توسعه الگوی آموزشی تفکر ریزوماتیک و تأثیر آن در پرورش خلاقیت دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در درس علوم تجربی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

3 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده

زمینه: رویکرد ریزوماتیک به عنوان یکى از روش‌هاى مؤثر در پرورش خلاقیت مى‌تواند به عنوان یک روش مناسب در آموزش علوم تجربى مورد توجه قرار گیرد.
هدف: این پژوهش به منظور توسعه الگوی آموزشی تفکر ریزوماتیک و تأثیر آن در پرورش خلاقیت دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی در درس علوم تجربی انجام شد.
روش: پژوهش به روش شبه آزمایشی انجام شد. جامعه آمارى تمام دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی مدارس دولتی شهر صحنه در سال تحصیلی 98- 1397 بود. جهت انتخاب نمونه مناسب دو کلاس از کلاس‌های شهر صحنه که دارای امکانات آموزشی مناسب، معلمان خبره و دانش‌آموزان دارای معدل بالا بودند به عنوان نمونه انتخاب شد. یک کلاس 30 نفره به گروه آزمایش و یک کلاس 30 نفره به گروه گواه اختصاص یافت. ابزار پژوهش پرسشنامه خلاقیت تورنس بود.
نتیجه‌گیری: یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل کوواریانس نشان داد الگوی توسعه یافته تفکر ریزوماتیک باعث افزایش خلاقیت دانش‌آموزان در درس علوم تجربی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of the Rhizomatic Thinking Educational Pattern and Its Influence on the Creativity of Primary School Students in Empirical Science

نویسندگان [English]

  • abedin darabi 1
  • jafar jahani 2
  • rahmatalah marzooghi 3
  • maryam shafiei 3
1 Instructor of Education Department of Payame Noor University
2 Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University
3 Faculty member of Shiraz University
چکیده [English]

Background: Rhizomatic approach as one of the effective methods for creativity development can be considered as an appropriate method in teaching science.
Purpose: The purpose of this research was to develop the educational model of rhizomatological thinking and its effect on creativity development of elementary school students in experimental science.
Method: The research was carried out using quasi-experimental method. The statistical society of all male students was the 6th grade elementary school in the city of Sahneh during the academic year of 1397-98. In order to select an appropriate sample, two classes of Scenic City classes with appropriate educational facilities, expert teachers and high grade students were selected as samples. A 30-member class was assigned to the test group and a 30-member class to the control group. The research tool was Torrance Creativity Questionnaire.
Conclusion: The findings of the covariance analysis showed that the developed pattern of rhizomatous thinking increases the creativity of students in the experimental sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science
  • Rhizomatic
  • Creativity
  • Sixth elemental
احمدآبادی آرانی، نجمه؛ فرج الهی، مهران؛ عبداله یار، علی (1396). تبیین دلالت­های اندیشه ریزوماتیک ژیل دلوز با نظر به کاربرد آن در بهبود خلاقیت نظام آموزشی ایران. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره هفتم شماره 2.
احمدی، پروین؛ صمدی، پروین؛ مینائی، مهناز (1397). تأثیر یادگیری مشارکتی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس جغرافیا. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(1):1 – 22.
الوندی فر، سجاد. کدیور، پروین. عرب زاده، مهدی (1396). نقش واسطه ای خودتفسیری در رابه بین عزت نفس و خلاقییت. فصلنامه علمی پژوهش ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(3): 163 – 194.
آخوندی، زهرا؛ افهمی، رضا (1397). الگوی کاربردی پرورش خلاقیت کودکان از طریق موسیقی توسط معلمان غیر متخصص در مدارس ابتدایی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(4)، 33 – 70.
باقرزاده گل مکانی، زهرا؛ بنی جمالی، شکوه السادات؛ سیف، علی اکبر (1394). مقایسه روند تحول خلاقیت دانش­آموزان دختر و پسر دوره متوسطه در مناطق بالا و پایین، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(3): 57-33.
