توسعه هویت حرفه‌ای حلقه میانجی‌ ارتباط رهبری تحولی بر نوآوری آموزش عالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان، ایران

2 استادیار مدیریت آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری تحولی بر نوآوری آموزش عالی با میانجیگیری توسعه هویت حرفه‌ای از نظر اعضا هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده است.
روش: روش پژوهش همبستگی بود که در جامعه اعضا هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان با نمونه 166 نفری براساس تصادفی طبقه‌ای اجرا شده است. ابزار پژوهش سه پرسشنامه رهبری تحولی، نوآوری آموزش عالی و توسعه هویت حرفه‌ای بوده است. روایی تأییدی و پایایی ترکیبی و کرانباخ هر سه ابزار مناسب گزارش شد. روش تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم‌افزار PLS2، مدل معادلات ساختاری بوده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، رهبری تحولی بر نوآوری آموزش عالی و توسعه هویت حرفه‌ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم موثر بوده است. توسعه هویت حرفه‌ای بر نوآوری فرایند و محصول آموزش عالی به صورت مستقیم و غیر مستقیم موثر بود. همچنین نوآوری فرایند بر نوآوری محصول اثر داشت.
نتیجه‌گیری: می‌توان گفت در نوآوری آموزش عالی فاکتورهای رهبری و هویت حرفه‌ای دارای نقش سازنده می‌باشند. به بیان دیگر مهارت‌های نرم اهمیت ویژه بر پذیرش نوآوری در فرایند و محصول دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Professional Identity as a Mediator in relationship Transformational Leadership on Higher Education Innovation

نویسندگان [English]

  • saeid khaleghdadi 1
  • rouhollah bagherimajd 2
1 MSc, Educational Administration , Faculty of Education and Psychology, University of Sistan and Blouchestan, Zahedan, Iran
2 Assistant Prof in higher education management, Faculty of Education and Psychology, University of Sistan and Blouchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Objective: The present research aimed to investigate the effect of the transformational leadership on higher education innovation with mediate of the professional identity development of faculty members of Sistan and Baluchestan University.
Methods: The research method was correlational which was performed on a sample of 166 faculty members in Sistan and Baluchestan University by stratified random sampling. The research instrument was three questionnaires of transformational leadership, higher education innovation and professional identity development. Confirmatory validity and composite reliability and Cronbach's alpha were reported as suitable instruments. The analysis method was performed with PLS2 software as a model of the structural equation.
Results: The results showed that the Transformational leadership has directly and indirectly affected on higher education innovation and professional identity development. Professional identity development has directly and indirectly affected the process and product innovation of higher education. also, Process innovation was effective on product innovation.
Conclusion: It can be said that leadership and professional identity are Constructive in higher education innovation. In other words, soft skills are of particular importance to the adoption of process and product innovation.
Keywords: transformational leadership, higher education innovation, professional identity development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • higher education innovation
  • professional identity development
احمدوند، علی­محمد؛ نصیری، حسین؛ نصرالهی­نیا، فاطمه؛ محجوبیان، احمد(1397). اینترنت اشیاء؛ سامانه­ای برای بهبود نظام آموزش عالی. نشریه علمی فناوری آموزش، 14(1) 157-168.
امرایی، فروزان؛ قدم­پور، عزت­اله؛ شریفی، طیبه؛ غضنفری، احمد(1398). مقایسه تأثیر آموزش مهات­های وسعت­بخشی تفکر و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خلاقیت(سیالی، ابتکار، انعطاف­پذیری، بسط) دانش­آموزان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(4) 97-128.
باستان، مصطفی؛ دلاور، علی؛ فرهنگی، علی اکبر(1397). بررسی مؤلفه­های مؤثر بر مصرف رسانه­ی جوانان تهرانی با هدف طراحی مدل خلاقانه الگوی مصرف رسانه­های نوظهور. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(1) 109-142
باقری­مجد، روح­اله؛ مهدی­پور، یوسف؛ باقری­مجد، عادل(1397). تأثیر رهبری کارآفرینی بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی محرک­های نوآورانه در آموزش علی(دانشگاه سیستان و بلوچستان). مجله توسعه کارآفرینی، 11(4)، 739-758.
