چرخه تجاری سازی ایده های کارآفرینانه در شرکت های مبتنی بر فناوری پیشرفته

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران.

چکیده

زمینه: تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه در شرکت‌های فناوری پیشرفته از طریق خلق محصولات نوآورانه و ارائه ارزش به مشتریان سبب مزیّت رقابتی برای شرکت‌ها و توسعه اقتصادی جوامع می‌شود. با این حال، شکافی در زمینه چرخه تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه در شرکت‌های فناوری پیشرفته وجود دارد.
هدف: این پژوهش به‌منظور ارائه چرخه تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه در شرکت‌های فناوری پیشرفته انجام شد.
روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی به گردآوری داده‌های پژوهش از طریق روش فراترکیب سندلوسکی و بارسو پرداخته است. این روش با بررسی نظام‌مند 20 مقاله مرتبط با هدف پژوهش از بین 397 مقاله اولیه انجام شده است. مقاله‌های نهایی براساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. روایی پژوهش برطبق معیارهای ورود به بررسی، برگزاری جلسات با اعضای تیم پژوهش، استفاده از یک کارشناس و ممیزی کل فرایند برای اجماع نظری تایید شد. پایایی نیز از طریق برنامه مهارت‌های ارزیابی انتقادی مشخص گردید.
یافته‌ها: چرخه تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه در شرکت‌های فناوری پیشرفته شامل سه مقوله تحت‌عنوان مراحل تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه، دستاوردهای هر مرحله و همچنین بازخورد می-باشد. چهار مرحله این چرخه عبارتند از آفرینش و گزینش، تولید کالا/خدمت نوآورانه فناوری پیشرفته، انتشار کالا/خدمت نوآورانه فناوری پیشرفته و در نهایت اصلاح یا توسعه ایده کارآفرینانه. دستاوردهای هر مرحله به‌ترتیب شامل خلق ایده کارآفرینانه و انتخاب فناوری پیشرفته، ایجاد کالا/خدمت کارآفرینانه فناوری پیشرفته، خلق ارزش و در نهایت خلق ایده کارآفرینانه است. بازخورد نیز شامل تمام مراحل می‌شود.
نتیجه‌گیری: چرخه تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه در شرکت‌های فناوری پیشرفته به تبدیل ایده-های کارآفرینانه به کالا/خدمت فناوری پیشرفته و در نهایت خلق ارزش برای ذینفعان کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Commercialization cycle of entrepreneurial ideas in high-technology firms

نویسندگان [English]

  • Khatereh Daneshjoovash 1
  • Parivash Jafari 2
  • Abbas khamseh 3
1 Ph.D. student of Department of Entrepreneurship Management, College of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate professor of Department of Educational Administration, College of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate professor of Department of Industrial Management,, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Background: Commercialization of entrepreneurial ideas in high-technology firms causes a competitive advantage for companies and the economic development of societies by creating innovative products and delivering value to customers. However, there is a gap in identifying the commercialization cycle of entrepreneurial ideas in high-technology firms.
Objective: The study was conducted to present the commercialization cycle of entrepreneurial ideas in high-technology firms.
Method: This is an applied study in terms of purpose. The study has collected research data through the meta-synthesis method of Sandelowski and Barroso. This method has been done by a systematic review of 20 articles related to the research purpose among 397 initial articles. The final papers were selected based on the inclusion criteria. The validity of the research was confirmed according to the inclusion criteria, holding meetings by the research team, using an expert, and auditing the whole process for theoretical consensus. Reliability was also determined through Critical Appraisal Skills Program.
Findings: The commercialization cycle of entrepreneurial ideas in high-technology firms includes three categories of commercialization stages, achievements of each stage, and feedback. The four stages of the cycle comprise creation and selection, production of high-technology innovative product/service, releasing of high-tech innovative product/service, and Modifying or developing an entrepreneurial idea. Achievements of each stage consist of idea creation and high-technology selection, creating a high-tech product/service, creating value, and the creation of entrepreneurial ideas. Feedback also includes all the steps.