بختیاری فایندری، منصوره؛ دیهیم، جواد و حسین فضائلی گاه. (1395). نقش هوشمند سازی مدارس در پرورش خلاقیت، فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 2(2): 53 – 67.
بهادران، حمیدرضا رضازاده؛ اسکندری، مهتاب (1397). بررسی محتوای کتاب ریاضی یک پایه دهم دوره متوسطه بر اساس الگوی خلاقیت گیلفورد. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(1): 143- 164.
بیدگلی، زهرا اشرف السادات؛ نوروزی، داریوش؛ مقامی، حمیدرضا (1397). تأثیر فناوری­های هوشمندسازی مدارس بر خلاقیت دانش­آموزان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(4): 241- 262.
جهانیان، رمضان (1395). عوامل مؤثر در پرورش و توسعه خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی استان البرز. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 175 – 202.
خلیلی، سمانه؛ حسینی، افضل السادات (1389). تبیین جایگاه خلاقیت در اندیشه­های تربیتی پست مدرنیسم. فصلنامه اندیشه­های نوین تربیتی، شماره 24.
درتاج، فریبرز؛ فرخی، نورعلی و کریم خانی، امیرمهدی. (1394). تحلیل محتوا و مقایسه کتب درسی جدیدالتألیف و قدیم پایه چهارم ابتدایی بر اساس شاخص­های خلاقیت، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
رامین نیا، مریم(1394). رویکرد ریزوماتیک و درختی دو شیوه متفاوت در آفرینش و خوانش اثر ادبی. فصلنامه ادب پژوهشی، شماره 32.
رستمی، کاوه، فیاض، ایراندخت. قاسمی، امید. (1395). تأثیر داستان­های فکری فیلیپ کم بر رشد خلاقیت کودکان دوره آمادگی شهر تهران. فصلنامه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران. 12(41): 1 – 13.
رسولی محمدرضا، هدایتی محمدرضا (1389). نقش خلاقیت و عوامل مؤثر بر آن در کارایی روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(7): 217 – 242.
رضازاده بهادران، حمیدرضا؛ اسکندری، مهتاب. (1397). بررسی محتوای کتاب ریاضی یک پایه دهم دوره متوسطه براساس الگوی خلاقیت گیلفورد. فصلنامة ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(1): 143- 164.
رقیبی،مهوش؛ خان محمدزاده، زهرا (1398). پرورش خلاقیت کودکان شش ساله با استفاده از آموزش نقاشی خلاق. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(4): 129 – 152.
سجادی سید مهدی، ایمان زاده علی (1388). بررسی و تبیین فضای ریزوماتیک و دلالت­های آن در برنامه درسی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 4(12): 32-23.
سجادی سید مهدی، باقری نژاد، زهره (1390). رویکرد ریزوماتیک به معرفت و نقد چالش­های آن برای تربیت اسلامی(از منظر ملاحظات معرفت شناختی رئالیسم انتقادی)، مجله تربیت اسلامی، 6(13): 144-123.
سجادی سید مهدی، ایمان زاده علی (1391). تبیین و تحلیل دلالت­های تربیتی دیدگاه معرفت شناختی ژیل دلوز و نقد دلالت­های آن برای تعلیم و تربیت، فصلنامه اندیشه­های نوین تربیتی، 8(4): 80-53.
سلحشوری، احمد؛ حق ویردی، رضا (1394). تحلیل و نقد رویکرد ریزوماتیک بر اساس فلسفه اشراق. پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی، شماره 44.
سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازرگان. (1390). روش تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه.
شایان، مریم و یافتیان، نرگس(1396). ارزیابی عملکرد سواد ریاضی دانش­آموزان پایه نهم در آزمون مطالعه پیزا، اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضی، کرمانشاه، انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی کرمانشاه، بازیابی شده در تاریخ 29/01/97 از https://www.civilica.com/Paper-MATH01-MATH01_126.html
شکوهی امیرآبادی، لیلا؛ دلاور، علی؛ عباسی سروک، لطف­ اله؛ کوشکی، شیرین (1397). تحلیل محتوی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اساس خلاقیت و شادکامی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(3): 165- 192.
