نقش شرکت های پیشرو و خوشه های کسب و کار در نوآوری منطقه ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی،واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی،واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، ایران‏

چکیده

هدف : هدف تحقیق حاضر بررسی نقش شرکت های پیشرو و خوشه های کسب و کار در نوآوری منطقه ای در استان آذربایجان شرقی است.
روش: روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق مدیران و کارکنان بخش‌های R&D، مهندسین طراح و توسعه خوشه‌های کسب و کار در استان آذربایجان شرقی است که به صورت ‌ هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته بود که پس از سنجش روایی و پایایی در اختیار جامعه آماری قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون معادلات ساختاری از نرم افزار lisrel 8.5 استفاده شد.
یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان داد که وجود شرکت های پیشرو و خوشه های کسب و کار بر نوآوری منطقه ای تاثیر دارد؛ همچنین تحصیلات کارکنان به عنوان نقش میانجی عمل می کنند.
نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان داد وجود شرکت های پیشرو و خوشه های کسب و کار بر به عنوان عامل مهمی در بهبود نوآوری منطقه ای ایفا می کند. همچنین میزان تحصیلات کارکنان موجب بهبود نوآوری در منطقه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Leading Firms and Business Clusters in Regional Innovation

نویسندگان [English]

  • Tohid Eskandarzadeh fard 1
  • Nader Bohlooli 2
1 PhD student, Department of Public Administration, Bonab Branch, Islamic Azad University Bonab Branch, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of the present study is to investigate the role of leading companies and business clusters in regional innovation in East Azarbaijan province.
Method: The research method is descriptive and correlational. The statistical population of the study consisted of managers and staff of R&D departments, design engineers and development of business clusters in East Azarbaijan province. The data collection tool was a standard and researcher-made questionnaire that was validated by the statistical community after assessing its validity and reliability. Structural equation test was used to test the research hypotheses using lisrel 8.5 software.
Results: The findings of the present study showed that the presence of leading companies and business clusters has an impact on regional innovation; also, staff education plays a mediating role.
Conclusion: The results of the present study indicate that the presence of leading companies and business clusters plays an important role in improving regional innovation. Also, the education level of the staff improves the innovation in the region.
Keywords: Leading company, Business clusters, Regional innovation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leading company
  • Business clusters
  • Regional innovation
ارجاعی، مرضیه؛ مرادنژادی، همایون؛ سلاورزی، محمد؛ قاسمی، یارمحمد(1395) شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ایجاد خوشه‌های کسب وکار روستایی در شهرستان چرام. پژوهش­های روستایی. 3(27). 507-515.
اسدپور، مرتضی؛ کارگر، مهناز. (1394). بررسی تاثیر نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در موفقیت شرکت‌های دانش بنیان مورد مطالعه: شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گیلان. رشد فناوری. 11(43)، 71-79.
اژدی، گلناز؛ لگزیان، محمد؛ شیرازی، علی؛ بی بی فیاضی، مرجان(1397). نوآوری و خلاقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های دانش بنیان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 7(4) . 1-32.
افشاری، رقیه؛ صائب نیا، سمیه؛ میرزا محمدی، مجید(1398) بررسی تأثیرکارآفرینی و نوآوری بر بهبود عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط  در استان اردبیل. جهان نوین.  2(6)، 54-74.
ایرج پور، علیرضا؛ دیانت نژاد، حمیدرضا؛ دیانت نژاد، نسرین(1398) بررسی تأثیر نوآوری غیرتکنیکی بر مزیت رقابتی پایدار از طریق نوآوری تکنیکی. مطالعات کاربردی در علوم و توسعه. 16(2)، 21-32.
ایزد خواه، محمد مهدی؛ اصغری زاده، عزت اله(1388) تامین مالی در پروژه‌های تکنولوژی محور در مراحل مختلف عمر محصول. اولین کنفرانس مدیریت اجرایی. انجمن علمی مدیریت. 401-419.