Conclusion: The commercialization cycle of entrepreneurial ideas in high-technology firms helps to transform entrepreneurial ideas into high-tech products/services and create value for stakeholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Ideas
  • Commercialization
  • High-technology Firms
  • High-technology
  • Meta-synthesis
الوندی­فر، سجاد؛ کدیور، پروین؛ عرب­زاد مهدی. (1396). نقش واسطه­ای خودتفسیری در رابطه بین عزت   نفس و خلاقیت. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(3): 194-163.
انصاری، منوچهر؛ روشندل­اربطانی، طاهر؛ ناصحی­فر، وحید؛ پورحسینی، صدف. (1399). مدل تجاری‌سازی ایده فروش الکترونیک با به‌کارگیری نظریه داده‌بنیاد. مدیریت بازرگانی، 12(2): 356-335.
بدری­گرگری، رحیم؛ کلوانی، ناهید (1392). تأثیر روش ایده­جویی (اسکمپر) بر تفکر خلاق دانشجویان دختر رشته-های فنی و مهندسی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3(2): 168-151.
حسینیان­پویا، هانیه؛ قاضی­نوری، سید­سروش؛ گودرزی، مهدی (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری­سازی فناوری با استفاده از روش فراترکیب. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 3(1): 97-63.
خدامرادپور، محمد؛ زنگنه، مریم؛ رمضانی، فاطمه. (1398). تشخیص فرصت کارآفرینی، زمینه­ساز اشتغال پایدار. مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 4(2): 22-13.
خمسه، عباس؛ دانشجووش، خاطره (1397). کارآفرینی و تکنولوژی پیشرفته: نگرشی جامع بر کارآفرینی، تجاری­سازی، تامین مالی و مدل کسب­و­کار مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته. کرج: سرافراز.
رضایی، بیژن؛ عباسپور، عباس؛ نیکنامی، مصطفی؛ رحیمیان، حمید؛ دلاور، علی. (1392). واکاوی راهکارهای بهبود کارآفرینی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و ارائه یک نظریه زمینه­ای. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3(2): 215-185.
شکوهی­امیرآبادی، لیلا؛ دلاور، علی؛ عباسی­سروک، لطف­اله؛ کوشکی، شیرین. (1397). تحلیل محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش براساس خلاقیت و شادکامی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(3): 192-165.
صفری، سعید (1398). سنجش، ارزیابی و تبیین محرک‏ها و موانع تجاری‌سازی علم و فناوری در دانشگاه (مورد مطالعه دانشگاه شاهد). پژوهشنامه علم سنجی، 5(10): 189-124.
ظریفی، فؤاد؛ موسی­خانی، مرتضی؛ آذر، عادل؛ الوانی، مهدی. (1396). ارائه مدل تجاری­سازی ایده­های کارآفرینانه در مراکز رشد (مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین). پژوهش­های مدیریت عمومی، 10(38): 88-63.
ظریفی، فؤاد؛ موسی­خانی، مرتضی؛ آذر، عادل؛ الوانی، مهدی. (1397). تجاری­سازی ایده­های کارآفرینانه در حوزه انرژی­های تجدیدپذیر. پژوهش­های سیاستگذاری و برنامه­ریزی انرژی، 4(10): 219-193.
قدم­پور، عزت­اله؛ امیریان، لیلا؛ خدایی، سجاد. (1397). اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر نگرش به خلاقیت و نشاط ذهنی دانشجویان علوم پزشکی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(4): 240-219.
قدم­پور، عزت­اله؛ بیراوند، زینب؛ یوسف­وند، مهدی. (1396). مقایسه اثربخشی آموزش به روش­های ایده­جویی(اسکمپر)، بارش مغزی و سنتی در تغییر سطح خودپنداره خلاق و باز بودن نسبت به تجربه. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(1): 154-125.
کاظمی­آذر، شهریار. (1397). طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری تجاری­سازی فناوری نانو بر پایه حمایت از شرکت­های نوپا و موانع و مشکلات پیش­رو در ایران. سیاست­نامه علم و فناوری، 8(4): 32-17.
مقصودی­گنجه، یاسر؛ خانی، ناصر؛ عالم­تبریز، اکبر. (1398). توانمندی شبکه­سازی، ساختار شبکه­های کسب­وکار و عملکرد تجاری­سازی در شرکت­های دانش­بنیان (مورد مطالعه: شرکت­های دانش­بنیان استان اصفهان). فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 7(4): 180-151.