شیرازی، رضا؛ پناهی، ماهرخ؛ نظری، محمد ابراهیم؛ کتولی، موسی (1395). میزان تأکید بر تفکر خلاق دانش آموزان در کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی. فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی، سال دوم شماره 2/1.
صالحی، ابوتراب. (1394). بررسی رابطه مهارت­های مدیران با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان ابتدایی شهرستان ابهر، پایان­نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان.
صالحی، مرجان. (1395). دلالت­های اندیشه ریزوماتیک ژیل دلوز بر پرورش تفکر خلاق، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
عابدی، جمال.(1372). خلاقیت و شیوه­های نو در اندازه گیری آن. مجله پژوهش­های روان شناختی، (3): 46-54.
عباسی سروک، لطف اله؛ باقری، مریم؛ کردستانی، فرشته (1397). بررسی رابطه سرمایه انسانی با خلاقیت و نوآوری کارکنان مدارس دولتی شهر تهران. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(2): 209- 228.
علم، رضا؛ محمد احمدی راد و مجتبی اکبری. (1395). تکنولوژی آموزشی و خلاقیت دانش­آموزان، سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران، تهران، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
قربانی، سجاد؛ صادقی، علیرضا؛ احقر، قدسی (1398). بررسی اثربخشی نرم­افزار چندرسانه­ای محقق ساخته بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پایه پنجم در درس علوم تجربی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(4): 195- 218.
کاظمی، زهرا(1392). مدل غنی سازی درس علوم تجربی دوره ابتدایی برای یادگیری و رشد مهارت­های شناختی دانش­آموزان. فصلنامه پژوهش­های علوم انسانی، سال پنجم- شماره 27.
کریمی، ناهید؛ مهرافزون، داریوش؛ و جعفری، علیرضا (1396). بررسی تأثیر آموزش مهارت­های زندگی به روش قصه­گویی بر مؤلفه­های خلاقیت دانش­آموزان ابتدایی. فصلنامة ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(2) 149 – 166.
کوشکی، فریبا؛ ناعمی، علی محمد (1397). تأثیر آموزش مدیریت زمان بر خلاقیت در دانش­آموزان ابتدایی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 8، 3، 1- 24.
لاوسون، برایان و ندیمی، حمید. (1392). طراحان چگونه می­اندیشند. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
مرادی، مهسا؛ علی آبادی، خدیجه؛ درتاج، فریبرز(1392). مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی پنج مرحله­ای بایبی و سنتی بر خلاقیت و یادگیری دانش­آموزان سال سوم راهنمایی در درس علوم.  فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3(1).
مرتضوی، مهدی و منیریان، فرزانه. (1394). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی. مجله مدیریت توسعه و تحول، 7(20): 27-38.
مرزوقی، رحمت­اله (1385). مبانی و چارچوب برنامه­درسی خلاقانه مبتنی بر ICT در دوره ابتدایی. ششمین همایش انجمن مطالعت­ برنامه درسی ایران.
مقدمی، معصومه و رشیدی، ذوالفقار (1396). رابطه بین سبک های یادگیری با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، روانشناسی و علوم تربیتی واحد رودهن. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(2): 1 – 38.
ملکی، حسن؛ افشار کهن، زهرا؛ نوروزی، بهزاد (1391). ارزیابی محتوای کتب علوم تجربی دوره راهنمایی از دیدگاه الگوی آموزش خلاقیت پلسک. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، شماره4.
مهاجر، بشری؛ شفیعی، زاهد؛ عطاری، علیرضا خواجه احد (1397).  بررسی نقش گردشگری خلاق هنر محور با تأکید بر آموزش صنایع دستی به کودکان(مطالعه موردی: شهر اصفهان). فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(3): 217- 240.
