تاثیر نوآوری راهبردی در تمایل کارآگاهان بر بهره جویی از اطلاعات جنایی در تعقیب و کشف جرم با تأکید بر نقش تعدیل گری کارآگاهیاران خلاق

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کشف جرائم دانشگاه علوم انتظامی امین تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه کشف جرائم دانشگاه علوم انتظامی امین تهران، ایران ‏

چکیده

هدف: کارآگاهان وظیفه کشف جرایم را دارند و این امر تحقق پیدا نمیکند جزء بهره جویی کارآگاهان از راهبردهای نوآورانه اطلاعات جنایی در تعقیب و کشف جرائم؛ آنچه میتواند اساس نوآوری راهبردی اطلاعات جنایی باشد، بهینه سازی کارکردهای اطلاعات جنایی، بازمهندسی رویکرد اطلاعات جنایی، بازساختاری نظام اطلاعات جنایی، بازطراحی گزارش دهی اطلاعات جنایی و اجرای آن برطبق مأموریتها، عملیاتها و برنامه های عملیاتی کارآگاه است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تاثیر نوآوری راهبردی در تمایل کارآگاهان بر بهره جویی از اطلاعات جنایی در تعقیب و کشف جرم با تأکید بر نقش تعدیلگری کارآگاهیاران خلاق نگارش شده است.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر نوع پیمایشی میباشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد افراد برای نمونه گیری کارآگاهیاران اطلاعات جنایی 73 نفر و تعداد 384 نفر کارآگاهان برای نمونه گیری تعیین؛ و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. از سه پرسشنامه پژوهشگرساز نوآوری راهبردی، تمایل به بهره جویی کارآگاهان از اطلاعات جنایی و کارآگاهیاران خلاق استفاده شد. که روایی محتوای آن با نظر خبرگان و روایی سازه ای آن با تحلیل عاملی بررسی و پایایی پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ و برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل حداقل مربعات جزئی استفاده شده است.
یافته ها: ضرایب مسیر برای فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی به ترتیب 217/0، 548/0، 968/0، 927/0 و 548/0 و مقدار t به ترتیب 202/2، 461/2، 748/2، 278/2 و 071/2 محاسبه شد که مقدار t برای این پارامترها بیشتر از 96/1 است، لذا تمامی فرضیه ها با 95/0 اطمینان تائید می شوند.
نتایج: کارآگاهان خلاق نقش تعدیلگری در تاثیر نوآوری راهبردی بر تمایل کارآگاهان به بهره جویی از کارکردهای اطلاعات جنایی دارد. بهینه سازی کارکردهای اطلاعات جنایی، بازمهندسی رویکرد اطلاعات جنایی، بازساختاری نظام اطلاعات جنایی، بازطراحی گزارش دهی اطلاعات جنایی بر تمایل کارآگاهان به بهره جویی از اطلاعات جنایی باتوجه به نقش تعدیلگری کارآگاهان خلاق تاثیر معنیدار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of in intelligence strategy to detection willingness to exploit criminal information in pursuit and discovery of crime by emphasizing the moderating role of creative detectives

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Biabani 1
  • Mojtaba Sotoudeh 2
2 azad uni
چکیده [English]

Purpose: Detectives have the task of detecting crimes, and this is not the case for detectives to exploit innovative criminal intelligence strategies to prosecute and detect crimes, which can be the basis of strategic criminal intelligence innovation, optimization of criminal intelligence functions, reorganization of criminal intelligence, The criminal information system is the redesign of criminal intelligence reporting and its implementation in accordance with the detective's missions, operations and operational plans. This study aims to investigate the impact of strategic innovation on detectives' willingness to exploit criminal information in the pursuit and discovery of crime by emphasizing the moderating role of creative detectives.
