بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی با بهره‌وری و نوآوری سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 ‏ استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف: هدف کلی پژوهش حاضر "بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی با بهره‌وری و نوآوری سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان شمالی" بود.
روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش و شیوه اجرا توصیفی - پیمایشی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان شمالی به تعداد 401 نفر که 196 نفر طبق فرمول کوکران و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌های این پژوهش توسط چهار پرسشنامه مدیریت دانش خامدا (1388)، کارآفرینی کورنوال و پرلمن (1990)، نوآوری سازمانی آمید و همکاران (1386) و بهره‌وری سازمانی شریفی (1390) جمع‌آوری شده است که روایی آن‌ها از نوع صوری و محتوایی بود و مورد تائید اساتید حوزه مدیریت قرار گرفت و پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (94/0)، (83/0)، (70/0) و (88/0) برآورد گردید. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی جهت سنجش روابط بین متغیرها از نرم‌افزار آماری spss21 و معادلات ساختاری از نرم‌افزار lisrel8/8 استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد بین مدیریت دانش و کارآفرینی با بهره‌وری و نوآوری سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان شمالی رابطه معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که مدیریت دانش 14/0 بر بهره‌وری و 30/0 بر نوآوری سازمانی تأثیر دارد. همچنین باید گفت مؤلفه‌ کارآفرینی 15/0- بر بهره‌وری و 19/0 - بر نوآوری سازمانی تأثیر دارد.
نتیجه گیری: در نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت که با ارتقاء سطوح مدیریت دانش و کارآفرینی، میزان بهره‌وری و نوآوری سازمانی نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between Knowledge Management and Entrepreneurship with Organizational Productivity and Innovation

نویسندگان [English]

  • Hossein Agh ghale 1
  • Mahbobeh Soleymanipour omran 2
چکیده [English]