داورپناه، سیدهدایت­اله؛ رجائی­پور، سعید؛ صیادی، یاسر(1397). پیش‌بینی پذیرش نوآوری‌های آموزشی بر اساس رفتار به اشتراک‌گذاری دانش و توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 43(11)، 131-156.
رستگار، عباسعلی؛ مقصودی، طاهره (1395). بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش.فصلنامهمطالعاتمدیریت(بهبودوتحول)، 25(80)، 157-182.
زارعی، زهرا؛ حیدری، مرضیه(1399). تأثیر رهبری تحول­آفرین و رهبری معتبر بر نوآوری سازمانی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر تسهیم دانش. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(4) 126-192.
عقیلی، سیدوحید(1397). نقش رسانه­های نوین در توسعه سیاسی کشورهای جهان سوم. مجله توسعه اجتماعی، 12(3) 235-246.
قاسمیان­دستجردی، زهرا؛ امین­بیدختی، علی­اکبر؛ جعفری، سکینه(1398). نقش رهبری حرفه­ای مدیران در توسعه شایستگی دانش­آموزان با میانجی­گری اعتماد و همکاری بین معلمان و حرفه­ای شدن معلمان. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، 26(1)، 77-96.
مظلومی، نادر؛ ناصحی فر، وحید؛ احسان فر، گلشن (1392). رابطه رهبری تحول آفرین و خالقیت و نوآوری سازمانی در شرکت­های خصوصی بیمه در ایران. پژوهشنامه بیمه، 28(1)، 33-56.
میر کمالی، سید محمد؛ پورکریمی، اکرم(1394). بررسی رابطة توسعة حرفه‌ای با نوآوری آموزشی اعضای هیئت‏ علمی دانشکده‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5 (1) 1-22.
Adomavičiūtė, D. (2018). University’s role and influence for professional development in public administration area. Journal of the Knowledge Economy, 9(2), 703-719.
Al-Husseini, S., & Elbeltagi, I. (2016). Transformational leadership and innovation: a comparison study between Iraq's public and private higher education. Studies in Higher Education, 41(1), 159-181.
Aliasghar, O., Rose, E. L., & Chetty, S. (2019). Where to search for process innovations? The mediating role of absorptive capacity and its impact on process innovation. Industrial Marketing Management, 82, 199-212.
Al-Mansoori, R. S., & Koç, M. (2019). Sustainability in Higher Education: The Impact of Transformational Leadership on Followers’ Innovative Outcomes A Framework Proposal. In Sustainability on University Campuses: Learning, Skills Building and Best Practices (pp. 227-243). Springer, Cham.
Alnajdawi, S., Emeagwali, O. L., & Elrehail, H. (2017). The interplay among green human resource practices, organization citizenship behavior for environment and sustainable corporate performance: evidence from Jordan. Journal of Environmental Accounting and Management, 5(3), 171-184.
Aragón-Correa, J. A., García-Morales, V. J., & Cordón-Pozo, E. (2007). Leadership and organizational learning's role on innovation and performance: Lessons from Spain. Industrial marketing management, 36(3), 349-359.
Avraamidou, L. (2014). Studying science teacher identity: Current insights and future research directions. Studies in Science Education, 50(2), 145-179.
Barbarà-i-Molinero, A., Cascón-Pereira, R., & Hernández-Lara, A. B. (2017). Professional identity development in higher education: influencing factors. International Journal of Educational Management31(2), 189-203.
Barkema, H. G., Baum, J. A., & Mannix, E. A. (2002). Management challenges in a new time. Academy of Management Journal, 45(5), 916-930.
Bass, B. M., Avolio, B. J., Jung, D. I., & Berson, Y. (2000). Predicting unit performance by assessing transformational and transactional leadership. Journal of applied psychology, 88(2), 207.
Birasnav, M., Albufalasa, M., & Bader, Y. (2013). The role of transformational leadership and knowledge management processes on predicting product and process innovation: An empirical study developed in Kingdom of Bahrain. Tékhne, 11(2), 64-75.
Brennan, J., Broek, S., Durazzi, N., Kamphuis, B., Ranga, M., & Ryan, S. (2014). Study on innovation in higher education.
Brennan, J., Broek, S., Durazzi, N., Kamphuis, B., Ranga, M., & Ryan, S. (2014). Study on innovation in higher education. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Cao, J., & Pang, N. S. K. (2019). Leadership for Teacher Professional Learning: A Case Study of Two ‘New-High-Quality’Primary Schools in Shanghai. In Perspectives on School Leadership in Asia Pacific Contexts (pp. 79-94). Springer, Singapore.
Carayannis, E. G., Meissner, D., & Edelkina, A. (2017). Targeted innovation policy and practice intelligence (TIP2E): concepts and implications for theory, policy and practice. The Journal of Technology Transfer, 42(3), 460-484.
Cardno, C. (2005). Leadership and professional development: The quiet revolution. International journal of educational management, 19(4), 292-306.
Chen, J. X., Sharma, P., Zhan, W., & Liu, L. (2019). Demystifying the impact of CEO transformational leadership on firm performance: Interactive roles of exploratory innovation and environmental uncertainty. Journal of Business Research, 96, 85-96.
Damanpour, F., & Aravind, D. (2012). Managerial innovation: Conceptions, processes, and antecedents. Management and organization review, 8(2), 423-454.
Diamantopoulos, A., Sarstedt, M., Fuchs, C., Wilczynski, P., & Kaiser, S. (2012). Guidelines for choosing between multi-item and single-item scales for construct measurement: a predictive validity perspective. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(3), 434-449.
EC(2014). Report on Progress in Quality Assurance in Higher Education. Available at: http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/doc/quality_en.pdf.
Ekvall, G., & Ryhammar, L. (1999). The creative climate: Its determinants and effects at a Swedish university. Creativity research journal, 12(4), 303-310.
Esters, L., Washington, A., Gasman, M., Commodore, F., O’Neal, B., Freeman, S., & Jimenez, D. (2016). Effective leadership: A toolkit for the 21st-century historically Black college and university president. Penn Center for Minority Serving Institutions.
Freeman Jr, S., Commodore, F., Gasman, M., & Carter, C. (2016). Leaders wanted! The skills expected and needed for a successful 21st century historically Black college and university presidency. Journal of Black Studies, 47(6), 570-591.
Furst‐Bowe, J. A., & Bauer, R. A. (2007). Application of the Baldrige model for innovation in higher education. New directions for higher education, 2007(137), 5-14.
Gaspar, D., & Mabic, M. (2015). Creativity in Higher Education. Universal Journal of Educational Research, 3(9), 598-605.
Gertsog, G. A., Danilova, V. V., Savchenkov, A. V., & Korneev, D. N. (2017). Professional identity for successful adaptation of students-a participative approach. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, 9(1), 301-311.
Hewson, P. W. (2007). Teacher professional development in science. Handbook of research on science education, 1179-1203.
Hisyam Selamat, M., & Choudrie, J. (2004). The diffusion of tacit knowledge and its implications on information systems: the role of meta-abilities. Journal of Knowledge Management, 8(2), 128-139.
Hurrell, S. A. (2016). Rethinking the soft skills deficit blame game: Employers, skills withdrawal and the reporting of soft skills gaps. Human Relations, 69(3), 605-628.
Jackson, N. C. (2019). Managing for competency with innovation change in higher education: Examining the pitfalls and pivots of digital transformation. Business Horizons.
Janssen, O., Van de Vliert, E., & West, M. (2004). The bright and dark sides of individual and group innovation: A special issue introduction. Journal of Organizational Behavior, 25(2), 129-145.
Kaza, S., Natkin, L. W., & Rowse, T. (2016). Developing sustainability leadership through faculty professional development. Journal of Environmental Studies and Sciences, 6(2), 437-444.