جمشیدیان، عبدالرسول؛ یولی زاده دوجی، مینا. (1393). قابلیت‌های کلیدی مدیریت استعداد و قابلیت‌های نوآوری سازمانی کارکنان. مطالعات مدیرت راهبردی. 19(1). 77-89.
حاجی علی اکبری، فیروزه؛ نظری فرخی، حسین(1398) بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری در سازمان. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری. 3(12)15-31.
حجتی، رسول؛ پاسبان، محمد. (1386). طراحی مدل خوشه‌های صنعتی برای صنایع کوچک و متوسط تولید کننده قطعات خودرو. (مطالعه موردی استان آذربایجان‌شرقی). مدیریت بهره وری. 1(2). 4-32.
حیدری، حسین؛ پاپ زن، عبدالحمید؛ دربان آستانه، علیرضا(1398) طراحی مدل ایجاد و توسعه خوشه کسب و کار محصولات باغی با تاکید بر صنایع فراوری در استان کرمانشاه. رساله دکتری رشته توسعه ی کشاورزی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه رازی.
خدامرادپور، محمد؛ زنگنه، مریم؛ رمضانی، فاطمه(1398) تشخیص فرصت کارآفرینی، زمینه ساز اشتغال پایدار. علوم مدیریت و توسعه. 4(2)، 13-23.
رحمانی فضلی، عبدالرضا؛ عزیرپور، فرهاد؛ شامانیان، مریم(1398) تحلیل ظرفیت‌های توسعه کارآفرینی در ناحیه روستایی دامغان. اقتصاد فضا و توسعه روستایی. 8(2)،  133-156.
رضوی، سیده هنگامه(1398) بررسی تأثیر بین المللی سازی شرکت‌های کوچک و متوسط  بر نوآوری. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابدری. 11(1). 1-19.
داداش پور، هاشم؛ سعیدی شیروان، صادق. (1395). بررسی تأثیر یادگیری منطقه‌ای در نوآوری بنگاه‌های صنعتی( مورد مطالعاتی: بنگاه‌های صنایع غذایی و صنایع قطعه سازی در شهرک صنعتی توس مشهد). اقتصاد و توسعه منطقه‌ای. دوره جدید، 23(12). 1-33.
سرعتی آشتیانی، نرجس(1387) نوآوری استراتژیک. مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت. 2، 143-171.
سلامی، رضا, صفاری دربرزی، علی؛ خانی، مرتضی(1394) بررسی و شناسایی عوامل نهادی و موثر بر نظام نوآوری منطقه‌ای در خوشه‌های صنعتی(مطالعه موردی: صنعت کاشی و سرامیک). پژوهش و فناوری، 1. 121-144.
ضابط پور، الهام؛ آقاجانی، حسنعلی.(1396) نقش سرمایه اجتماعی در نوآوری خوشه‌های صنعتی. کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، انجمن مدیریت صنعت ایران، دانشگاه مازندران.
قادر مرزی، حامد؛ جمشیدی، علیرضا؛ جمینی، داود؛ نظری سرمازه، حمید. (1394). شناسایی موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی(مطالعه موردی: دهستان شلیلی شهرستان اردل). فصلنامه برنامه ریزی منطقه‌ای، 5(17). 103-118.
کلانتری، خلیل. (1388). مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی. تهران: فرهنگ صبا.
مهاجرانی، مهدی؛ کریمی، فریبا؛ نادی، محمد علی. (1398). شناسایی مولفه‌های نوآوری باز و ارائه مدل برای پیاده سازی نوآوری باز در دانشگاه. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 9(2). 199-266.
منوریان، عباس؛ عباسی، طیبه؛ سلیمانی، غلامرضا؛ آقامحسنی فشمی، علی. (1396). طراحی و تبیین مدل خط مشی گذاری توسعه خوشه‌های کسب و کار در ایران. سیاستگذاری عمومی. 3(4). 9-28.
