تاثیر ویژگی‌های کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق بررسی تفکر انتقادی در شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه: مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت، واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

4 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گلستان، ایران

چکیده

زمینه: مراکز رشد و واحدهای فناور از نهادهای تجاری ‌سازی دستاوردهای علمی و پل ارتباطی دانشگاه با جامعه و صنعت می‌باشند. همچنین این مراکز موجبات هدفمند شدن فعالیت‌های علمی–پژوهشی دانشگاه‌ها با نیازهای جامعه را فراهم نموده و از این نظر نیز بسترهای تولید علم و فناوری را مهیاء ساخته است.
هدف: تحقیق حاضر در پی شناسایی رابطه بین ویژگی‌های کارآفرینانه مدیران با رفتار نوآورانه از طریق بررسی تفکر انتقادی در شرکت‌های دانش بنیان مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی است.
روش: این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی، و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران شرکت‌های دانش بنیان فعال این مراکز (270 نفر) در سال 1396 بوده است. نمونه‌گیری به روش در دسترس انجام گردید و تعداد نمونه (با استفاده از جدول مورگان) 155 پرسشنامه محاسبه و تعداد 145 مورد برگشت داده شد. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه زالی و همکاران (1386)، تفکر انتقادی ریکتس (2009) و رفتار نوآورانه جانسِن (1997) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم‌افزارهای SPSS و PLS استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که با افزایش سطح تفکر انتقادی مدیران، ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه و رفتار نوآورانه آنها افزایش می‌یابد. همچنین، نتایج مشخص ساخت که بین ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه مدیران با رفتار نوآورانه سازمان از طریق تفکر انتقادی رابطه کاملا معناداری وجود دارد (p<0.05).
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد که مدیران کارآفرین تلاش می‌کنند که با فعالیت بیشتر و استفاده از دانش و مهارت‌های خود راه کارهای جدید از جهت بدست آوردن نتایج قابل قبول در پیچیدگی مسائل واقعی بدست آورند. و همچنین مدیران کارآفرین بایستی بر پیچیدگی‌های مسائل واقعی مسلط، انتقادپذیر باشند، و از جهت پیش‌بینی موقعیت-هایی که نیازمند استدلال است، آمادگی لازم را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها