تحلیل ابعاد مهارت های خلاقیت معلم در برنامه فلسفه برای معلمان از منظر تسهیلگران p4c

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

هدف:  پژهش حاضر با هدف تحلیل ابعاد خلاقیت معلم در فلسفه برای معلمان از  منظرتسهیلگران p4c وبه روش پیمایشی صورت گرفت .
روش: جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان، مربیان و اساتید فعال در حوزه فلسفه برای کودکان دانشگاه های شهر تهران است که 143نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و فرمول کوکران انتخاب شدند و دیدگاه های آنها در مورد ابعاد خلاقیت معلم در برنامه فلسفه برای معلمان مورد بررسی قرار گرفت.پرسشنامه محقق ساخته مبتنی برپیشینه ی پژهش از مهم ترین ابزار جمع آوری داده های این پژوهش است که روایی آن با رقم81/0 به تایید اساتید ومتخصصان این حوزه رسید. جهت آزمون پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که رقم 91/0بدست آمدکه عدد قابل قبولی بود .البته جهت تکمیل پروسه ی پژوهش از روش مصاحبه هم استفاده شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از تحلیل عاملی بهره گرفته شد.
یافته ها:  نتایج بدست آمده حاکی از آن بودند که ابعاد خلاقیت معلمان در برنامه ی فلسفه برای معلمان یا (p4T)درپنج بعد دسته بندی می شوند عامل نخست که 90/11درصد از واریانس را به خود اختصاص داده است. بعد انگیزشی خلاقیت معلم بود.
نتیجه گیری: در مجموع عامل اول با عوامل دیگری چون شناختی،اجتماعی،عاطفی و شخصیتی نیز 08/51درصد از واریانس را تبیین نمودند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Dimensions of Teacher Creativity Skills in Philosophy for Teachers from the Perspective of p4c facilitators.

نویسندگان [English]