محمدبیگی، ابوالفضل؛ محمدصالحی، نرگس؛ گل، محمد علی(1393) روایی و پایایی ابزارها و روش‌های مختلف اندازه‌گیری آنها در پژوهش‌های کاربردی در سلامت. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 13(12)، ۱۱۵۳-۱۱۷۰
یادگاری، رضا؛ عباسی، ابراهیم؛ اشرفی، مجید؛ آزما، فریدون. (1398). تأثیر ویژگی‌های کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق تفکر انتقادی در شرکتهای دانش بنیان(مورد مطالعه: مراکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 9(2). 53-76.
یغمائی، رحمن و محدثه، معصومی. (1393) خوشه‌های کسب و کار، دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
 
Audretsch, D. B; & Feldman, M. P.)2004. (Knowledge Spillovers and the Geography of Innovation.” In Handbook of Regional and Urban Economics, edited by J. V. Henderson and J.-F. Theses, 2713–2739. 4 vols. Amsterdam: Elsevier.
ACS, Z. J; Braunerhjelm, P; Audretsch, D. B; Carlsson, B. (2009). The Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship. Small Business Economics. 32 (1), 15–30.
Anokhin, S; Wincent, J; Parida, V; Chistyakova, N; Oghazi, P. (2018) Industrial clusters, flagship enterprises and regional innovation. Entrepreneurship & Regional Development, 31(1-2), 104-118.
Chaubey, A; & Sahoo, C. (2019). Relationship of transformational leadership with employee creativity and organizational innovation: A study of mediating and moderating influences.  Journal of Strategy and Management, 12 (1), 61-82.
Chousa, J. P; López-Cabarcos, U. P; Ángeles, M. (2019). Innovation, entrepreneurship and knowledge in the business scientific field: Mapping the research front. Journal of Business Research. In Press.
Compagnone, C; & Béatrice, S. (2018). Cooperation and competition among agricultural advisory service providers. The case of pesticides use. Journal of Rural Studies, 59(2), 10-20.
Cooke, P. (2001). Regional Innovation Systems, Clusters, and the Knowledge Economy.” Industrial and Corporate Change. 10 (4), 945–974.
Dadashpoor, H & Andrew, A. (2010). Industrial Clustering, Innovation and Competitive advantage in the Metropolitan Regions: Evidence from the Auto part Cluster within the Tehran Metropolitan Region. INTL.J.Humanities. 17(1), 19-46.
Das, R., & Das, A. K. (2011). Industrial cluster: an approach for rural development in North East India. International Journal of Trade, Economics and Finance, 2(2), 161.
Dolores, G. R; M; Gómez-Loscos, A; Bandrés, E. (2018). Clustering regional business cycles, Economics Letters, 162(1), 171-176.
Dhewanto, W; Prasetio, E. A; Ratnaningtyas, S; Herliana, S; Rachmawaty, E. (2012). Moderating Effect of Cluster on Firm's Innovation Capability and Business Performance: A Conceptual Framework, Social and Behavioral Sciences, 65(3), 867-872.
Eckhardt, J. T; & S. A. Shane. (2003). Opportunities and Entrepreneurship.” Journal of Management. 29(3). 333–349.
Fitjar, R. D., & Rodriguez-Pose. (2015) Networking, Context and Firm-Level Innovation: Cooperation through the Regional Filter in Norway. CEPR Discussion Paper No. DP10624. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2610759.
Florida, R. (1995). Towards the learning region. Futures, 27:527-536.
Fundeanua, D. D; Badele, C. S. (2014). The impact of regional innovative clusters on competitiveness. Social and Behavioral Sciences. 124 (405), 1877-0428. 12th International Symposium in Management.
Isaksen, A. (2003). Lock-in’of regional clusters: the case of offshore engineering in the Oslo region in Regional Innovation Systems”, Edward Elgar. Cheltenham and Cooperation. Networks and Institutions Northampton, MA, 247-273.
Kulakova, N.(2014) Business clusters formation in Latvia. Social and Behavioral Sciences. 110, 174 – 181.