مهدی زاده، امیرحسین؛ عراقیه، علیرضا؛ حیدریه، حسین (1397). تأثیر آموزش برای کودکان بر پرورش خلاقیت دانش­آموزان پایه پنجم ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش بهارستان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(3): 201- 224.
نانکلی، یاسر(1390). تبیین مفهوم فضا در تعلیم و تربیت و کاربردهای آن در محیط تربیتی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور همدان.
نیک­پی، ایرج؛ زندکریمی، مریم (1397). بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر بی تفاوتی سازمانی با نقش میانجی خلاقیت کارکنان(مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه لرستان). فصلنامة ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(2): 229- 264.
هارون رشیدی، هماین؛ کاظمیان مقدم، کبری (1397). رابطه بین سرمایه روانشناختی با خلاقیت مدیران زن مدارس شهر دزفول. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،8(3): 25- 42.
یارمحمدی و اصل؛ مسیب و نوشادی، بهناز و مقامی، حمیدرضا و بهرامی، آرش. (1395). مطالعه تأثیر آموزش روش کاوشگری بر تفکّر انتقادی در درس علوم تجربی. فصنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،6( 2): 159 – 174.
یوسفی فر، حسن؛ مهارتی، یعقوب؛ فراحی، محمد مهدی (1397). بررسی تأثیر ابتکار عمل فردی و تنوع مهارت بر خلاقیت کارکنان، با نقش تعدیل‌گری اختصاصی بودن دانش­ و منابع خلاق. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 8(2): 1- 42.
 
Abdulla, A. M., & Cramond, B. (2017). After Six Decades of Systematic Study of Creativity: What Do Teachers Need to KnowAbout What It Is and How It Is Measured? Roeper Review, 39 (1), 9-23
Anorim, A. C., & Ryan, C. (2005). Deleuze, action research and rhizomatic growth.Educational Action Research, 13(4), 581–593.
Carrington, S. (2011). Service-learning within higher education: Rhizomatic interconnections between university and the real world. Australian Journal of Teacher Education, 36(6), 1.
Clarke, B., & Parsons, J. (2013). Becoming rhizome researchers. Reconceptualizing Educational Research Methodology, 4(1).
Daskalaki, M., & Mould, O. (2013). Beyond urban subcultures: urban subversions as rhizomatic social formations. International Journal of Urban and Regional Research, 37(1), 1-18.
Dalli, C. (2011) “A curriculum of open possibilities: a New Zealand kindergarten teacher’s view of professional practice.” Early Years Journal of International Research. 31 (3): 229-243.
Davies, M. (2011). Concept mapping, mind mapping and argument mapping: what are the differences and do they matter? Higher Education, 62(3), 279–301.
de Freitas, E. (2012). The classroom as rhizome new strategies for diagramming knotted interactions. Qualitative Inquiry, 18(7), 557-570.
Deleuze, G., & Guattari, R (1987). A thousand plateaus: Capitalism and schizophrenia (B. Massumi, Trans.). Minneapolis: University of Minnesota Press. (Original work published 1980).
Deleuze, Gilles & Felix Guattari,(2015). A Thousand Plateaus: A Critical Introduction and Guide Edinburgh University Press.
Deleuze, G. & Guattari, F. (1987). A thousand plateaus. London: Bloomsbury.
Deleuze, G. & Guattari, F. (1987). A thousand plateaus: Capitalism and schizophrenia. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
Deleuze, G. & Guattari, F. (1983). Anti-Oedipus: Capitalism and schizophrenia. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
DeWaelsche, S. A. (2015). Critical thinking, questioning and student engagement in Korean University English courses. Linguistics and Education, 1-17. URL
Fleming, David H. (2016), Affective Teaching for Effective Learning:A Deleuzian Pedagogy for the (Corporate Era and) Chinese Context, Educational Philosophy and Theory, Vol. 46, No. 10, 1160–1173.
