تاثیر نوآوری راهبردی در تمایل کارآگاهان بر بهره جویی از اطلاعات جنایی در تعقیب و کشف جرم با تأکید بر نقش تعدیل گری کارآگاهیاران خلاق

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کشف جرایم و رئیس مرکز تحقیقات پلیس آگاهی

2 دانشگاه آزاد

چکیده

هدف: کارآگاهان وظیفه کشف جرایم را دارند و این امر تحقق پیدا نمیکند جزء بهره جویی کارآگاهان از راهبردهای نوآورانه اطلاعات جنایی در تعقیب و کشف جرائم؛ آنچه میتواند اساس نوآوری راهبردی اطلاعات جنایی باشد، بهینه سازی کارکردهای اطلاعات جنایی، بازمهندسی رویکرد اطلاعات جنایی، بازساختاری نظام اطلاعات جنایی، بازطراحی گزارش دهی اطلاعات جنایی و اجرای آن برطبق مأموریتها، عملیاتها و برنامه های عملیاتی کارآگاه است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تاثیر نوآوری راهبردی در تمایل کارآگاهان بر بهره جویی از اطلاعات جنایی در تعقیب و کشف جرم با تأکید بر نقش تعدیلگری کارآگاهیاران خلاق نگارش شده است.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر نوع پیمایشی میباشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد افراد برای نمونه گیری کارآگاهیاران اطلاعات جنایی 73 نفر و تعداد 384 نفر کارآگاهان برای نمونه گیری تعیین؛ و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. از سه پرسشنامه پژوهشگرساز نوآوری راهبردی، تمایل به بهره جویی کارآگاهان از اطلاعات جنایی و کارآگاهیاران خلاق استفاده شد. که روایی محتوای آن با نظر خبرگان و روایی سازه ای آن با تحلیل عاملی بررسی و پایایی پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ و برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل حداقل مربعات جزئی استفاده شده است.
یافته ها: ضرایب مسیر برای فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی به ترتیب 217/0، 548/0، 968/0، 927/0 و 548/0 و مقدار t به ترتیب 202/2، 461/2، 748/2، 278/2 و 071/2 محاسبه شد که مقدار t برای این پارامترها بیشتر از 96/1 است، لذا تمامی فرضیه ها با 95/0 اطمینان تائید می شوند.
نتایج: کارآگاهان خلاق نقش تعدیلگری در تاثیر نوآوری راهبردی بر تمایل کارآگاهان به بهره جویی از کارکردهای اطلاعات جنایی دارد. بهینه سازی کارکردهای اطلاعات جنایی، بازمهندسی رویکرد اطلاعات جنایی، بازساختاری نظام اطلاعات جنایی، بازطراحی گزارش دهی اطلاعات جنایی بر تمایل کارآگاهان به بهره جویی از اطلاعات جنایی باتوجه به نقش تعدیلگری کارآگاهان خلاق تاثیر معنیدار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تاثیر نوآوری راهبردی در تمایل کارآگاهان بر بهره جویی از اطلاعات جنایی در تعقیب و کشف جرم با تأکید بر نقش تعدیل گری کارآگاهیاران خلاق

نویسندگان [English]

  • gholamhossein biabani 1
  • mojtaba sotoudeh 2
1 ناجا
2 azad uni

کلیدواژه‌ها [English]

  • اطلاعات جنایی
  • کارآگاهان
  • کارآگاهیاران خلاق
  • نوآوری راهبردی
  • تعقیب و کشف جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 10 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 14 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1399