Li, J; Webster, D; Cai, J; Muller, L.(2019) Innovation Clusters Revisited: On Dimensions of, Agglomeration, Institution, and Built-Environment. Sustainability, 11, 1-15.
Malerba, F; & McKelvey, M. (2019). Knowledge-intensive innovative entrepreneurship. Foundations and Trends in Entrepreneurship, 14(6), 555–681.
Maskell, P; Malmberg, A. (1999) Localized learning and industrial competitiveness. Cambridge Journal of Economics, 23(2), 167–185.
Mittal, S., & Dhar, R.L. (2015), Transformational leadership and employee creativity: Mediating role of creative self-efficacy and moderating role of knowledge sharing. Management Decision, 53(5), 894-910.
Morgan, K. (1997). The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal. Regional Studies, 31(1), 491–503.
Mo, C., He, C., & Yang, L. (2020). Structural characteristics of industrial clusters and regional innovation. Economics Letters, 109003.1-10.
Natalija, K. (2014). Business Clusters Formation in Latvia Procedia. Social and Behavioral Sciences, 110(24), 174-181.
Nair, S.R. (2019). The link between women entrepreneurship, innovation and stakeholder engagement. A review Journal of Business Research. Article in press.
Ozdemir,S; Kandemir, D; YongEng, T.(2017) The role of horizontal and vertical new product alliances in responsive and proactive market orientations and performance of industrial manufacturing firms. Industrial Marketing Management. 64(1), 25-35.
Ozer, M., & Zhang. W. (2015) The Effects of Geographic and Network Ties on Exploitative and Exploratory Product Innovation.” Strategic Management Journal. 36 (7): 1105–1114.
Ping, L; Liu, Z; Zhang, Y. (2009). Do Chinese domestic firms benefit from FDI inflow? Evidence of horizontal and vertical spillovers, China Economic Review, 20(4), 677-691.
Rajapathirana, R.P. Jayani. & Hui, Y. (2018). Relationship between innovation capability, innovation type, and firm performance. Journal of Innovation & Knowledge. 3, 44–55.
Robaczewska, J; Vanhaverbeke, W; Lorenz, A. (2019) Applying open innovation strategies in the context of a regional innovation ecosystem: The case of Janssen Pharmaceuticals. Global Transitions 1, 120-131.
Rocha, H. O. (2013). Elaborating a Socioeconomic Theory of the Impact of Clusters on Entrepreneurship and Entrepreneurship Regional Outcomes. In Entrepreneurship and Regional Development, edited by H. O. Rocha, 155–183. London, UK: Palgrave Macmillan.
Singh, S. K., & Gaur, S. S. (2018). Entrepreneurship and innovation management in emerging economies. Management Decision, 56(1), 2–5.
Tayfun, Y, & Aykanat, Z. (2015). Clustering and Innovation Concepts and Innovative Clusters: An Application on Techno parks in Turkey. Social and Behavioral Sciences, 195(3), 1196-1205.
Teng, T. W., & Chen, J. Y. (2019). The Performance Space Measurement of Regional Innovation System Based on Neuropsychology. Cognitive Systems Research 56.
Ter Wal, A. L., P. Criscuolo, B. McEvily, and A. Salter. (2018). The Relative Value of the Division versus Duplication of Network Ties for Innovation Performance. In Academy of Management Proceedings. (14(1). 1, 14225. Briarcliff Manor, NY.
Tidd, J; Bessant, J; Pavitt, K. (2001) Managing Innovation. Chester, UK: Wiley.
Wincent, J; Anokhin, S. A; Örtqvist, D; Autio, E. (2010). Quality Meets Structure: Generalized Reciprocity and Firm- Level Advantage in Strategic Multi-Partner Networks. Journal of Management Studies. 47 (4), 597–624.
Yu, W;  Hong, J; Zhu, Y; Marinova, D; Guo, X(2014) Creative industry clusters, regional innovation and economic growth in China. Regional Science Policy & Practice 6(4), 329-347.