یداللهی­فارسی، جهانگیر؛ کلاتهایی، زهرا (1391). جایگاه تجاری­سازی در مدیریت نوآوری و معرفی عمده مدل های تجاری­سازی در حوزه صنایع پیشرفته. فصلنامه رشد فناوری، 9(33): 36-26.
 
Aarikka-Stenroos, L., & Lehtimäki, T. (2014). Commercializing a radical innovation: Probing the way to the market. Industrial Marketing Management, 43(8): 1372-1384.
Aarikka-Stenroos, L., & Sandberg, B. (2012). From new-product development to commercialization through networks. Journal of Business Research, 65(2): 198-206.
Al Natsheh, A., Gbadegeshin, S. A., Rimpiläinen, A., Imamovic-Tokalic, I., & Zambrano, A. (2015). Identifying the challenges in commercializing high technology: A case study of quantum key distribution technology. Technology Innovation Management Review, 5(1): 26-36.
An, W., Xu, Y., & Zhang, J. (2018). Resource constraints, innovation capability and corporate financial fraud in entrepreneurial firms. Chinese Management Studies, 12(1): 2-18.
Aniruddha, K., & Mital, A. (2016). Role of Dynamic Capabilities in Innovation Output of High‐Technology Firms. Strategic Change, 25(4): 401-425.
Boehm, D. N., & Hogan, T. (2013). Science-to-Business collaborations: A science-to-business marketing perspective on scientific knowledge commercialization. Industrial Marketing Management, 42(4): 564-579.
Chandler, A. D. (2005). Commercializing high-technology industries. Business History Review, 79(3): 595-604.       
Chiesa, V., & Frattini, F. (2011). Commercializing technological innovation: Learning from failures in high‐tech markets. Journal of Product Innovation Management, 28(4): 437-454.
Cho, I., Kwak, Y. H., & Jun, J. (2019). Sustainable Idea Development Mechanism in University Technology Commercialization (UTC): Perspectives from Dynamic Capabilities Framework. Sustainability, 11(21): 6156.
Crick, D., & Crick, J. (2014). The internationalization strategies of rapidly internationalizing high-tech UK SMEs: Planned and unplanned activities. European Business Review, 26(5): 421-448.
Critical Appraisal Skills Programme (2018). CASP Checklist: 10 Questions to Help You Make Sense of a Qualitative Research. Oxford Centre for Triple Value Healthcare. Accessed 29 September 2019. https://casp-uk.net/wp-content/uploads/2018/01/CASP-Qualitative-Checklist2018.pdf
Cui, Z., Kumar PM, S., & Gonçalves, D. (2019). Scoring vs. Ranking: An Experimental Study of Idea Evaluation Processes. Production and Operations Management, 28(1): 176-188.
Cunningham, J. A., & Menter, M. (2020). Transformative change in higher education: entrepreneurial universities and high-technology entrepreneurship. Industry and Innovation, Published online 13 May.
Dai, Y., Goodale, J. C., Byun, G., & Ding, F. (2018). Strategic Flexibility in New High‐Technology Ventures. Journal of Management Studies, 55(2): 265-294.
Daneshjoovash, S. K., & Hosseini, M. H. (2019). Evaluating impact of entrepreneurship education programs. Education + Training, 61(7/8):781-796.
Daneshjoovash, S. K., Jafari, P., & Khamseh, A. (2020). Effective commercialization of high-technology entrepreneurial ideas: a meta-synthetic exploration of the literature. Journal of Small Business & Entrepreneurship, Published online 11 July.
Datta, A., Mukherjee, D., & Jessup, L. (2014). Understanding commercialization of technological innovation: taking stock and moving forward. R&D Management, 45(3): 215-249.
Datta, A., Reed, R., & Jessup, L. (2013). Commercialization of innovations: an overarching framework and research agenda. American Journal of Business, 28(2): 147-191.
Dimov, D. (2007). Beyond the single-person, single-insight attribution in understanding entrepreneurial opportunities. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(5): 713-731.
Flammini, S., Arcese, G., Lucchetti, M. C., & Mortara, L. (2017). Business model configuration and dynamics for technology commercialization in mature markets. British Food Journal, 119(11): 2340-2358.     
