شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری دانشجوی کارآفرین (از منظر اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ‏ دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ‏

2 دانشیار، عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف: هدف از اجرای این تحقیق شناسایی و مقوله بندی عوامل موثر بر شکل گیری دانشجوی کارآفرین در داشگاه می باشد.
روش: این پژوهش بصورت آمیخته (کمی و کیفی) اجرا شده است و برای شناسایی عوامل از تحلیل عاملی اکتشافی و برازش مدل از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان بوده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز مصاحبه نیمه ساخت یافته و برمبنای آن پرسشنامه محقق ساخته می باشد. با انجام آزمون آلفای کرونباخ کلیه سوالات پرسشنامه بامقدار آلفای 92/0 تایید شدند. برای تعیین مقدار کفایت حجم نمونه نیز از آزمون کرویلت بارتلت استفاده شده است. حجم نمونه شامل 228 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان است که 43 درصد یعنی 99 نفر را اساتید زن و 57 درصد یا 129نفر را اساتید مرد تشکیل می دادند.
یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که عوامل روانشناختی خصوصاً عوامل شخصیتی مانند گشودگی به تجربه، همسازی، وظیفه شناسی، برون گرایی و همچنین عوامل آموزشی و عوامل مالی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری و پرورش دانشجوی کارآفرین می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing the factors affecting the formation of entrepreneurial student (viewpoint of faculty members of Zanjan university)

نویسندگان [English]

  • Iraj Ahmadkhani 1
  • Hassan Ghalavandi 2
  • Behnaz Mohajeran 2
چکیده [English]

The study aimed at the identification and categorization of the factors influencing the formation of entrepreneurship student in the university. The research is utilized a mixed method taking advantage of both qualitative and quantitative data. The respondents were sampled from among zanjan university lectures and to gather the relevant data, interview was used and on its base a questionnaire was developed. Thereafter, an exploratory factor analysis was used to identifying the factors. Using Cronbach's alpha, all questions were confirmed with an alpha value of 0.92. In addition, Bartlett's test was used to determine the sample size adequacy. The sample consists of a total of 228 lecturers from the University of Zanjan, of whom 99 were female (43%), and 129 male (57%). The findings reveal that the crucial factors affecting the fostering of entrepreneurship student in the university include personality factors such as openness, Agreeableness, conscientiousness, Extraversion, financial and educational factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Student
  • Personality factors
  • Educational Factors
  • Financial Factors
 
اجاقی، صبا؛ رضایی، بیژن؛ نادری، نادر؛ جعفری، حبیب. (1395). ارائه ی الگوی مفهومی مؤلفه‌های خرد و کلان نظام آموزش کارآفرینی. کارآفرینی در کشاورزی. 3(4) 54-39.
بهنیان، مهران و همکاران (1396) . آسیب شناسی سیاستها و مقررات بازار کار ایران، انتشارات مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها.
جهانگیری، علی؛ مبارکی، محمدحسن. (1388). ارایه‌ی چارچوب ادراکی مناسب از کارآفرینی در بخش دولتی. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی 2 (1). 60-35.
شیری، نعمت ‏اله؛ سواری، مسلم؛ رستمی، فرحناز. (1392). رابطه بین ویژگی‏های روانشناختی با نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 2(4). 120-103.
ضیاء، بابک؛ تاج پور، مهدی. (1394). طراحی و تبیین مدل جامع کارآفرینی دانشگاهی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. پژوهشنامه‌ی مدیریت اجرایی 7(14). 90-73 .
عزیزی، محمد؛ عزیزی، اکرم. (1395)  "نسل سوم دانشگاهی: تجربه‌های موفق دانشگاههای برتر در آموزش کارآفرینی با اتکا به منابع صنعت." صنعت و دانشگاه 3(32). 14-1.
غیاثی ندوشن، سعید؛ فلاحیانی، سمیرا. (1394). تأملی بر نقش دوره‌های آموزشی بر ایجاد روحیة کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 1(5). 112-93.
فتحی واجارگاه، کورش؛ ملکی، حمید، (1391). مفهوم پردازی نسبت میان دو نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی در کشورهای منتخب جهان؛ رویکرد تطبیقی، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، 1(9). 33-9.
کرمی، مصطفی؛ کدیور، پروین؛ قنبری پناه، افسانه؛ استکی، مهناز. (1397). مدل‌یابی ویژگی‌های شخصیتی و جهت‌گیری هدف با نقش میانجیگری نظم جویی هیجانی وخود تعیین‌گری در دانش‌آموزان پسرمتوسطه.  فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 13(51). 183-163.
مالکپور لپری، کامران؛ دلاور، علی. (1394)  نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن. نشریه پژوهش‌های تربیتی. ۲ (۳۱). ۳۲-۵۷.
موحدی، رضا؛ شهرکی، حسن؛ یعقوبی فرانی، احمد. (1395). واکاوی مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی کارآفرینی روستایی : یک پژوهش کیفی.فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی. 9(4). 768-749.
 