Keevy, Z., & Perumal, J. (2014). Promoting transformational leadership practices of retail managers. Journal of Management Development, 33(10), 919-931.
Khan, R., Rehman, A. U., & Fatima, A. (2009). Transformational leadership and organizational innovation: Moderated by organizational size. African Journal of Business Management, 3(11), 678-684.
Kim, T., & Lee, Y. (2019). Principal instructional leadership for teacher participation in professional development: evidence from Japan, Singapore, and South Korea. Asia Pacific Education Review, 1-18.
Lamote, C., & Engels, N. (2010). The development of student teachers’ professional identity. European Journal of Teacher Education, 33(1), 3-18.
Lašáková, A., Bajzíková, Ľ., & Dedze, I. (2017). Barriers and drivers of innovation in higher education: Case study-based evidence across Ten European Universities. International Journal of Educational Development, 55, 69-79.
Liu, Y., Lam, L. W., & Loi, R. (2014). Examining professionals’ identification in the workplace: The roles of organizational prestige, work-unit prestige, and professional status. Asia Pacific Journal of Management, 31(3), 789-810.
Lordly, D., & MacLellan, D. (2012). Dietetic students’ identity and professional socialization: in preparation for practice. Canadian.Journal of Dietetic Practice and Research, 73(1), 7-13.
MacKeogh, K., & Fox, S. (2009). Strategies for embedding e-learning in traditional universities: Drivers and barriers. Electronic Journal of E-learning, 7(2), 147-154.
Mathew, V. (2010). Service delivery through knowledge management in higher education. Journal of knowledge Management practice, 11(3), 1-14.
McAllister, M., Downer, T., Hanson, J., & Oprescu, F. (2014). Transformers: Changing the face of nursing and midwifery in the media. Nurse Education in Practice, 14(2), 148-153.
Meissner, D., & Shmatko, N. (2019). Integrating professional and academic knowledge: the link between researcher's skills and innovation culture. The Journal of Technology Transfer, 44(4), 1273-1289.
Men, L. R., & Bowen, S. (2017). Excellence in internal communication management. New York: Business Expert Press.
Morel, L., & Boly, V. (2004). Mastering innovativeness potential: the results of an expert consultation. Revista Eletrônica de Administração, 10(6), 165-180.
Nie, Y., Tan, G. H., Liau, A. K., Lau, S., & Chua, B. L. (2013). The roles of teacher efficacy in instructional innovation: Its predictive relations to constructivist and didactic instruction. Educational Research for Policy and Practice, 12(1), 67-77.
OECD. (2016). “Skills for a digital world”, policy brief on the future of work. Paris: OECD Publishing. http://www.oecd.org/els/emp/Skill s-for-a-Digit al-World .pdf. Accessed 29 July 2019.
Paulsen, N., Callan, V. J., Ayoko, O., & Saunders, D. (2013). Transformational leadership and innovation in an R&D organization experiencing major change. Journal of Organizational Change Management, 26(3), 595-610.
Ritala, P., Olander, H., Michailova, S., & Husted, K. (2015). Knowledge sharing, knowledge leaking and relative innovation performance: An empirical study. Technovation, 35, 22-31.
Rubens, A., Schoenfeld, G. A., Schaffer, B. S., & Leah, J. S. (2018). Self-awareness and leadership: Developing an individual strategic professional development plan in an MBA leadership course. The International Journal of Management Education, 16(1), 1-13.
Sankaran, S. (2018). Megaproject management and leadership: a narrative analysis of life stories–past and present. International Journal of Managing Projects in Business, 11(1), 53-79.
Schwartz, S. J., Luyckx, K., & Vignoles, V. L. (Eds.). (2011). Handbook of identity theory and research. Springer Science & Business Media.
Schwarzmüller, T., Brosi, P., Duman, D., & Welpe, I. M. (2018). How does the digital transformation affect organizations? Key themes of change in work design and leadership. Mrev management revue, 29(2), 114-138.