Fontana, A., & Musa, S. (2017). The impact of entrepreneurial leadership on innovation management and its measurement validation. International Journal of Innovation Science, 9(1): 2-19.            
Gbadegeshin, S. A. (2017). Commercialization Process of High Technology: A study of Finnish University Spin-Off. Academy of Entrepreneurship Journal, 23(2): 1-22.
Gbadegeshin, S. A. (2019). The Effect of Digitalization on the Commercialization Process of High-Technology Companies in the Life Sciences Industry. Technology Innovation Management Review, 9(1): 49-63.
Golicic, S. L., & Sebastiao, H. J. (2011). Supply chain strategy in nascent markets: the role of supply chain development in the commercialization process. Journal of Business Logistics, 32(3): 254-273.
Guo, R. (2019). Effectuation, opportunity shaping and innovation strategy in high-tech new ventures. Management Decision, 57(1): 115-130.
Hain, D. S., & Jurowetzki, R. (2018). Local competence building and international venture capital in low-income countries: Exploring foreign high-tech investments in Kenya’s Silicon Savanna. Journal of Small Business and Enterprise Development, 25(3): 447-482.
Hallam, C., Dorantes Dosamantes, C. A., & Zanella, G. (2018). Culture and social capital network effects on the survival and performance of high-tech micro and small firms. Journal of Small Business and Enterprise Development, 25(1): 81-106.
Hameed, T., Von Staden, P., & Kwon, K.-S. (2018). Sustainable economic growth and the adaptability of a national system of innovation: A socio-cognitive explanation for South Korea’s mired technology transfer and commercialization process. Sustainability, 10(1397): 1-26.           
Hashai, N., & Zander, I. (2018). The evolution of vertical boundaries in new high technology ventures. Strategic Entrepreneurship Journal, 12(3): 287-315.
Heilman, K. M. (2016). Possible brain mechanisms of creativity. Archives of Clinical Neuropsychology, 31(4): 285-296.
Henttonen, K., & Lehtimäki, H. (2017). Open innovation in SMEs: collaboration modes and strategies for commercialization in technology-intensive companies in forestry industry. European Journal of Innovation Management, 20(2): 329-347.
Howard, T. J., Dekoninck, E. A., & Culley, S. J. (2010). The use of creative stimuli at early stages of industrial product innovation. Research in Engineering design, 21(4): 263-274.
Hui, X., Li, B., & Li, M. (2018). Entrepreneurial management equity allocation and financing structure optimization of technology-based entrepreneurial firm. Nankai Business Review International, 9(3): 395-412.
Jalili, N., Mousakhani, M., & Behboudi, M. (2011). Nationalized model for commercialization, field study in Iran. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(4): 118-129.
Kunte, M., Promsiri, T., & Kampanthong, K. (2018). Components of entrepreneurial idea pitch. AJMI-ASEAN Journal of Management & Innovation, 5(2): 107-117.      
Lin, C., Jiang, J., Wu, Y.-J., & Chang, C. (2011). Assessment of commercialization strategy using R&D capability. Industrial Management & Data Systems, 111(3): 341-369.
Lovely, M. E., & Huang, Z. (2018). Foreign Direct Investment in China's High‐technology Manufacturing Industries. China & World Economy, 5(26): 104-126.       
Lukes, M., & Stephan, U. (2017). Measuring employee innovation: a review of existing scales and the development of the innovative behavior and innovation support inventories across cultures. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 23(1): 136-158.    
Madzik, P. (2019). Capture and evaluation of innovative ideas in early stages of product development. The TQM Journal, 31(6): 908-927.
Marx, M., & Hsu, D. H. (2015). Strategic switchbacks: Dynamic commercialization strategies for technology entrepreneurs. Research policy, 44(10): 1815-1826.
McCoy, A., Thabet, W., & Badinelli, R. (2011). Defining a commercialisation model for residential construction innovation: industry case studies. Construction Innovation, 11(1): 114-133.
Mehta, S. S. (2008). Commercializing successful biomedical technologies: basic principles for the development of drugs, diagnostics and devices. New York: Cambridge University Press.  
