بررسی امکان بروز خلاقیت در کارکنان فراشایسته

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، گروه مدیریت منابع انسانی

2 استادیار گروه آموزشی مدیریت، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ادراک فراشایستگی بر بروز خلاقیت در محیط کار بوده است. همچنین در این رابطه نقش میانجیگری خودکارآمدی نیز در نظر گرفته شده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق، کاربردی و از جنبه شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری ، کارکنان شرکت ملی نفت ایران (NIOC) در نظر گرفته شده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، داده هایی از 331 فرد جمع آوری گشت. پژوهشگران برای سنجش فراشایستگی ادراک شده، خود کارآمدی و خلاقیت در محیط کار به ترتیب از پرسشنامه های استاندارد مِینارد و همکاران (2006) ، شوارزر و جِروسالیم (1995)، تیرنی، فارمر و گرین (1999) استفاده کردند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزارهای SPSS، AMOS و بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) صورت گرفته است.
یافته ها: . نتایج نشان داد میان ادراک کارکنان از فراشایستگی خود با تمایل آنها برای بروز خلاقیت در محیط کار ارتباط معنی دار و مثبت وجود دارد. همچنین، نقش میانجیگری خود کارآمدی تأیید گشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The examination of possibility of creativity manifestation among overqualified employees

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rafiei 1
  • Marjan Fayyazi 2
1 Human Resource Management, Management and accounting Faculty, Tehran university
2 Assistant Professor Department of Human Resource Management Terhran university
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of the present study was to consider the effect of perceived overqualification on creativity at workplace. Likewise, the role of self-efficacy was considered in this association.
Methodology: The present study was applied in terms of objective and was cross-sectional in terms of data collection. The participants were chosen from National Iranian Oil Company (NIOC). Based on simple random sampling, data were collected from 331 employees. To measure POQ, Self-efficacy, and Creativity in workplace, investigators used standard questionnaires from Maynard et al. (2006), Schwarzer and Jerusalem (1995), Tierney, Farmer and Graen (1999) respectively. Data Analysis was conducted based on Structural Equation Modeling (SEM) through softwares including SPSS and AMOS.
Findings: Results showed that Perceived Overqualification was significantly and positively associated with Creativity at workplace. Likewise, the mediating role of self-efficacy has been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overqualification
  • Perceived Overqualification
  • Self-efficacy
  • Creativity at work

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 21 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 01 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 02 تیر 1399