Aranha, E. A., & Garcia, N. A. P. (2014). Dimensions of a metamodel of an entrepreneurial university. African Journal of Business Management, 8(10), 336-349.
Barrick M. R.، Mount M. K.; The big five personality dimensions and job performance: A meta-analysis; Personnel Psychology، (44)
Barrick, M. R., & Ryan, A. M. (2003). Personality and work: Reconsidering the role of personality in organizations. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Cunningham, J. B., & Lischeron, J. (1991). Defining entrepreneurship. Journal of small business management, 29(1), 45-61.
Engle D. E.، Mah، J. J.، Sadri G.; An empirical comparison of entrepreneurs and employees: Implications for innovation، Creativity Research Journal. 1(10).
Francisco J. Cantu-Ortiz، Nathalíe Galeano، Patricia Mora-Castro، James Fangmeyer، Spreading academic entrepreneurship: Made in Mexico، Business Horizons, 14 (60) . 541-550، ISSN 0007-6813، https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.04.002
Furnham A.، Forde L.، Ferrari K.; Personality and work motivation, personality and individual differences; Vol. 26، 1999.
Judge T. A.، Bono J. E.، Ilies R.، Gerhardt M. W.;"Personality and leadership: A qualitative and quantitative review"; Journal of Applied Psychology، Vol. 87، 2002.
Levie, J. (1999). Entrepreneurship education in higher education in England: A survey. UK, the Department for Employment and education. Littunen, H. (2007), “Entrepreneurship and the characteristics of the entrepreneurial personality”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 6 (6), 295-309.
Locke E.، Baum، R.; Entrepreneurial motivation; In J. Baum، M. Frese and R. Baron (eds.)، The Psychology of Entrepreneurship، Mahwah, NJ: Erlbaum، 2007.
McClelland، D. C. (1991). The Achieving Society. New Jersey: Van Nostrand Company.
McCrae R. R.، Costa P. T. (1997). Conceptions and correlates of openness to Experience; In S. R. Briggs، R. Hogan، & W. H. Jones (Eds.), Handbook of Personality Psychology (pp. 825–847).
Nicolaou N.، Shane S.، Cherkas L.، Hunkin J.، Spector T.; Is the tendency to engage in entrepreneurship genetic? Management Science, 1(54).
Nurdan, Çolakoğlu, & Gözükara, İ. (2016). A comparison study on personality traits based on the attitudes of university students toward entrepreneurship. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 229, 133-140.)http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816310576(
Obisanya,J. f,Akinbami,C,A. O. ,Fayomi,A. O. (2010). Entrepreneurship education and undergraduates,attitude to self employment. a case study of a Nigerian university Ife psychologia. Vol. 1,No2.
Oğuzhan, İrengün, , & Arıkboğa, Ş. (2015). The effect of personality traits on social entrepreneurship intentions: A field research. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 1186-1195.
Shane, S. A. (2003). A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus. Edward Elgar Publishing.Shaver، K.G.، Scott، L.R. (1991). Person، process، choice: the psychology of new carnation. Entrepreneurship Theory and Practice، 16 (2): 23-45.
Uyarra Elvira (2010) Conceptualizing the Regional Roles of Universities, Implications and Contradictions,European Planning Studies, 18:8, 1227-1246, DOI: 10.1080/09654311003791275
Zhao, H., & Seibert, S. E. (2006). The big five personality dimensions and entrepreneurial status: A meta-analytical review. Journal of applied psychology, 91(2), 259.