Motaharrad, H., Arasteh, H. R., & Jafari, P. (2014). The effect of in-service entrepreneurship training on mass media managers’ entrepreneurship: A case study of IRIB. International Journal of Organizational Leadership, 3(1): 114-126.
Mysore, S. (2015). Technology Commercialization through Licensing: Experiences and Lessons-A Case Study from Indian Horticulture Sector. Intellectual Property Rights, 20: 374-363.
O’Connor, N., Lowry, P. B., & Treiblmaier, H. (2020). Interorganizational cooperation and supplier performance in high-technology supply chains. Heliyon, 6(3): e03434. 
Olokundun, A. M., Ogbari, M. E., OBI, J. N., & Ufua, D. E. (2019). Business incubation and student idea validation: A focus on Nigerian universities. Journal of Entrepreneurship Education, 22(1): 1-6.
Paul, M. J., Thangaraj, H., & Ma, J. K. C. (2015). Commercialization of new biotechnology: a systematic review of 16 commercial case studies in a novel manufacturing sector. Plant biotechnology journal, 13(8): 1209-1220.
Pellikka, J. T., & Malinen, P. (2014). Business models in the commercialization processes of innovation among small high-technology firms. International Journal of Innovation and Technology Management, 11(2): 1-20.       
Roy, R., Lampert, C. M., & Sarkar, M. (2019). The pre‐commercialization emergence of the combination of product features in the charge‐coupled device image sensor. Strategic Entrepreneurship Journal, 13(4): 448-477.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2002). Finding the findings in qualitative studies. Journal of nursing scholarship, 34(3): 213-219.      
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2003). Classifying the findings in qualitative studies. Qualitative health research, 13(7): 905-923.      
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. New York: Springer Publishing Company.         
Schaufeld, J. (2015). Commercializing Innovation. New York: Springer Science + Business Media Finance Inc.      
Sharp, B. M., Iyer, D. N., & Brush, T. H. (2017). Executive influence on invention and commercialization: The moderating role of innovation radicalness. American Journal of Business, 32(3-4): 134-151.       
Sheth, B. P., Acharya, S. R., & Sareen, S. (2018). Policy implications for the improvement of technology transfer and commercialization process in the Indian context. Journal of Science and Technology Policy Management, 10(1): 214-233.      
Song, L., Liang, Q., Lu, Y., & Li, X. (2016). Why Chinese entrepreneurial firms selectively perform corporate social responsibility issues?. Chinese Management Studies, 10(2): 272-290.        
Soppe, B., Lechner, C., & Dowling, M. (2014). Vertical coopetition in entrepreneurial firms: theory and practice. Journal of Small Business and Enterprise Development, 21(4): 548-564.
Stenard, B. S., Thursby, M. C., & Fuller, A. (2016). Commercialization strategies: Cooperation versus competition. Technological Innovation: Generating Economic Results (pp. 289-308). Oxford: Emerald Group Publishing Limited.     
Tobiassen, A. E., & Pettersen, I. B. (2018). Exploring open innovation collaboration between SMEs and larger customers: The case of high-technology firms. Baltic Journal of Management, 13(1): 65-83.      
Van Norman, G. A., & Eisenkot, R. (2017). Technology transfer: from the research bench to commercialization: part 2: The commercialization process. JACC: Basic to Translational Science, 2(2): 197-208.     
Vuorio, A. M., Puumalainen, K., & Fellnhofer, K. (2018). Drivers of entrepreneurial intentions in sustainable entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 24(2): 359-381.         
Wang, C.-H., & Chen, K.-L. (2018). Guanxi: competitive advantage or necessary evil? Evidence from high-tech firms in Taiwan science parks. Review of International Business and Strategy, 28(1): 111-128.   
Xu, Z., & Xu, L. (2012). IPO valuation of entrepreneurial firms in China's new growth enterprise market: An examination of board composition, top management team's ownership and human capital. Journal of Chinese Entrepreneurship, 4(3): 206-220.
Yu, S. (2020). How do accelerators impact the performance of high-technology ventures?. Management Science, 66(2): 530-552.
Zahedi, A. E., Mirghfoori, S. H., & Morovati Sharif Abadi, A. (2018). An integrated map to developing the innovation and commercialization potential of Iranian knowledge-based companies. Cogent Business & Management, 5(1): 1-21.