Gerhart, B., & Fang, M. (2015). Pay, intrinsic motivation, extrinsic motivation, performance, and creativity in the workplace: Revisiting long-held beliefs. Annu. Rev. rgan. Psychol. Organ. Behav. 2(1), 489-521.
Glăveanu, Vlad Petre (2018). Educating which creativity?, Thinking Skills and Creativity, 27, 25–32
Goodley, D. (2007). Towards socially just pedagogies: Deleuzoguattarian critical disability studies. International Journal of Inclusive Education, 11(3), 317–334.
Grosz, E. (1994). A thousand tiny sexes: Feminism and rhizomatics. In C. V. Boundas & D. Olkowski (Eds.), Gilles Deleuze and the Theater of Philosophy (pp. 187–210). New York: Routledge.
Hargraves, V. (2014). Complex possibilities: working theories as an outcome for the early childhood curriculum. Contemporary issues in Early Childhood. 15 (4): 319-328.
Hedges, H. (2014). Young children’s ‘working theories’: building and connecting understandings. Journal of Early Childhood Research. 12 (1): 35-49.
Henriksen, D., Mishra, P. & Fisser, P. (2016). Infusing creativity and technology in 21st century education: a systemic view for change. Journal of Educational Technology & Society, 19(3), 27-37.
Honan, E. (2004). (Im)plausibilities: A rhizo-textual analysis of policy texts and teachers' work. Educational Philosophy and Theory, 36(3), 267–281.
Honan, E. (2007). Writing a rhizome: An (im)plausible methodology. International Journal of Qualitative Studies in Education, 20(5), 531–546.
Honan, E. (2007). Writing a rhizome: An (im)plausible methodology. International Journal of Qualitative Studies in Education, 20(5), 531–546.
Irwin, R. L., Beer, R., Springgay, S., Grauer, K., Xiong, G., & Bickel, B. (2006). The rhizomatic relations of a/r/tography. Studies in Art Education, 70-88.
Jonassen,D. H.(2004). Learning to Solve Problems: An Instructional Design Guide. San Francisco:  John Wiley & Sons, Inc.
Jove, G. (2011). How do I improve what I am doing as a teacher, teacher educator and actionresearcher through reflection? A learning walk from Lleida to Winchester and back again. Educational Action Research, 19(3), 261–278.
Kamberelis, G. (2004). The rhizome and the pack: Liminal literacy formations with political teeth. In K. M. Leander & M. Sheehy (Eds.), Spatializing literacy research and practice (pp. 161–197). New York: Peter Lang.
Langford, R. (2010). Critiquing Child-Centred Pedagogy to Bring Children and Early Childhood Educators into the Centre of a Democratic Pedagogy. Contemporary Issues in Early Childhood. 11(1): 113 – 127.
Leander, K. M., & Rowe, D. W. (2006). Mapping literacy spaces in motion: A rhizomatic analysis of a classroom literacy performance. Reading Research Quarterly, 41(4), 428-460.
Le Grange, L. L. L. (2011). Sustainability and higher education: From arborescent to rhizomatic thinking. Educational Philosophy and Theory,43(7), 742-754.
Le Grange, L. (2007). The 'theoretical foundations' of community service-learning: From taproots to rhizomes. Education as Change, 11(3), 3–13.
Leverenz, C. S. (2014). Design Thinking and the Wicked Problem of Teaching Writing. Computers and Composition, 33, 1-12.
Lombard, M. D. (2008). Professional writing, technology, and the rhizomatic transmission of knowledge (Doctoral dissertation, Purdue University).
Lpray, C. Karakaya E and Yilmaz S. (2015). Contextual Teaching and learning: what it is and why it’s here to stay, United Kingdom, Corwin press.
Masny, D.(2013). Cartographies of Becoming in Education: A Deleuze-Guattari Perspective, Rotterdam: Sense.
May, T. (2005). Gilles Deleuze an introduction. [e-book]Cambridge university press. Accessed 13th January 2016. Cambridge books online.