  • Mostafa Karimi
  • Mohammad Hassan Mirzamohammadi
  • Akbar Rahnama
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the dimensions of teacher creativity in philosophy for teachers from the perspective of p4c implementers, which was done by descriptive-survey method. The statistical population of the study included all students, teachers and professors active in the field of philosophy for children in Tehran universities, 143 of whom were selected using the Cochran's formula and cluster random sampling and their views on the dimensions of teacher creativity in The philosophy program for teachers was reviewed. A researcher-made questionnaire based on research background is one of the most important tools. The data of this research is collected and its validity was confirmed by professors and experts in this field with a figure of 81 Also, in order to check the reliability, this questionnaire was given to some facilitators and the number 91was obtained, which was an acceptable number. However, to complete the research process, the interview method was used and in order to analyze the research data, analysis A factor was exploited. The results showed that the dimensions of teachers' creativity in the philosophy program for teachers or (p4T) are classified into five dimensions. The first factor is 11.90% of the variance. The motivational dimension was teacher creativity and in general the first factor with other factors such as cognitive, social, emotional and personality explained 51.88% of the variance. motivational dimension was teacher creativity and the first factor together with other factors such as cognitive, social, emotional and personality explained 51.08% of the variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy for Teacher
  • Dimensions
  • Creativity Skills
  • teacher
  • p4c facilitators
ابوسعید،داورپناه.(1396). نقدی بر روش‌های نوین تربیت فلسفی معلمان و سیاست‌گذاری در نظام تربیت‌معلم ایران، فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی،دوره 14(27)136-115.
ارجمند قجور، کیومرث؛و ارجمندی، بهزاد.(1397). اثربخشی برنامه های پرورش خلاقیت در برنامه درسی هنر بر خلاقیت دانش آموزان دوره ی ابتدای.فصلنامه رویش روان شناسی ، 25،65-88.
امامقلی وند، فاطمه؛کدیور، پروین؛ وشریفی، حسن پاشا. (1398). پیش بینی شادکامی و خلاقیت بر اساس جو مدرسه با میانجیگری درگیری تحصیلی و شایستگی هیجانی-اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی،فصلنامه روانشناسی تربیتی،52، 155-181.
پیرخائفی، علیرضا.(1388). بررسی نقش آموزش خلاقیت در پیشبینی و تبیین سلامت روان به منظور تدوین مدل روش کنارآمدن با فشار روانی. رساله دکترای تخصصی روانشناسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران. چاپ نشده.
پیشقدم،رضا؛قربانی نژاد،طاهره؛وشایسته،شقایق.(2012). خلاقیت و رابطه آن با موفقیت معلم،فصلنامه بلت پورتوالگره.3، (2)،204-216.
ترابی،فاطمه؛ وسیف، دیبا.(1391). نقش سبک های تفکر در پیش بینی ابعاد خلاقیت در دانشجویان استعداد درخشان و ممتاز،فصلنامه علوم رفتاری ، دوره 6 – ()4، 369 – 376.
تنها،زهرا؛کدیور، پروین؛وجلیلی،راضیه.(1399). تحول معرفت شناسی شخصی در دانش آموزان دوره ابتدایی ،فصلنامه روان شناسی تحولی روان شناسان ایرانی،شماره63،277-288.
جعفرلو، غلام، شریفی، نسترن، و شریفی، حسن پاشا.(1398). ارائه مدلی جهت پیش بینتی خلاقیت براساس سخت رویی، خودکارآمدی، کمال گرایی، تحصیلات والدین، سوابق  کارهای خلاقانه افراد خانواده و خویشاوندان نزدیک  با میانجی گری انگیزش پیشرفت در دانش آموزن،مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 9 (1)،153-184.
جوکار،بهرام؛ و البرزی ،محبوبه .(1389). رابطه ویژگی های شخصیت با خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی ، مجله مطالعات روان شناختی، 6 (1)،89-110.
جوکار، بهرام؛خیر، محمد؛البرزی، محبوبه.(1387). بررسی مدل علی کنترل ادراک شده، سبکهای انگیزشی و خلاقیت،مجله پژوهش های نوین روانشناختی، 1،40-70.
حاجی آقا، پروین؛علم بیگی، امیر؛پیش بین، سیداحمدرضا؛جلیلیان، سارا .(1397). ارائه مدلی برای توسعه خلاقیت فردی و سازمانی بر مبنای نقش پیوند شبکه اجتماعی و تعهد سازمانی کارشناسان ترویج کشاورزی استان اصفهان: ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،8  (2)113-145.
خسروانی،سولماز،گیلانی،بیژن.(1386). خلاقیت و پنج عامل شخصیت ،پژوهش های روانشناختی ؛تهران، 10، (3و4). 45-30.
خسروی،حسین،پورشافعی،هادی،طاهر پور،فاطمه.(1399). نقش سرمایه روانشناختی در رفتار نوآورانه،با میانجیگری نشاط کاری معلمان ابتدایی: ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(4)،193-216.
خلعتبری، جواد؛عزیززاده حقیقی، فرشته.(1390). تأثیر آموزش مهارت های زندگی و راهبردهای مقابله با فشار روانی بر سلامت روان دانشجویان دختر: ی : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،44،29-37.
دره زرشکی،نسرین؛برزگر برفروبی،کاظم؛ وزندوانیان،احمد.(1396). اثر بخشی آموزش فلسفه به شیوه حلقه کند وکاوبر تفکر انتقادی در دانش آموزان دوره ابتدایی. مجله روانشناسی شناختی 5 (2 ).(پیاپی 12).
رحیمی، سلام؛واحدی، شهرام؛وایمانزاده، علی .(1398). تاثیر آموزش »فلسفه برای کودکان« بر تابآوری دانش آموزان ابتدایی. مجله تفکر و کودک ،سال دهم، 2،67-47.
رستگار،احمد؛صیف،محمد حسن؛علی، محمدی؛ومعدنویی،زهرا.(1397).رابطه مولفه های سبک  رهبری اصیل مدیران مدارس با هیجان های مثبت تدریس معلمان :نقش میانجی سرمایه های  مجله روانشناختی مدیریت مدرسه .6(2) .163-185.
سلیمی، مهدی؛جلالی، محیا؛ ویوسفی تذکر، مسعود.(1398). الزامات معماری مدارس با رویکرد افزایش خلاقیت و توانمندی های دانش آموزان. مجله معماری شناسی، 13،192-185.
قدم پور، عزت اله؛خلیلی گشنیگانی، زهرا؛ و رضائیان، مهدی.(1397). تأثیر آموزش بسته فراشناختی تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه،مجله آموزش و ارزشیابی،42،71-90.
لطف آبادی‌، حسین؛ نـوروزی، وحـیده.(1386). رویکردی نو به فلسفه تعلیم و تربیت ،نوآوری های آموزشی؛ 20.، 11 – 40.
کاظمی ، فاطمه؛نادری،حبیب ال.؛هاشمی،سهیلا؛ ومیکاییلی،فرزانه.(1396). ارائه مدل علی برای خلاقیت دانشجویان بر اساس متغییر های فردی(خودکار آمدی عمومی، خودکار آمدی خلاق،خردمندی وانگیزش درونی و اجتماعی(جو دانشگاه)،مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ،سال دوم ،7 (4) 180-159.
محمدیبابازیدی،سلمان؛عباسپور،عباس؛رحیمیان،حمید؛ وغیاثی ندوشن،سعید.(1398). رویکردی خلاقانه در طراحی سازمان دانشگاه فرهنگیان.مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. دوره9 .شماره4. 54-35.
مومنی مهمویی، حسین؛ و پرورش،عفت .(1395). تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان از طریق حلقه های کندو کاو بر خلاقیت،سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی درس علوم دانش آموزان پایه سوم ابتدایی،مجله پژوهشنامه تربیتی 11(47).150-131.
مهدی زاده، امیرحسین؛عراقیه، علیرضا؛حیدریه،حسین.(1397). تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر پرورش خلاقیت دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش بهارستان مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8 ( 3)،193-215.
کرلینجر،فرد.ان.(1986).مبانی پژوهش در علوم رفتاری.جلد دوم (ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند.تهران؛آوای نور.
لطف آبادی‌، حسین؛‌ نـوروزی، وحـیده .(1386). رویکردی نو به فلسفه تعلیم و تربیت ، مجله نوآوری های آموزشی، 20. ( صفحه 11 تا 40).
ناجی،سعید؛شارپ،آن مارگارت؛صفایی،مریم؛ ومیرزایی ،صدیقه.(1383).گفت و گو با پروفسور آن مارگارت شارپ استاد دانشگاه مونتکلیر نیوجرسی آمریکا ؛ مجله کتاب ماه کودک و نوجوان، 89 (12 - 19).
یزدانی کوجانی سمیرا؛سپاه منصور،مژگان؛ واورکی،محمد.(1398). پیشبینی خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی براساس خلاقیت و سبکهای تفکر،مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 9(4)،121-136.
یعقوبی، ابوالقاسم؛میرزاصفی، اعظم.(1396). بررسی رابطه بین سبکهای تفکر و میزان خلاقیت با قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه بوعلی سینا همدان، مجله پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،84، 148-133.
.
Bush, Kirsten S.B(2017) Philosophy for teachers (p4t): a study of the Philosophy for teachers hawai‘i (p4cHI) educational framework applied in pre-service teacher education.
Costa-Lobo, C., & Cabrera, J. C. (2017c). Teacher Training: The Relevance of Creativity in School. In P. S. Pereira, O. Titrek, & G. Sezen-Gultekin (Eds.), Proceedings of 3rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (pp. 156-165). Porto, Portugal: ICEL Conferences.
Colom, R. et al. (2014), “The Long-term Impact of Philosophy for Children: A             Longitudinal Study (Preliminary Results)”, Analytic Teaching and Philos              ophical Praxis, vol. 1, no. 4.
Daniel,  M.  F.,  M.  Gagnon,  and  J.  C.  Pettier  (2012),  The  Develop-mental           Process  of  Dialogical  Critical Thinking in Preschool Children,                             Classroom  Discourse.
 Dziedziewicz, D., Oledzka, D., & Karwowski, M. (2013). Developing 4- to 6-             year-old children’s figural creativity using a doodle-book program.                         Thinking Skills and Creativity, 9, 85– 95.
Fayemi, A. K. (2009), “Human Personality and the Yoruba Worldview: An                 Ethico-sociological Interpretation”, The Journal of Pan African Studies,                  vol. 2, no. 9.
Hsu, Y., Chang, C.C., &  Liang, C. (2015). The effects of  creative personality                                                                                           .           and   psychological   influences   on  imagination.Innovations in Education      Teaching International,52(6),587-598. 
  Lipman M. (2006a). “Brave Old Subject, Brave New World”. Interview with                              Matthew Lipman by Saeed Naji. Retrieved March 2007 from http://        www.buf.no/en/read/txt/index.php?page=sn-lip2.
Lipman,M.(1980b).philosophy in the classroom,Temple Univ,press                                                                                                      
         
