creativity
  • happiness
  • Organizational Performance