پیش بینی خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی براساس خلاقیت و سبک های تفکر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی شخصیت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران‏

2 دانشیار، گروه روان شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ‏

3 دانشیار، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف پیش بینی خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی براساس خلاقیت و سبک های تفکر انجام شد. پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرای تهران طی سال 98-1397 بود. با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 205 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل چک لیست اطلاعات جمعیت شناختی-محقق ساخته، پرسشنامه خلاقیت، پرسشنامه سبک تفکر و پرسشنامه خودکارآمدی در تصیم گیری شغلی بود. داده های پژوهش با کمک روش های توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار)، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با روش ورود همزمان تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین خلاقیت با خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی رابطه معنی داری وجود دارد (846/0=r و 05/0>P). رابطه بین سبک تفکر ارزشیابانه (671/0=r و 05/0>P) و سبک تفکر قانوان گذارانه (743/0=r و 05/0>P) با خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی نیز معنی دار بود؛ اما این رابطه با متغیر سبک تفکر اجرایی معنی دار نبود (041/0-=r و 05/0<P). همچنین، تحلیل رگرسیون به روش ورود همزمان نشان داد که متغیرهای پیش بین با هم توانسته اند 38 درصد از تغییرات مربوط به نمره خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی را بین دانشجویان تبیین نماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

predicting of self-efficacy on job decisions on basis of creativity and thinking styles

نویسندگان [English]

  • Samira Yazdani kochani 1
  • MOZGAN SEPAHMANSOUR 2
  • Mohammad Oraki 3
1 ISLAMIC AZACD UNIVERSITY EHECTRONIC BRANCH
2 ISLAMIC AZAD UNIVERSITY TEHRAN CENTRAL BRANCH
چکیده [English]

         This study aimed to predict self-efficacy in career decision making based on creativity and thinking styles.  The research was descriptive and survey. The statistical population consisted of all undergraduate students of the Faculty of Literature of Tehran's Alzahra University during the years 2018 –19. In this research 205 individuals were selected by simple random sampling. Research tools included a demographic-researcher-made checklist, creativity questionnaire, thinking style questionnaire, and self-efficacy questionnaire on job decision making. Research data were analyzed using descriptive methods (frequency, percentage, mean and standard deviation), Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis with simultaneous logistic regression. The results showed that there was a significant relationship between creativity and self-efficacy in job decision making (r = 0.846, P <0.05).
 The relationship between evaluative thinking style (r = 0.671, P <0.05) and legalistic thinking style (r = 0.743, P <0.05) with self-efficacy in job decision making were also significant, but this relationship was also significant. There was no significant difference with executive thinking style variable (r = -0 / 041, P <0.05). Also, regression analysis with concurrent admission showed that predictor variables together could not explain 38% of the changes related to self-efficacy in job decision making among students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Self-efficacy in career decision making
  • Thinking Style
  • student
دباشی، فرزانه و نوری، ابوالقاسم. (1395). پیش بینی تمایل به ترک شغل کارکنان براساس عوامل فردی، شغلی و سازمانی. مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. 17(64):45-54.
ذوی الحیات، محمدرضا، نوربخش، پریوش، سپاسی، حسین. (1396). ارتباط خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی و جوکاری اخلاقی با اثربخشی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. 12(2):59-66.
جعفرلو، غلام، شریفی، نسترن، و شریفی، حسن پاشا. (1398). ارائه مدلی جهت پیش بینی خلاقیت براساس سخت رویی، خودکارآمدی، کمال گرایی، تحصیلات والدین، سوابق کارهای خلاقانه افراد خانواده و خویشاوندان نزدیک با میانجی گری انگیزش پیشرفت در دانش آموزا. نشریه علمی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 9(1):153-184.
خالق خواه، علی، رضایی شریف، علی، شیخ الاسلامی، علی، و پیرقلی کیوی، معصومه. (1398). رابطه بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک حل مساله خلاق دانش آموزان. نشریه علمی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 9(1):185-210.
قدم پور، عزت اله، کوگانی، نیلوفر، و جعفری، حسن. (1393). بررسی رابطه بین سبک های تفکر  خلاقیت مدیران مدارس متوسطه. نشریه علمی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 4(3):141-157.
زارعی، حیدرعلی، میرهاشمی، مالک، و شریفی، حسن پاشا. (1391). ارتباط سبک های تفکر با سازگاری تحصیلی در دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 12(3):160-166.
کرمی، بختیار، کرمی، آزاد، و هاشمی، نظام. (1392). اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خلاقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی. نشریه علمی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 2(4):121-139.
ویسی، سعید، ایمانی، صدف، کردنوقابی، رسول، فرهادی، مهران، بهروز. (1393). تأثیر آموزش زیست شناسی به روش تفکر استقرایی بر افزایش خلاقیت دانش آموزان. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی. 43(12):23-14.
 
Chumbler NR, Li X, Quigley P & Morey MC. (2015). A randomized controlled trial on Stroke telerehabilitation: The effects on falls self-efficacy and satisfaction with care. J Telemed Telecare. 21(3):139-143.
Derakhshanrad SAPiven EZeynalzadeh Ghoochani B. (2019). The Relationships between Problem-Solving, Creativity, and Job Burnout in Iranian Occupational Therapists. Occup Ther Health Care. 8:1-16. 
Kuypers KP, Riba J, de la Fuente Revenga M, Barker S, Theunissen EL, Ramaekers JG. (2016). Ayahuasca enhances creative divergent thinking while decreasing conventional convergent thinking. Psychopharmacology (Berl). 233(18):3395-403.
Kim, B., Jang, S. H., Jung, S. H., Lee, B. H., Puig, A., & Lee, S. M. (2014). A Moderated Mediation Model of Planned Happenstance Skills, Career Engagement, Career Decision Self-Efficacy, and Career DecisionCertainty. The Career Development Quarterly, 62(1), 56-69.
Nicholson SVujicic MWanchek TZiebert AMenezes A. (2015). The effect of education debt on dentists' career decisions. J Am Dent Assoc. 146(11):800-7.
O'Brien JA, Finlayson KJ, Kerr G, Edwards HE. (2014). Testing the effectiveness of a self-efficacy based exercise intervention for adults with venous leg ulcers: protocol of a randomised controlled trial. BMC Dermatol. 3(7)1-16.
Swanepoel S, Botha P. A, Rose- Innes R. (2015). Organizational behavior: Exploring the relationship between ethical climate, selfefficacy and hope. The Journal of Applied Business Research; 31(4): 1409- 1424.
Shaver, K.G., Willams, S.I., & Scott, L.R. (2015). Entrepreneurial beliefs. Creativity and risk-taking: Personality or situation. Unpublished Manuscript, College of William and Mary.
Sternberg, R.J. (2012). The Assessment of Creativity: An Investment-Based Approach. Creativity Research Journal, 24, 3-12.
Silvia, P.J., Christensen, A.P., Cotter, K.N. (2016). Commentary: The Development of Creativity--Ability, Motivation, and Potential. New Dir Child Adolesc Dev. 216(151):111-9.
Weis JA, Robinson S, Fung S, Tint A, Chalmers P, Lunsky Y. (2013). Family hardiness, social support, and self-efficacy in mothers of individuals with Autism Spectrum Disorders. Research in Autism Spectrum Disorders. 7:1310–1317.
Weltman G, Lamon J, Freedy E, Chartrand D. (2014). Police department personnel stress resilience training: an institutional case study. Glob Adv Health Med. 3(2):72-9.