Seashore Louis, K., Dretzke, B., & Wahlstrom, K. (2010). How does leadership affect student achievement? Results from a national US survey. School effectiveness and school improvement, 21(3), 315-336.
Sheehan, M., Garavan, T. N., & Morley, M. J. (2020). Transformational leadership and work unit innovation: A dyadic two-wave investigation. Journal of Business Research, 109, 399-412.
Škerlavaj, M., Song, J. H., & Lee, Y. (2010). Organizational learning culture, innovative culture and innovations in South Korean firms. Expert systems with applications, 37(9), 6390-6403.
Smith, B. L., & Hughey, A. W. (2006). Leadership in higher education—its evolution and potential: A unique role facing critical challenges. Industry and Higher Education, 20(3), 157-163.
Stolk, M. J., De Jong, O., Bulte, A. M., & Pilot, A. (2011). Exploring a framework for professional development in curriculum innovation: Empowering teachers for designing context-based chemistry education. Research in Science Education, 41(3), 369-388.
Svare, H. (2016). User-producer dialogue, workplace innovation, and knowledge in a Regional Innovation System. Journal of the Knowledge Economy, 7(2), 565-586.
Toner, P. (2011). Workforce skills and innovation: An overview of major themes in the literature. Paris: OECD Directorate for Science, Technology and Industry (STI).
Tracey, M. W., & Hutchinson, A. (2018). Reflection and professional identity development in design education. International Journal of Technology and Design Education, 28(1), 263-285.
Trede, F., Macklin, R., & Bridges, D. (2012). Professional identity development: a review of the higher education literature. Studies in Higher Education, 37(3), 365-384.
Un, C. A., & Asakawa, K. (2015). Types of R&D collaborations and process innovation: The benefit of collaborating upstream in the knowledge chain. Journal of Product Innovation Management, 32(1), 138-153.
Vaccaro, I. G., Jansen, J. J., Van Den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. (2012). Management innovation and leadership: The moderating role of organizational size. Journal of management studies, 49(1), 28-51.
Vinzi, V. E., Trinchera, L., & Amato, S. (2010). PLS path modeling: from foundations to recent developments and open issues for model assessment and improvement. In Handbook of partial least squares (pp. 47-82). Springer, Berlin, Heidelberg.
Wang, G., Oh, I. S., Courtright, S. H., & Colbert, A. E. (2011). Transformational leadership and performance across criteria and levels: A meta-analytic review of 25 years of research. Group & organization management, 36(2), 223-270.
Wang, S. (2019). School heads’ transformational leadership and students’ modernity: the multiple mediating effects of school climates. Asia Pacific Education Review, 1-13.
Wang, S. (2019). School heads’ transformational leadership and students’ modernity: the multiple mediating effects of school climates. Asia Pacific Education Review, 1-13.
Watts, L. L., Steele, L. M., & Den Hartog, D. N. (2019). Uncertainty avoidance moderates the relationship between transformational leadership and innovation: A meta-analysis. Journal of International Business Studies, 1-8.
Whelan, E., & Carcary, M. (2011). Integrating talent and knowledge management: where are the benefits? Journal of knowledge management, 15(4), 675-687.
Zacher, H., Robinson, A. J., & Rosing, K. (2016). Ambidextrous leadership and employees' self‐reported innovative performance: The role of exploration and exploitation behaviors. The Journal of Creative Behavior, 50(1), 24-46
Zheng, J., Wu, G., Xie, H., & Li, H. (2019). Leadership, organizational culture, and innovative behavior in construction projects: The perspective of behavior-value congruence. International Journal of Managing Projects in Business
Zheng, X., Yin, H., Liu, Y., & Ke, Z. (2016). Effects of leadership practices on professional learning communities: The mediating role of trust in colleagues. Asia Pacific Education Review, 17(3), 521-532.
Zhu, G. (2017). Chinese student teachers’ perspectives on becoming a teacher in the practicum: emotional and ethical dimensions of identity shaping. Journal of Education for Teaching, 43(4), 491-495.