The general purpose of this research is to analyze the Relationship between Knowledge Management and Entrepreneurship with Organizational Productivity and Innovation in North Khorasan Water and Wastewater Company. The research was practical in terms of purpose, and in terms of research type and manner of execution was descriptive-survey and correlation type. The statistical society consisted of all employees of the city water and waste water company in North Khorasan Province with 401 people, 196 of whom were selected according to Cochran formula and stratified random sampling method Data were collected by four Knowledge Management questionnaires, Khameda (1388), Cornwall and Perlman Entrepreneurship (1990), Ambed Organizational innovation and colleagues (1386), And Sharifi Organizational Productivity (1390) that Their narrative was official and content type and was approved by the professors of the field of management and their sustainability was estimated at 0.94, 0.83, 0.70 and 0.88 respectively, by the Cronbach’s Alpha. The data was analyzed using Descriptive Statisitics section of (frequency distribution tables, Mean, Std Deviation and Calculating central indicators and dispersion) and was analyzed using in the inferential statistics section to measure the relationships between variables SPSS version 21 and the Use of the Structural equation method of LISREL version 8/8. The Results showed that there was a significant relationship between Knowledge Management and Entrepreneurship with Organizational Productivity and Innovation in North Khorasan Water and Wastewater Company. The path analysis chart showed that knowledge management 0/14 on productivity and 0/30 on organizational innovation. It should ahso be said entrepreneurship -0/15 on productivity and -0/19 on organizational innovation. In the general conclusion, it can be said that by increasing the levels of knowledge management and entrepreneurship, the level of productivity and organizational innovation also increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • entrepreneurship
  • Productivity
  • organizational innovation
ابراهیمی، سعیده؛ زارع، هانیه و جوکار، عبدالرسول. (1395). بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه شیراز. فصلنامه دانش شناسی. 9 (33). 17-26.
احمدی، عباداله. (1395). رابطه خلاقیت و نوآوری با بهره‌وری منابع انسانی. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 7 (3). 209-222.
اکرامی، محمود و قلمکاری، مهان. (1395). ارائه مدل توسعه کارآفرینی بر پایه مدیریت دانش. مجله مدیریت توسعه و تحول. 24. 33-43.
ایدریان، سعید و فیضی، جعفرصادق. (1396). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بهره‌وری نیروی انسانی موردمطالعه کارکنان دانشگاه ارومیه. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری. 1-12.
پرهیزگار، محمدمهدی؛ فروزنده دهکردی، لطف اله؛ جوکار، علی‌اکبر و درینی، ولی محمد. (1392). شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت نشر کشور. فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی. 11 (31). 101-125.
توسلی، فاطمه؛ چرمچیان لنگرودی، مهدی و احمدپور، امیر. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر تقویت روحیه کارآفرینی اعضای تعاونی تولید کشاورزی شهرستان آمل، تعاون و کشاورزی، 21 (11). 22-40.
توکلی، زهرا. (1390). ارزش‌گذاری عوامل مؤثر بر بهره‌وری معلمان از دیدگاه مدیران و معلمان ابتدایی ناحیه یک شهرستان ساری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد ساری.
حاتمی، حسین. (1390). رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهره‌وری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 2 (3).
حاجی کریمی، عباسعلی و منصوریان، تالین. (1391). بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی. 4 (8). 75-92.
حسینی، مریم و مرئی، سیده پریسا. (1395). بررسی اثرگذاری فرایند مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد استان تهران). فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری. 2 (4). 18-29.
خسروی پور، نگار؛ جعفری، سیده محبوبه و عبدی، محمدرضا. (1396). طراحی الگوی بهینه مدیریت دانش برای دستگاه‌های نظارتی در ایران مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور. دانش حسابرسی. 17 (69). 309-328.
خلعتبری، عبدالصمد و درستکار سرمستانی، غلامرضا. (1395). تبیین رابطه هوش هیجانی و مدیریت دانش اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران. صنعت حمل‌ونقل دریایی. 3 (1). 26-35.
رونقی، محمدحسین؛ فیضی، کامران و اسدپور، امین. (1396). ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان بر پایه نظریه سیستم های گری. فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. دانشگاه شهید چمران اهواز. 9 (1). 77-96.
سعدی، ح؛ و سلیمانی، ع. (1391). ظرفیت کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 8 (2). 105-117.
سیفی سالدهی، محمد هادی؛ سیفی سالدهی، مهدی؛ کوزه چیان، هاشم و احسانی، محمد. (1393). ارتباط بین ساختار کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 10 (19). 55-68.
طاهر، بیتا. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه. (190). 58-71.
عالمین، زهره؛ یادگاری، ضرغام؛ ناظم، فتاح و کریم زاده، صمد. (1394). بررسی میزان رابطه بین حل خلاق مسئله در فرهنگ‌سازمانی با بهره‌وری مدیران آموزش‌وپرورش استان لرستان. مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 4 (4). 143-162.
قلاوندی، زهره و بزرگی، عبدالرضا. (1393). بررسی رابطه ‌یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی. 1 (2). 117-128.
کریمی، آصف؛ احمدپور داریانی، محمود؛ باقرزاده لاکانی، فاطمه و عبدلی محمدآبادی، طیبه. (1393). تحلیل نقش و اثر مدیریت دانش در شناسایی و تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در دانشگاه تهران. مدیریت فرهنگ‌سازمانی. 12 (3). 529-550.
کمالی، میرتوحید؛ جاویدنیا، رضا و دباغ، رحیم. (1396). بررسی ارتباط سیستم فرآیند مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: پژوهشکده‌ی علم و فناوری منتخب. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی. (11).
کیانی، ندا و رادف، رضا. (1393). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری سازمان با استفاده از مدل دیماتل. مدیریت بهره‌وری. 9 (35). 111-130.
محمدی، فروغ؛ کلاته سیفری، معصومه؛ فراهانی، ابوالفضل و قاسمی، حمید. (1395). تدوین مدل ارتباطی مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. 4 (15). زمستان 1395. 39-53.
محمودی، محمدتقی؛ افضل کوهی، روزان و فروزنده، اعظم. (1395). بررسی و ارزیابی رابطه بین یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی کارشناسان دانشگاه اصفهان. نوآوری‌های مدیریت آموزشی. 11 (2). 103-121.
ملک زاده، غلامرضا و راهنما،  سیده نرگس. (1395). کارآفرینی و ارتباط آن با نوآوری. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات. 1-8.
موسوی خطیر، سید جلال؛ نادری، ابوالقاسم و ابیلی، خدایار. (1395). نقش مکانیزم های مدیریت دانش جهت بهبود نوآوری در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. فصلنامه علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 6 (3). 179-212.
نیکنام، حسین و کردلویی، حمیدرضا. (1396). بررسی تأثیر استفاده از مدیریت دانش بر بهبود بهره‌وری کارکنان اداره کل بهزیستی هرمزگان. مجله پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری. 2 (15). 32-38.
Cheng Ling, Tan. and Aizzat Mohd. Nasurdin, (2010). Knowledge Management Effectiveness and Technological Innovation: An Empirical Study in the Malaysian Manufacturing Industry, Journal of Mobile Technologies, Knowledge and Society, 2010 (2010): 1-13.
Jiménez-Jiménez, D., & Valle, R.S. (2011). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of Business Research, 64(4), 408-417.
King, W. R., Chung, T.R., Honey, M.N., (2008),  Knowledge Management and Organizational Learning, International Journal of Management Science, OMEGA, Vol.36,. 168.
Kuratko, D. F. ; Goldsby, M. G. & Hornsby, J. S. (2012). Innovation acceleration: Transforming organizational thinking. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.
Ru-Jen Lin, Rong-Huei Che, Chiu-Yao Ting, (2012). Turning knowledge management into innovation in the high-tech industry, Industrial Management & Data Systems, 112(1): 42-63.
Yang, J. (2005), Knowledge integration and innovation: Securing new product advantage in high technology industry, Journal of High Technology Management Research 16, 121-135.