اعتباریابی مدل انحراف خلاق در شرکت ملی نفت ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 ‏ دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران‏

4 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

5 دکتری مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی کار قزوین، قزوین، ایران ‏

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، اعتباریابی مدل انحراف خلاق در شرکت ملی نفت ایران است. به نظر می رسد در چنین شرکتهایی، انحراف خلاق تنها عاملی است که می‌تواند منجر به خلاقیت گردد و این مهم کمتر مورد بررسی تجربی قرار گرفته است.
روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. به منظور گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌ای با 84 گویه استفاده شد که برای توزیع آنها، ابتدا از نمونه گیر ی طبقه ای و سپس از نمونه گیری در دسترس در هفت مدیریت اصلی شرکت ملی نفت ایران که تقریبا شامل 452 نفر بودند بهره گرفته شد. پس از گردآوری داده ها، اقدام به اعتباریابی مدل و آزمون فرضیات به طریق الگوریتم پی‌ال‌اس گردید.
یافته‌ها: شاخص‌های برازش در بخش‌های مختلف نشان از مطلوب بودن شاخص‌های اعتبار مدل داشته و تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: شرایط علی انحراف خلاق (مولفه مدیریتی و سازمانی) بر شکل گیری فشار ساختاری تاثیر مثبت و معناداری دارد و انحراف خلاق می تواند یکی از راهبردهای معنادار به این فشارساختاری باشد. ویژگی های شخصیتی کنشگران و ویژگی های ایده (شرایط زمینه ای) و شرایط مدیریتی، سازمانی، و بیوگرافیک افراد (شرایط مداخله ای) نیز از عوامل موثر بر بروز انحراف خلاق شناسایی شده و نهایتا این رفتارها در ایجاد پیامدهای مثبت و منفی در سطوح فردی و سازمانی تاثیر مثبت و معناداری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Creative Deviance Model at the National Iranian Oil Company

نویسندگان [English]

  • Seyed Hadi Mousavi Nejad 1
  • Hojjat Vahdati 2
  • Neda Shahsiah 3
  • Mohammad Sadegh Jafari 4
  • Masoud Karimzandi 5
1 Ph D. at Organizational Behavior Management, Lorestan University, KhorramAbad, Iran
2 Associate Professor, Dapertment of Business Management, Lorestan University, KhorramAbad, Iran
3 Lorestan University
4 Lorestan University
5 Kar Institute of Higher Education in Qazvin
چکیده [English]

Purpose: The main goal of this research is to validation of creative deviance model at the National Iranian Oil Company. In such companies, it seems that creative deviance is the only factor that can lead to creativity and this is less empirically investigated.
Method: This research is descriptive and correlation. In order to collect data, a questionnaire with 84 items was used. For distribution, first, stratified sampling and then available sampling was used in the seven main managements of the National Iranian Oil Company consisted of almost 452 personnel. After collecting data, we the model and tested the hypotheses through the PLS algorithm.
Finding: Fit indices in different section indicate that model reliability is desirable and all assumptions are approved.
Results: The causal conditions of creative deviance (organizational and managerial component) have a positive and significant effect on the formation of structural pressure and creative deviance can be one of the significant strategies for this structural pressure. The individual’s personality characteristics and the idea characteristics (context conditions) and management, organizational and individuals’ biographical conditions (intervening conditions) also identified as the factors affecting the development of creative deviance. Finally, these behaviors have a positive and significant effect on creating positive and negative consequences on individual and organizational levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative Deviance
  • Structural Pressure
  • National Iranian Oil Company
  • structural equation modeling