بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت با یادگیری خودتنظیمی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت با یادگیری خودتنظیمی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بود.
روش پژوهش: این پژوهش از حیث هدف، یک پژوهش کاربردی با رویکرد کمی و از لحاظ رابطه بین متغیرها از نوع پژوهش های همبستگی محسوب می شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بود(801 N=). نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه ای و با استفاده از جدول کرجسی مورگان از بین جامعه ی آماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری برای این پژوهش شامل پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو(2000) و رهبری تحول آفرین برنارد بس (1965)، پرسشنامه خلاقیت تورنس (1952) و پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ) پنتریج و دی گروت (1992) بود. روایی پرسشنامه با توجه به نظر اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در تمامی متغیرهای پرسشنامه بیشتر از 8/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss انجام شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت با یادگیری خودتنظیمی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مقدار ضریب تعیین(468/0r2 =) حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که 46 درصد از واریانس یادگیری خودتنظیمی بوسیله رهبری تحولی و خلاقیت تبیین می شود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق می توان به این نتیجه رسید که با استفاده از سبک رهبری تحول آفرین و با بهره گیری از برنامه های آموزشی در دانشگاه می توان نقش چشمگیری در ارتقاء خلاقیت کارکنان دانشگاه داشت و در نتیجه آن، جو مناسبی برای رسیدن به مقاصدآموزشی، علمی و فرهنگی در دانشگاه وجود آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of the Relationship between Transformational Leadership and Creativity with Self-Regulated Learning among the Employees of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran

نویسندگان [English]

  • Ali Khoshakhlagh
  • Hamid Shafizadeh
Educational Management, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between transformational leadership and creativity with self-regulatory learning of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran.
Research Methodology: This study, as objective, was an applied research with quantitative approach. Also, due to the fact that the relationship between variables was studied, it was considered as a correlation research. The statistical population of this study was all employees of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran (N=801). The statistical sample was selected from the statistical community randomly and used to determine the sample size from Morgan's Krejcych table. Sample size includes 260 employees of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. The instrument for this study was Personal Information Questionnaire, a questionnaire transformational leadership Bass and Avolio (2000) and transformational leadership Bernard Bass (1965), Torrance Creativity Questionnaire (1952) and Self-Regulation Learning Strategies Questionnaire (MSLQ), Pntryj and De Groot (1992). Validity of the questionnaire was confirmed by experts. The reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha in all variables of the questionnaire was more than 0/8. Therefore, it can be said that the questionnaire has a good reliability. In this research, descriptive statistical methods were used to analyze the data and to test the research hypotheses, inferential statistics were used by Kolmogorof Smirnov test, Pearson correlation coefficient and regression with using SPSS software.
Result: The results of the research showed that there was a significant relationship between transformational leadership, creativity and self-regulatory learning. Also, the coefficient of determination (r2 = 468) obtained from structural equation modeling shows that 46% of self-regulation learning variance was explained by transformational leadership and creativity.
Discussion and conclusion: According to the findings of the research, it can be concluded that using the transformational leadership style and using educational programs at the university can play a significant role in promoting self-efficacy of the university staff and as a result it created a good atmosphere for academic, scientific and cultural purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transitional leadership
  • Creativity
  • Self-regulation learning
  • Staff
  • Islamic Azad University
استونر، جیمز. ای. اف. فریمن، ادوارد. گیلبرت، دانیل. . (1379) مدیریت، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، جلد اول، تهران:  انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
اکبری، پیمان؛ اعظمی، محسن و علیزاده، زهرا. (1396). رابطه اخلاق حرفه‌ای، معنویت سازمانی و خلاقیت کارکنان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 13(3): 62-68.
امرایی، فروزان؛ قدم پور، عزت اله؛ شریفی، طیبه؛ غضنفری، احمد (1398). مقایسه تأثیر آموزش مهارت‌های وسعت‌بخشی تفکر و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خلاقیت (سیالی، ابتکار، انعطاف‌پذیری،  بسط) دانش‌آموزان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 8 (4): 97-128.
البرزی، محبوبه.(1393). تبیین رابطه انگیزش و خلاقیت با توجه به تفاوت­های فرهنگی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران. 7(1)، 29-49.
الوانی، سیدمهدی؛ ناطق، تهمینه؛ فراحی، محمدمهدی (1396). نقش سرمایه‌ اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی. فصلنامه علوم مدیریت ایران. 5(2): 35-70.
