بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی با بهره‌وری و نوآوری سازمانی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی،بجنورد، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

هدف: هدف کلی پژوهش حاضر "بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی با بهره‌وری و نوآوری سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان شمالی" بود.
روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش و شیوه اجرا توصیفی - پیمایشی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان شمالی به تعداد 401 نفر که 196 نفر طبق فرمول کوکران و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌های این پژوهش توسط چهار پرسشنامه مدیریت دانش خامدا (1388)، کارآفرینی کورنوال و پرلمن (1990)، نوآوری سازمانی آمید و همکاران (1386) و بهره‌وری سازمانی شریفی (1390) جمع‌آوری شده است که روایی آن‌ها از نوع صوری و محتوایی بود و مورد تائید اساتید حوزه مدیریت قرار گرفت و پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (94/0)، (83/0)، (70/0) و (88/0) برآورد گردید. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی جهت سنجش روابط بین متغیرها از نرم‌افزار آماری spss21 و معادلات ساختاری از نرم‌افزار lisrel8/8 استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد بین مدیریت دانش و کارآفرینی با بهره‌وری و نوآوری سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان شمالی رابطه معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که مدیریت دانش 14/0 بر بهره‌وری و 30/0 بر نوآوری سازمانی تأثیر دارد. همچنین باید گفت مؤلفه‌ کارآفرینی 15/0- بر بهره‌وری و 19/0 - بر نوآوری سازمانی تأثیر دارد.
نتیجه گیری: در نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت که با ارتقاء سطوح مدیریت دانش و کارآفرینی، میزان بهره‌وری و نوآوری سازمانی نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between Knowledge Management and Entrepreneurship with Organizational Productivity and Innovation

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Soleymanipour omran 1
  • Hossein Agh ghale 2
2 M.A Department of Educational Management, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

The general purpose of this research is to analyze the Relationship between Knowledge Management and Entrepreneurship with Organizational Productivity and Innovation in North Khorasan Water and Wastewater Company. The research was practical in terms of purpose, and in terms of research type and manner of execution was descriptive-survey and correlation type. The statistical society consisted of all employees of the city water and waste water company in North Khorasan Province with 401 people, 196 of whom were selected according to Cochran formula and stratified random sampling method Data were collected by four Knowledge Management questionnaires, Khameda (1388), Cornwall and Perlman Entrepreneurship (1990), Ambed Organizational innovation and colleagues (1386), And Sharifi Organizational Productivity (1390) that Their narrative was official and content type and was approved by the professors of the field of management and their sustainability was estimated at 0.94, 0.83, 0.70 and 0.88 respectively, by the Cronbach’s Alpha. The data was analyzed using Descriptive Statisitics section of (frequency distribution tables, Mean, Std Deviation and Calculating central indicators and dispersion) and was analyzed using in the inferential statistics section to measure the relationships between variables SPSS version 21 and the Use of the Structural equation method of LISREL version 8/8. The Results showed that there was a significant relationship between Knowledge Management and Entrepreneurship with Organizational Productivity and Innovation in North Khorasan Water and Wastewater Company. The path analysis chart showed that knowledge management 0/14 on productivity and 0/30 on organizational innovation. It should ahso be said entrepreneurship -0/15 on productivity and -0/19 on organizational innovation. In the general conclusion, it can be said that by increasing the levels of knowledge management and entrepreneurship, the level of productivity and organizational innovation also increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • entrepreneurship
  • Productivity
  • organizational innovation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 18 آبان 1397
  • تاریخ بازنگری: 19 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 06 مهر 1398