الگوی رابطه بین هرمنوتیک مدرن و یادگیری خلاق با تأکید بر آرای هایدگر

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف:این مقاله در صدد طراحی الگوی یادگیری خلاق بر مبنای هرمونتیک مدرن با تاکید بر آرای مارتین هایدگر می باشد.
روش:. این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی و روش آن تحلیل مفهومی است که جهت طراحی الگوی یادگیری خلاق با تأکید بر هرمنوتیک مدرن هایدگر از روش "استنتاجی از نوع قیاس عملی " استفاده شده است. ابزار این پژوهش فیش برداری و کتابخانه ای و روش تحلیل اطلاعات آن، تحلیل محتوای کیفی می باشد یافته ها: اهداف یادگیری خلاق: ایجاد علاقه به تعلیم و تربیت در فراگیر، تهیه برنامه های تربیتی ایجاد علایق علمی در فراگیر و ایجاد فهم متقابل بین مربی ومتربی می باشند که بر اساس آن فرایند یادگیری خلاقانه به گونه ای است که در ابتدا باید روی یک مسأله به توافق رسیده و مورد نقد و انتقاد قرار داد تا کیفیت فهم در فراگیر ایجاد شود.. عناصر الگوی یادگیری خلاق: بهبود روش های تدریس (از طریق؛ تدریس مبتنی برپرسشگری، تدریس مبتنی بر دوری بودن، تدریس مبتنی بریادگیری دل مشغولانه در فراگیر) منجر به بهبود روش های یادگیری (از طریق؛ مهیاکردن شرایط یادگیری، درگیرشدن عملی در دنیای واقعی، پرورش فهم وبصیرت علمی وعملی) شده و بهبود روش های یادگیری به بهبود روش های خلاقیت (از طریق؛ انتقال مقصود ازطریق زبان، تفکر، استعلا، گفتگو و شعر) می انجامد.
نتیجه گیری: تعلیم و تربیت از طریق پرسشگری در تعلیم‌ و تربیت‌ می‌تواند‌ به بهترین نـحو انجام شود. برای تـشویق و تـرغیب دانـش‌آموزان‌ به داشتن تفکری خلاق باید از‌ تمثیل آن چه‌ مـوجب انجماد یا قالب‌گیری تفکر آن ها می‌شود، اجتناب کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

الگوی رابطه بین هرمنوتیک مدرن و یادگیری خلاق با تأکید بر آرای هایدگر

نویسندگان [English]

  • Lila Ahmadzadeh 1
  • Afzal Sadat Hosseini 2
  • Mohsen Imani Naaieni 3
1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
2 University of Tehran
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

هدف:این مقاله در صدد طراحی الگوی یادگیری خلاق بر مبنای هرمونتیک مدرن با تاکید بر آرای مارتین هایدگر می باشد.
روش:. این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی و روش آن تحلیل مفهومی است که جهت طراحی الگوی یادگیری خلاق با تأکید بر هرمنوتیک مدرن هایدگر از روش "استنتاجی از نوع قیاس عملی " استفاده شده است. ابزار این پژوهش فیش برداری و کتابخانه ای و روش تحلیل اطلاعات آن، تحلیل محتوای کیفی می باشد یافته ها: اهداف یادگیری خلاق: ایجاد علاقه به تعلیم و تربیت در فراگیر، تهیه برنامه های تربیتی ایجاد علایق علمی در فراگیر و ایجاد فهم متقابل بین مربی ومتربی می باشند که بر اساس آن فرایند یادگیری خلاقانه به گونه ای است که در ابتدا باید روی یک مسأله به توافق رسیده و مورد نقد و انتقاد قرار داد تا کیفیت فهم در فراگیر ایجاد شود.. عناصر الگوی یادگیری خلاق: بهبود روش های تدریس (از طریق؛ تدریس مبتنی برپرسشگری، تدریس مبتنی بر دوری بودن، تدریس مبتنی بریادگیری دل مشغولانه در فراگیر) منجر به بهبود روش های یادگیری (از طریق؛ مهیاکردن شرایط یادگیری، درگیرشدن عملی در دنیای واقعی، پرورش فهم وبصیرت علمی وعملی) شده و بهبود روش های یادگیری به بهبود روش های خلاقیت (از طریق؛ انتقال مقصود ازطریق زبان، تفکر، استعلا، گفتگو و شعر) می انجامد.
نتیجه گیری: تعلیم و تربیت از طریق پرسشگری در تعلیم‌ و تربیت‌ می‌تواند‌ به بهترین نـحو انجام شود. برای تـشویق و تـرغیب دانـش‌آموزان‌ به داشتن تفکری خلاق باید از‌ تمثیل آن چه‌ مـوجب انجماد یا قالب‌گیری تفکر آن ها می‌شود، اجتناب کرد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • هرمنوتیک مدرن
  • یادگیری خلاق
  • الگو
  • هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 01 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 18 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 06 مهر 1398