بهرامی، شهاب (1397). تأثیر سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بر ظرفیت سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان. فصلنامه مطالعات دانش شناسی. 5 (17): 1-18.
رجبی، مریم؛ حسنی، محمد؛ مهاجران، بهناز. (1395). بررسی نقش فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان با آزمون نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در میان کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره)، استان آذربایجان غربی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6 (3): 151-178.
 ساعی، الهام؛ نعامی، عبدالرضا ؛نیسی، عبدالکاظم (1393). رابطه بین متغیرهای انگیزشی هدف گذاری، عدالت سازمانی، کنترل شغلی، خودکارآمدی شغلی و خودتنظیمی با التزام کاری کارکنان یک سازمان صنعتی. پژوهش‌هایروانشناختی، 17(1): 67-85.
سلامی، مریم؛ بهرامی نیا، سارا؛ عزیزخانی، زهرا (1397). رابطه بین اکتساب دانش با توسعه سازمانی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه. فصلنامه مطالعات دانش شناسی. 4(15): 1-22.
سلطانی، مهدی؛ شیری، اردشیر؛ فرجی، الهام و همتی، امین. (1397). بررسی تأثیر کار هیجانی بر خلاقیت کارکنان با تبیین نقش میانجی استرس شغلی. فصلنامه مطالعات منابع انسانی.  8(30).
شوقی، بهزاد و مرتضوی، سید مصطفی.(1391). خلاقیت فردی و سازمانی. تهران:  انتشارات راز نهان.
عمران زاده، اسماعیل؛ خوش چهره، محمد؛ منوریان، عباس؛ علایی، حسین (1396). تبیین الگوی یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی. 5(3): 95-112.
کاظمی، سیده فاطمه؛ نادری، حبیب الله؛ هاشمی، سهیلا؛ میکائیلی منیع، فرزانه. (1396). ارائه مدل علی برای خلاقیت دانشجویان بر اساس متغیر های فردی (خودکارآمدی عمومی، خودکارآمدی خلاق، خردمندی و انگیزش درونی) و اجتماعی) و جو دانشگاه، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7 (1): 71-100.
کیخا، احمد؛ عباسپور، عباس (1398). رابطه بین هوش‌سازمانی و عملکرد ‌سازمانی با میانجی‌گری خلاقیت (مورد کاوی: دانشگاه تهران). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 8(4):1-32.
مصباحی جهرمی، نگارالسادات. ادیب زاده، مرضیه (1394). تأثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی (بررسی نقش یادگیری سازمانی. فصلنامه مطالعات دانش شناسی،2(5): 25-43.
مصطفائی، بابک؛ رضاوند، محمدحسین. (1396). تأثیر نقش خلاقیت بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه تبریز).هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت:  سالن همایش‌های صدا و سیما.
مهاجران، بهناز؛ دیو بند، افشین. (1396). تحلیل رابطۀ سبک رهبری اخلاقی و سکوت سازمانی با خلاقیت کارکنان، اخلاق در علوم و فنّاوری. ۱۲ (۲) :۱۳۷-۱۴۸.
Alegre, j. and Chiva, R. (2008). Assessing the of organization learning capability on product innovation performance; an empirical test. Technovation, Vol .28, No .6, pp. 315-326.
Babnik, K., Sirca, N., & Dermol, V. (2014). Individuals learning in work teams: Support to knowledge management initiatives and an important source of organizational learning. Procedia-Social and Behavioral, 178-185.
Bolanowski, D. (2008). The Leadership Perspective of Promoting Creativity and Innovation: A case study of an R&D organization. Uppsala University, Humanistisksamhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, M.A thesis, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
Crosley V. (2014). Empirical study on the relationship between ethical leadership and organizational climate of innovation. Available at: Paper1 http://digitalcommons.georgefox. edu/ dbadmin/1. Accessed: 2 Jun 2015
Delgado-Verde, M., Martı´n-de Castro, G., and Navas-Lo´pez, J. E. (2011). Organizational knowledge assets and innovation capability. Journal of Intellectual Capital, 12(1): 5-19.
Erbas, A. K., & Bas, S. (2015). The contribution of personality traits, motivation, academic risk-taking and metacognition to the creative ability in mathematics. Creativity Research Journal, 27(4), 299-307.
Gautshi, T. (2001), "Invest in creativity", Design News J.; 56(2):135.
