بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت با یادگیری خودتنظیمی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت با یادگیری خودتنظیمی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بود.
روش پژوهش: این پژوهش از حیث هدف، یک پژوهش کاربردی با رویکرد کمی و از لحاظ رابطه بین متغیرها از نوع پژوهش های همبستگی محسوب می شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بود(801 N=). نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه ای و با استفاده از جدول کرجسی مورگان از بین جامعه ی آماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری برای این پژوهش شامل پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو(2000) و رهبری تحول آفرین برنارد بس (1965)، پرسشنامه خلاقیت تورنس (1952) و پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ) پنتریج و دی گروت (1992) بود. روایی پرسشنامه با توجه به نظر اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در تمامی متغیرهای پرسشنامه بیشتر از 8/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss انجام شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت با یادگیری خودتنظیمی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مقدار ضریب تعیین(468/0r2 =) حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که 46 درصد از واریانس یادگیری خودتنظیمی بوسیله رهبری تحولی و خلاقیت تبیین می شود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق می توان به این نتیجه رسید که با استفاده از سبک رهبری تحول آفرین و با بهره گیری از برنامه های آموزشی در دانشگاه می توان نقش چشمگیری در ارتقاء خلاقیت کارکنان دانشگاه داشت و در نتیجه آن، جو مناسبی برای رسیدن به مقاصدآموزشی، علمی و فرهنگی در دانشگاه وجود آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of the Relationship between Transformational Leadership and Creativity with Self-Regulated Learning among the Employees of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran

نویسندگان [English]

  • Hamid Shafizadeh
  • Ali Khoshakhlagh
iau
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between transformational leadership and creativity with self-regulatory learning of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran.
Research Methodology: This study, as objective, was an applied research with quantitative approach. Also, due to the fact that the relationship between variables was studied, it was considered as a correlation research. The statistical population of this study was all employees of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran (N=801). The statistical sample was selected from the statistical community randomly and used to determine the sample size from Morgan's Krejcych table. Sample size includes 260 employees of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. The instrument for this study was Personal Information Questionnaire, a questionnaire transformational leadership Bass and Avolio (2000) and transformational leadership Bernard Bass (1965), Torrance Creativity Questionnaire (1952) and Self-Regulation Learning Strategies Questionnaire (MSLQ), Pntryj and De Groot (1992). Validity of the questionnaire was confirmed by experts. The reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha in all variables of the questionnaire was more than 0/8. Therefore, it can be said that the questionnaire has a good reliability. In this research, descriptive statistical methods were used to analyze the data and to test the research hypotheses, inferential statistics were used by Kolmogorof Smirnov test, Pearson correlation coefficient and regression with using SPSS software.
Result: The results of the research showed that there was a significant relationship between transformational leadership, creativity and self-regulatory learning. Also, the coefficient of determination (r2 = 468) obtained from structural equation modeling shows that 46% of self-regulation learning variance was explained by transformational leadership and creativity.
Discussion and conclusion: According to the findings of the research, it can be concluded that using the transformational leadership style and using educational programs at the university can play a significant role in promoting self-efficacy of the university staff and as a result it created a good atmosphere for academic, scientific and cultural purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transitional leadership
  • Creativity
  • Self-regulation learning
  • Staff
  • Islamic Azad University

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 21 شهریور 1397
  • تاریخ بازنگری: 24 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 06 مهر 1398