Methodology: The present study is of applied nature and in terms of survey type. Using Cochran's formula, the number of individuals for the Criminal Intelligence Detectors sampling was 73, and the number of 384 Detectives for sampling; and were selected by stratified random sampling. Strategic Innovation Researcher Questionnaires, Criminal Intelligence Desire, and Creative Intelligence Questionnaires were used. The validity of its content was evaluated by experts and its construct validity by factor analysis. The reliability of the study was estimated using Cronbach's alpha coefficient and partial least squares analysis was used to test the hypotheses.
Results: The path coefficients for the main hypothesis and sub-hypotheses were 0.221, 0.554, 0.968, 0.927, and 0.548, respectively, and the t values ​​were 2.202, 2.461, 2.748, The values ​​of t for these parameters were greater than 1.96 and 2.227 and 2.271, so all hypotheses are confirmed by 0.95.
Results: Creative detectives have a moderating role in the impact of strategic innovation on detectives' willingness to exploit criminal intelligence functions. Optimizing criminal intelligence functions, reengineering the criminal information approach, reforming the criminal information system, redesigning criminal intelligence reporting have a significant impact on detectives' willingness to exploit criminal information given the moderating role of creative detectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminal information
  • detectives
  • innovative detectives
  • intelligence strategy
  • pursuit and discovery of crime
آقایی فیشانی، تیمور.(1395). خلاقیتونوآوریدرانسانهاوسازمانها. تهران: انتشارات ترمه، چاپ هفتم.
ابراهیمی، مجیب؛ میرروشندل، سید ابوالقاسم و آقایی، جان احمد.(1394). جامعیت بخشی به مجموعه داده جرائم به منظور پیش بینی و شناسایی جرائم با استفاده تکنیک داده کاوی.فصلنامه صنایع الکترونیک، 6(4)، 5-12.
احمدپور داریانی، محمود و مقیمی، محمد.(1390).آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران: نیازها و راهکارها. فصلنامهتوسعه کارآفرینی، 4(11)، 207-245.
بابایی، جابر و رستمی غازانی، امید.(1392). نوآوریهای پلیس و پیشگیری از جرم (درسهایی از تحقیقات پلیس در بیست سال گذشته). فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 8(26)، 20-197.
بیابانی، غلامحسین.(1397). ماهیت پلیس جامعه محور؛ روزنامه ایران،24(6771)، 17.
بیابانی، غلامحسین و روحزاده، روح اله.(1397). تأثیر خلاقیت و شیوه های نوآورانه دانش پلیسی در پیشگیری و کشف جرم؛ فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(4)،143-178.
بیابانی، غلامحسین و مقیمی، محمدرضا. (1394)؛ «جایگاه کارآگاه در کشف جرم. فصلنامه کارآگاه، 8(31)، 7-15.
پیرخائفی، علیرضا.(1390). خلاقیت، مدیریت و کارآفرینی. فصلنامه خلاقیت و نوآوری، 3(9)، 40-50.
تسبیح سازان، رضا.(1390). روانشناسی رشد و خلاقیت و ارتباط آن با شخصیت و هوش، فصلنامه رهیافت، 7(26)، 17-30.
تولایی، روح الله و علیرضایی، ابوتراب. (1388). ترغیب خلاقیت و نوآوری در میان کارکنان سازمان، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 5(16)، 37-60.
حجازی، سیدرضا و سمانه دیوسالار.(1394). به کارگیری پارادایم نوآوری باز در جهت ارتقاء توان رقابتی شرکتهای دانش بنیان. چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری، تهران: بنیاد پژوهشی علوم خلاقیت شناسی، تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری، قابل دسترسی در:  
حصاری، رضا.(1394). نوآوریهای تکنولوژیکی در پیشگیری از جرم و حوزه پلیس(مروری بر تحقیق در زمینه پیاده اسزی و برخورد). فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، 2(5)، 113-138.
خلعتبری، جواد و سهیلی پور، فاطمه زهرا. (1396). بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با خلاقیت دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان اصفهان؛ فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(6)، صص 167-188.