Gumusluoglu, L; Ilsev, A. (2009). "Transformational Leadership, Creativity, and Organizational Innovation", Journal of Business Research, Vol. 62, pp. 461-473.
Hsiao, H.C; Chang, J.C. (2011). “The role of organizational learning in transformational leadership and organizational innovation", Asia Pacific Educ. Rev. (2011) 12:621–631.
Hülsheger, U. R., Anderson, N., & Salgado, J. F. (2009). Team-level predictors of innovation at work: a comprehensive meta-analysis spanning three decades of research.
John .R .Maiko .M (2008). Knowledge transfer and human resource development practices: Japanes firms in Brazil and Mexico. International Business Review, 9. 599-612.
K. Darwish, Tamer & Zeng, Jing & Rezaei Zadeh, Mohammad & Haak-Saheem, Washika. (2018). Organisational Learning of Absorptive Capacity and Innovation: Does Leadership Matter? European Management Review. 10.1111/emre.12320.
Khorshid, Seddigheh & Pashazadeh, Atefeh. (2019). ‫The studying of impact of transformational leadership style on organizational learning capability with considering the mediating role of organizational intelligence.
Koene, B.A.S., A.L.W. Vogelaar and J.L. Soeters (2002). Leadership effects on organizational climate and financial performance:: Local leadership effect in chain organizations. The Leadership Quarterly, 13(3): 193-215.
Makri, M., Scandura, T.A. (2010) Exploring the effects of creative CEO leadership on innovation in high-technology firm, Journal the Leadership Quarterly, 21. (2010): 75-88.
Miguel, J., Caballé, S., Xhafa F. & Higgins, S. (2017). “Learning Organizations and Competitive Intelligence”. Managing Academic Libraries, 65-70.
Moriano, J. A; Molero, F. (2011). The influence of transformational leadership and organizational identification on entrepreneurship, Intentional entrepreneurship Management.
Ohlsen, M. (2009). A Study Of School Culture, Leadership, Teacher Quality And Student Outcomes Via A Performance Framework In Elementary Schools Participating In A School Reform Initiative, Phd Dissertation ,University Of Florida
Paramitha, A., & Indarti, N. (2014). Impact of the environment support on creativity: Assessing the mediating role of intrinsic motivation. Procedia-Social and Behavioral Sciences115, 102-114.
Sanna, Pusecker, (1994).  Evaluation of the efficacy of a cognitive.  Journal of   Teaching in Physical Education.  20:  201-218.
Shin sj & Zhou j (2003).transformational leadershipconcervatin creativity evidence from Korea. Academy of management journal.46 (6); 703-714.
Shiu, S. C.; Lin, S. L. & Chien, H. (2012). The relationship between learning motivation and innovation behavior in the university students: from the perspective of creative self-efficacy. International journal of art & sciences, 5(5), 33-38.
Shoghi, B. Mortazavi, S.M. (2012). The Relationship between Managers' leadership style and Employee Creativity using Sashkin Model”, Archieves Des Sience Journal, Switzerland, Geneva, 65(9) 9:
Silvia, M., Carmen, B., and Gabriel, C. (2013). The use of organizational capabilities to increase customer value, Journal of Business Research, in press
Skakon, J., Nielsen, K., Borg, V., & Guzman, J. (2010). Are leaders’ wellbeing, behaviors and style associated with the affective wellbeing of their employees? A systematic review of three decades of research. Work & Stress, 24, 147139.
Turkina, Ekaterina. Thi, Mai. Thai, Thanh. (2013). Social capital, networks, trust and immigrant entrepreneurship: a cross-country analysis. Journal of Enterprising Communities, 7(2), 108-124.
Voorberg W, Bekkers V and Tummers L G (2015). A systematic review of co-creation and coproduction: Embarking on the social innovation journey. Public Management Review. 17 (9): 1333-1357.
 Wan, z., compeau, d. & Haggerty, n. (2015).The Effects of Self- Regulated Learning Processes on E- Learning Outcomes in Organizational Settings. Journal of Management Information System. 29: 1, 307- 340.
Yildiz, M. L., & Ozcan, E. D. (2014). Organizational Climate as a Moderator of the Relationship between Transformational Leadership and Creativity. International Journal of Business & Management, 2(1), 76–87.
Yukl.g. (2008). Learning organizational learning: Reflections on theory and research. The leadership quarterly, 20: 49-53.