McKeough, A., Lupart, J., & Marini, A. (2013). Teaching for transfer: Fostering generalization in learning. Retrieved from https://books.google.co.za/books?hl=en&lr=&id=GVFcAgAAQBAJ &oi=fnd&pg=PP1&dq=teaching+for+transfer+of+learning&ots=F17aMaLX2e&sig=nntYcK fpS22ScZR2dzwjJPvmNQw
Moss, P. (2010). We cannot continue as we are: the educator in an education for survival. Contemporary Issues in Early Childhood. 11 (1): 8-19.
Munday, I. (2012), Roots and Rhizomes-Some Reflections on Contemporary Pedagogy, Journal of Philosophy of Education, Vol.46, No. 1
Olsson, L. M. (2009). Movement and experimentation in young children’s learning. Oxon: Routledge.
O'Riley, P. A. (2003). Technology, culture, and socioeconomics. New York: Peter Lang.
Parsons, J. (2012). Conversational pedagogies and the gift of diversity. Encounter: Education for meaning and social justice, 25(4), 41-44.
Peng. J., Chen, Y., Xia, Y., & Ran, Y. (2017).Workplace loneliness, leadermember exchange and creativity: The cross-level moderating role of leader compassion. Personality and Individual Differences, 104: 510-515.
Redecker, C. (2016). Review of Learning 2.0 Practices: JRC-IPTS. Last retrieved May 2016 from: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC49108.pdf
Rinaldi, C. (2006). In dialogue with Reggio Emilia: listening, researching and learning. Oxon: Routledge.
Robinson, L., & Maguire, M. (2010). The rhizome and the tree: changing metaphors for information organisation. Journal of documentation, 66(4), 604-613.
Rodgers, P. A. (2013). Articulating Design Thinking. Design Studies, 4(34), 433-437.
Sellers, W., & Gough, N. (2010). Sharing outside thinking: Thinking (differently) with Deleuze in educational philosophy and curriculum inquiry. International Journal of Qualitative Studies in Education, 23(5), 589–614.
Smagorinsky, P., Sharon, M. A., & Gallas, K. (2006). Rethinking rhizomes in writing about research. The Teacher Educator, 42(2), 87-105.
Soh, K. (2017). Fostering student creaivity through teacher behaviors. Thinking Skills and creativity, 23, 58- 66.
St Pierre, E. A. (1997a). An introduction to figurations: A postcultural practice of inquiry. Qualitative Studies in Education, 10(3), 279–284.
St Pierre, E. A. (1997b). Methodology in the fold and the irruption of transgressive data.International Journal of Qualitative Studies in Education, 10(2), 175–189.
St Pierre, E. A. (2004). Deleuzian concepts for education: The subject undone. Educational Philosophy and Theory, 36(3), 283-296.
Sternberg, J. R. & Williams, M. V. (1996). How to develop student creativity, association for supervision and curriculum development. Virginia: Alexandria.
Taylor, L. & Parsons, J. (2011). Improving Student Engagement. Current Issues in Education, 14(1). Retrieved from http://cie.asu.edu/.
Torrance, E. P. (1968). Creative Abilities of Elementery School Children, In, Michael W. B.; Teaching Creative Endeavor, Indiana University.
Wallin MW and Von Krogh G. (2010) Organizing for open innovation: Focus on the integration of knowledge. Organizational Dynamics 39(2): 145–154.
Wang, V. X., & Cranton, P. (2013). Transformative learning and technology in adult and vocational education. International Journal of Information & Communication Technology Education, 9(1), 26–37. https://doi.org/10.4018/jicte.2013010103
Yu, J. E. (2006). Creating ‘rhizomatic systems’ for understanding complexity in organizations. Systemic Practice and Action Research, 19(4), 337-349.
Yunlu, D. G., Clapp-Smith, R., & Shaffer, M. (2017). Understanding the Role of Cultural Intelligence in Individual Creativity. Creativity Research Journal, 29(3), 236-243.