تحلیل رابطه بین هوش هیجانی ، هوش معنوی دانشجویان و نظریه خلاقیت گیلفورد در فضاهای آموزشی (مورد کاوی: دانشجویان رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معماری، گروه معماری،مرکز قصرشیرین، دانشگاه آزاد اسلامی،قصرشیرین، ایران

2 کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش هیجانی و هوش معنوی در فضاهای آموزشی و مولفه های نظریه خلاقیت گیلفورد(1967) با رویکرد ارتقاء خلاقیت دانشجویان معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می باشد.
روش: این پژوهش از نظر روش شناسی، توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف، کاربردی است که جامعه آماری اولیه آن را کلیه دانشجویان معماری دانشگاه آزاد کرمانشاه تشکیل می دهند با مراجعه به جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 250 نفر از دانشجویان فوق به عنوان جامعه آماری نهایی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه هوش هیجانی ویزینگر (1998)؛ پرسشنامه هوش معنوی آمرام (2008) و پرسشنامه خلاقیت گلدیبرک و هیلر (1979) استفاده شد. به منظور تجربه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی از آزمونه هایی همچون آزمون کولموگراف اسمیرنوف؛ آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه استفاده گردید.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح (p≤0/005)؛ بین مولفه‌های خلاقیت گیلفورد و هوش هیجانی و هوش معنوی در فضاهای معماری با ارتقاء خلاقیت دانشجویان رشته معماری ارتباط معنی دار و مستقیمی وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی آشکار ساخت که هوش هیجانی و هوش معنوی توانسته اند حدود 29 درصد از واریانس تغییرات ارتقاء خلاقیت دانشجویان را پیش بینی کنند. که در این میان هوش معنوی بیشترین سهم را در این پیش بینی بر عهده دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Relationship between Emotional Intelligence and Spiritual Intelligence of Students and Guilford's Creativity Theory in Educational Environments (Case Study: Architects student of Islamic Azad University of kermanshah)

نویسندگان [English]

  • Mohammadmahdi Moghadasi 1
  • Negin Alibeigi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Architecture, Department of Architecture, Ghasr Shirin Center, Islamic Azad University, Qasr Shirin, Iran
2 Master of Architecture, Department of Architecture, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study is to investigate the relationship between emotional intelligence and spiritual intelligence in educational spaces and components of the theory of creativity of Gilford (1967) with the approach to promoting the creativity of architecture students of Islamic Azad University of Kermanshah.
Method: This research is a methodology, descriptive-correlational and purpose-oriented. The first statistical population is all students of architecture of Kermanshah Azad University. Referring to Morgan table and simple random sampling method, 250 people The students were selected as the final statistical society. The data were collected using Wizinger's Emotional Intelligence Questionnaire (1998); Amram's Spiritual Intelligence Questionnaire (2008) and Gladieberck & Hiller's (1979) Creativity Questionnaire. In order to experience and analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics of samples such as Kolmogorov Smirnov test, Pearson correlation test and multiple regression test were used.
Findings: The findings of the research show that there is a significant and direct relationship between the components of Gilford's creativity and emotional intelligence and spiritual intelligence in architectural spaces with the level of (p≤0.005).
Conclusion: The results of regression analysis revealed that emotional intelligence and spiritual intelligence have been able to predict about 29% of the variance of changes in students' creativity promotion. In the meantime, spiritual intelligence contributes most to this prediction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guillard's creativity components
  • emotional intelligence
  • spiritual intelligence
  • creativity promotion
- باعزت، فرشته و حکیمه السادات شریف زاده. 1391.رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با استرس شغلی کارکنان دانشگاه، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 14، شماره 13،صص 68-55
- قاسمی پیربلوطی، محمد؛ احمدی، رضا؛ علوی اشکفتکی، سید مجید و سیده صغری علوی اشکفتکی. (1393). بررسی رابطه هوش معنوی و رضایت شغلی با سلامت روان در کارکنان دانشگاه، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 16 ، شماره 5 ، صص 131-123.  
- خلعتبری، جواد و فرشته عزیززاده حقیقی .1390. تاثیر آموزش های مهارت های زندگی و راهبردهای مقابله با فشار روانی بر سلامت روانی دانشجویان دختر، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال 12، شماره 2.
- زارعی متین، حسن؛ خیر اندیش، مهدی و حوریه جهانی .1390. شناسایی و سنجش مولفه های هوش معنوی در محیط کار، مطالعه موردی بیمارستان لبافی نژاد تهران، فصلنامه پژوهش های مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره 12، صص94-71.
- نادری، فرح و پرویز عشرتی .1389. ارتباط هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی، فصلنامه یافته های نو در روانشناسی، شماره 9.
- نادری، ناهید و سعید رجایی پور .1389.مدیریت با رویکردمعنوی (شاخصه های ارزیابی تحقق معنویت در سازمان)، فصلنامه مطالعات اسلامی در علوم انسانی، سال اول ، شماره 1،صص 138-119.
- نجمه حمید و حمید زمستانی.1392.. رابطه هوش معنوی و ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی در دانشجویان پزشکی، مجله پزشکی هرمزگان، سال هفدهم، شماره 4، صص 335-347
- عالی،صمد .1381. مدیریت خلاقیت و نوآوری ،ماهنامه تدبیر، ‏شماره110،صص65-59.‏
-Abdel-KhalekAM . 2010. Quality of life, subjective well-being, and religiosity in Muslim college students. Qual Life Res. ;19:1133-1143.
-Bar-On, R . 2006. The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). Psicothema, 18, 3 13-25.
-Diggings, C . 2004, "Emotional Intelligence: The Key to Effective Performance and to Staying Ahead of the Pack at Times of Organizational Change", Human Resource Management International Digest, Vol. 12, No. 1, pp: 33-5.
-Johnson,S . Batey,M. Holdsworth, L . 2009. Personality and health: The mediating role of Trait Emotional Intelligence and Work Locus of Control. Personality and Individual Differences 47. 470–475.
-Jorfi, H., Jorfi, S., Moghadam, K . 2010. Impact of Emotional Intelligence on Performance of Employees in Postmodern Openings, Year 1, No.4, Vol 4.
-Meyer, B.B. and Fletcher, T.B . 2007. Emotional Intelligence: A theoretical overview and implications for research and professional practice in sport psychology. Journal of Applied Sport Psychology 19, 1-15.
-Mooran MR . 2009. The study of association between use of spirituality (religious attitude) with mental health in safe community. Proceedings Congress on the Safe Society Tehran City; 2009 Augst256-276; Tehran, Iran. [Persian].
-Sisk, D. A. & Torrance. E. P. 2009. Spiritual intelligence: Developing higher  onsciousness.
-Yang, Ke-ping and Maou, Xiu-Ying . 2007. “A study of nurses spiritual intelligence: A cross-sectional questionnaire survey”, international Journal of nursing studies vol.44, pp:999-1010.