دلاور، علی؛ پرینچی، معصومه و فرخی، نورعلی.(1398). نقش سلامت روان در رفتارهای خلاقانه دانش آموزان شهر تهران؛ فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(4)، 153-170.
سام خانیان، محمد ربیع.(1394).خلاقیتونوآوریدرسازمانآموزشی. تهران: انتشارات اسپند هنر، چاپ سوم.
ستوده گندشمین، مجتبی و عالیزاده، موسی.(1393).مقدمه­ای بر اطلاعات جنایی. تهران: نشر کارآگاه، چاپ اول.
ستوده گندشمین، مجتبی و نظری، غلامحسین.(1393). تعقیب و کشف جرایم سازمان یافته فراملی با رویکرد اطلاعات جنایی در کنوانسیونهای بین المللی. فصلنامه کارآگاه، 8(29)، 91-113.
ستوده گندشمین، مجتبی و معظمی، شهلا.(1394).تعقیب و کشف جرم قتل با تأکید بر قاتلان ناشناس و متواری با رویکرد اطلاعات جنایی در قوانین کیفری.فصلنامه کارآگاه،9(33)، 24-44.
سرعتی آشتیانی، نرجس.(1396).نوآوری استراتژیک. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 9(34)،143-169.
سعیدی؛ علی اصغر؛ عزیزی مهر، خیام؛ طوسی، ندا؛ تمیزی فر، ریحانه.(1389).سنجش سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با نوآوری(مطالعه موردی واحد تندر ایران خودرو). فصلنامهتوسعهکارآفرینی،3(9)، 131-155.
طالبیان، حسین.(1391).تبیین فرآیند تشکیل ابراطلاعاتی پلیس در کشف جرم. فصلنامه کارآگاه، 5(19)، 126-157.
فکور، بهمن؛ انصاری، محمد تقی.(1388).مطالعه عوامل بازدارنده و انگیزشی برای نوآوری در بنگاههای کوچک منتخب ایران. فصلنامه توسعهکارآفرینی، 1(4)، 35-69.
قدرت آبادی، محمدحسن و احمدی، حمزه.(1393). اولویت بندی ابعاد و مولفه های اطلاعات جنایی در کشف سرقت خودرو. فصلنامهپژوهشهایاطلاعاتیوجنایی،10(1)، 105-123.
ملاحسینی، علی؛ برخوردار، بابک.(1396).بررسی رابطه بین مهارتهای خود مدیریتی و نوآوری کارکنان در سازمانهای استان کرمان. پژوهشنامهعلومانسانیواجتماعی، 7(27)، 97-111.
مهرآرا، اسدالله و خوشدل مفیدی، مراد.(1394).خلاقیت فردی رهگشای کارآفرینی»؛ کنفرانس جهانی افقهای نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمندسازی، گروه پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز، 1-14.
نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید.(1390).دانشنامه جرم شناسی؛ تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ هفتم.
نیاز آذری، کیومرث؛ بریمانی، ابوالقاسم؛ حاجی قلیخانی، بی بی سعیده.(1390).بررسی نقش مدیریت دانش بر خلاقیت دبیران در مدارس متوسطه. فصلنامهمدیریت، 7(21)، 87-98.
نوع پسند اصیل، سید محمد؛ رمضانپور، اسماعیل؛ عطاری اصل، پیمان.(1395).تأثیر قابلیت بازاریابی، نوآوری و یادگیری بر عملکرد سازمان(مطالعه موردی پتروشیمی تبریز. فصلنامه مدیریتبهره وری،9(36)، 95-124.
یاوری، امیرحسین و آقاخانی، جعفر.(1395).اطلاعات جنایی و نقش آن در جرم یابی،فصلنامه دانش انتظامی لرستان، 2(14)، 49-70.
هوشمندیار، نادر.(1395).توسعه مدیریت و نقش خلاقیت پلیس در نظم و امنیت عمومی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(4)، 97-120.
