بررسی تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت کارکنان: با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار تسهیم دانش و نقش تعدیل‌گر تکنولوژی اطلاعات

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول سازمانی، موسسه آموزش عالی امین، اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت با در نظر گرفتن نقش میانجی‌گری رفتار تسهیم دانش و تعدیل‌گری تکنولوژی اطلاعات بود.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت از پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 90=N نفر از کارکنان شرکت بیمه کارآفرین شهر اصفهان تشکیل می‌دهند. که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان وکرجسی تعداد 73=n نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری آن مورد تایید استادان و نخبگان قرار گرفت و پایایی پرسشنامه‌ها بوسیله آزمون آلفای کرونباخ به تایید رسید. سپس این داده‌ها از طریق نرم افزار Spss24 تجزیه و تحلیل شدند. جهت آزمون فرضیه‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با بهره‌گیری از نرم افزارSmart Pls2 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادکه رهبری اصیل بر خلاقیت تاثیر مستقیم دارد و همچنین نقش میانجی-گری متغیر رفتار تسهیم دانش در این رابطه نیز مورد تایید قرار گرفت. ولی نقش تعدیل‌گری فناوری اطلاعات مورد تایید قرار نگرفت.
نتیجه گیری: الگوی رفتاری رهبری اصیل به‌عنوان ریشه تمام سبک‌های نوین رهبری و جامع-ترین و کاربرد‌ی‌ترین نظریه رهبری، می‌تواند راه‌گشای بسیاری از معضلات سازمان‌ها و پیامدهای مثبت اعم از خلاقیت و تمایل به اشتراک دانش در محیط کار گردد و مدیران و مسئولان سازمان‌ها باید به تقویت مشخصه‌‌های این الگوی رفتاری بکوشند تا از مزایای آن بهره‌مند گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of impact authentic leadership on the creativity of employees: with regard to the mediatoring of role knowledge sharing and mediating of role use of information technology

نویسندگان [English]

  • maryam ahmadi zahrani 1
  • sara karimi 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Master of Science Graduated Student, Department of Management, Amin Instituted Of Higher Education, Esfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to the effect of authentic leadership on the creativity of employees: with regard to the mediating of role knowledge sharing behavior and use of information technology.
Method: This research is in terms of the purpose of applied research and in terms of the nature and method of the descriptive research is a type of correlation. The population of this research N= 90 number of Employees of Isfahan insurance company Branch Staff. With Tables set a sample volume the Morgan and Krejcie of n = 73 which were selected by Simple random sampling. To collect the data, researcher-made questionnaires were used based on standard questionnaires of experts. Reliability of questionnaires were confirmed by Cronbach's alpha test. Then these data were analyzed using spss24 software. In the first stage, which is a descriptive analysis, the aggregated data were presented as a table of descriptive statistics and frequency, and bar and circular charts. In the next step, in order to test the hypotheses, Pearson correlation test and structural equation model were used using Smart PLS2 software.
Results: The results confirm the direct relationship between authentic leadership and creativity (main hypothesis), as well as the role of mediation of the variable of knowledge sharing behavior in this relation (sub hypothesis 1) were confirmed, but, the moderating role of information technology (sub hypothesis 2) was not approved. Conclusion: Based on research findings, the Behavioral Pattern of Leadership as the root of all modern leadership styles, and the most comprehensive and applicable leadership theory, can solve many of the problems of organizations and positive outcomes, including creativity and The desire to share knowledge in the workplace And managers and authorities of organizations must strive to strengthen the characteristics of this behavioral pattern in order to benefit from it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • authentic leadership
  • Creativity
  • Knowledge sharing behavior
  • Information Technology

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 12 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 12 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 06 مهر 1398