.
Matthews, G. B. (1995) The Philosophy of Childhood. USA: Harvard                              University  Press. ISBN 9780674664814.
Ndofirepi, A. and M. Cross (2015), Child’s Voice, Child’s Right: Is Philosophy            for Children in Africa the Answer?, Journal ofInterchange, vol. 46, no. 3.
Nussbaum,  M.  (2010),  Not  for  Profit.  Why  Democracy  Needs  the                                   ,              Humanities Princeton:Princeton University Press.                .
Oke,  T.  I.,  &  Kefas,  S .R.  (2019).  Education  and  Human  Resources                   Planning  for  Sustainable  National  Development  in  Nigeria. KIU Journal of        Humanities, 3(4), 17-25
Orchard, J., Heilbronn, R., & Winstanley, C. (2016). Philosophy for                                           Teachers(P4T): Developing new teachers’ applied ethical-decision making. Ethics andEducation, 11(1), 42-54. https://doi.org/10.1080/17449642.2016.1145495
Rafles,  H.,  Fadhlan,  F.,  &  Asmar,  A.  (2018).  A  Strategy  of  Human                    Resources Pass Through the Education and Training. Adabi: Journal of Public        Administration and Business, 1(1), 16-31
Splitter, L. J., & Sharp, A. M. (1995). Teaching for Better Thinking. The                                                                                                                                                                                                                                           classroom community of inquiry. Melbourne: Australian Council for Educational  Research Ltd.
.
Whitelock, D., Faulkner, D. & miell, D )2008 ،( Promoting creativity in PhD                                                                                                                                                                 supervision: Tensions and dilemmas. Thinking Skills and Creativity, 3, 143-153http://dx.doi.org/10.1016/j.tsc.2008.04.001.