وبستر، مریم.(2018). فرهنگ لغت دانشگاهی مریام وبستر؛ نشر کمریام وبستر، نسخه الکترونیکی، چاپ یازدهم.
 
Alpert, G., Smith, M., Kaminsky, R., Feridell, L., Macdinald, J. @ Kubu, B. (2018). “Police use of force, tasers and other less-lethal weapons” NIJ Research in Brief 1-19 (May, 2011). Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice.
Brage, A. (2006). “Policing crime hot spots” in B. Welsh and D. Farrington, eds. Preventing Crime: What works for Children, Offenders, Victims,and Places, 179-193. Great Britain: Springer.
Welsh, B.C. and Farringtom, D.P. (2004). Surveillance for crime prevention in public space: Results and policy choices in Britain and America. Criminology & Public Policy, 3, p. 497-526.
Stroshine, M. (2015).” Information technology innovations in policing”. In R. Dunham and G. Alpert, eds., Critical issues in policing(5th ed.) Longrove, Il.: Waveland Press.
Taxman, F., Byrne, J. & Pattavina, A. (2005). “Racial Disparity and the Legitimacy of the Criminal Justice System: Exploring Consequences for Deterrence” Journal of Health Care for the Poor and Underserved 16, p. 57– 77.
Braga, A. & Weisburd. David L. (2017). “Police Innovation and Crime Prevention: Lessons Learned from Police Research over the Past 20 Years” New York: McGraw-Hill.
Moore, M., M. Sparrow, and W. Spelman. (1997). “Innovations in Policing: From Production Lines to Job Shops.” In A. Altshuler and R. Behn(eds.), Innovations in American Government: Challenges, Opportunities, and Dilemmas. Washington, DC: Brookings Institution Press.
Skogan, W. and K. Frydl (eds). (2004). Fairness and Effectiveness in Policing: The Evidence. Committee to Review Research on Police Policy and Practices. Committee on Law and Justice, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press.
Wonglimpiyarat, J. (2014). "The Use of Strategies in Managing Technological Innovation". European Journal of Innovation Management, 7(3): 229-250.
Kuratko, Donald F. & Hodgetts, Richard M. (2001). Entrepreneurship: Acontemporary approach, 5th Ed., Harcourt College Publisher.
Business Council of Australia. (2013). Managing the Innovating enterprise, Melborne, BCA.
Jones, N. (2013). “Competing after radical technological change: The significant of product line management strategy”, Strategic Management Journal, 24,pp.1265- 1287.
Scott, S. G., & Bruce, R. A. (2014). "Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace”, Academy of Management Journal, 37 (3), pp. 580-607.
Markides، C. and C. D. Charitou (2010). "Responses to Disruptive Strategic Innovation. " MIT Sloan Management Review, 44(2) Winter: 55-63.
Weisburd, D., Farrington, D. P., & Gill, C. (2016). Conclusion: what works in crime prevention revisited?InWhat Works in Crime Prevention and Rehabilitation(pp. 311-326). Springer publications, New York, NY.
Marquids,  F.,  Ganz,  A.,  McKie,  S.  (2019), “The Structure  of  Narrative:  The  Case  of  Film Scripts, Pattern Recognition”, No. 42, PP. 302 –312.
Moor,   P.   (Ed.).   (2012).Design   Against   Crime:   Crime   Proofing Everyday Products. Lynne Rienner Publishers.
Gebauer, H. ,Worch, H & Truffer, B (2012). Absorptive capacity, learning processes and combinative capabilities as determinants of strategic innovation, European Management Journal, 30, 57– 73.
Chen, F., Hope, O.K., Li, Q., Wang, X. (2011). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency of Private Firms in Emerging Markets. The Accounting Review, 86 (4): 1255–1288.
White,M. and Ready, J.(2019). Examining fatal and nonfatal incidents involving the TASER: Identifying predictors of suspect death reported in the media.Criminology and Public Policy, 8(4):863-889.